LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNAN MIETINTÖ 18/2005 vp

LiVM 18/2005 vp - HE 80/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 14 päivänä kesäkuuta 2005 lähettänyt liikenne- ja viestintävaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain muuttamisesta (HE 80/2005 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

liikenneneuvos, johtava asiantuntija Kari Saari, liikenne- ja viestintäministeriö

lakimies Johanna Lähde, Ajoneuvohallintokeskus

palvelupäällikkö Sami Kivivasara, Väestörekisterikeskus

puheenjohtaja Kyösti Vihermaa, liikennevahinkolautakunta

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • sisäasiainministeriö
 • valtiovarainministeriö
 • Tietosuojavaltuutetun toimisto.

HALLITUKSEN ESITYS

Ajoneuvoliikennerekisteristä annettua lakia muutetaan siten, että rekisteriin talletettavien tietojen sisältöä laajennetaan ja teknisen käyttöyhteyden avulla tietoja saavien tahojen määrää lisätään. Lisäksi laissa olevaa siirtymäsäännöstä myöhennetään.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 16 päivänä syyskuuta 2005

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Markku Laukkanen /kesk
 • vpj. Matti Kangas /vas
 • jäs. Leena Harkimo /kok
 • Saara Karhu /sd
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Risto Kuisma /sd
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Eero Reijonen /kesk
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Arto Seppälä /sd
 • Timo Seppälä /kok
 • Harry Wallin /sd
 • Raimo Vistbacka /ps
 • vjäs. Reijo Paajanen /kok
 • Lyly Rajala /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Mika Boedeker

​​​​