LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNAN MIETINTÖ 15/2006 vp

LiVM 15/2006 vp - HE 39/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi vesikulkuneuvorekisteristä

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 25 päivänä huhtikuuta 2006 lähettänyt liikenne- ja viestintävaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi vesikulkuneuvorekisteristä (HE 39/2006 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

merenkulkuneuvos Aila Salminen, liikenne- ja viestintäministeriö

lainsäädäntöneuvos Anna-Riitta Wallin, oikeusministeriö

neuvotteleva virkamies Matti Korkealehto, sisäasiainministeriö

vanhempi hallitussihteeri Heikki Kuitunen, valtiovarainministeriö

toimistopäällikkö Tom Wilenius, Merenkulkulaitos

ylitarkastaja Juha-Mikko Hämäläinen, Rajavartiolaitos

ylitarkastaja Lauri Vuorivirta, Tietosuojavaltuutetun toimisto

rikostarkastaja Jukka Korkiatupa, keskusrikospoliisi

puheenjohtaja Kurt Lönnqvist, Suomen Purjehtijaliitto

puheenjohtaja Seppo Seljavaara, Suomen Veneilyliitto

toimitusjohtaja Jouko Huju, Venealan Keskusliitto Finnboat edustaen myös Suomen Veneteollisuusyhdistystä ja Venealan Kauppiaita

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • puolustusministeriö
 • Rajavartiolaitos.

HALLITUKSEN ESITYS

Lailla vesikulkuneuvorekisteristä kumotaan veneliikennelain 2 § ja veneliikenneasetus, jossa säädetään moottoriveneiden rekisteröinnistä. Vesikulkuneuvojen rekisteröintiä koskeva lainsäädäntö saatetaan vastaamaan Suomen perustuslain, viranomaisten toiminnan julkisuudessa annetun lain ja henkilötietolain vaatimuksia. Laissa on huomioitu rekisterin ylläpitoon ja tietopalveluun liittyvät kehittämistarpeet samoin kuin rekisterin tietosisällön ajantasaisuuden ja oikeellisuuden parantamiseen tarvittavat toimenpiteet. Rekisterin käyttötarkoituksena on muun muassa vesiliikenteen turvallisuuden parantaminen, valvonta- ja pelastustoiminnan tukeminen sekä vesikulkuneuvojen käytöstä aiheutuvien haittojen ehkäiseminen. Rekisteröinnin perusteita muutetaan siten, että perusteena on vesikulkuneuvon moottoriteho tai pituus nykyisen pelkän moottoritehon sijasta. Myös purjeveneet ja moottoripurjeveneet tulevat rekisteröintivelvollisuuden piiriin. Rekisterinpitäjinä ovat edelleen maistraatit. Vesikulkuneuvon rekisteritunnus säilyy samana koko vesikulkuneuvon elinkaaren, mikä on muutos nykyiseen läänikohtaiseen tunnuskäytäntöön.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin.

Esitetyllä lailla lainsäädäntö saatetaan vastaamaan mm. perustuslain, julkisuuslain ja henkilötietolain vaatimuksia. Rekisteröintivelvollisuus laajenee esityksen mukaan vesikulkuneuvoihin, joiden moottoriteho on vähintään 15 kilowattia sekä moottorilla tai purjeella varustettuihin vesikulkuneuvoihin, joiden pituus on vähintään 5,5 metriä. Rekisteri myötävaikuttaa omalta osaltaan vesiliikenteen turvallisuuden parantamiseen, vesikulkuneuvojen käytöstä aiheutuvien haittojen ehkäisyyn sekä vesiliikenteen valvontaan ja pelastustoimintaan. Rekisteristä on myös hyötyä varautumissuunnittelulle, ja kattava ja ajantasainen rekisteri tehostaa tämän lisäksi rikosten selvittämistä ja ennalta estämistä.

