LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNAN MIETINTÖ 14/2013 vp

LiVM 14/2013 vp - HE 153/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tie- ja katuverkon tietojärjestelmästä annetun lain 8 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 15 päivänä lokakuuta 2013 lähettänyt liikenne- ja viestintävaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi tie- ja katuverkon tietojärjestelmästä annetun lain 8 §:n muuttamisesta (HE 153/2013 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitussihteeri Janne Mänttäri, liikenne- ja viestintäministeriö

tieto-osaston johtaja Jan Juslen, Liikennevirasto

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut

 • Maanmittauslaitos.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan tie- ja katuverkon tietojärjestelmästä annettua lakia muutettavaksi niin, että Liikenneviraston tietojärjestelmästä luovuttamista suoritteista ja tietopalveluista ei jatkossa perittäisi maksua.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Liikenne- ja viestintävaliokunta toteaa, että hallituksen esitys toteuttaa osaltaan istuvan hallituksen hallitusohjelmaan kirjattua tavoitetta julkisten tietoaineistojen avaamisesta uudelleen käyttöön. Valtioneuvosto on maaliskuussa 2011 antanut periaatepäätöksen julkisen sektorin digitaalisten tietoaineistojen saatavuudesta. Esityksessä tarkoitettuun tie- ja katuverkon tietojärjestelmään (ns. Digiroad) on koottu koko Suomen tie- ja katuverkon tarkat sijainnit sekä tärkeimmät ominaisuustiedot (yhteensä noin 483 000 km). Järjestelmän ylläpidosta vastaa Liikennevirasto, joka oman tiedontuotantonsa lisäksi saa järjestelmään päivitystietoja Maanmittauslaitokselta ja katuverkon osalta kunnilta.

Liikenne- ja viestintävaliokunta pitää kannatettavana, että julkisen sektorin hallinnoimat digitaaliset tietoaineistot saatetaan helposti uudelleen käytettävässä muodossa ja maksutta tietoverkkojen kautta kansalaisten, yritysten ja yhteisöjen, viranomaisten, tutkimuksen ja koulutuksen hyödynnettäväksi. Avoimen datan on arvioitu olevan yksi merkittävimmistä keinoista lisätä uusien innovaatioiden syntymistä ja siten edistävän kasvua ja työllisyyttä.

Valiokunta viittaa tässä yhteydessä myös maantielain 5 ja 42 §:n muuttamisesta annetusta hallituksen esityksestä (HE 195/2012 vp) antamaansa mietintöön (LiVM 5/2013 vp), jossa korostetaan tiealuetta koskevan ajantasaisen ja saatavilla olevan tietojärjestelmän tärkeyttä koordinoitaessa mm. sähkö- ja viestintäkaapeleiden ja vastaavien välttämättömien rakenteiden sijoittamista tiealueelle. Valiokunta kiirehtii tätä koskevaa vireillä olevaa kehitystyötä.

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 24 päivänä lokakuuta 2013

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Kalle Jokinen /kok
 • vpj. Osmo Kokko /ps
 • jäs. Mikko Alatalo /kesk
 • Thomas Blomqvist /r
 • Markku Eestilä /kok
 • Ari Jalonen /ps
 • Jukka Kopra /kok
 • Suna Kymäläinen /sd
 • Raimo Piirainen /sd
 • Ari Torniainen /kesk
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • vjäs. Reijo Hongisto /ps

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Kaj Laine