LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNAN MIETINTÖ 20/2012 vp

LiVM 20/2012 vp - HE 144/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajokorttilain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 6 päivänä marraskuuta 2012 lähettänyt liikenne- ja viestintävaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laeiksi ajokorttilain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 144/2012 vp).

Eduskunta-aloite

Valiokunta on käsitellyt esityksen yhteydessä seuraavan aloitteen:

 • lakialoite laiksi ajokorttilain 72 §:n muuttamisesta (LA 43/2012 vp — Ismo Soukola /ps), joka on lähetetty valiokuntaan 11 päivänä lokakuuta 2012.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Eija Maunu, liikenne- ja viestintäministeriö

hallitusneuvos Mika Kättö, sisäasiainministeriö

yksikönpäällikkö Ari Herrala, Liikenteen turvallisuusvirasto

tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, Tietosuojavaltuutetun toimisto, OM

yli-insinööri Timo Repo, Opetushallitus

lehtori Jyrki Hapulahti, Hämeen ammattikorkeakoulu

ylitarkastaja Hanna Piipponen, Poliisihallitus

puheenjohtaja Sakari Kaikkonen, Ammattipätevyyskouluttajat ry

viestintäpäällikkö Saara Remes, Linja-autoliitto

koulutuspäällikkö Tapani Rintee, Suomen Autokoululiitto

laki- ja TIR-asiain päällikkö Esa Näätänen, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • sisäasiainministeriö
 • Pääesikunta
 • Moottoriliikenteen Keskusjärjestö
 • Liikenneturva
 • Suomen Liikennelääketieteen yhdistys
 • Suomen Motoristit ry.

HALLITUKSEN ESITYS JA EDUSKUNTA-ALOITTEET

Hallituksen esitys

Esityksessä ehdotetaan ajokorttilakia muutettavaksi. Muutoksilla tarkennetaan, kehitetään ja yhdenmukaistetaan ajokorttisäännöksiä ja ajokorttimenettelyä ajokorttilain voimaantulon johdosta. Muutokset koskevat muun muassa lyhytaikaiseen ajo-oikeuteen liittyviä säännöksiä, ulkomailla annettujen ajokorttien kelpoisuutta Suomessa ja erilaisia siirtymäkauden menettelyjä.

Esitykseen sisältyvät myös ehdotukset tieliikennelain, kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain, ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain ja alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta annetun lain muuttamiseksi.

Liikenneopettajakoulutukseen ja siihen liittyvään käytännön harjoitteluun liittyviä käytäntöjä tarkennettaisiin. Harjoittelua koskevat muutokset liittyisivät puolustusvoimien liikenneopettajakoulutuksessa tapahtuviin muutoksiin. Kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annettuun lakiin lisättäisiin säännökset opetusharjoittelusta ammattipätevyyskoulutusta antavassa koulutuskeskuksessa. Mainitussa laissa laajennettaisiin poikkeusta kuljettajan ammattipätevyysvaatimuksesta Rajavartiolaitoksen tehtäviin kuuluvissa ajoissa. Lakiin lisättäisiin myös säännös ammattipätevyysvaatimuksen soveltamisesta siirtymäkautena muusta EU- tai ETA-valtiosta tulevan kuljetuksen kuljettajaan silloin, kun kuljetuksen lähtömaassa ensimmäisen jatkokoulutusjakson suorittamisen määräaika on Euroopan unionin lainsäädännön sallimissa puitteissa tässä laissa säädettyä pitempi.

Lyhytaikaisen ajo-oikeuden ja ajokortin määritelmää ja siihen liittyviä menettelyjä muun muassa tiukemman rikkomusseurannan soveltamisessa tarkennettaisiin. Opetusluvalla annettavaan moottoripyöräopetukseen liitettäisiin vaatimus yhteisopetuksesta opettajan ja oppilaan kanssa ennen ajo-opetuksen antamista vastaavasti kuin mopo-opetuksessa. Moottoripyörän ajokorttiluokkaa korotettaessa kokemusta hyväksi käyttäen opetus olisi annettava autokoulussa, jos opettajalla ei olisi moottoripyörällä ajo-opetusta antavan autokoulunopettajan kelpoisuutta.

