LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNAN MIETINTÖ 14/2011 vp

LiVM 14/2011 vp - HE 114/2011 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 15 päivänä marraskuuta 2011 lähettänyt liikenne- ja viestintävaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain muuttamisesta (HE 114/2011 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Jorma Hörkkö, liikenne- ja viestintäministeriö

lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren, oikeusministeriö

poliisitarkastaja Jari Pajunen, sisäasiainministeriö

ylitarkastaja Helena Hynynen, Verohallinto

yksikönpäällikkö Ari Herrala, Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi

komisario Ilkka Kantola, Liikkuva poliisi

lakimies Meeri Niinisalo, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

johtaja Janne Marttinen, Verohallinto, Harmaan talouden selvitysyksikkö

työsuojelusihteeri Pertti Sulasalmi ja palkkasihteeri Pasi Ritokoski, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry

toimitusjohtaja Pekka Aaltonen, Logistiikkayritysten Liitto

johtaja Pasi Moisio, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • valtiovarainministeriö
 • Kilpailuvirasto
 • Rajavartiolaitos
 • Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
 • Autoliikenteen työnantajaliitto
 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK
 • Linja-autoliitto
 • Suomen Huolintaliikkeiden Liitto.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annettua lakia. Laissa ehdotetaan säädettäväksi Euroopan parlamentin ja neuvoston tavaraliikennelupia koskevan asetuksen ja liikenteenharjoittajia koskevan asetuksen mukaisista toimivaltaisista viranomaisista ja asetusten muusta soveltamisesta. Liikennelupajärjestelmän keskeiset säännökset säilyisivät entisellään.

Esityksessä ehdotetaan lisäksi toimenpiteitä harmaan talouden estämiseksi. Lupaviranomaisen olisi vuosittain tarkastettava eri viranomaisilta saamiensa tietojen perusteella, täyttääkö liikenteenharjoittaja edelleen liikenneluvan saamisen edellytykset. Sen jälkeen lupaviranomaisen olisi ryhdyttävä ongelmatilanteissa toimenpiteisiin liikenneluvan peruuttamiseksi. Tässä yhteydessä yrityksiin voitaisiin tehdä tarkastuksia yrityksen toimipaikassa. Nämä ehdotukset perustuvat pääasiassa EU:n mainittuihin asetuksiin.

Lisäksi ehdotetaan vakavaraisuutta koskevan vaatimuksen kiristämistä, liiketoimintakiellon huomioon ottamista lupaa peruutettaessa, muidenkin yrityksessä toimivien henkilöiden kuin liikenteestä vastaavan hyvämaineisuuden tarkastamista sekä hyvämaineisuuden tarkastelujakson pidentämistä yhdestä kahteen vuoteen.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 4 päivänä joulukuuta 2011.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Ehdotetut muutokset ovat valiokunnan arvion mukaan oikeansuuntaisia ja vahvistavat lupaviranomaisten mahdollisuuksia puuttua ja reagoida nykyistä paremmin alalla havaittuihin harmaan talouden ilmiöihin. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1071/2009 maantieliikenteen harjoittajan ammatin harjoittamisen edellytyksiä koskevista yhteisistä säännöistä ja neuvoston direktiivin 96/26/EY kumoamisesta, jäljempänä EU:n liikenteenharjoittaja-asetus, ja asetus (EY) N:o 1072/2009 maanteiden kansainvälisen tavaraliikenteen markkinoille pääsyä koskevista yhteisistä säännöistä, jäljempänä EU:n tavaraliikennelupa-asetus, tulevat voimaan 4 päivänä joulukuuta 2011.

Edellä mainittujen asetusten voimaantulo ja niiden mukaisten liikennelupien käsittelytarve asettavat käytännössä hallituksen esityksen käsittelylle hyvin tiukan aikarajan. Valiokunta pitää välttämättömänä, että vuonna 2012 jatketaan harmaan talouden estämiseksi tarvittavien toimenpiteiden kehittämistä tämän lainsäädännön osalta. Valiokunta viittaa myös nykyiseen hallitusohjelmaan, jonka eräs kärkihanke on harmaan talouden torjunta.

Kehittämistarpeita.

