LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNAN MIETINTÖ 21/2006 vp

LiVM 21/2006 vp - HE 111/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 15 päivänä syyskuuta 2006 lähettänyt liikenne- ja viestintävaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta (HE 111/2006 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

neuvotteleva virkamies Kirsi Miettinen, liikenne- ja viestintäministeriö

tietoturvallisuusyksikön päällikkö Timo Lehtimäki, Viestintävirasto

hallintopäällikkö Asko Harjula, Huoltovarmuuskeskus

asiantuntija Veijo Turunen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

varautumispäällikkö Kari Wirman, FiCom

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • Digita Oy
 • Elisa Oyj
 • TeliaSonera Oyj
 • Finnet-liitto ry
 • Keskuskauppakamari.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähköisen viestinnän tietosuojalain tietoturva-maksua koskevia säännöksiä.

Esityksen tavoitteena on puolittaa teleyritysten maksama tietoturvamaksu siten, että se vastaisi niitä kokonaiskustannuksia, joita Viestintävirastolle aiheutuu sähköisen viestinnän tietosuojalaissa säädettyjen teleyrityksiä koskevien tehtävien hoitamisesta. Samalla tietoturvamaksua koskevia säännöksiä halutaan kokonaisuudessaan selkeyttää ja saattaa ne vastaamaan viestintämarkkinalailla säädettyjä viestintämarkkinamaksua koskevia säännöksiä.

Esitys liittyy valtion vuoden 2007 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana seuraavin huomautuksin.

Valiokunta korostaa, että varsin pian sähköisen viestinnän tietosuojalain (516/2004) säätämisen jälkeen kävi ilmeiseksi, että myös muut kuin maksuvelvolliset teleyrityksen hyötyvät Viestintäviraston CERT-FI-yksikön toiminnasta. Tämän johdosta onkin katsottu tarpeelliseksi, että tietoturvamaksun teleyrityksille aiheuttamaa maksurasitetta pienennetään. Esityksen tavoitteena on puolittaa se noin 600 000 eurosta noin 300 000 euroon. Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry on pitänyt tärkeänä, että teleyritysten maksurasitetta tietoturvamaksun osalta pienennetään nykyisessä tilanteessa, jossa monet muut elinkeinoelämän toimijat kuin maksuvelvolliset teleyritykset hyötyvät tietoturvamaksulla katettavista Viestintäviraston ylläpitämistä toiminnoista.

Valiokunta kiinnittää tässä yhteydessä huomiota valtioneuvoston kanslian johdolla valmisteltuun kansalliseen tietoyhteiskuntastrategiaan, jossa kiinnitetään huomiota tietoyhteiskunnan haavoittuvuuteen ja tehdään toimenpide-ehdotuksia haavoittuvuuden riskien vähentämiseksi. Valtioneuvosto pitää riittävästä tietoturvasta huolehtimista yhteiskunnan toimivuuden kannalta kriittisenä tekijänä.

Valiokunta pitää tärkeänä jatkossakin turvata Viestintäviraston CERT-FI-yksikön toiminta ja siten vähentää yhteiskunnan haavoittuvuutta.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2006

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Markku Laukkanen /kesk
 • vpj. Matti Kangas /vas
 • jäs. Mikko Alatalo /kesk
 • Leena Harkimo /kok
 • Saara Karhu /sd
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Risto Kuisma /sd
 • Reino Ojala /sd
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Eero Reijonen /kesk
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Arto Seppälä /sd
 • Timo Seppälä /kok
 • Harry Wallin /sd
 • Lasse Virén /kok
 • Raimo Vistbacka /ps

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Mika Boedeker

​​​​