Ulkomaisen ajokortin kelpoisuutta koskevia ajokorttilain säännöksiä tarkennettaisiin ja lakiin lisättäisiin säännökset ulkomaisen ajokortin haltijan ajokieltoon määräämisessä noudatettavasta menettelystä. Ajoneuvoliikennerekisteriin tehtäviä viranomaisen ilmoituksia koskevia ajokorttilain ja tieliikennelain säännöksiä tarkennettaisiin. Ajoneuvoliikennerekisteristä annetussa laissa muutettaisiin eräitä tietojen säilyttämistä ja luovuttamista koskevia säännöksiä.

Lakien on tarkoitus tulla voimaan 19 päivänä tammikuuta 2013.

Lakialoite

Ajokorttilain 72 §:n 1 momentissa todetaan, että poliisin on viipymättä päätettävä, pidetäänkö väliaikainen ajokielto voimassa. Jos on todennäköistä, että väliaikaiseen ajokieltoon määrätty on syyllistynyt 70 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuun tekoon, väliaikainen ajokielto on pidettävä voimassa, kunnes tuomioistuin päättää ajokiellosta.

Käytännössä nykyisen lain mukaan pitää normaalien rikostutkintakuulustelujen jälkeen vielä hallintolain mukaan kuulla ajo-oikeuden haltijaa ajo-oikeuspäätösasiassa ja poliisin on sen jälkeen tehtävä päätös ajokiellon voimassa pitämisestä. Kenttätoiminnassa asia toteutuu käytännössä siten, että ajokielto pidetään joka tapauksessa aina voimassa, jos asia menee käräjäoikeuteen eli pysyy törkeänä liikenteen vaarantamisena tai alkoholin tai huumaavan aineen vaikutuksen alaisena ajona. Asiaa ei muuta se, että ajo-oikeuden haltija esittäisi tässä kohtaa puolusteluja. Jos asia kuitenkin jo ennen käräjäoikeutta esimerkiksi esitutkinnassa muuttuu nimikkeeltään, muutetaan nimike vakavaksi piittaamattomuudeksi tai palautetaan ajo-oikeus asian niin vaatiessa.

Esitetyllä muutoksella 1 momentista poistettaisiin muut kuin ensimmäinen virke. Muutos ainoastaan poistaisi turhat kuulemiset ja kentällä toteutetut tarpeettomat toimenpiteet, jotka nykyisessä laissa velvoitetaan tekemään. Myös poliisilain 1 luvun 2 § ("Vähemmän haitan periaate") toteutuisi ehdotetussa muutoksessa. Muutos säästäisi ajo-oikeuden haltijan, poliisin ja tuomioistuimen aikaa ja vaivoja.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin.

Esityksen tavoitteena on täsmentää ajokorttisäännöksiä ja -menettelyjä niiden soveltamisen yhdenmukaistamiseksi uuden ajokorttilain tullessa voimaan 19.1.2013. Esitykseen sisältyy myös ehdotuksia tieliikennelain sekä kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä, ajoneuvoliikennerekisteristä ja alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta annetujen lakien muuttamiseksi ajokorttilain säätämisen ja siihen liittyvien muutosten sekä muiden kehittämistarpeiden johdosta. Valiokunta korostaa ajokorttilainsäädännön tarkkuuden ja käytännön toimivuuden suurta merkitystä kaikessa ajoneuvoliikenteessä. Valiokunta ehdottaa, että 1. lakiehdotukseen tehdään moottoripyöräkouluttajan koulutusvaatimusta koskeva muutos ja eräitä lakiteknisiä korjauksia sekä että 3. lakiehdotukseen tehdään täsmennyksiä ammattipätevyysvaatimuksia koskeviin poikkeussäännöksiin.

