LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNAN MIETINTÖ 19/2006 vp

LiVM 19/2006 vp - HE 97/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys vuoden 1989 kansainvälisen meripelastusyleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja merilain muuttamisesta, sekä vuoden 1910 erinäisten meriapua ja meripelastusta koskevien määräysten yhdenmukaistuttamisesta tehdyn kansainvälisen sopimuksen irtisanomisen hyväksymisestä

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 6 päivänä syyskuuta 2006 lähettänyt liikenne- ja viestintävaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen vuoden 1989 kansainvälisen meripelastusyleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja merilain muuttamisesta, sekä vuoden 1910 erinäisten meriapua ja meripelastusta koskevien määräysten yhdenmukaistuttamisesta tehdyn kansainvälisen sopimuksen irtisanomisen hyväksymisestä (HE 97/2006 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

merenkulkuneuvos Aila Salminen, hallitusneuvos Lolan Eriksson ja EU-avustaja Une Tyynilä, liikenne- ja viestintäministeriö

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • Museovirasto
 • professori Peter Wetterstein.

HALLITUKSEN ESITYS

Meripelastusyleissopimus koskee meripelastajan ja aluksen omistajan välistä sopimussuhdetta meripelastustilanteessa. Yleissopimuksessa otetaan huomioon myös ympäristönäkökohdat meripelastustilanteessa. Yleissopimus on tarkoitus saattaa kansallisesti voimaan merilain 16 luvun muutoksella. Merilaissa säädetään siitä, missä tilanteessa ja kenelle meripelastuspalkkio maksetaan, pelastussopimuksesta, pelastuspalkkion määräytymisperusteista sekä eri toimijoiden velvollisuuksista. Meripelastajia pyritään kannustamaan pelastuspalkkiota sekä erityiskorvausta koskevilla säännöksillä ryhtymään pelastustoimiin myös ympäristölle aiheutuvien vahinkojen rajoittamiseksi. Vuoden 1989 meripelastusyleissopimuksella korvataan vuoden 1910 yleissopimus, jonka osapuolena Suomi on.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa hallituksen esityksen hyväksymistä muuttamattomana seuraavin huomautuksin.

Asiantuntijakuulemisessa on kritisoitu sitä, että tarkoituksena on, että Suomi tekee yleissopimuksen ratifioinnin yhteydessä varauman, jonka mukaan meripelastussäännöksiä ei sovelleta historiallisiin hylkyihin eli yli 100 vuotta vanhoihin hylkyihin. Valiokunta toteaa, että muinaismuistolaki (295/1963) rauhoittaa automaattisesti sellaiset hylyt ja hylyn osat, joiden voidaan olettaa olleen uponneina vähintään sadan vuoden ajan. Nämä ovat kulttuuriperintöä, ja ne rinnastetaan muinaisjäännöksiin. Jos ulkoisten olosuhteiden perusteella on ilmeistä, että omistaja on hylännyt yli satavuotiaan hylyn, se kuuluu valtiolle, ja rauhoitetusta hylystä peräisin olevat esineet kuuluvat lunastuksetta valtiolle. Myös UNESCO katsoo vedenalaisen kulttuuriperinnön suojelusopimustekstissäänPariisi, 2001 meripelastustoiminnan olevan soveltumatonta kulttuuriperintöön.

Museoviraston näkemyksen perusteella valiokunta katsoo, että kansainvälisen meripelastusyleissopimuksen hyväksyminen käyttäen hyväksi siinä olevaa mahdollisuutta esittää varauma olla soveltamatta sopimuksen määräyksiä merenkulun kulttuuriperintönä pidettyihin hylkyihin sekä merilain muuttaminen niin, että sen säännöksiä ei sovelleta muinaismuistolaissa tarkoitettuihin aluksiin ja omaisuuteen edesauttaa ja selkiyttää kulttuuriperintönä olevien hylkyjen suojelua.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa,

että eduskunta hyväksyy Lontoossa 28 päivänä huhtikuuta 1989 tehdyn vuoden 1989 kansainvälisen meripelastusyleissopimuksen,

että eduskunta hyväksyy tehtäväksi yleissopimuksen 30 artiklan 1 kappaleen d kohdan mukaisen varauman, jonka mukaan Suomi ei sovella yleissopimusta silloin, kun kyseessä oleva omaisuus on merenkulun kulttuuriperintöä, jolla on esihistoriallista, arkeologista tai historiallista arvoa, ja se sijaitsee merenpohjassa, ja

että eduskunta hyväksyy Brysselissä 23 päivänä syyskuuta 1910 tehdyn kansainvälisen sopimuksen erinäisten meriapua ja meripelastusta koskevien määräysten yhdenmukaistuttamisesta irtisanomisen sekä

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2006

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Markku Laukkanen /kesk
 • vpj. Matti Kangas /vas
 • jäs. Mikko Alatalo /kesk
 • Leena Harkimo /kok
 • Saara Karhu /sd
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Risto Kuisma /sd
 • Reino Ojala /sd
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Eero Reijonen /kesk
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Arto Seppälä /sd
 • Timo Seppälä /kok
 • Harry Wallin /sd
 • Lasse Virén /kok
 • Raimo Vistbacka /ps
 • vjäs. Reijo Paajanen /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Mika Boedeker