LIIKENNEVALIOKUNNAN MIETINTÖ 2/2001 vp

LiVM 2/2001 vp - HE 51/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain 48 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 2 päivänä toukokuuta 2001 lähettänyt liikennevaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi tieliikennelain 48 §:n muuttamisesta (HE 51/2001 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

valiokuntaneuvos Ritva Bäckström, eduskunta

hallitusneuvos Jarmo Hirsto, liikenne- ja viestintäministeriö

ylikomisario Heikki Seppä, Helsingin poliisilaitos

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tieliikennelakia. Ehdotuksen mukaan tieliikennelain säännöstä poliisiajoneuvon vetämään saattueeseen kuuluvan ajoneuvon kuljettajan oikeudesta poiketa liikennesäännöistä muutettaisiin siten, ettei saattueajossa toimiva kuljettaja olisi velvollinen antamaan säädettyjä ääni- ja valomerkkejä. Ehdotuksen mukaan velvollisuus säädettyjen ääni- ja valomerkkien antamiseen koskisi ainoastaan hälytysajoneuvon kuljettajaa.

19 päivänä tammikuuta 2001 annetun, 1 päivänä heinäkuuta 2001 voimaan tulevan tieliikennelain 48 §:n 1 momentin mukaan poliisiajoneuvon vetämään saattueeseen kuuluvan ajoneuvon kuljettaja saa kiireellisessä tehtävässä tarpeellista varovaisuutta noudattaen ja säädettyjä ääni- ja valomerkkejä antaen poiketa niistä liikennesäännöistä, jotka eivät erityisesti koske häntä. Hänen on kuitenkin annettava esteetön kulku junalle ja muulle rautatiekiskoilla kulkevalle laitteelle.

Tämän esityksen tarkoituksena on täsmentää 1 päivänä heinäkuuta 2001 voimaan tulevia liikennesäännöksiä siten, että vaatimus säädettyjen ääni- ja valomerkkien antamisesta koskisi saattueessa ainoastaan sitä vetävän poliisiajoneuvon kuljettajaa. Myös tämä laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2001.

Esityksellä ei ole taloudellisia, ympäristöllisiä, organisatorisia eikä henkilöstöpoliittisia vaikutuksia.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikennevaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2001

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Erkki Pulliainen /vihr
 • vpj. Annika Lapintie /vas
 • jäs. Erkki Kanerva /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Marjukka Karttunen-Raiskio /kok
 • Eero Lämsä /kesk
 • Raimo Mähönen /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Ismo Seivästö /skl
 • Timo Seppälä /kok
 • Lasse Virén /kok
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Matti Vähänäkki /sd
 • Harry Wallin /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Pekka Nurminen

​​​​