Esitykseen ei sisälly eduskunnan pitkään edellyttämää virhepistejärjestelmää koskevia ehdotuksia, koska se hallituksen esityksen mukaan edellyttää erillistä selvitys- ja valmistelutyötä. Virhepistejärjestelmää koskeva selvitystyö on tarkoitus toteuttaa osana vuosia 2012—2014 koskevan liikenneturvallisuuden periaatepäätöksen toimeenpanoa. Valiokunta pitää virhepistejärjestelmään pohjautuvaa ajokorttiseuraamusjärjestelmää erittäin tärkeänä ja tarpeellisena ja viittaa eduskunnan hyväksymään virhepistejärjestelmän toteuttamista koskevaan lausumaan (HE 212/2010 vpEV 269/2010 vp).

Eräät kannanotot.

Valiokunta on kiinnittänyt huomiota siihen, että 19.1.2013 lukien C-luokan vähimmäisikävaatimus nousee 21 vuoteen ja A luokassa 24 vuoteen. Kuljettajakoulutuksen aloittaminen tai hylätty tutkintosuoritus aiempien säännösten voimassa ollessa ei oikeuta tutkinnon suorittamiseen edellä mainituista tiukentuvista ikärajavaatimuksista poiketen. Oikeus suorittaa tutkinto arvioidaan ministeriöstä saadun selvityksen mukaan aina voimassa olevan lain perusteella, ja mainittu periaate pohjautuu EU:n ajokorttidirektiivin (2006/126/EY) vaatimuksiin.

Kuljettajantutkinto-oikeuden ikärajojen nostaminen vuoden 2013 alkupuolella uhkaa valiokunnan saaman tiedon mukaan haitata erityisesti pienten autokoulujen sellaisia opiskelijoita, jotka ovat ajoissa aloittaneet opinnot C-luokan ajokorttia varten mutta joiden opiskelu uhkaa autokoulun vähäisen kaluston ja ajotuntien riittämättömän määrän vuoksi pidentyä yli ikärajasäännöksiä kiristävän lain voimaantulon ajankohdan. Valiokunta pitää tätä uhkaa yksittäiselle autokoulun opiskelijalle erittäin vakavana ja kehottaa yksittäisiä autokouluja ja koko autokoulualaa huolehtimaan siitä, että kaluston puutteen johdosta oikeudenmenetyksiä ei aiheutuisi opiskelijoille. Valiokunta huomauttaa, että näitä muutoksia koskeva ajokorttilakiuudistus hyväksyttiin eduskunnassa jo tammikuussa 2011, joten muutokset eivät ole voineet tulla alalle tai opiskelijoille yllätyksenä.

Kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain 2 §:n 3 momentin 7 kohdassa säännellään mahdollisuutta käyttää linja-autoa yksityisiin ajoihin ilman ammattipätevyyttä. Ammattipätevysvaatimus ei koske kuljettajaa yksityisissä ei-kaupallisissa ajoissa, jotka suoritetaan kuljettajan kanssa samassa taloudessa asuvien kuljettamiseksi ja linja-auto on heistä jonkun omistuksessa. Säännös on saanut osakseen kritiikkiä erityisesti sen osalta, että muualla kuin samassa taloudessa asuvia isovanhempia tai lapsia ei voida ottaa kuljetettaviksi ilman ammattipätevyyttä. Liikenne- ja viestintävaliokunta pitää tärkeänä, että säännöksen tarkoituksenmukaisuus tältä osin arvioidaan jatkossa uudelleen.