Valiokunnan asiantuntijakuulemisessa on tuotu esiin useita sellaisia parannusehdotuksia, joita valiokunta pitää kannatettavina mutta jotka vaativat hallituksen taholta jatkoselvittelyä. Asiantuntija-arvion mukaan esimerkiksi lupaviranomaisella tulisi olla nykyistä paremmat mahdollisuudet ennaltaehkäistä lyhyen elinkaaren ja bulvaanirakenteita sisältävien yritysten tuloa alalle sekä niin sanottujen ketjuyritysten käyttöä. Lupaharkinnassa olisi viranomaisten voitava arvioida hakumenettelyyn liittyvän oikeushenkilön ja vastuuhenkilöiden hyvää mainetta ja sopivuutta laaja-alaisesti. Viranomaisilla tulisi olla tieto hakijan julkisoikeudellisten maksujen ja lakisääteisten velvoitteiden hoidosta sekä veronmaksu- ja veronilmoituskäyttäytymisestä. Edelleen on esitetty, että hakijoiden hyvämaineisuutta arvioitaessa olisi voitava ottaa huomioon myös palkkojen maksamatta jättäminen.

Asiantuntijakuulemisessa on esitetty, että hyvän maineen vaatimus tulisi laajentaa koskemaan kaikkia organisaatiohenkilöitä esimerkiksi siten kuin organisaatiohenkilö on määritelty harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain (1207/2010) 2 §:ssä. Tällainen hyvän maineen piirin laajennus olisi kuitenkin valiokunnan saaman selvityksen mukaan omiaan ruuhkauttamaan lupaviranomaisten työtä niin, että pahimpienkin ongelmien tunnistaminen ja riittävän nopea reagointi voisi vaikeutua merkittävästi. Laajennuksen ainakin osittaiselle toteuttamiselle olisi paremmat edellytykset, jos harmaan talouden selvitysyksikkö voisi helpottaa lupaviranomaisten työtä tekemällä niin sanottuja velvoitteidenhoitoselvityksiä. Tämä edellyttää kuitenkin selvitysyksikköä koskevan lainsäädännön muuttamista.

Valiokunta pitää erittäin tärkeänä, että jatkovalmistelussa harkitaan vielä kabotaasisääntelyn toimivuutta käytännössä ja liikkuvan poliisin mahdollisuuksia valvoa tehokkaasti määräyksiä. Samoin on kiinnitettävä huomiota siihen, että lain sallimat poikkeukset liikennelupavaatimuksesta eivät mahdollistaisi epätervettä kilpailua kuljetusmarkkinoilla.

Viranomaisvalvonnan edellytykset.

Liikenne- ja viestintävaliokunta korostaa tässä lainsäädännössä tarkoitettujen valvovien viranomaisten käytännön mahdollisuuksia toteuttaa laissa määrättyä valvontatehtäväänsä. Tavaraliikenneluvan haltijoita on koko maassa noin 16 500 ja lupia noin 64 000. Tavaraliikennelupahallintoon on käytettävissä 15 henkilötyövuotta koko maassa. Valiokunta pitää välttämättömänä, että valvontaviranomaisten henkilöresurssit saatetaan vastaamaan lisääntyvää työmäärää ja valvonnan vaatimien tietoteknisten laitteiden ja tietorekisterien toiminta varmistetaan. Käsiteltävänä oleva uudistus ei saa johtaa käytännössä lupakäsittelyn huomattavaan hidastumiseen.

Erityistä huomiota on valiokunnan arvion mukaan kiinnitettävä viranomaisten välisen yhteistyön ja tietojenvaihdon sujuvuuteen sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Esimerkiksi riskiluokitusjärjestelmän toimivuus edellyttää sitä, että työsuojeluhallinto, verohallinto ja poliisi säännöllisesti toimittavat tiedot lupaviranomaiselle. Muutoin säännös jää vaille tosiasiallista merkitystä. Tietojen vaihtoa koskevan lainsäädännön täsmällisyys ja riittävä kattavuus on varmistettava vielä asian jatkovalmistelussa.

Asiantuntijakuulemisessa on myös korostettu viranomaisten välisen tietojenvaihdon monipuolistamista siten, että viranomaiset voisivat oma-aloitteisesti luovuttaa toiselle viranomaiselle tietoja, joita he ovat omassa tehtävässään havainneet ja joilla voi olla vaikutusta toisen viranomaisen tehtäviin. Tämäkin muutos edellyttää lain tasoista säätelyä ja asian jatkovalmistelua.

