LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNAN MIETINTÖ 20/2004 vp

LiVM 20/2004 vp - HE 182/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä sekä laiksi rautatielain muuttamisesta ja laiksi Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 5 päivänä lokakuuta 2004 lähettänyt liikenne- ja viestintävaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä sekä laiksi rautatielain muuttamisesta ja laiksi Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta annetun lain muuttamisesta (HE 182/2004 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Mikael Nyberg, liikenne- ja viestintäministeriö

liikennetarkastaja Juha Piironen, Ratahallintokeskus

hallintojohtaja Pertti Saarela, VR-Yhtymä Oy

1. varapuheenjohtaja Mauno Pajunen, Rautatiealan Teknisten Liitto RTL

sopimussihteeri Hannu Siltala, Rautatieläisten liitto

pääsihteeri Timo Tanner, Veturimiesten liitto edustaen myös Rautatievirkamiesliittoa

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut

 • Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto TT.

HALLITUKSEN ESITYS

Laissa rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä säädetään rautatieliikenteen liikenneturvallisuuteen välittömästi vaikuttavia liikenneturvallisuustehtäviä hoitavien henkilöiden kelpoisuusvaatimuksista. Laissa säädetään myös liikenneturvallisuustehtäviä varten järjestettävästä koulutuksesta sekä liikenneturvallisuustehtäviä hoitavien henkilöiden terveydentilan arvioinnista ja arviointimenettelystä. Lailla valtuutetaan rautatieviranomaisena toimiva Ratahallintokeskus antamaan tarkemmat määräykset liikenneturvallisuustehtäviä hoitavien henkilöiden terveydentilavaatimuksista ja niiden arvioinnista sekä terveydentilan lääketieteellisistä arviointiperusteista ja -menetelmistä. Rautatieyritys, rautatieyritysten kansainvälinen yhteenliittymä ja   radanpitoa   harjoittava   yritys   antavat   liikenneturvallisuustehtävän kelpoisuusvaatimukset täyttävälle henkilölle kelpoisuustodistuksen tehtävään. Ne pitävät palveluksessaan olevista henkilöistä kelpoisuusrekisteriä, johon talletetaan laissa tarkoitettuja liikenneturvallisuustehtäviä hoitavien henkilöiden kelpoisuutta koskevat tiedot. Kelpoisuustodistusta ja kelpoisuusrekisteriä koskevia lain säännöksiä sovellettaisiin vuoden 2007 alusta lukien, jolloin rautateiden tavaraliikenne avataan yhteisölainsäädännön mukaisesti kilpailulle. Rautatielakiin ja Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta annettuun lakiin tehdään eräitä vähäisiä, lähinnä hallintolain ja uuden kielilain voimaantulosta aiheutuvia muutoksia. Lisäksi rautatielakiin lisätään uusi säännös, joka koskee rautatiejärjestelmän turvallisuuteen vaikuttavia muita tehtäviä hoitavien henkilöiden terveydentila- ja ikävaatimuksia. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2005.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin.

Lakiehdotuksen 5 §:ssä todetaan, että rautatieliikenteen ohjaamisessa käytettäviä turvalaitteita huoltavan henkilön on myös täytettävä laissa tarkoitetut terveydentilavaatimukset. Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan turvalaiteasentajiin ei sovelleta koulutusohjelmaa koskevaa säännöstä, minkä vuoksi näitä ei ole mainittu ehdotuksen 7 §:n kohdalla. Terveydentilavaatimusten täyttämisestä muun muassa värinäön ja kuulon osalta voidaan ministeriön mukaan turvalaiteasentajienkin osalta antaa tarkemmat määräykset Ratahallintokeskuksen antamilla alemmanasteisilla määräyksillä. Lakiehdotuksen 3 §:n osalta valiokunnan huomiota on myös kiinnitetty siihen, että turvalaitteiden kunnossapitotyöllä on välitön vaikutus rautatieliikenteeseen. Tämän vuoksi myös rautatiejärjestelmään kuuluvien rautateiden liikenteenohjaamisessa käytettäviä turvalaitteita asentavan, niitä kunnossa pitävän ja huoltavan turvalaiteasentajan terveydentila vaikuttaa rautateiden liikenneturvallisuuteen.

Yksityiskohtaiset perustelut

18 §. Rekisteritietojen käyttäminen ja säilytysaika.

Koska säännöksessä tarkoitettujen muidenkin toimijoiden kuin Ratahallintokeskuksen palveluksessa olevien ehdotetussa laissa tarkoitetun toiminnan voidaan katsoa sisältävän viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 4 §:n 2 momentin mukaista julkisen vallan käyttöä, julkisuuslain säännökset tulevat sovellettaviksi myös tässä toiminnassa. Pykälän 1 momentin toisessa virkkeessä olevalla määräyksellä tietojen luovuttamisesta ei ole tarkoitus poiketa siitä, mitä laissa viranomaisten toiminnan julkisuudesta säädetään. Tietojen luovuttamisesta viranomaisen henkilörekisteristä säädetään julkisuuslain 16 §:n 3 momentissa, minkä vuoksi valiokunta ehdottaa momentin toista virkettä poistettavaksi. Valiokunta on tehnyt vastaavan muutoksen momentin muotoiluun.

22 §. Vaitiolovelvollisuus.

  Julkisuuslain 23 §:ssä säädetään vaitiolovelvollisuudesta ja hyväksikäyttökiellosta ja 24 §:ssä salassapidosta. Tämän vuoksi valiokunta ehdottaa, että pykälän 1 momentti muotoillaan viittaussäännöksenä julkisuuslakiin. Valiokunta on muotoillut momentin vastaavasti uudelleen.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa,

että 2. ja 3. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja

että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena, paitsi 18 ja 22 § muutettuina (Valiokunnan muutosehdotukset).

Valiokunnan muutosehdotukset
18 §

Rekisteritietojen käyttäminen ja säilytysaika

Rekisterinpitäjä saa käyttää rekisterin tietoja kelpoisuustodistusten antamiseen ja peruuttamiseen sekä kelpoisuuksien valvontaan ja muuhun kelpoisuusasioiden käsittelyyn. (Poist.)

(2 mom. kuten HE)

22 §

Vaitiolovelvollisuus

Asiakirjasalaisuudesta, vaitiolovelvollisuudesta ja hyväksikäyttökiellosta on voimassa mitä laissa viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) säädetään.

(2 mom. kuten HE)

_______________

Helsingissä 29 päivänä lokakuuta 2004

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Markku Laukkanen /kesk
 • vpj. Matti Kangas /vas
 • jäs. Mikko Alatalo /kesk
 • Leena Harkimo /kok
 • Saara Karhu /sd
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Risto Kuisma /sd
 • Reino Ojala /sd
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Arto Seppälä /sd
 • Timo Seppälä /kok
 • Harry Wallin /sd
 • Lasse Virén /kok
 • Raimo Vistbacka /ps
 • vjäs. Reijo Paajanen /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Mika Boedeker

​​​​