Pelastustoimen tehtävissä ei vaadita kuljettajan ammattipätevyyttä. Valiokunnan asiantuntijakuulemisessa on tuotu esiin huoli edellä mainitun lain ammattipätevyysvaatimusta koskevien poikkeussäännösten soveltamisesta sopimuspalokunnissa kuljetettaessa pelastustoimen tehtäviin kuuluvaa ajoneuvoa. Eräänä huolenaiheena on mainittu sopimuspalokunnan nuoriso-osaston toimintaan liittyvät kuljetukset. Asiantuntijalausunnossa on voimassa olevien ammattipätevyttä koskevien poikkeussäännösten arvioitu koskevan kaikkea pelastuslaitoksen ja sen sopimuspalokuntien pelastuslain (379/2011) mukaista ja pelastuslakiin perustuvaa toimintaa. Käytännössä esimerkiksi sopimuspalokunnan viikko-ohjelman mukaiset harjoitukset olisivat tämän mukaan kuljetuksia, joihin sovellettaisiin poikkeussääntöä ammattipätevyysvaatimuksesta. Liikenne- ja viestintävaliokunta ei pidä saamansa selvityksen perusteella mahdollisena tässä vaiheessa muuttaa ammattipätevyysvaatimuksia koskevia poikkeussäännöksiä tältä osin. Muutokset on mahdollista toteuttaa pelastustoimen lainsäädännössä tai täsmentää tulkintoja sopimuspalokuntien ja pelastuslaitoksen välisissä palokuntasopimuksissa.

Yksityiskohtaiset perustelut

1. lakiehdotus.

40 §. Opetuslupaperusteet muuhun kuin B-luokan opetukseen.

Ehdotettu pykälän 1 momentin uusi 5 kohta määrittää opettajan kelpoisuuden kuljettajaopetuksessa silloin, kun moottoripyörän luokkaa korotetaan kokemusta hyväksi käyttäen. Opetus on annettava autokoulussa, jos opettajalla ei ole liikenneopettajalupaa ja kelpoisuutta moottoripyörän kuljettajaopetuksen antamiseen. Saadun selvityksen mukaan uudistus veisi opetuksen käytännössä kokonaan autokoulujen tehtäväksi.

Valiokunta ehdottaa kohdan muuttamista siten, että opettajana voi toimia myös henkilö, joka on muulla tavoin osoittanut omaavansa kokemusta moottoripyöräkoulutuksesta. Liikenteen turvallisuusvirasto hyväksyisi edellä mainitun koulutuskokemuksen.

67 §. Ehdollinen ajokielto.

Lakiteknisenä tarkistuksena valiokunta ehdottaa 1 ja 2 momentissa olevan sanan "koetusaika" muuttamista sanaksi "koeaika", joka vastaa rikoslaissa (39/1889) käyttöön otettua termiä. Muutoksella korostetaan sitä, että koeajalla on tarkoitus kokeilla, miten rikoksentekijä jatkossa suoriutuu eikä suinkaan sananmukaisesti koetella häntä.

68 §. Ehdollisen ajokiellon täytäntöönpano.

Edellä 67 §:n kohdalla sanottuun viitaten valiokunta ehdottaa pykälän 1 ja 2 momentissa olevan sanan "koetusaika" muuttamista sanaksi "koeaika".

69 §. Valvottu ajo-oikeus.

Edellä 67 §.n kohdalla sanottuun viitaten valiokunta ehdottaa pykälän 1, 2 ja 5 momentissa olevan sanan "koetusaika" muuttamista sanaksi "koeaika".

3. lakiehdotus.

2 §. Soveltamisala.

Valiokunta ehdottaa muutoksia pykälän 3 momentin 3 kohtaan siten, että kohdassa mainituissa kuljetusyritysten suljetuilla varikkoalueilla tapahtuvissa ja eräissä huoltotyyppisissä ajoissa kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyysvaatimuksia lievennetään.

