LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNAN MIETINTÖ 2/2014 vp

LiVM 2/2014 vp - HE 2/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 11 päivänä helmikuuta 2014 lähettänyt liikenne- ja viestintävaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 2/2014 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

neuvotteleva virkamies Elina Thorström, liikenne- ja viestintäministeriö

budjettineuvos Elina Selinheimo, valtiovarainministeriö

apulaisjohtaja Riitta-Liisa Vuorela, Viestintävirasto

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut

 • Yleisradio.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain muuttamisesta annetun lain siirtymäsäännöstä siten, että 1 päivänä tammikuuta 2013 maksamatta olevien televisiomaksujen perimisestä luovutaan 1 päivänä tammikuuta 2015 alkaen. Vastaavasti ne televisiomaksut, joita ei vuoden 2014 loppuun mennessä ole saatu palautettua, tuloutetaan valtion televisio- ja radiorahastoon 1 päivänä tammikuuta 2015. Samalla vastaavat televisiomaksusaatavat ja -velat poistetaan rahaston kirjanpidon tileistä. Ajankohtaa ehdotetaan aikaistettavaksi kolmella vuodella voimassa olevan sääntelyn mukaisesta ajankohdasta.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Vuoden 2013 alusta voimaan tulleen Yleisradio Oy:n rahoitustapaa koskevan uudistuksen seurauksena televisiomaksujen maksuvelvollisuus päättyi vuoden 2012 lopussa. Voimassa olevan lainsäädännön mukaan televisiomaksujen jälkiperintää sekä maksujen takaisin palautusta jatketaan vuoden 2017 loppuun. Määräaika perustuu verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007) säädettyyn julkisen saatavan 5 vuoden vanhentumisaikaan. Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että maksamatta olevien televisiomaksujen perimisestä ja liikaa maksettujen televisiomaksujen palauttamisesta luovutaan 1.1.2015 lukien. Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Saadun selvityksen mukaan perimisjärjestelmän ylläpitokustannukset vuosina 2015—2017 ovat huomattavasti suuremmat kuin arvioidut perimättä jäävät lupamaksutulot. Ehdotuksen toteuttamisesta koituva nettohyöty televisio- ja radiorahastolle on arviolta 1,5 miljoonaa euroa.

Liikenne- ja viestintävaliokunta korostaa, että uudistuksen seurauksena Viestintävirasto lopettaa liikaa maksetun televisiomaksun oma-aloitteisen palauttamisen alkuperäisille maksajille. Virasto on aktiivisesti pyrkinyt palauttamaan liikaa maksetut televisiomaksut, mutta palautuksen saajista johtuvista syistä tämä ei ole kaikilta osin ollut mahdollista. Vuosina 2015—2017 mahdollisten palautusten määrän arvioidaan olevan noin 110 000 euroa. Ehdotettu uudistus ei kuitenkaan tarkoita sitä, että näitä palautuksia koskeva saatava vanhentuisi ennenaikaisesti vuoden 2015 alusta. Maksun palauttamista voisi siten edelleen vaatia edellä mainitun vanhentumisajan puitteissa. Valiokunta pitää tärkeänä, että Viestintävirasto informoi tiedossaan olevia palautukseen oikeutettuja henkilöitä heidän mahdollisuudestaan hakea vanhentumisajan puitteissa heille kuuluvan televisiomaksun palautusta.

Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2014

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Kalle Jokinen /kok
 • vpj. Osmo Kokko /ps
 • jäs. Mikko Alatalo /kesk
 • Thomas Blomqvist /r
 • Markku Eestilä /kok
 • Ari Jalonen /ps
 • Jukka Kopra /kok
 • Merja Kuusisto /sd
 • Suna Kymäläinen /sd (osittain)
 • Raimo Piirainen /sd
 • Janne Sankelo /kok
 • Hanna Tainio /sd
 • Eila Tiainen /vas
 • Ari Torniainen /kesk
 • Reijo Tossavainen /ps
 • Oras Tynkkynen /vihr

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Kaj Laine