Valiokunta toteaa, että valvonnalla ja lupahallinnolla on vain toissijainen osa harmaan talouden kitkemisessä. Yhtä tärkeitä ovat sovellettavien säännösten selkeys ja oikean ja riittävän informaation antaminen, jotta toimijoilla on mahdollisuus toimia oikein. Valiokunta pitää tärkeänä, että harmaan talouden estämiseksi pyritään eri tavoin vaikuttamaan myös yleiseen kansalaismielipiteeseen.

Yksityiskohtaiset perustelut

2 §. Määritelmät.

Liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa pykälän 4 kohtaan teknisluonteista korjausta.

3 §. Toimivaltaiset lupa- ja valvontaviranomaiset.

Valiokunta ehdottaa pykälän 1 momentin alkuun kielellistä korjausta.

4 §. Kabotaasin turvaavaa menettelyä pyytävä viranomainen.

Pykälän mukaan liikenne- ja viestintäministeriö on Suomessa EU:n tavaraliikennelupa-asetuksen 10 artiklassa tarkoitettua kabotaasin turvaavaa menettelyä pyytävä viranomainen. Pykälä sisältää myös asetuksenantovaltuuden, minkä vuoksi valiokunta ehdottaa pykälän otsikon muuttamista muotoon "kabotaasin turvaava menettely".

Asetuksenantovaltuus liittyy sellaisiin ennalta määrittelemättömiin toimenpiteisiin, joita on edellä mainitun 10 artiklan 4 kohdan mukaan kohdistettava omiin liikenteenharjoittajiin komission myöntämän turvamenettelyn aikana. Hallituksen esityksessä mainitaan esimerkkinä vaatimus kuljetusten valvontaan liittyvästä asiakirjasta tai muu vastaava toimenpide. Toimenpiteiden tarkempi määrittely ei ole saadun selvityksen mukaan ennalta mahdollista, mutta asetuksenantovalta rajoittuu tietysti vain sellaisiin asioihin, joista ei pidä säätää lailla.

Valiokunta ehdottaa, että asetuksen antaisi ehdotetun liikenne- ja viestintäministeriön sijasta valtioneuvosto, sillä säänneltävä asia ei luonteensa puolesta välttämättä kuulu liikenne- ja viestintäministeriön toimivaltaan.

5 a §. Kuljetuksen tilaajan selvitysvelvollisuus.

Valiokunnan asiantuntijakuulemisessa on pykälässä ehdotetun tilaajan selvitysvelvollisuuden ulottuvuutta pidetty epäselvänä. Hallituksen esityksen perusteluissa on selvitysvelvollisuuden ulottuvuuden osalta viitattu muun muassa tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain (1233/2006, jäljempänä tilaajavastuulaki) 5 §:n säännöksiin. Valiokunta ehdottaa pykälään uutta 2 momenttia, jolla rajataan 1 momentissa tarkoitetun tilaajan tai tämän edustajan selvitysvelvollisuus niiden periaatteiden mukaisesti, jotka sisältyvät tilaajavastuulain 5 §:n 4 momenttiin.

20 §. Liikenneluvan peruuttaminen ja henkilön soveltumattomuus ammattiin.

Pykälän 1 momentissa todetaan muun muassa, että elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on peruutettava liikennelupa, jos luvanhaltija ei enää täytä 8 §:n 1 momentin 2 tai 5 kohdassa säädettyjä luvan myöntämisen edellytyksiä, taikka luvanhaltija on määrätty liiketoimintakieltoon tai väliaikaiseen liiketoimintakieltoon. Saadun selvityksen perusteella valiokunta ehdottaa poistettavaksi maininnan liiketoimintakiellosta ja väliaikaisesta liiketoimintakiellosta, sillä ne sisältyvät jo edellä mainittuun 8 §:n 1 momentin 5 kohtaan.

21 c §. Riskiyritys.

Pykälässä määritellään laissa tarkoitettu riskiyritys. Määritelmässä viitataan ehdotettuihin 9 ja 9 a §:ään, joissa eritellään luonnollisen ja oikeushenkilön hyvämaineisuuteen liittyvät teot ja seikat. Arvioitaessa, onko luvanhaltija 21 c §:ssä tarkoitettu riskiyritys, seurataan 9 ja 9 a §:ssä mainittujen tekojen määrää eikä niistä annettujen rangaistusten määrää. Tämän selventämiseksi valiokunta pitää tarpeellisena tarkistaa pykälän 1 momentin sanamuotoa.