Asiantuntijakuulemisessa teollisuus ja kauppa ovat kannattaneet tietotekniikan kehittämistä siihen suuntaan, että kauppiailla ja valmistajilla olisi mahdollisuus rekisteröityä maistraattien järjestelmään siten, että salasanalla ja käyttäjätunnuksilla voitaisiin hoitaa uusiin veneisiin rekisterinumerot ja muu rekisteröintirutiini jo ennen veneen valmistumista tai ennen veneen luovuttamista asiakkaalle. Kauppiaista tai valmistajista voisi tulla "laskutusasiakkaita", jotka saavat rekisteröinneistä laskun esim. kerran kuukaudessa. Veneen uudet rekisteröintinumerot tulisivat automaattisesti maistraattien järjestelmästä. Valiokunnan huomiota on kiinnitetty siihen, että tämä toisaalta saattaa asettaa haasteita nykyiselle "lyhytnumero"-järjestelmälle, jossa lisähintaan on voinut ostaa 2 tai 3 numeroisen rekisterinumeron. Valiokunta pitää asiantuntijakuulemisessa esitettyä järjestelmää järkevänä ja katsoo, että tulee pyrkiä luomaan nyt esitetynkaltainen järjestelmä.

Valiokunta kiinnittää huomoita siihen, että nykyisessä rekisterissä olevat vesikulkuneuvot on ilmoitettava muutosilmoituksella rekisteriin kolmen vuoden kuluessa lain voimaantulosta ja että ministeriön tulee tiedottaa kansalaisille velvollisuudesta rekisteröidä uudelleen nämä vesikulkuneuvot.

Yksityiskohtaiset perustelut

1 §. Vesikulkuneuvorekisterin käyttötarkoitus.

Merenkulkulaitos on asiantuntijakuulemisessa kiinnittänyt huomiota siihen, että rekisterin käyttö polttoaineiden verotukseen liittyvään valvontaan ei sovellu rekisterin käyttötarkoitukseen. Euroopan yhteisön polttoaineveroa koskevat säännökset eivät ole kansallisesti voimassa, ja ne eivät mahdollisesti edes tulisi koskemaan kaikkia vesikulkuneuvoja. Kaikki vesikulkuneuvot nykyisessäkään rekisterissä eivät ole huviveneitä, ja valtion ja kuntien vesikulkuneuvojen tullessa rekisterin piiriin eivät polttoaineveroa koskevat säännökset koskisi niitä, koska ne eivät ole huviveneitä. Valiokunta korostaa tämän lisäksi, että Euroopan yhteisön polttoaineveroa koskevista säännöistä, niiden soveltamisalasta ja voimaantulosta ei myöskään ole vielä tarkkaa tietoa. Valiokunta ehdottaa tämän vuoksi poistettavaksi rekisterin toissijaista käyttötarkoitusta koskevan säännöksen siitä, että rekisteriä käytetään myös polttoaineiden verotukseen liittyvään valvontaan. Tämän vuoksi valiokunta ehdottaa pykälän viimeisen virkkeen poistettavaksi.

5 §. Poikkeukset rekisteröintivelvollisuudesta.

Merenkulkulaitos on asiantuntijakuulemisessa katsonut, että veneilyn turvallisuutta voidaan lisätä ottamalla rekisteriin mukaan valtion ja kuntien hallinnolliset vesikulkuneuvot, jotka kuuluisivat esityksen 4 §:n rekisteröintirajoihin. Merenkulkulaitoksen markkina- ja tuotevalvonnan osalta luotettavampi ja kattavampi tietorekisteri palvelee paremmin tarvetta saada tiedot rekisteristä muista samaa tyyppiä olevista vesikulkuneuvoista, erityisesti silloin kun Merenkulkulaitokselle on tullut tieto vaarallisesta vesikulkuneuvosta ja vesikulkuneuvon omistajalle tai haltijalle tulee antaa tämä tieto. Valtio ja kunnat saattavat käyttää samoja vesikulkuneuvoja kuin kuluttajat. Lisäksi nk. työvenesäännöstö kuuluu Merenkulkulaitoksen valvontaan.

