LIIKENNEVALIOKUNNAN MIETINTÖ 16/2002 vp

LiVM 16/2002 vp - HE 210/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 22 päivänä lokakuuta 2002 lähettänyt liikennevaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta (HE 210/2002 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

merenkulkuneuvos Raimo Kurki, liikenne- ja viestintäministeriö

budjettineuvos Esko Tainio, valtiovarainministeriö

toimistopäällikkö Hannu Makkonen ja toimistopäällikkö Markus Uomala, Merenkulkulaitos

toiminnanjohtaja Anton Sjöholm, Suomen Konepäällystöliitto

toiminnanjohtaja Bo Gyllenberg, Suomen Laivanpäällystöliitto

toimitusjohtaja Hans Ahlström, Ahvenanmaan Varustamoyhdistys - Ålands Redarförening

puheenjohtaja Simo Zitting, Suomen Merimies-Unioni ry

vt. toimitusjohtaja Henrik Lönnqvist, Suomen Varustamoyhdistys

toimitusjohtaja Olof Widén, Rahtialusyhdistys

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annettua lakia. Ehdotuksen mukaan kauppa-alusluetteloon merkitsemisen edellytyksiä muutetaan siten, että aluksen ikävaatimus poistetaan.

Esitys liittyy valtion vuoden 2003 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana seuraavin huomautuksin.

Valiokunnan huomiota on asiantuntijakuulemisessa kiinnitetty hallituksen esityksen perustelujen kohdan 4 "Muita esitykseen liittyviä seikkoja" osalta mainintaan siitä, että "tarkoituksena on, että riittävän neuvotteluvaran aikaansaamiseksi työmarkkinajärjestöjen välisiä neuvotteluja varten selvitetään myös mahdollisuutta alusluettelolain muuttamiseksi siten, että samalla tavoin, kuin lastialusten osalta, myös matkustaja-alusten osalta voitaisiin työehtosopimuksessa poiketa eräistä lainsäädännössä olevista työsuhteen ehdoista ja työlupamenettelyn soveltamisesta". Työministeriön antaman selvityksen mukaan viittaus siihen, että lastialukset ja matkustaja-alukset eivät ole tällä hetkellä samojen sopimusmahdollisuuksien piirissä, on oikein siltä osin kuin on kyse siitä, että kauppa-alusluettelolain 6 §:n antama valtuutus on laajempi kuin merityölainsäädännön antamat mahdollisuudet poiketa laista työehtosopimuksella. Valiokunta toteaa tämän johdosta hallituksen esityksen perustelujen käsittelevän nyt annettua lakiesitystä laajempaa asiakokonaisuutta.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikennevaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2002

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Erkki Pulliainen /vihr
 • jäs. Klaus Bremer /r
 • Jyri Häkämies /kok
 • Erkki Kanerva /sd
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Risto Kuisma /sd
 • Raimo Mähönen /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Ismo Seivästö /kd
 • Timo Seppälä /kok
 • Lasse Virén /kok
 • Raimo Vistbacka /ps

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Mika Boedeker

​​​​