LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNAN MIETINTÖ 15/2010 vp

LiVM 15/2010 vp - HE 195/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laeiksi merenkulun ympäristönsuojelulain 3 luvun 6 §:n ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 19 päivänä lokakuuta 2010 lähettänyt liikenne- ja viestintävaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laeiksi merenkulun ympäristönsuojelulain 3 luvun 6 §:n ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 195/2010 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

hallitusneuvos Lolan Eriksson, liikenne- ja viestintäministeriö

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • oikeusministeriö
 • Rajavartiolaitos.

HALLITUKSEN ESITYS

Eduskunnan hyväksyttäviksi ehdotetaan laki merenkulun ympäristönsuojelulain 3 luvun 6 §:n sekä laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta.

Merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta annetulla lailla on tarkoitus muuttaa mainitussa pykälässä olevat pykäläviittaukset siten, että ne vastaavat mainitun lain 12 luvun uutta pykälänumerointia.

Ehdotus laiksi sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta sisältää lakiviittausta koskevan muutoksen.

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan mahdollisimman pian niiden hyväksymisen ja vahvistamisen jälkeen.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä seuraavin huomautuksin.

Valiokunta toteaa, että lakiehdotukset sisältävät lakiteknisiä muutoksia.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2010

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Martti Korhonen /vas
 • vpj. Saara Karhu /sd
 • jäs. Mikko Alatalo /kesk
 • Leena Harkimo /kok
 • Kalle Jokinen /kok
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Risto Kuisma /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Mats Nylund /r
 • Pentti Oinonen /ps
 • Markku Pakkanen /kesk
 • Lyly Rajala /kok
 • Tero Rönni /sd
 • Janne Seurujärvi /kesk
 • vjäs. Lauri Oinonen /kesk
 • Reijo Paajanen /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Juha Perttula

​​​​