LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNAN MIETINTÖ 15/2005 vp

LiVM 15/2005 vp - HE 66/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain 8 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta   on   24 päivänä   toukokuuta 2005   lähettänyt  liikenne- ja viestintävaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain 8 §:n muuttamisesta (HE 66/2005 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

ylijohtaja Harri Cavén, liikenne- ja viestintäministeriö

liikennehallintopäällikkö, osastopäällikkö Olli Sauri, Etelä-Suomen lääninhallitus

toimitusjohtaja Heikki Kääriäinen, Linja-autoliitto

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • Itä-Suomen lääninhallitus
 • Länsi-Suomen lääninhallitus.

HALLITUKSEN ESITYS

Luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annettua lakia muutetaan siten, että toimivalta myöntää läänin rajan ylittävän pikavuoroliikenteen liikenneluvat siirretään liikenne- ja viestintäministeriöltä Etelä-Suomen lääninhallitukselle. Laki on tarkoitettu voimaan 1.11.2005.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana seuraavin huomautuksin.

Valiokunta pitää hyvänä Etelä-Suomen lääninhallituksen esittämää suunnitelmaa käytännön lisätoimista esityksen toteutuessa. Lääninhallituksen tarkoituksena on koota tukiryhmä, jossa on liikenne- ja viestintäministeriön, Linja-autoliiton ja kaikkien lääninhallitusten edustus. Suunnitellun tukiryhmän tehtävänä on linjoittaa pikavuoroliikenteen lupamenettelyn ja hallinnon toimintatapoja sekä yleensäkin ohjata pikavuoroliikenteen tilastokuvausta monipuolisen kehittämistyön pohjaksi. Valiokunta pitää välttämättömänä lupamenettelyssä lääninhallitusten yhteistyötä paikallistuntemuksen hyödyntämiseksi ja katsoo, että muuhun kuin Etelä-Suomen lääniin sijoittuvien pikavuorojen ja pikavuoropysäkkien osalta kyseisen läänin kannalle pitää antaa muita suurempi painoarvo.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 3 päivänä kesäkuuta 2005

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Markku Laukkanen /kesk
 • vpj. Matti Kangas /vas
 • jäs. Leena Harkimo /kok
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Reino Ojala /sd
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Arto Seppälä /sd
 • Timo Seppälä /kok
 • Harry Wallin /sd
 • Lasse Virén /kok
 • Raimo Vistbacka /ps
 • vjäs. Reijo Paajanen /kok
 • Lyly Rajala /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Mika Boedeker

VASTALAUSE

Perustelut

Hallitus esittää, että läänin rajan ylittävän pikavuoroliikenteen toimivalta siirrettäisiin liikenne- ja viestintäministeriöltä Etelä-Suomen lääninhallitukselle. Täsmälleen samanlaisen esityksen eduskunta sai käsiteltäväkseen Lipposen II hallitukselta vuoden 2000 valtiopäivillä. Silloinen liikennevaliokunta katsoi yksimielisesti, ettei hyväksyttäviä perusteluja ollut esityksen eteenpäinviemiseksi, joten hallituksen esitys raukesi, kun tuon eduskunnan toimikausi päättyi vuonna 2003.

Pikavuoro- ja pikajunaliikenne muodostavat Suomen joukkoliikenteessä toisiaan täydentävän kaukoliikenteen runkoverkon, jonka avulla maan eri osat ovat henkilöautoiluun verrattuna nopeasti ja kilpailukykyisesti saavutettavissa. Pikavuoroliikenne ulottuu myös niille alueille, joita pikajunaliikenne ei lainkaan palvele. Näin ollen on ratkaisevan tärkeää, että pikavuoroliikenteen luvista ja junaliikenteen ostoista päättää aina sama viranomaistaho. Nyt ei olla kuitenkaan pikajunaliikenteen liikennepoliittisia ratkaisuja siirtämässä Etelä-Suomen lääninhallituksen viranomaistoimiksi.

Merkittävää on, että lääninhallituksetkaan eivät ole olleet yksimielisiä hallituksen esittämästä lääninhallitusratkaisusta. Hallituksen esityksen perusteluista käy ilmi, että mielipiteet ovat jakautuneet kolmen eri ratkaisuvaihtoehdon kannalle. Etelä-Suomen lääninhallituksen ehdottama "neuvottelukuntamalli" lisäisi osaltaan vain virkamiesten virkamatkoja.

Pidämme välttämättömänä, että asian ratkaiseva viranomaistaho pystyy valtakunnallisten joukkoliikenneyhteyksien kokonaisuuden hallintaan, eri liikennemuotojen yhdenvertaiseen kohteluun, aikataulujen yhteensovittamiseen, pika- ja vakiovuoroliikenteen väliseen selkeään työnjakoon, yhtenäiseen lupa- ja ostoliikenteen käsittelyyn sekä eri alueilla toimivien yritysten tasapuoliseen kohteluun. Nämä ehdot eivät toteudu valiokunnan enemmistön hyväksymässä hallituksen esityksessä. Tilanne huononisi nykyisestään.

Ehdotus

Edellä olevaan viitaten ehdotamme,

että lakiehdotus hylätään.

Helsingissä 3 päivänä kesäkuuta 2005

 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Matti Kangas /vas.

​​​​