Viitaten pykälän 1 momentin perusteluihin valiokunta ehdottaa momenttiin lisättäväksi toimitusjohtaja ja vastuunalainen yhtiömies momentissa jo mainitun liikenteestä vastaavan henkilön rinnalle, kun arvioidaan luvanhaltijan asemaa riskiyrityksenä.

21 d §. Yritystarkastus.

Valiokunta ehdottaa pykälän ensimmäisen momentin viimeiseen virkkeeseen teknisluontoista muutosta.

31 §. Oikaisuvaatimus ja muutoksenhaku.

  Pykälän 2 momentissa mainitaan viranomaiset, joiden päätöksiin voidaan hakea muutosta. Valiokunta ehdottaa muutoksenhakusäännön teknistä selkeyttämistä.

33 §. Oikeus rekisteritietojen ja muiden valvontatietojen saantiin.

Pykälän 1 momentissa säädetään elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen oikeudesta saada salassapitosäännösten estämättä rekisteritietoja. Perustuslakivaliokunnan käytännön mukaan salassa pidettävän tiedon luovuttaminen toiselle viranomaiselle voidaan lailla säätää sallituksi, jos tällaisen tiedon saaminen on välttämätöntä viranomaisen tehtävien toteuttamiseksi. Silloin kun tietosisällöt on pyritty luettelemaan laissa tyhjentävästi, voi tietojen luovuttaminen kohdistua myös jonkin tarkoituksen kannalta tarpeellisiin tietoihin (PeVL 14/2002 vp). Tähän viitaten liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa pykälän 1 momentin muuttamista siten, että siinä edellytetään tietojen olevan välttämättömiä tietojen käyttötarkoituksen toteuttamiseksi.

Pykälän 2 momentissa säädetään vastaavasti oikeudesta saada salassapitosäännösten estämättä muiden valvontaviranomaisten valvontatietoja. Edellä sanottuun viitaten valiokunta ehdottaa momentin muuttamista siten, että liikenneluvan haltijoita koskevista yritystarkastuksista annettavien tietojen tulee olla välttämättömiä liikenteenharjoittaja-asetuksen 12 artiklassa tarkoitetun valvonnan toteuttamiseksi.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muutettuna (Valiokunnan muutosehdotukset).

Valiokunnan muutosehdotukset

Laki

kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain (693/2006) 14 §, 15 §:n 1 momentti ja 26 §, sellaisena kun niistä on 15 §:n 1 momentti laissa 1311/2006,

muutetaan 1 §:n 1 momentti, 2 §:n 1, 4, 12 ja 13 kohta, 3 ja 4 §, 6 §:n otsikko ja 3 momentti, 6 a §, 7 §:n 1 momentin 10 kohta, 4 luvun otsikko, 8 ja 9 §, 11 §:n otsikko sekä 1 ja 3 momentti, 12 §, 15 §:n otsikko ja 2 momentti, 16—18, 20, 25, 29 ja 31 §, 32 §:n 2 momentti sekä 33 §,

sellaisina kuin niistä ovat 3 §, 11 §:n 1 momentti ja 12 § laissa 1311/2009, 6 a §, 7 §:n 1 momentin 10 kohta ja 29 § laissa 599/2009 sekä 8 ja 31 § osaksi laissa 1311/2009, sekä

lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 1231/2006, uusi 14—16 kohta, lakiin uusi 5 a ja 9 a §, 21 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1311/2009, uusi 2 momentti, lakiin uusi 21 a—21 d § ja 32 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 769/2010, uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, seuraavasti:

1 §

(Kuten HE)

2 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:

(1 kohta kuten HE)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4) kotimaan liikenneluvalla muualla Suomessa kuin Ahvenanmaan maakunnassa tapahtuvaan kaupalliseen tavarankuljetukseen ennen 2 lokakuuta 1999 voimassa olleiden säännösten nojalla myönnettyä ajoneuvokohtaista lupaa;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(12—16 kohta kuten HE)

3 §

Toimivaltaiset lupa- ja valvontaviranomaiset

Liikenneluvan ja sen jäljennökset sekä kuljettajatodistuksen myöntää toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Ahvenanmaan maakunnassa kuitenkin Ahvenanmaan valtionvirasto.