Valiokunta katsoo kuitenkin, että puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen omistuksessa tai hallinnassa olevia vesikulkuneuvoja ei tule merkitä nyt säädettävään rekisteriin. Valiokunta toteaa, että puolustushallinnon vesikulkuneuvot ja alukset ovatkin perinteisesti olleet yleisen rekisterin ulkopuolella. Perusteluna on ollut tarve pitää tietyiltä osin tiedot puolustusvoimien alusten varustuksesta ei-julkisina. Tämän lisäksi merivoimat pitää rekisteriä sen omistuksessa ja hallussa olevista aluksista.

Valiokunta toteaa, että tällöin lain soveltamisalan ulkopuolelle jäävät puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen vesikulkuneuvojen lisäksi alusrekisterilain perusteella rekisteröitävät alukset, kalastusalusrekisteriin merkittävät alukset ja pelkästään kilpailukäytössä olevat vesikulkuneuvot. Tällä ehdotetulla muutoksella saadaan kaikki rekisteröintirajojen puitteissa olevat hallinnolliset vesikulkuneuvot keskitettyä yhteen rekisteriin, eikä valtion ja kuntien tarvitse ylläpitää omia erillisiä rekistereitä muutoin kuin tämän lain ulkopuolelle jäävien vesikulkuneuvojen osalta. Tämän lisäksi kattavampi rekisteri tukee myös meripelastuskeskusten valvontatoimintaa.

Valiokunta on tehnyt vastaavan muutoksen pykälän muotoiluihin.

9 §. Rekisteritodistus.

Perustuslain 80 §:n mukaan tasavallan presidentti, valtioneuvosto ja ministeriö voivat antaa asetuksia perustuslaissa tai muussa laissa säädetyn valtuuden nojalla. Perustuslakivaliokunnan vakiintuneen käytännön mukaisesti lainsäädäntövallan delegoinnin sallittavuuden arvioinnissa kiinnitetään yleisesti huomiota valtuuttavan säännöksen täsmällisyyteen ja tarkkarajaisuuteen. Oikeusministeriö onkin kiinnittänyt valiokunnan huomiota siihen, että 1 momentissa olevaa asetuksenantovaltuutta on aiheellista täsmentää koskemaan sitä, mitkä rekisteriin talletetut tiedot merkitään rekisteritodistukseen. Valiokunta on tehnyt vastaavan muutoksen momentin muotoiluihin.

19 §. Yksittäisten julkisten tietojen luovuttaminen.

Lakiehdotuksen 19 §:ssä säädetään julkisten tietojen luovuttamisesta. Sen mukaan voidaan luovuttaa myös vesikulkuneuvon omistajan ja haltijan osoite- ja yhteystiedot. Julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 31 kohdan mukaan henkilön osoite- ja muut yhteystiedot voivat olla salassa pidettäviä, minkä lisäksi lakiehdotuksen 24 §:n 2 momenttiin sisältyy julkisuuslain mainittua säännöstä asiallisesti vastaavat säännökset rekisteröidyn oikeudesta saada kieltää henkilötietojensa luovuttaminen tietyin edellytyksin. Oikeusministeriö on kiinnittänyt valiokunnan huomiota siihen, että lakiehdotuksen 19 §:n suhdetta edellä mainittuihin säännöksiin on syytä selkeyttää.

Tämän vuoksi valiokunta ehdottaa 1 momentin säännöksen täsmentämistä koskemaan julkisia tietoja vesikulkuneuvon omistajan ja haltijan nimestä ja koetunnuksen saaneesta elinkeinonharjoittajasta sekä näiden osoite- tai muita yhteystietoja. Valiokunta toteaa, että lisättäväksi ehdotetulla sanalla "muista" säännös vastaa muualla laissa, mm. julkisuuslaissa, käytettyä käsitteistöä.

Valiokunta on tehnyt vastaavat muutokset momentin muotoiluihin.

20 §. Julkisten tietojen luovuttaminen sähköisessä muodossa.

