LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNAN MIETINTÖ 16/2008 vp

LiVM 16/2008 vp - HE 162/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi yksityisistä teistä annetun lain 93 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 15 päivänä lokakuuta 2008 lähettänyt liikenne- ja viestintävaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi yksityisistä teistä annetun lain 93 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 162/2008 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

talousylitarkastaja Heikki Piiparinen, maa- ja metsätalousministeriö

hallitusneuvos Kaisa Leena Välipirtti, liikenne- ja viestintäministeriö

budjettineuvos Esko Tainio, valtiovarainministeriö

metsä- ja ympäristölakimies Tommi Siivonen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto ry

logistiikkapäällikkö Harri Rumpunen, Metsäteollisuus ry

toimitusjohtaja Jaakko Rahja, Suomen Tieyhdistys

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yksityisistä teistä annettua lakia väliaikaisesti siten, että nykyisten avustusehtojen estämättä voitaisiin metsätalouden toimintaedellytysten turvaamiseksi osoittaa avustusta valtion vuosien 2009—2011 talousarvion rajoissa sellaisille yksityisille teille, joilla on puutavarakuljetusten kannalta huomattava merkitys.

Esitys liittyy valtion vuoden 2009 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 2008

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Martti Korhonen /vas
 • vpj. Saara Karhu /sd
 • jäs. Mikko Alatalo /kesk
 • Marko Asell /sd
 • Leena Harkimo /kok
 • Mats Nylund /r
 • Reijo Paajanen /kok
 • Markku Pakkanen /kesk
 • Lyly Rajala /kok
 • Tero Rönni /sd
 • Johanna Sumuvuori /vihr
 • vjäs. Sari Palm /kd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Mika Boedeker