LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNAN MIETINTÖ 16/2006 vp

LiVM 16/2006 vp - HE 110/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys Maailman postiliiton yleissopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja postipalvelulain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 6 päivänä syyskuuta 2006 lähettänyt liikenne- ja viestintävaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen Maailman postiliiton yleissopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja postipalvelulain muuttamisesta (HE 110/2006 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

neuvotteleva virkamies Maaret Suomi, liikenne- ja viestintäministeriö

yksikönpäällikkö Merja Saari, Viestintävirasto

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut

 • Suomen Posti Oyj.

HALLITUKSEN ESITYS

Maailman postiliiton yleissopimus sisältää kansainvälisessä postiliikenteessä sovellettavat yleissäännöt. Maailman postiliiton Bukarestin kongressin 5.10.2004 pidetyssä 11. istunnossa hyväksyttiin postiliiton yleissopimus, jonka tavoitteena on lujittaa kansainvälisten postipalvelujen alan yhteistyötä ja nykyaikaistaa yhteistyön puitteita. Yleissopimus tuli kansainvälisesti voimaan 1.1.2006. Yleissopimus ja voimaansaattamislaki on tarkoitettu tulemaan voimaan tasavallan presidentin asetuksella. Postipalvelulain muuttamisesta annettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan samanaikaisesti valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta esittää, että eduskunta hyväksyy yleissopimuksen ja puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa,

että eduskunta hyväksyisi Bukarestissa 5 päivänä lokakuuta 2004 Maailman postiliiton yleissopimuksen siltä osin kuin se kuuluu Suomen toimivaltaan,

että eduskunta hyväksyisi annattavaksi yleissopimuksen soveltamisesta julistuksen, jonka mukaan Suomi soveltaa sopimusvelvoitteita noudattaen Euroopan yhteisön perustamissopimuksessa sekä Maailman kauppajärjestön maailman palvelukaupan yleissopimuksessa määriteltyjä velvollisuuksia ja

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 29 päivänä syyskuuta 2006

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Markku Laukkanen /kesk
 • vpj. Matti Kangas /vas
 • jäs. Mikko Alatalo /kesk
 • Leena Harkimo /kok
 • Saara Karhu /sd
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Risto Kuisma /sd
 • Reino Ojala /sd
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Eero Reijonen /kesk (osittain)
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Arto Seppälä /sd
 • Timo Seppälä /kok
 • Harry Wallin /sd
 • Raimo Vistbacka /ps
 • vjäs. Reijo Paajanen /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Mika Boedeker