Pykälän 1 momentin 1 kohdan mukaan tietoja poliisille voidaan luovuttaa sähköisen käyttöyhteyden kautta pelastus- ja valvontatoimintaa varten. Ehdotetussa muodossa luovutettavien tietojen käyttötarkoitus ei sisältäisi rikoksen ennalta estämistä, selvittämistä, syytteeseenpanoa eikä poliisitutkintaa. Keskusrikospoliisi on ehdottanut säännöstä muutettavaksi niin, että poliisille luovutetaan tietoja säännöksessä mainitulla tavalla "poliisilain (493/1995) 1 §:ssä säädettyjen poliisin tehtävien hoitamiseksi". Säännös on tällöin poliisin osalta asiallisesti vastaavan sisältöinen ajoneuvoliikennerekisterilain (541/2003) julkisten tietojen luovuttamista sähköisessä muodossa koskevan 15 §:n 1 momentin 1 kohdan kanssa.

Valiokunta on 1 §:stä poistanut säännöksen siitä, että rekisteriä käytetään myös polttoaineiden verotukseen liittyvään valvontaan, ja tästä syystä valiokunta ehdottaa myös poistettavaksi 1 momentin 4 kohdan, jossa säädetään samasta asiasta.

Valiokunta on tämän vuoksi tehnyt vastaavat muutokset momentin muotoiluihin.

23 §. Tietojen luovuttaminen muuhun käyttötarkoitukseen.

Lakiehdotuksen 23 §:n 1 momentin 3 kohdassa on säännökset tietojen luovuttamisesta tutkimus- ja tilastointitarkoituksiin sekä tilastotietojen luovuttamisesta. Oikeusministeriö on korostanut, että säännös on julkisuuslain ja henkilötietolain säännökset huomioon ottaen tarpeeton ja että lainsäädännön johdonmukaisuuden vuoksi säännös on asianmukaisinta poistaa lakiehdotuksesta. Tämän vuoksi valiokunta ehdottaa kohtaa poistettavaksi.

Valiokunta toteaa, että säännöksen poistaminen aiheuttaa tarpeen muuttaa pykälän 3 momenttia siten, että siinä on viittaus vain 1 momenttiin.

Valiokunta on tehnyt vastaavat muutokset pykälän muotoiluihin.

26 §. Rangaistussäännökset.

Liikenne- ja viestintäministeriö on kiinnittänyt valiokunnan huomiota siihen, että rangaistavia ovat sekä 8 että 10 §:ssä säädetyn käyttökiellon rikkominen erikseen. Tämän vuoksi valiokunta ehdottaa muotoilua muutettavaksi siten, että rangaistavuuden edellytykseksi riittää jommankumman tunnusmerkistön täyttyminen. Valiokunta on tehnyt vastaavan muutoksen pykälän muotoiluun.

29 §. Tarkemmat säännökset.

  Oikeusministeriö on kiinnittänyt huomiota pykälässä olevaan yleiseen asetuksenantovaltuutukseen. Perustuslain 80 §:n mukaan tasavallan presidentti, valtioneuvosto ja ministeriö voivat antaa asetuksia perustuslaissa tai muussa laissa säädetyn valtuuden nojalla. Perustuslakivaliokunnan vakiintuneen käytännön mukaisesti lainsäädäntövallan delegoinnin sallittavuuden arvioinnissa kiinnitetään yleisesti huomiota valtuuttavan säännöksen täsmällisyyteen ja tarkkarajaisuuteen [PeVL 23/2000 vp] . Samoin huomiota on kiinnitetty siihen, että lainsäädäntövallan delegointia rajoittaa perustuslain 80 §:n 1 momentin säännös, jonka mukaan lailla on säädettävä yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista sekä asioista, jotka perustuslain mukaan muuten kuuluvat lain alaan, ja perustuslakivaliokunta on korostanut perustuslain säännöksen lain alasta rajoittavan myös asetuksenantovallan käyttämistä [HE 1/1998 vp, s. 132/I] .