Voimassa olevan 3 kohdan poikkeussäännös soveltuu ajoneuvojen siirtoajoihin, jos ajoneuvoja samalla koeajetaan esimerkiksi niiden toimintakunnon testaamiseksi korjaustoiminnan yhteydessä. Valiokunta ehdottaa, että toimintakuntoisuuden testaukseen kytketty asennushenkilökunnan siirtoajoja koskeva rajaus poistetaan siten, että asentaja voi asianmukaisella ajo-oikeudella ilman ammattipätevyyttä siirtää ajoneuvoa korjaamisen, huoltamisen tai katsastamisen yhteydessä. Tämä tarkoittaa sitä, että asentaja voi viedä vara-auton linjalle samalla, kun rikkoutunut auto haetaan pois, ja myös viedä ajoneuvon katsastukseen.

Valiokunta ehdottaa poikkeusta ammattipätevyydestä myös koskien pesu- ja tankkaushenkilökunnan siirtoajoja varikkoalueella. Varikkoalueet on valiokunnan saaman selvityksen mukaan järjestetty hyvin eri tavoin esimerkiksi siten, että varikko on hajautettu eri puolille kaupunkia tai se sijaitsee kahden puolen yleistä tietä. Valiokunnan ehdottama poikkeus koskee vain ajoa selkeästi varikkoaluella liikkumatta yleiselle liikenteelle tarkoitetulla tiellä. Jatkossa on selvitettävä, edellyttävätkö ehdotetun muutoksen soveltaminen ja valvonnan tehokkuuden turvaaminen varikkokäsitteen täsmentämistä laissa.

Johtolause.

Valiokunta ehdottaa, että johtolause muutetaan vastaamaan edellä ehdotettua muutosta.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa,

että 2., 4. ja 5. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina,

että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 40 § sekä 67—69 § muutettuina (Valiokunnan muutosehdotukset),

että 3. lakiehdotus hyväksytään muutettuna (Valiokunnan muutosehdotukset) ja

että lakialoite LA 43/2012 vp hylätään.

Valiokunnan muutosehdotukset

1.

Laki

ajokorttilain muuttamisesta

40 §

Opetuslupaperusteet muuhun kuin B-luokan opetukseen

Muun kuin B-luokan opetusluvan myöntämiseen sovelletaan 39 §:n säännöksiä alla olevin poikkeuksin:

(1—4 kohta kuten HE)

5) A1-, A2- tai A-luokan opetuslupaa 24 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitetun opetuksen antamiseksi hakevalla on oltava liikenneopettajalupa ja moottoripyörällä ajo-opetusta antavan opettajan kelpoisuus taikka Liikenteen turvallisuusviraston hyväksymä muu kouluttajakoulutuksella tai sitä vastaavalla kokemuksella saavutettu kelpoisuus moottoripyöräkoulutuksen antamiseen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

67 §

Ehdollinen ajokielto

Käräjäoikeus voi, jollei yleinen etu muuta vaadi, määrätä ajokiellon ehdollisena, jos ajo-oikeus on ajokieltoon määrättävälle ammatin takia välttämätön tai jos siihen on muu erityisen painava syy eikä teosta ole aiheutunut vaaraa toisten turvallisuudelle. Ajokiellon tai väliaikaisen ajokiellon aikana taikka 2 momentissa tarkoitettuna koeaikana tehdystä teosta ei voida määrätä ajokieltoa ehdollisena.

Ajokielto on ehdollinen käräjäoikeuden asettaman määräajan (koeaika), jonka pituus on vähintään vuosi ja enintään kolme vuotta. Koeaika alkaa ehdollisen ajokiellon sisältävän päätöksen julistamisesta tai antamisesta. Käräjäoikeuden päätöksessä on määrättävä ehdollisen ajokiellon koeajan päättymispäivä.

