LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNAN MIETINTÖ 14/2006 vp

LiVM 14/2006 vp - HE 62/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi ajopiirturikorttien myöntämisen järjestämisestä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 23 päivänä toukokuuta 2006 lähettänyt liikenne- ja viestintävaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen ajopiirturikorttien myöntämisen järjestämisestä annetun lain 5 §:n muuttamisesta (HE 62/2006 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

hallitusneuvos Jorma Hörkkö, liikenne- ja viestintäministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ajopiirturikorttien myöntämisen järjestämisestä annettua lakia siten, että ajopiirturikorttien myöntämistä koskevan sopimuskauden pituus säädetään yhdenmukaiseksi kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetussa laissa olevan sopimuskauden kanssa.

Koska kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetussa laissa olevaa sopimuskauden pituutta koskevaa kohtaa on alkuvuodesta 2006 muutettu, on myös ajopiirturikorttien myöntämisen sopimuskautta koskevaa kohtaa syytä muuttaa vastaavasti, jotta nämä toiminnot voidaan kilpailuttaa yhdessä. Näin voidaan helpottaa ja tehostaa sekä Ajoneuvohallintokeskuksen että tarjoajien yhteistoimintaa.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 7 päivänä syyskuuta 2006

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Markku Laukkanen /kesk
 • vpj. Matti Kangas /vas
 • jäs. Mikko Alatalo /kesk
 • Leena Harkimo /kok
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Risto Kuisma /sd
 • Reino Ojala /sd
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Harry Wallin /sd
 • Lasse Virén /kok
 • Raimo Vistbacka /ps
 • vjäs. Lyly Rajala /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Mika Boedeker

​​​​