(2—4 mom. kuten HE)

4 §

Kabotaasin turvaava menettely

EU:n tavaraliikennelupa-asetuksen 10 artiklassa tarkoitettua kabotaasin turvaavaa menettelyä komissiolta pyytää Suomessa liikenne- ja viestintäministeriö. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä niistä toimenpiteistä, jotka mainitun artiklan 4 kohdan mukaan on kohdistettava omiin liikenteenharjoittajiin komission myöntämän turvamenettelyn aikana.

5 a §

Kuljetuksen tilaajan selvitysvelvollisuus

(1 mom. kuten HE)

Tilaajan tai tämän edustajan ei tarvitse pyytää selvitystä, jos hänellä on perusteltu syy luottaa, että kuljetuksen suorittajalla on liikennelupa sillä perusteella, että:

1) sopimuspuoli on valtio, kunta, kuntayhtymä, Ahvenanmaan maakunta, Ahvenanmaan maakunnan kunta tai kuntayhtymä, seurakunta, seurakuntayhtymä, Kansaneläkelaitos tai Suomen Pankki, osakeyhtiölaissa (624/2006) tarkoitettu julkinen osakeyhtiö, valtion liikelaitos tai sen kokonaan omistama yhtiö, kunnan tai kuntayhtymän kokonaan omistama yksityisoikeudellinen yhteisö tai yhtiö taikka vastaava ulkomainen yhteisö tai yritys;

2) sopimuspuolen tavarankuljetustoiminta on vakiintunutta;

3) tilaajan ja sopimuspuolen sopimussuhdetta voidaan pitää vakiintuneena aikaisempien sopimussuhteiden johdosta; taikka

4) luottamukseen on edellä 1—3 kohdassa säädettyyn rinnastettava syy. (Uusi 2 mom.)

6—7 §

(Kuten HE)

4 luku

Liikenneluvan myöntäminen ja peruuttaminen

8, 9, 9 a, 11, 12, 15 ja 16 §

(Kuten HE)

6 luku

Lupamenettely

17 ja 18 §

(Kuten HE)

20 §

Liikenneluvan peruuttaminen ja henkilön soveltumattomuus ammattiin

Sen lisäksi, mitä EU:n liikenteenharjoittaja-asetuksen 13 artiklassa säädetään, toimivaltaisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tai Ahvenanmaan valtionviraston on peruutettava liikennelupa määräajaksi tai kokonaan, jos luvanhaltija sitä pyytää tai jos luvanhaltija ei enää täytä 8 §:n 1 momentin 2 tai 5 kohdassa säädettyä luvan myöntämisen edellytystä (poist.). Toimivaltaisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tai Ahvenanmaan valtionviraston on peruutettava liikennelupa määräajaksi tai kokonaan myös, jos luvanhaltija on liikennettä harjoitettaessa sallinut liiketoimintakiellossa tai väliaikaisessa liiketoimintakiellossa olevan toimia liiketoimintakiellosta annetun lain (1059/1985) 4 tai 11 §:ssä säädetyn vastaisesti.

(2—4 mom. kuten HE)

21—21 b §

(Kuten HE)

21 c §

Riskiyritys

Riskiyrityksenä pidetään luvanhaltijaa, joka on tuomittu rangaistukseen tai jolle on määrätty seuraamuksia 9 §:n 1 momentissa tai 9 a §:n 1 momentissa tarkoitetuista rikoksista tai rikkomuksista ja näiden tekojen määrä on mainittujen lainkohtien mukainen, sekä luvanhaltijaa, jonka liikenteestä vastaava henkilö, toimitusjohtaja tai vastuunalainen yhtiömies on tuomittu rangaistukseen tai jonka liikenteestä vastaavalle henkilölle, toimitusjohtajalle tai vastuunalaiselle yhtiömiehelle on määrätty seuraamuksia 9 §:n 1 momentissa tarkoitetuista rikoksista tai rikkomuksista ja näiden tekojen määrä on mainitun lainkohdan mukainen.

