LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNAN MIETINTÖ 17/2005 vp

LiVM 17/2005 vp - HE 72/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain 103 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 8 päivänä kesäkuuta 2005 lähettänyt liikenne- ja viestintävaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi tieliikennelain 103 §:n muuttamisesta (HE 72/2005 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

vanhempi hallitussihteeri Eija Maunu, liikenne- ja viestintäministeriö

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut

 • professori Matti Tolvanen.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan tieliikennelakiin sisältyvää rangaistussäännöstä muutettavaksi rikoslain muutoksen vuoksi. Rikoslain mukaan teon syyksiluettavuus tuottamuksellisena edellyttää nimittäin nimenomaista mainintaa laissa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin.

Tieliikennelain 103 § on vanhastaan tarkoitettu koskemaan sekä tahallaan että huolimattomuudesta tehtyjä tekoja. Hallituksen esityksessä todetaan, että rikosoikeuden yleisiä oppeja koskevan lainsäädännön uudistamisen yhteydessä muutetun rikoslain (39/1889) 3 luvun 5 §:n 2 momentin mukaan rikoslaissa rangaistavaksi säädetty teko on rangaistava vain tahallisena, jollei toisin säädetä. Tämä periaate koskee myös muita säädöksiä kuin rikoslakia ja hallituksen esityksen mukaan on tulkinnanvaraista, voidaanko 103 § siten katsoa annetuksi rikoslain 3 luvun 5 §:ssä tarkoitetulla tavalla rikoslain muuttamisen jälkeen siten, että tieliikennerikkomukset olisivat nykyisin rangaistavia vain tahallisina, koska laissa ei toisin säädetä.

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan liikennerikkomuksen tunnusmerkistöä on vakiintuneesti tulkittu niin, että myös huolimaton sääntöjen rikkominen sisältyy tunnusmerkistöön, eikä vuoden 2004 alussa voimaan tullut rikoslain muutos muuta pykälän perinteistä tulkintaa. Sitä ei muuta myöskään se, että säännöksen soveltamisalan ulkopuolelle on rajattu 1.9.2004 lukien lääkärin ilmoittamisvelvollisuuden rikkominen, koska rangaistussäännös on kiistatta annettu ennen 1.1.2004. Tunnusmerkistön soveltamisalan supistaminen ei voi tarkoittaa sitä, että rangaistussäännös olisi säädetty supistamisen yhteydessä uudestaan.

Valiokunta toteaa, että rikosoikeudellinen laillisuusperiaate on keskeinen oikeussääntö ja tämän vuoksi on hyvä mainita rangaistussäännöksessä, että myös huolimaton menettely on rangaistavaa. Tämä on erityisen tärkeää tunnusmerkistöissä, jotka koskevat käytännössä koko väestöä. Huolimattomuuden mainitseminen liikennerikkomuksen tunnusmerkistössä antaa myös aiheellisen viestin siitä, että liikenteessä pitää olla huolellinen. Nämä näkökohdat puoltavat valiokunnan mielestä sitä, että tunnusmerkistöä täsmennetään nyt esitetyllä tavalla. Valiokunta korostaa kuitenkin, että kyseessä on vain selventävä muutos ja on selvää, että henkilöt, jotka ovat huolimattomuudesta rikkoneet liikennesääntöjä 1.9.2004 jälkeen, ovat syyllistyneet liikennerikkomukseen, josta heitä myös voidaan laillisuusperiaatteen kanssa ristiriitaan joutumatta rangaista.

Yksityiskohtaiset perustelut

Johtolause.

Tieliikennelain 103 §:ää on viimeksi muutettu lailla 401/2005, joka on vahvistettu 10.6.2005. Tämän vuoksi johtolausetta muutetaan vastaavasti.

103 §. Liikennerikkomus.

Lailla 401/2005 pykälää on muutettu siten, että 105 a § on lisätty niiden pykälien luetteloon, joiden rikkomista ei säädetä rangaistavaksi liikennerikkomuksena. Tämän vuoksi valiokunta on tehnyt vastaavat muutokset pykälän muotoiluun.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muutettuna (Valiokunnan muutosehdotukset).

Valiokunnan muutosehdotukset

Laki

tieliikennelain 103 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 3 päivänä huhtikuuta 1981 annetun tieliikennelain (267/1981) 103 §, sellaisena kuin se on laissa 401/2005, seuraavasti:

103 §

Liikennerikkomus

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta muuten kuin 73 a, 98—102 tai 105 a §:ssä mainitulla tavalla rikkoo tätä lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä, on tuomittava liikennerikkomuksesta sakkoon.

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä         kuuta 20   .

_______________

Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2005

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Markku Laukkanen /kesk
 • vpj. Matti Kangas /vas
 • jäs. Mikko Alatalo /kesk
 • Leena Harkimo /kok
 • Saara Karhu /sd
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Risto Kuisma /sd
 • Reino Ojala /sd
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Eero Reijonen /kesk
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Arto Seppälä /sd
 • Timo Seppälä /kok
 • Harry Wallin /sd
 • Lasse Virén /kok
 • Raimo Vistbacka /ps

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Mika Boedeker

​​​​