Oikeusministeriö onkin korostanut, että perustuslakivaliokunnan käytännön ja lakiehdotuksessa jo olevien asetuksenantovaltuuksien vuoksi näyttää ilmeiseltä, että lakiehdotuksen 29 § ei ole asianmukainen eikä myöskään tarpeellinen ja se on poistettava. Valiokunta kiinnittää kuitenkin huomiota perustuslakivaliokunnan lausuntoon PeVL 29/2004 vpHE 169/2003 vp, jossa perustuslakivaliokunta toteaa aiemmin torjuneensa käsityksen, että lain täytäntöönpanoon liittyvään sääntelyyn oikeuttavan valtuuden nojalla olisi mahdollista asetuksella antaa säännöksiä mistä tahansa lain alaan kuuluvasta asiasta. Perustuslain 80 §:ään perustuvasta valtuussääntelyn täsmällisyys- ja tarkkarajaisuusvaatimuksesta johtuu, että täytäntöönpanosäännösten antamiseen oikeuttavaa valtuutusta on tulkittava supistavasti. Tällaisen valtuuden nojalla voidaan antaa esimerkiksi lain voimaan tullessa välttämättömiä viranomaistoimintaa ohjaavia säännöksiä [PeVL 40/2002 vp, s.7/I] . Valiokunta toteaa, että nyt esitetty valtuussäännös ei näin ollen ole perustuslain kannalta ongelmallinen. Valiokunta ei tämän vuoksi muuta kyseistä valtuussäännöstä, mutta kiinnittää huomiota sen supistavaan tulkintaan.

30 §. Voimaantulo.

Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoituksen mukaan on tarkoitus, että laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2007. Tämä on syytä lisätä lakiehdotukseen siirtymäsäännöksiin lisättävien päivämäärien vuoksi. Valiokunta on tehnyt vastaavan muutoksen momentin muotoiluihin.

31 §. Siirtymäsäännökset.

   Lakiehdotuksen 31 §:n mukaan ennen ehdotetun lain voimaantuloa annetut rekisteritunnukset säilyvät entisellään. Valiokunta pitääkin tärkeänä, että esimerkiksi nykyisissä järjestöjen rekistereissä olevat purjenumerot voidaan konvertoida viranomaisrekisterin käyttämiksi rekisteritunnuksiksi. Sen sijaan rekisteritiedot on ilmoituksella saatettava ehdotetun lain mukaisiksi. Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan tämä menettely on tarpeen, jotta rekisterin tietosisältö saadaan luotettavaksi. Tämän vuoksi tiedot täytyy tarkistaa siirtymäajan kuluessa. Valiokunta toteaa, että asiaa ei valitettavasti voida tehdä viranomaistyönä, koska työ vaatisi yli 100 000 yhteydenottoa. Tämän lisäksi rekisterissä on arvioiden mukaan n. 10 000—20 000 sellaista vesikulkuneuvoa, joita ei enää ole olemassa. Uutena tietona rekisteriin tulee henkilötunnus, jonka toki voi saada suoraan väestötietojärjestelmästä, mutta tunnus voidaan silloin yhdistää väärään henkilöön. Vesikulkuneuvojenkin tiedot on syytä tarkistaa.

Nykyisessä rekisterissä olevat vesikulkuneuvot on ilmoitettava muutosilmoituksella rekisteriin kolmen vuoden kuluessa lain voimaantulosta ja uudet vesikulkuneuvot vuoden kuluessa lain voimaantulosta.

Valiokunta katsoo, että ei ole oikein, että kansalaiset, jotka ovat asianmukaisesti rekisteröineet vesikulkuneuvonsa moottorivenerekisteriin, joutuvat maksamaan siitä, että rekisteriä muutetaan. Tämän vuoksi valiokunta ehdottaa uutta 5 momenttia. Momentissa on tarkoitus säätää, että moottorivenerekisterissä olevien vesikulkuneuvojen rekisteritietoja koskevan muutosilmoituksen perusteella annettava rekisteritodistus on maksuton, jos muutosilmoitus tehdään 1 päivään lokakuuta 2008 mennessä ja jos ilmoitus koskee moottorivenerekisterissä olevien rekisteritietojen saattamista tämän lain mukaisiksi. Valiokunta ehdottaa vuoden maksutonta aikaa. Tämä toimii ensinnäkin kannustimena hoitaa rekisteröinti muutoksen astuttua voimaan. Toisaalta on kuitenkin katsottu, että on parempi, että aika ei ole liian lyhyt, jotta maistraatteihin ei synny liiallista ruuhkaa uudelleenrekisteröinneistä.