(2 mom. kuten HE)

21 d §

Yritystarkastus

Toimivaltaisten viranomaisten toimittamista yritystarkastuksista, niiden tarkoituksesta sekä niiden kohdentamisesta säädetään EU:n liikenteenharjoittaja-asetuksen 12 artiklassa. Riskiyritykset on tarkastettava tarkemmin ja useammin kuin muut yritykset. Tarkastuksessa on noudatettava, mitä hallintolain (434/2003) 39 §:ssä säädetään.

(2—4 mom. kuten HE)

25 ja 29 §

(Kuten HE)

31 §

Oikaisuvaatimus ja muutoksenhaku

(1 mom. kuten HE)

Tämän lain nojalla tehtyyn päätökseen, samoin kuin 2 §:ssä mainittujen Euroopan unionin säädösten nojalla tehtyyn tässä laissa tarkoitettuun päätökseen, saa hakea muutosta siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Päätös voidaan panna täytäntöön, vaikka se ei ole saanut lainvoimaa, jollei päätöksessä ole toisin määrätty.

32 §

Rangaistussäännökset

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Joka luovuttaa luvan toisen käytettäväksi, laiminlyö 25 §:n 2 momentissa tarkoitetun merkinnän tekemisen, 25 §:n 3 momentissa säädetyn ilmoitusvelvollisuuden tai 27 §:ssä tarkoitetun tietojenantovelvollisuuden taikka jättää noudattamatta, mitä 29 §:ssä säädetään, on tuomittava kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain säännösten rikkomisesta sakkoon.

Kaupparekisteriin merkitty kuljetuksen tilaaja tai tämän edustaja, joka tilaa liikennelupaa vaativan kuljetuksen tietäen, ettei kuljetuksen suorittajalla ole Suomessa voimassa olevaa liikennelupaa, on tuomittava kuljetuksen tilaajan selvitysvelvollisuuden laiminlyönnistä sakkoon tai yhteisösakkoon.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

33 §

Oikeus rekisteritietojen ja muiden valvontatietojen saantiin

Toimivaltaisella elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella ja Ahvenanmaan valtionvirastolla on oikeus salassapitosäännösten estämättä saada liikenneluvan hakijaa ja haltijaa, liikenteestä vastaavaa henkilöä sekä yrityksen toimitusjohtajaa ja vastuunalaisia yhtiömiehiä koskevat liikenneluvan ja EU:n tavaraliikennelupa-asetuksen 4 ja 6 artiklassa tarkoitettua yhteisön liikenneluvan myöntämistä, luvan myöntämisen edellytysten tarkastamista, lupien peruuttamista, varoituksen antamista, EU:n liikenteenharjoittaja-asetuksen 14 artiklassa tarkoitetun henkilön soveltumattomuutta koskevien asioiden käsittelyä sekä liikenteenharjoittajan vakavaraisuuden osoittamiseksi annetun vakuuden palauttamista varten välttämättömät tiedot rikosrekisteristä, sakkorekisteristä, ajoneuvoliikennerekisteristä, ulosottorekisteristä, liiketoimintakieltorekisteristä ja verotuksen tietojärjestelmästä.

Toimivaltaisella elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella ja Ahvenanmaan valtionvirastolla on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada poliisilta, Verohallinnolta, tullilaitokselta, työsuojeluhallinnolta ja Liikenteen turvallisuusvirastolta EU:n liikenteenharjoittaja-asetuksen 12 artiklassa tarkoitetun valvonnan toteuttamiseksi välttämättömät tiedot liikenneluvan haltijoita koskevista yritystarkastuksista ja 8 §:ssä säädettyjen liikenneluvan myöntämisen edellytysten täyttymisen arvioimiseksi välttämättömät muut tiedot.

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 2011

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Arto Satonen /kok
 • vpj. Osmo Kokko /ps
 • jäs. Mikko Alatalo /kesk
 • Thomas Blomqvist /r (osittain)
 • Ari Jalonen /ps
 • Kalle Jokinen /kok
 • Jukka Kopra /kok (osittain)
 • Merja Kuusisto /sd
 • Suna Kymäläinen /sd
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Raimo Piirainen /sd
 • Janne Sankelo /kok
 • Eila Tiainen /vas
 • Ari Torniainen /kesk
 • Reijo Tossavainen /ps
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Mirja Vehkaperä /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Kaj Laine