68 §

Ehdollisen ajokiellon täytäntöönpano

Käräjäoikeuden on määrättävä ehdollisena määrätty ajokielto pantavaksi täytäntöön, jos ajokieltoon määrätty syyllistyy koeaikana 64 §:n 1 momentissa tarkoitettuun tekoon. Ehdollisena määrätty ajokielto voidaan kuitenkin jättää määräämättä täytäntöön pantavaksi, jos kuljettajaa ei tuomita 64 §:n 1 momentin tarkoittamasta teosta rangaistukseen. Määrättäessä ehdollinen ajokielto täytäntöön pantavaksi ajokiellon viimeinen voimassaolopäivä on ajokielloista pisimpään voimassa olevan ajokiellon viimeinen voimassaolopäivä. Käräjäoikeuden päätös pannaan täytäntöön valituksesta huolimatta.

Käräjäoikeuden päätöksessä on mainittava ne seikat, joiden nojalla ehdollisena määrätty ajokielto määrätään pantavaksi täytäntöön. Jollei ehdollisena määrättyä ajokieltoa ole yhden vuoden kuluessa koeajan päättymisestä määrätty pantavaksi täytäntöön, se on rauennut.

69 §

Valvottu ajo-oikeus

Käräjäoikeuden on määrättävä rikoslain 23 luvun 3 §:n 1 momentissa tai 4 §:n 1 tai 2 kohdassa tarkoitettuun rattijuopumukseen syyllistyneelle alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta annetussa laissa tarkoitettu valvottu ajo-oikeus, jos ajokieltoon määrättävä sitä pyytää. Ajokielto on määrättävä ehdollisena. Valvotun ajo-oikeuden aikana tehdystä teosta ei kuitenkaan voida määrätä uutta valvottua ajo-oikeutta. Väliaikainen ajokielto päättyy ja valvottu ajo-oikeus alkaa, kun rattijuopumukseen syyllistyneelle luovutetaan 8 §:n 2 momentissa tarkoitettu ajokortti. Valvottu ajo-oikeus päättyy ehdollisen ajokiellon koeajan päättymispäivänä.

Käräjäoikeuden on peruutettava valvottu ajo-oikeus ja määrättävä ehdollinen ajokielto pantavaksi täytäntöön, jos valvottava koeaikana:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(3 mom. kuten HE)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jos valvottu ajo-oikeus ei ole alkanut 1 momentin mukaisesti, väliaikainen ajokielto päättyy ehdollisen ajokiellon koeajan päättymispäivänä. Ajo-oikeuden alkamisesta uudelleen väliaikaisen ajokiellon jälkeen säädetään 6 §:n 4 momentissa.

_______________

3.

Laki

kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain (273/2007) 2 §:n 3 momentin 2 ja 3 kohta ja 4 momentti, 11 §:n 3 momentti, 19 §:n otsikko ja 1 momentti, 20 §:n 4 momentti ja 22 §,

sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 3 momentin 2 kohta, 19 §:n 1 momentti ja 22 § laissa 389/2011 ja 2 §:n 4 momentti laissa 532/2008, sekä

lisätään 11 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti:

2 §

Soveltamisala

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tämä laki ei koske kuljettajaa, jos:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(2 kohta kuten HE)

3) ajoneuvoa koeajetaan tai siirretään korjaamisen, huoltamisen tai katsastamisen yhteydessä, siirretään varikkoalueella pesun, siivouksen tai tankkauksen yhteydessä, koeajetaan ajoneuvon parantamiseksi teknisesti taikka koeajetaan uusi tai muunnettu ajoneuvo ennen ajoneuvon liikenteeseen hyväksymistä; (Uusi)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(4 mom. kuten HE)

11, 19, 20 ja 22 §

(Kuten HE)

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2012

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Kalle Jokinen /kok
 • vpj. Osmo Kokko /ps
 • jäs. Mikko Alatalo /kesk
 • Thomas Blomqvist /r
 • Ari Jalonen /ps
 • Jukka Kopra /kok
 • Merja Kuusisto /sd
 • Suna Kymäläinen /sd
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Raimo Piirainen /sd
 • Janne Sankelo /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Eila Tiainen /vas
 • Ari Torniainen /kesk
 • Reijo Tossavainen /ps
 • Mirja Vehkaperä /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Kaj Laine

​​​​