LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNAN MIETINTÖ 18/2006 vp

LiVM 18/2006 vp - HE 96/2006 vp

Tarkistettu versio 2.1

Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain 87 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 6 päivänä syyskuuta 2006 lähettänyt liikenne- ja viestintävaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi tieliikennelain 87 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 96/2006 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

valtiosihteeri Perttu Puro, ylijohtaja Harri Cavén ja apulaisosastopäällikkö Reino Lampinen, liikenne- ja viestintäministeriö

yksikönpäällikkö Hannu Pellikka, Ajoneuvohallintokeskus

logistiikkapäällikkö Markku Maukonen, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut

 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK.

HALLITUKSEN ESITYS

Tieliikennelakiin ehdotetaan lisättäväksi väliaikaisesti uusi säännös, jolla sallittaisiin yli 2,55 metriä leveiden yli 22,00 metrin pituisissa ajoneuvoyhdistelmissä käytettävien kuorma-autojen, perävaunujen ja vaihtokuormatilojen käyttäminen tiellä 31 päivän joulukuuta 2006 jälkeen, jos kuormatila on kavennettu sisäpuolelta siten, että kuormatilan sisäleveydeksi jää enintään 2,51 metriä. Oikeus sisäpuolelta kavennetun ajoneuvon ja kuormatilan käyttämiseen olisi voimassa kolme vuotta.

Kuormatilan sisäpuolisen kavennuksen teknisestä toteutuksesta ja sen hyväksynnästä sekä kavennetun ajoneuvon merkitsemisestä säädettäisiin liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2007 alusta ja olemaan voimassa vuoden 2009 loppuun.

Sanotun päivämäärän jälkeen sovellettaisiin vuonna 1997 annetun asetuksen säännöksiä eli tiellä käytettäväksi ei hyväksyttäisi yli 2,55 metrin leveyttä yli 22,00 metrin pituisissa ajoneuvoyhdistelmissä

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana seuraavin huomautuksin.

Ilman nyt ehdotettua tilapäistä säädösmuutosta hallituksen esityksessä mainitut kuorma-autot, perävaunut ja vaihtokuormatilat on joko kavennettava 2,55 metrin levyisiksi, lyhennettävä käytettäviksi enintään 22,00 metriä pitkissä yhdistelmissä, myytävä EU:n ulkopuolisiin maihin tai poistettava liikennekäytöstä. Esityksen perusteluissa todetaan, että vain harvat kuljetusyrittäjät ovat ryhtyneet toimenpiteisiin kaluston saattamiseksi voimassa olevan asetuksen mukaiseksi. Tämä on johtanut tilanteeseen, jossa Suomen konepajakapasiteetti ei riitä ajoneuvojen ja perävaunujen kaventamiseen 2,55 metrin mittaiseksi vuoden 2006 loppuun mennessä. Valiokunta toteaakin, että nyt ehdotettu muutos on välttämätön kuljetusalan häiriötilanteiden välttämiseksi.

Esityksen perusteluiden mukaan turve- ja hakeajoneuvoille, eläinkuljetusajoneuvoille ja raakapuun kuljetukseen käytettäville ajoneuvoille voitaisiin myöntää ajoneuvokohtaisia, maantieteelliseen toiminta-alueeseen sidottuja ja enintään vuoden kerrallaan voimassa olevia poikkeuslupia. Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että 2,60 metriä leveät hakeautot, joiden sisätila on alle 2,51 metriä, eivät kolmen vuoden siirtymäaikana tarvitse poikkeuslupaa vaan joutuvat vasta sen jälkeen hakemaan poikkeuslupaa vuosille 2010 ja 2011.

Ajoneuvoille, joiden sisätilaa on pienennetty nyt annettavan tilapäisen säännöksen nojalla, on tarkoitus määrätä poikkeusluvan toimenpidemaksu korotettuna. Toimenpidemaksu poikkeuslupien myöntämisestä on tarkoitus korottaa ennen 1 päivää elokuuta 1997 eli ennen ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muutoksen voimaan tuloa käyttöön otetuille ajoneuvoille 340 euroon (normaali poikkeusluvan maksu kaksinkertaisena) ja sanotun asetuksen voimaan tulon jälkeen käyttöön otetuille ajoneuvoille 1 000 euroon (normaali poikkeusluvan maksu noin kuusinkertaisena). Maksun korotus toteutettaisiin muuttamalla liikenne- ja viestintäministeriön maksuista annettua liikenne- ja viestintäministeriön asetusta.

Hallituksen esityksen perusteluissa todetaan, että huhujen torjuntayrityksistä huolimatta liikenteenharjoittajat ovat vuoden 1997 jälkeenkin ottaneet käyttöön 2,60 metriä leveitä ajoneuvoja käytettäviksi yli 22,00 metrin pituisissa yhdistelmissä. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan kuljetusalan saamat viestit viranomaistahoilta ovat kuitenkin olleet ristiriitaisia eivätkä yksiselitteisesti ole antaneet ymmärtää, että uusia siirtymäaikoja ei myönnetä EU:n taholta. Myös kuljetuksenantajat ovat asiantuntijakuulemisen mukaan edellyttäneet, että liikenteenharjoittajat käyttävät kuormatilaltaan leveämpiä ajoneuvoja. Valiokunta pitää syntynyttä tilannetta hyvin valitettavana ja katsoo, että ehdotetulla lainmuutoksella saavutetaan tilanne, jossa tilapäisin toimenpitein varmistetaan, että hankittua kalustoa voidaan käyttää ja saattaa sääntöjä vastaavaksi siirtymäkauden aikana samalla ottaen huomioon edellytettyihin toimenpiteisiin ryhtyneiden yrittäjien kilpailullinen asema.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 20 päivänä lokakuuta 2006

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Markku Laukkanen /kesk
 • vpj. Matti Kangas /vas
 • jäs. Leena Harkimo /kok
 • Saara Karhu /sd
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Risto Kuisma /sd
 • Reino Ojala /sd
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Eero Reijonen /kesk
 • Timo Seppälä /kok
 • Harry Wallin /sd
 • Raimo Vistbacka /ps
 • vjäs. Reijo Paajanen /kok
 • Lyly Rajala /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Mika Boedeker