LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNAN MIETINTÖ 16/2012 vp

LiVM 16/2012 vp - HE 143/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi joukkoliikennelain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 6 päivänä marraskuuta 2012 lähettänyt liikenne- ja viestintävaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi joukkoliikennelain muuttamisesta (HE 143/2012 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

suunnittelija Iida Huhtanen, liikenne- ja viestintäministeriö

lupapäällikkö Pasi Hautalahti, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

johtava joukkoliikenneasiantuntija Marja Rosenberg, Liikennevirasto

yhdyskuntajohtaja Matti Matinheikki, Oulun kaupunki

osastopäällikkö Ari Heinilä, Linja-autoliitto

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut

 • Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

HALLITUKSEN ESITYS

Joukkoliikennelakiin ehdotetaan viranomaisten väliseen toimivallanjakoon liittyviä muutoksia. Lakia ehdotetaan muutettavaksi niin, että Oulun kaupungista tulisi seudullinen viranomainen, joka toimisi joukkoliikenteen toimivaltaisena viranomaisena sen oman alueen ohella myös Iin, Kempeleen, Limingan, Muhoksen ja Tyrnävän alueella. Joukkoliikenneluvan ja yhteisön liikenneluvan myöntämiseen, valvontaan ja peruuttamiseen liittyvät tehtävät ehdotetaan keskitettäviksi Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Lisäksi ehdotetaan, että Liikennevirasto päättäisi valtion talousarviossa osoitetun joukkoliikenteen määrärahan kiintiöimisestä toimivaltaisille elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä seuraavin huomautuksin.

Valiokunta pitää toimivaa joukkoliikennettä sekä kansalaisten tasapuolisten liikkumismahdollisuuksien että liikenteen ympäristötavoitteiden saavuttamisen kannalta erittäin tärkeänä yhteiskunnan peruspalveluna. Valiokunta katsoo, että selkeänä tavoitteena tulee olla joukkoliikenteen käytön lisääminen.

Esityksessä ehdotetaan joukkoliikennelakiin (869/2009) viranomaisten toimivallanjakoon liittyviä muutoksia. Oulun kaupungista tulisi jatkossa joukkoliikennelaissa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen sen oman alueen lisäksi myös Iin, Kempeleen, Limingan, Muhoksen ja Tyrnävän alueella. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan yhteiseksi toimielimeksi Oulun seudulla tullaan perustamaan kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta. Valiokunta toteaa, että ihmisten liikkuminen ja työssäkäynti kaupunkiseuduilla tapahtuu usein pitkälti kuntarajoista riippumattomasti. Seudullisten viranomaisten perustamisella voidaan pyrkiä varmistamaan, että myös liikenteen suunnittelu ja toteutus tapahtuu suurempana seudullisena kokonaisuutena ja työssäkäyntialueiden kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla. Valiokunta pitää näin ollen saamansa selvityksen perusteella ehdotusta Oulun kaupungin nimeämisestä toimivaltaiseksi viranomaiseksi Oulun seudulla kannatettavana.

Esityksessä ehdotetaan, että joukkoliikenneluvan ja yhteisön liikenneluvan myöntämiseen, peruuttamiseen ja valvontaan liittyvät tehtävät keskitetään koko maan osalta Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Lupahallinnon toimivallan keskittämistä koskevilla ehdotuksilla pyritään kokoamaan joukkoliikennelupiin liittyvää osaamista ja tehtävät yhteen paikkaan. Asiantuntijakuulemisessa on tuotu eräänä yleisenä näkemyksenä esille, että joukkoliikennelain soveltaminen ei kaikilta osin ole ollut tähän mennessä yhtenäistä ja täten riittävän ennakoitavaa maan eri lupaviranomaisissa. Valiokunta katsoo, että lähtökohtaisesti ehdotettu joukkoliikenteen lupahallinnon tarkoituksenmukainen keskittäminen on omiaan yhtenäistämään käytäntöjä ja tulkintoja, mikä on edullista sekä viranomaistoiminnan tehokkuuden että alan toimijoiden kannalta tulkintojen ja käytäntöjen yhtenäistymisen ja ennakoitavuuden lisääntyessä.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että Liikennevirasto voisi jatkossa päättää valtion talousarviossa osoitetun joukkoliikenteen määrärahan jakautumisesta toimivaltaisille elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille. Tällä hetkellä tämä tehtävä kuuluu liikenne- ja viestintäministeriölle. Ehdotuksen mukaan virasto saisi käyttää kyseistä määrärahaa myös kehittämiseen, suunnitteluun ja tutkimukseen. Asiantuntijakuulemisessa on tuotu esille huoli siitä, että tämä saattaa vähentää joukkoliikenteeseen käytettävissä olevia varoja. Valiokunta pitää kuitenkin ehdotusta saamansa selvityksen pohjalta perusteltuna.

