LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNAN MIETINTÖ 15/2012 vp

LiVM 15/2012 vp - HE 70/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle talvimerenkulun palvelujen yhteisestä järjestämisestä ja yhteistyöstä talvimerenkulun palvelujen alalla Ruotsin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 5 päivänä syyskuuta 2012 lähettänyt liikenne- ja viestintävaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle talvimerenkulun palvelujen yhteisestä järjestämisestä ja yhteistyöstä talvimerenkulun palvelujen alalla Ruotsin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 70/2012 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

liikenneneuvos Risto Murto, liikenne- ja viestintäministeriö

ylitarkastaja Markus Ukkola, työ- ja elinkeinoministeriö

apulaisjohtaja Seppo Reimavuo, Kilpailuvirasto

yksikön päällikkö Jarkko Toivola, Liikennevirasto

toimitusjohtaja Tero Vauraste, Arctia Shipping Oy

toimitusjohtaja Olof Widén, Suomen Varustamot ry

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • Suomen Erikoisalusten Työnantajaliitto
 • Suomen Laivanpäällystöliitto
 • Suomen Merimies-Unioni ry.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi talvimerenkulun palvelujen yhteisestä järjestämistä ja yhteistyöstä talvimerenkulun palvelujen alalla Suomen tasavallan hallituksen ja Ruotsin kuningaskunnan hallituksen välillä tehdyn sopimuksen.

Sopimuksella Suomi ja Ruotsi sitoutuisivat entisestään syventämään yhteistyötään talvimerenkulun palvelujen suunnittelussa ja järjestämisessä niitä aluksia varten, jotka saapuvat sopimuspuolten alueilla sijaitseviin satamiin. Tavoitteena on parantaa jäänmurtajien saatavuutta, vähentää odotusaikoja ja kustannuksia sekä käyttää optimaalisesti nykyistä jäänmurtajalaivastoa.

Sopimuspuolet sitoutuisivat pitämään hallinnassaan jäänmurtajia, joilla on kokenut ja hyvin koulutettu päällystö, molempien sopimuspuolten vesialueiden talvimerenkulun palvelemiseksi. Sopimuksen nojalla olisi mahdollista valmistella entistä tiiviimpää yhteistyötä jäänmurtoresurssien hallinnassa.

Sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jolloin sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtion sisäisesti sopimuksen voimaantulolle asetetut edellytykset.

Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti sopimuksen kanssa.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen ja lakiehdotuksen hyväksymistä seuraavin huomautuksin.

Valiokunta pitää sopimuksen mahdollistamaa jäänmurron yhteistyön syventämistä Suomen ja Ruotsin välillä lähtökohtaisesti hyvänä ja kannatettavana. Suomi ja Ruotsi ovat tehneet jäänmurtoa koskevaa toimivaa yhteistyötä jo kymmenien vuosien ajan. Yhteistyötä on tehty ensisijaisesti Pohjanlahdella, mutta vaikeina jäätalvina myös koko Itämeren altaalla Suomeen ja Ruotsiin suuntautuvan liikenteen avustamiseksi. Yhteistyön peruslähtökohtana on ollut, että kukin maa avustaa omiin satamiinsa saapuvia ja omista satamista lähteviä aluksia.

Sopimus tarjoaa mahdollisuuden kehittää ja lisätä maiden välistä yhteistyötä jäänmurron suunnittelussa ja järjestämisessä, mitä kautta voitaisiin pyrkiä tehostamaan erityisesti vaikeiden jäätalvien jäänmurtopalvelujen toimintaa. Sopimuksen tavoitteena on saavuttaa hyötyjä esimerkiksi palvelujen saatavuuden, odotusaikojen tai muiden palvelutasotavoitteiden taikka kustannusten osalta. Tavoitteena on myös käyttää mahdollisimman optimaalisesti nykyistä jäänmurtokapasiteettia. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan ilman yhteistyötä molemmat maat mm. joutuisivat varaamaan täysimääräisesti jäänmurtokapasiteettia vaikeimpien talvien varalle. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan sopimus ei ole ongelmallinen hankinta- tai kilpailulainsäädännön kannalta.

Valiokunta korostaa talvimerenkulun palvelujen olennaista merkitystä mm. Suomen elinkeinoelämän kilpailukyvyn kannalta. Meriväylien on välttämätöntä olla sujuvasti liikennöitävässä kunnossa ympärivuotisesti, mikä on tärkeää erityisesti vientikuljetusten turvaamiseksi. Valiokunta korostaa yleisesti jäänmurron toimintaedellytysten turvaamisen ja erityisesti toiminnan järjestämisen kustannustehokkuuden merkitystä meriliikenteen määrän kasvaessa.

Valiokunta pitää tärkeänä, että Suomessa on mm. huoltovarmuuden turvaamiseksi riittävästi omaa jäänmurtokalustoa ja osaamista. Valiokunta pitää erittäin tärkeänä, että suomalainen jäänmurron työvoima ja korkean tason osaaminen säilyvät Suomessa. Tämä tekee sinänsä kannatettavasta maiden välisestä yhteistyöstä huolimatta tarpeelliseksi, että suomalaista jäänmurtokapasiteettia hyödynnetään riittävästi ja säännöllisesti. Riittävä määrä vuosittaisia operointipäiviä on valiokunnan käsityksen mukaan suomalaisille jäänmurtajille välttämätöntä, jotta koko henkilöstön osaamisen korkean tason ylläpitäminen ja kehittäminen voidaan varmistaa. Näin ollen sopimuksen käytännön soveltamista ja jäänmurron järjestämistä tulee arvioida kokonaistaloudellisesta näkökulmasta siten, että palvelujen hinnan ja säästöjen lisäksi otetaan keskeisesti huomioon myös jäänmurtopalvelujen hankinnan edellä mainitut muut vaikutukset. Osaamisen säilyminen on tärkeää myös jäänmurtopalvelujen tehokkaan toteuttamisen ja viime kädessä Suomelle tärkeiden ulkomaankaupan tarvitsemien kuljetusten turvaamisen kannalta.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa,

että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen ja

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 25 päivänä lokakuuta 2012

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Arto Satonen /kok
 • vpj. Osmo Kokko /ps
 • jäs. Thomas Blomqvist /r
 • Ari Jalonen /ps
 • Kalle Jokinen /kok
 • Jukka Kopra /kok
 • Merja Kuusisto /sd
 • Suna Kymäläinen /sd
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Raimo Piirainen /sd
 • Janne Sankelo /kok
 • Eila Tiainen /vas
 • Ari Torniainen /kesk
 • Reijo Tossavainen /ps
 • Mirja Vehkaperä /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Juha Perttula

​​​​