Valiokunta katsoo kuitenkin, että maksuttomuus ei koske 9 §:n 2 momentissa tarkoitettua rekisteritodistusta, koska siinä on kyse kulkuneuvon tai omistajan tai muun vastaavan tiedon muuttumisesta. Nämä tiedot on joka tapauksessa rekisteröitävä, eikä velvollisuus sinällään johdu lainmuutoksesta.

Uuden 5 momentin johdosta hallituksen esityksen 5 momentti siirtyy 6 momentiksi.

Valiokunnan huomiota on kiinnitetty siihen, että venerekisterissä on rekisteröitynä noin 186 000 venettä. Noin 180 000 muutosilmoituksesta aiheutuu maistraateille huomattava työmäärä, vaikka kustannukset eivät täysin nousisikaan uuden veneen rekisteröinnin vaatiman työmäärän mukaiseksi. Uuden rekisterin perustamisen yhteydessä on kuitenkin tehtävä muutosilmoituksiin käytännön tarkistustoimia. Lisääntynyt työmäärä koskee siirtymäaikaa, joka käytännössä painottuu ensimmäiseen vuoteen lain voimaantulosta.

Vesikulkuneuvorekisterin perustaminen aiheuttaa venerekisterissä jo olevien tietojen päivityksen osalta maistraateille kustannuksia sisäministeriön arvioiden mukaan 8 euroa muutosilmoitusta kohden. Maistraateille aiheutuva kertaluonteinen kustannuslisäys on siten työvoiman osalta noin 1 400 000 euroa. Lisäksi on otettava huomioon lakiesityksen perusteluissa mainitut tietojärjestelmän uudistamiskustannukset 120 000 euroa. Valiokunta painottaa, että rekisterihallinnon vuoden 2007 ja 2008 määrärahoihin on siten välttämätöntä saada yhteensä 1 520 000 euron suuruinen kertaluonteinen lisäys vesikulkuneuvorekisterin perustamisen johdosta.

Valiokunta on tehnyt vastaavat muutokset pykälän muotoiluihin.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muutettuna (Valiokunnan muutosehdotukset).

Valiokunnan muutosehdotukset

Laki

vesikulkuneuvorekisteristä

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Vesikulkuneuvorekisterin käyttötarkoitus

Valtakunnallista vesikulkuneuvorekisteriä, jäljempänä rekisteri, pidetään vesiliikenteen turvallisuuden parantamiseksi, vesikulkuneuvojen käyttämisestä luonnolle tai muulle ympäristölle, kalastukselle, yleiselle luonnon virkistyskäytölle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi, valvonta- ja pelastustoiminnan tukemiseksi sekä vesien käytön suunnittelua ja varautumissuunnittelua varten. (Poist.)

2 ja 3 §

(Kuten HE)

2 luku

Vesikulkuneuvon rekisteröinti

4 §

(Kuten HE)

5 §

Poikkeukset rekisteröintivelvollisuudesta

Rekisteröintivelvollisuus ei koske:

1) vesikulkuneuvoa, jonka omistaja tai haltija on puolustusvoimat tai rajavartiolaitos;

(2—4 kohta kuten HE)

6—8 §

(Kuten HE)

9 §

Rekisteritodistus

Vesikulkuneuvon rekisteröinnistä annetaan rekisteritodistus, joka on oltava mukana vesikulkuneuvoa käytettäessä. Valtioneuvoston asetuksella säädetään, mitkä rekisteriin tallennetut tiedot merkitään rekisteritodistukseen.

