LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNAN MIETINTÖ 17/2004 vp

LiVM 17/2004 vp - HE 99/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 25 päivänä toukokuuta 2004 lähettänyt liikenne- ja viestintävaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain muuttamisesta (HE 99/2004 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Aila Salminen, liikenne- ja viestintäministeriö

meriturvallisuusjohtaja Jukka Häkämies, Merenkulkulaitos

asiamies Reima Angerman, Suomen Konepäällystöliitto

toiminnanjohtaja Bo Gyllenberg, Suomen Laivanpäällystöliitto

puheenjohtaja Simo Zitting, Suomen Merimies-Unioni ry

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut

 • Rahtialusyhdistys.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi alusturvallisuuden valvonnasta annettua lakia siten, että lailla pantaisiin täytäntöön satamavaltioiden suorittamasta alusten valvonnasta annettuun neuvoston direktiiviin vuonna 2001 tehdyt muutokset. Vuonna 1995 annettu direktiivi sisältää säännökset satamavaltioiden suorittamasta ulkomaisten alusten valvonnasta Euroopan unionin satamissa. Direktiivin muutoksilla muun muassa evätään selvästi alikuntoisten alusten pääsy Euroopan unionin satamiin sekä otetaan käyttöön pakolliset tarkastukset aluksille, jotka aiheuttavat vaaraa merenkulun turvallisuudelle ja meriympäristölle.

Samalla lakiin siirrettäisiin asetustasolla olevia säännöksiä siltä osin, kuin niissä säädetään yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista sekä asioista, jotka perustuslain mukaan muuten kuuluvat lain alaan. Lisäksi lain valtuutussäännökset muutettaisiin vastaamaan perustuslain vaatimuksia ja lakiin ehdotetaan tehtäväksi eräitä teknisluonteisia täsmennyksiä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Hallituksen esityksen mukaan direktiivi 2001/106/EY aiheuttaa tarpeen suunnata lisäresursseja satamavaltiona suoritettavaan tarkastustoimintaan ja vaatii päivystysjärjestelmän käyttöönottamista. Direktiivimuutoksen ja esitetyn lain mukaiset tarkastusvelvollisuudet vaativat varallaolojärjestelmän, jonka kustannukset ovat arviolta noin 56 000 euroa vuodessa. Valiokunta kantaa huolta siitä, että Merenkulkulaitokselle on taattava riittävät voimavarat uuden järjestelmän mukaisten lisääntyneiden velvollisuuksien hoitamiseen. Valiokunta korostaa, että tämä edellyttää, että budjettiin varataan tarpeelliset varat järjestelmästä aiheutuvien lisäkustannusten kattamiseksi mukaan lukien mahdolliset henkilöstön lisäykset.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 4 päivänä kesäkuuta 2004

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Markku Laukkanen /kesk
 • vpj. Matti Kangas /vas
 • jäs. Leena Harkimo /kok
 • Saara Karhu /sd
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Risto Kuisma /sd
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Arto Seppälä /sd
 • Harry Wallin /sd
 • Lasse Virén /kok
 • Raimo Vistbacka /ps
 • vjäs. Reijo Paajanen /kok
 • Lyly Rajala /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Mika Boedeker