LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNAN MIETINTÖ 20/2005 vp

LiVM 20/2005 vp - HE 67/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys postipalvelulain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta   on   31   päivänä   toukokuuta   2005 lähettänyt   liikenne- ja viestintävaliokuntaan valmistelevasti   käsiteltäväksi   hallituksen   esityksen postipalvelulain muuttamisesta (HE 67/2005 vp).

Lausunto

Eduskunnan päätöksen mukaisesti perustuslakivaliokunta on antanut asiasta lausunnon (PeVL 29/2005 vp), joka on otettu tämän mietinnön liitteeksi.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

neuvotteleva virkamies Juha Perttula ja neuvotteleva virkamies Asta Virtaniemi, liikenne- ja viestintäministeriö

johtaja Jorma Koivunmaa, Viestintävirasto

johtaja Matti Akonniemi, Suomen Posti Oyj

HALLITUKSEN ESITYS

Postipalvelulain postitoiminnan valvontamaksua koskevia säännöksiä muutetaan. Lailla kumotaan Viestintäviraston maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen postitoiminnan valvontamaksua koskevat säännökset. Tavoitteena on postitoiminnan valvontamaksun uudistaminen siten, että eduskunnan perustuslakivaliokunnan tekemät linjaukset tietynlaisten maksujen valtiosääntöoikeudellisesta veroluonteisuudesta otetaan huomioon. Muutoksella pyritään täyttämään postitoiminnan valvontamaksun osalta perustuslain 81 §:n 1 momentissa valtion veroille asetetut vaatimukset. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2006.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin.

Valiokunta toteaa, että valvontamaksusäännösten tavoitteena on järjestää Viestintävirastolle säädettyjen postitoiminnan valvontatehtävien rahoitus niin, että maksulla katetaan valvontatoiminnasta syntyvät kustannukset.

Postipalvelumarkkinoiden arvioitu liikevaihtokehitys sekä viraston hoidettavien postipalvelujen valvontatehtävien arvioitu kustannuskehitys huomioiden liikenne- ja viestintäministeriö ja Viestintävirasto ovat esittäneet, että lakiesityksen 31 a §:n 1 momentissa esitettyä valvontamaksun tasoa voidaan alentaa esitetystä 0,0025 %:n tasosta 0,0024 %:iin.

Tämän vuoksi valiokunta ehdottaa, että lakiesityksen 31 a §:n 1 momentti tarkistetaan siten, että taso alennetaan 0,0025 %:sta 0,0024 %:iin. Valiokunta on tehnyt vastaavan muutoksen pykälän muotoiluun.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 31 a § muutettuna (Valiokunnan muutosehdotus).

Valiokunnan muutosehdotus:
31 a §

Postitoiminnan valvontamaksun suuruus

Postitoiminnan valvontamaksun suuruus on 0,0024 prosenttia postiyrityksen Suomessa harjoittaman toimiluvanvaraisen postitoiminnan sen tilikauden liikevaihdosta, joka on päättynyt kaksi vuotta ennen valvontamaksun perimistä, kuitenkin vähintään 2 000 euroa.

(2—6 mom. kuten HE)

_______________

Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2005

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Markku Laukkanen /kesk
 • vpj. Matti Kangas /vas
 • jäs. Mikko Alatalo /kesk
 • Leena Harkimo /kok
 • Saara Karhu /sd
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Risto Kuisma /sd
 • Reino Ojala /sd
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Arto Seppälä /sd
 • Harry Wallin /sd
 • Lasse Virén /kok
 • Raimo Vistbacka /ps
 • vjäs. Reijo Paajanen /kok
 • Lyly Rajala /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Mika Boedeker

​​​​