(2 ja 3 mom. kuten HE)

10 ja 11 §

(Kuten HE)

3 luku

Rekisterin tietosisältö ja tietojen laatu

12—15 §

(Kuten HE)

4 luku

Rekisterinpitäjän tiedonsaantioikeudet

16 ja 17 §

(Kuten HE)

5 luku

Tietojen julkisuus ja luovuttaminen

18 §

(Kuten HE)

19 §

Yksittäisten julkisten tietojen luovuttaminen

Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetään, jokaisella on oikeus yksittäisluovutuksena saada tieto tai kopio vesikulkuneuvon rekisteritunnuksen tai koetunnuksen perusteella rekisteriin talletetuista vesikulkuneuvoista sekä julkiset tiedot vesikulkuneuvon omistajan ja haltijan nimestä ja koetunnuksen saaneesta elinkeinonharjoittajasta sekä näiden osoite- ja muista yhteystiedoista.

(2 mom. kuten HE)

20 §

Julkisten tietojen luovuttaminen sähköisessä muodossa

Rekisteriin talletettuja julkisia henkilötietoja ja muita tietoja saa luovuttaa teknisen käyttöyhteyden avulla tai muutoin sähköisesti:

1) poliisille poliisilain (493/1995) 1 §:ssä säädettyjen poliisin tehtävien hoitamiseksi sekä tullilaitokselle, rajavartiolaitokselle, Hätäkeskuslaitokselle ja Merenkulkulaitokselle pelastus- ja valvontatoimintaa varten;

(2 ja 3 kohta kuten HE)

4) (poist.)

(4 ja 5 kohta kuten HE:n 5 ja 6 kohta)

(2 mom. kuten HE)

21 ja 22 §

(Kuten HE)

23 §

Tietojen luovuttaminen muuhun käyttötarkoitukseen

Sen estämättä, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 16 §:n 3 momentissa säädetään, rekisteristä saa luovuttaa tietoja:

(1 ja 2 kohta kuten HE)

3) (poist.)

(3 kohta kuten HE:n 4 kohta)

(2 mom. kuten HE)

Luonnollisen henkilön tietojen luovuttaminen 1 momentin (poist.) perusteella on sallittua ainoastaan, jos toiminta, johon tietoja pyydetään luovutettavaksi, liittyy vesiliikenteen turvallisuuteen, vesikulkuneuvoihin, vesikulkuneuvoliikenteeseen tai vesikulkuneuvojen aiheuttamien haittojen ehkäisemiseen taikka valvonta- ja pelastustoimintaan.

(4 mom. kuten HE)

24 §

(Kuten HE)

6 luku

Erinäiset säännökset

25 §

(Kuten HE)

26 §

Rangaistussäännökset

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta laiminlyö 7 §:ssä säädetyn ilmoitusvelvollisuuden tai rikkoo 8 tai 10 §:ssä säädettyä käyttökieltoa, on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, vesikulkuneuvorikkomuksesta sakkoon.

27—29 §

(Kuten HE)

7 luku

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

30 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2007.

(2 ja 3 mom. kuten HE)

31 §

Siirtymäsäännökset

(1—4 mom. kuten HE)

Moottorivenerekisterissä olevien vesikulkuneuvojen rekisteritietoja koskevan muutosilmoituksen perusteella annettava rekisteritodistus on maksuton, jos muutosilmoitus tehdään viimeistään 1 päivänä lokakuuta 2008 ja jos ilmoitus koskee moottorivenerekisterissä olevien rekisteritietojen saattamista tämän lain mukaisiksi. Maksuttomuus ei koske 9 §:n 2 momentissa tarkoitettua rekisteritodistusta. (Uusi)

(6 mom. kuten HE:n 5 mom.)

_______________

Helsingissä 21 päivänä syyskuuta 2006

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Markku Laukkanen /kesk
 • vpj. Matti Kangas /vas
 • jäs. Mikko Alatalo /kesk
 • Leena Harkimo /kok
 • Saara Karhu /sd
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Risto Kuisma /sd
 • Reino Ojala /sd
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Eero Reijonen /kesk
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Arto Seppälä /sd
 • Timo Seppälä /kok
 • Lasse Virén /kok
 • Raimo Vistbacka /ps
 • vjäs. Reijo Paajanen /kok
 • Lyly Rajala /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Mika Boedeker