Asiantuntijakuulemisessa esitystä on pidetty yleisesti tavoitteiltaan ja pääosin toteutukseltaankin kannatettavana. Liikennelupien peruuttamista ja peruuttamiseen liittyvää kuulemismenettelyä koskevan esityksen 32 §:n osalta asiantuntijakuulemisessa on tuotu esille, että valtakunnallinen liikennelupajärjestelmä (Vallu) ei nykyisellään sisällä tietoja kaikista peruutettavista luvista, mikä voi hankaloittaa säännöksessä tarkoitetun voimassa olevat luvat myöntäneiden viranomaisten kuulemismenettelyn toteuttamista. Valiokunta pitää erittäin tärkeänä, että lupien myöntämisessä, peruuttamisessa ja valvonnassa luodaan toimivat ja riittävän tehokkaat menettelytavat ja tarvittaessa myös käytettäviä tietojärjestelmiä kehitetään siten, että ne osaltaan tukevat säännösten toteuttamista. Valiokunta kiinnittää huomiota myös joukkoliikennelupien ja reittiliikennelupien valvonnan tehokkuuden ja riittävien resurssien turvaamisen tarpeeseen. Sekä lupaviranomaisten että myös tien päällä tapahtuvan valvonnan tulee olla siinä määrin tehokasta, että sillä on myös ennalta ehkäisevää vaikutusta.

Yleisesti valiokunta pitää joukkoliikennelain tehokasta toimeenpanoa erittäin tärkeänä lähivuosien tavoitteena linja-autoliikenteen palvelutason turvaamiseksi maan eri alueilla. Tavoite edellyttää kokonaisuuden toimivuuden kannalta yhteistä tahtotilaa, koordinointia sekä tiivistä ja toimivaa yhteistyötä yrittäjien, kuntien sekä toimivaltaisten viranomaisten ja muiden liikenteen viranomaisten välillä. Tähän kokonaisuuteen vaikuttavana myös nyt käsiteltävänä olevan ehdotuksen käytännön toteutuksen ja tulkintojen seuraaminen, vaikutusten arviointi sekä muutoksista tiedottaminen ovat tarpeen, jotta joukkoliikenteen palvelutaso kokonaisuutena paranee ja palvelut voidaan tuottaa asiakaslähtöisesti ja edullisesti. Yleisesti valiokunta toteaa, että joukkoliikenteen tuella ja sen tason säilymisellä on hyvin olennainen merkitys joukkoliikennejärjestelmän kokonaisuuden toimivuuden ja tulevaisuuden kehityksen kannalta.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2012

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Kalle  Jokinen /kok
 • vpj. Osmo Kokko /ps
 • jäs. Mikko Alatalo /kesk
 • Thomas Blomqvist /r
 • Ari Jalonen /ps
 • Kalle Jokinen /kok
 • Jukka Kopra /kok
 • Merja Kuusisto /sd
 • Suna Kymäläinen /sd
 • Arto Satonen /kok
 • Eila Tiainen /vas
 • Ari Torniainen /kesk
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Mirja Vehkaperä /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Juha Perttula

​​​​