LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNAN MIETINTÖ 2/2013 vp

LiVM 2/2013 vp - HE 194/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojaa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 7 päivänä helmikuuta 2013 lähettänyt liikenne- ja viestintävaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojaa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 194/2012 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

neuvotteleva virkamies Kreetta Simola, liikenne- ja viestintäministeriö

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut

 • opetus- ja kulttuuriministeriö.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi vuonna 2001 tehdyn ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojaa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen.

Yleissopimuksessa on sovittu maksutelevisiotoiminnassa käytettävien ehdollisen pääsyn järjestelmien oikeudellisesta suojasta. Sopimuksen hyväksyminen ei edellytä muutoksia Suomen lainsäädäntöön, koska Suomen lainsäädäntöön on tehty sopimusta vastaavat muutokset jo aiemmin pantaessa täytäntöön EU:n ehdollisen pääsyn direktiivi.

Yleissopimus on tullut kansainvälisesti voimaan vuonna 2003. Suomen osalta sopimus tulee voimaan sitä päivää seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona on kulunut kolme kuukautta siitä, kun Suomi on tallettanut liittymiskirjansa. Ehdotettu laki yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti kuin sopimus tulee Suomen osalta voimaan.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa hallituksen esityksen hyväksymistä seuraavin huomautuksin.

Ehdollisen pääsyn järjestelmällä tai palvelulla tarkoitetaan teknistä toteutusta, jota käytetään televisio- ja radiolähetysten tai muiden vastaavien sisältöjen suojaamiseen. Käytännössä näillä järjestelmillä suojataan tänä päivänä ennen kaikkea maksullisten televisiokanavien lähetyksiä. Maksullisten kanavien suojaamisessa käytetään useimmiten salauksenpurkukortteja, joilla salattu lähetyksen sisältö avautuu kanavan tilaajan katseltavaksi. Ehdollisen pääsyn järjestelmiä koskevalla sääntelyllä ja sopimuksilla pyritään ehkäisemään ilman lähettäjän lupaa tapahtuvaa suojauksen purkamista.

Televisiolähetysten suojaamiseksi käytettyjen ehdollisen pääsyn järjestelmien oikeudellisesta suojasta on säädetty Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 98/84/EY (jäljempänä ehdollisen pääsyn direktiivi). Direktiivin mukaan jäsenvaltioiden on kiellettävä laittomien laitteiden valmistaminen, tuonti, levittäminen, myynti, vuokraus tai hallussapito kaupallisessa tarkoituksessa, laittoman laitteen asentaminen, huolto tai vaihtaminen kaupallisessa tarkoituksessa sekä kaupallisen viestinnän käyttö laittomien laitteiden käytön edistämiseksi. Kiellon rikkomisen seuraamusten on oltava tehokkaita, vakuuttavia ja sääntöjen vastaisen toiminnan mahdolliseen vaikutukseen suhteutettuja. Suomessa kyseinen direktiivi on pantu täytäntöön eräiden suojauksen purkujärjestelmien kieltämisestä annetulla lailla (1117/2001) ja rikoslain (39/1889) 38 luvun 8 b §:llä.

Esityksen tavoitteena on mahdollistaa Suomen sitoutuminen Euroopan neuvoston ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehtyyn eurooppalaiseen yleissopimukseen (jäljempänä ehdollisen pääsyn yleissopimus). Kyseisen esityksellä eduskunnan hyväksyttäväksi ehdotettavan sopimuksen määräykset vastaavat hyvin pitkälle ehdollisen pääsyn direktiivin säännöksiä.

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan Suomen liittymisellä ehdollisen pääsyn yleissopimukseen ei ole vaikutuksia voimassa olevaan lainsäädäntöön. Suomen voimassa oleva sääntely vastaa ehdollisen pääsyn direktiivin vaatimuksia ja täyttää myös yleissopimuksesta johtuvat velvoitteet. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan poliisin tietoon ei ole vuosina 2001—2010 tullut Suomessa myöskään yhtään suojauksen purkujärjestelmärikosta. Vaikka ehdollisen pääsyn yleissopimukseen liittymisen kansalliset vaikutukset ovat vähäisiä, valiokunta pitää sopimuksen tavoitteita erittäin tärkeinä ja katsoo, että sopimuksella ja siihen liittymisellä voi olla positiivisia vaikutuksia suojauksenpurun oikeudettoman käytön ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi kansainvälisesti.

Näillä perusteilla valiokunta ehdottaa hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen ja lakiehdotuksen hyväksymistä esityksessä ehdotetulla tavalla.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa,

että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun yleissopimuksen ja

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 2013

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Kalle Jokinen /kok
 • vpj. Osmo Kokko /ps
 • jäs. Mikko Alatalo /kesk
 • Thomas Blomqvist /r
 • Markku Eestilä /kok
 • Ari Jalonen /ps
 • Jukka Kopra /kok
 • Suna Kymäläinen /sd
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Raimo Piirainen /sd
 • Janne Sankelo /kok
 • Eila Tiainen /vas
 • Ari Torniainen /kesk
 • Reijo Tossavainen /ps
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Mirja Vehkaperä /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Juha Perttula