LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNAN MIETINTÖ 17/2012 vp

LiVM 17/2012 vp - HE 158/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 13 päivänä marraskuuta 2012 lähettänyt liikenne- ja viestintävaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain muuttamisesta (HE 158/2012 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Anna Sotaniemi, liikenne- ja viestintäministeriö

ryhmäpäällikkö Stella Wallenius, Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi

johtaja Heikki Hyyryläinen, Meriturva

opetusneuvos Markku Karkama, Opetushallitus

koulutuspäällikkö Tero Virtanen, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova

puheenjohtaja Simo Zitting, Suomen Merimies-Unioni ry

asiantuntija Riku Anttila ja asiantuntija Jessica Troberg, Suomen Varustamot ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annettua lakia. Esityksellä varauduttaisiin ensisijaisesti kansainvälisen merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevan vuoden 1978 yleissopimuksen liitteeseen ja sopimukseen liittyvään säännöstöön vuonna 2010 hyväksyttyjen muutosten voimaantuloon. Muutokset koskisivat merenkulkijoiden pätevyys- ja koulutusvaatimuksia. Lakiin ehdotetaan lisäksi tehtäviksi eräitä teknisiä muutoksia ja tarkennuksia sekä lisättäviksi valtuutussäännöksiä, joiden mukaan valtioneuvosto ja Liikenteen turvallisuusvirasto voisivat antaa tarkempia säännöksiä yleissopimuksen määräysten täytäntöön panemiseksi.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan alkuvuodesta 2013.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä seuraavin huomautuksin.

Esityksellä ehdotetaan toimeenpantavaksi merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevan yleissopimuksen (STCW-yleissopimus) vuoden 2010 muutokset ja valmistaudutaan vähimmäiskoulutusdirektiivin (2008/106/EY) sekä eräiltä osin merityöyleissopimuksen (MLC 2006) vaatimusten täyttämiseen kansallisesti. Lisäksi ehdotetaan eräitä lain soveltamiskäytännössä esille tulleita muutoksia.

Esitys liittyy kokonaisuuteen, johon kuuluu lisäksi valtioneuvoston asetus STCW-yleissopimukseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta, valtioneuvoston asetus aluksen miehityksestä ja laivaväen pätevyydestä sekä Liikenteen turvallisuusviraston määräys miehityksestä ja pätevyyksistä. Käytännössä sääntelykokonaisuuden sisältö tulee merkittäviltä osin määräytymään mainituilla alemmanasteisilla säännöksillä.

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan esitys aiheuttaa varustamoille ja merenkulkijoille jonkin verran lisäkustannuksia mm. lisäpätevyystodistusten ja ammattitaidon ylläpitämiseen tähtäävien kurssien uusimisesta viiden vuoden välein sekä eräiden pätevyyskirjojen vaihtamisesta uusien vaatimusten mukaisiksi. Esitys tulee myös lisäämään ainakin tilapäisesti koulutustarpeita. Asiantuntijakuulemisessa on tuotu esille, että koulutusorganisaatioilla ei välttämättä tällä hetkellä ole kaikilta osin riittäviä resursseja lisääntyvän tarpeen täyttämiseen. Valiokunta toteaa, että koulutusresurssien riittävyyteen olisi tärkeää kiinnittää huomiota käytännön toimenpitein.

Valiokunta katsoo saamansa selvityksen perusteella, että esitys on omiaan parantamaan meriliikenteen turvallisuutta. Valiokunta pitää merenkulun osaamisen kehittämistä ja tätä osaamista ylläpitävää koulutusta erittäin tärkeänä. Meriliikenteen turvallisuuden kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että merenkulkijoiden osaaminen on myös turvallisuusasioissa korkealla tasolla ja näiden taitojen ajan tasalla pitäminen on järjestetty suunnitelmallisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Valiokunta toteaa, että koulutuksen eräänä käytännön ongelmana on harjoittelupaikkojen rajallinen määrä kotimaisilla aluksilla. Työharjoittelun tarvetta olisi valiokunnan saaman selvityksen mukaan moninkertaisesti harjoittelupaikkamäärään verrattuna. Valiokunta toteaa, että jatkossa olisi tärkeää etsiä keinoja näiden harjoittelupaikkojen määrän lisäämiseksi, jotta suomalaisen merenkulun ammattitaito ja sen säilyminen voidaan varmistaa.

Valiokunta kiinnittää yleisesti huomiota valmisteilla olevan meriliikennestrategian tärkeyteen ja toteaa, että strategian valmistelun yhteydessä tulee arvioida erityisesti logististen kustannusten alentamiseen, meriliikenteen koulutukseen ja turvallisuuteen sekä merenkulun kustannusten lisääntyessä merenkulun taloudellisten toimintaedellytysten kehittämiseen liittyviä kysymyksiä.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 2012

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Kalle Jokinen /kok
 • vpj. Osmo Kokko /ps
 • jäs. Mikko Alatalo /kesk
 • Ari Jalonen /ps
 • Jukka Kopra /kok
 • Suna Kymäläinen /sd
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Janne Sankelo /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Eila Tiainen /vas
 • Ari Torniainen /kesk
 • Reijo Tossavainen /ps
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Mirja Vehkaperä /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Juha Perttula

​​​​