LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNAN MIETINTÖ 21/2012 vp

LiVM 21/2012 vp - HE 169/2012 vp

Tarkistettu versio 2.1

Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Kuwaitin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 27 päivänä marraskuuta 2012 lähettänyt liikenne- ja viestintävaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle   lentoliikenteestä   Kuwaitin   kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 169/2012 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

neuvotteleva virkamies Risto Saari, liikenne- ja viestintäministeriö

osastonjohtaja Susanna Metsälampi, Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Suomen ja Kuwaitin välisen lentoliikennesopimuksen sekä lain sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Sopimus on luonteeltaan kahdenvälinen lentoliikennesopimus, jossa sovitaan muun muassa siitä, miten ja millä edellytyksillä osapuolet voivat nimetä lentoyhtiöitä käyttämään sopimuksella myönnettyjä liikenneoikeuksia. Sopimuksessa määrätään lentoyhtiöiden oikeuksista niiden harjoittaessa liikennettä. Lisäksi sopimus sisältää kansainvälisen käytännön mukaiset vapautukset tietyistä veroista, tulleista ja muista maksuista kansainvälisen lentoliikenteen osalta.

Sopimuksen mukaisesti lentoliikenne Suomen ja Kuwaitin välillä olisi täysin vapaata eli määrällisiä tai reittirajoituksia ei olisi kummankaan maan nimeämille lentoyhtiöille.

Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti sopimuksen kanssa. Sopimus tulee voimaan sen jälkeen, kun kummankin osapuolen sisäiset oikeudelliset vaatimukset on täytetty. Osapuolet ilmoittavat toisilleen tällaisten vaatimusten täyttämisestä diplomaattinootteja vaihtamalla. Sopimus tulee voimaan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä siitä päivästä lukien, jolloin viimeinen ilmoitus on vastaanotettu.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa hallituksen esityksen hyväksymistä muuttamattomana.

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Suomen ja Kuwaitin välisen lentoliikennesopimuksen sekä lain sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Sopimuksessa määrätään lentoyhtiöiden oikeuksista niiden harjoittaessa liikennettä sekä eräistä kansainvälisen käytännön mukaisista mm. veroja ja tulleja koskevista vapautuksista. Lisäksi sopimuksessa määrätään mm. niistä edellytyksistä, joilla sopimusosapuolet voivat nimetä sopimuksessa annettujen liikennöintioikeuksien käyttöön oikeutetut lentoyhtiöt. Sopimuksen mukaisesti nimetyt suomalaiset ja kuwaitilaiset lentoyhtiöt saavat oikeuden lentää täysin vapaasti Suomen ja Kuwaitin välillä sekä niiden kautta tai niistä kolmanteen maahan. Määrällisiä tai reittirajoituksia ei olisi kummankaan maan lentoyhtiöille.

Suomen ja Kuwaitin välinen lentoliikenne on tähän asti ollut suhteellisen vähäistä, ja säännöllistä lentoliikennettä Kuwaitiin ei ole ollut. Tilanteen ei arvioida jatkossa tältä osin muuttuvan, mutta valiokunta pitää periaatteellisesti erittäin hyvänä, että suomalaisille lentoyhtiöille luodaan sopimuksella uusia liikennöintimahdollisuuksia. Lentoliikenneyhteydet voivat tukea mahdollisuuksia viennin lisäämiseen ja antaa edellytyksiä elinkeinoelämän tarvitsemien kansainvälisten yhteyksien luomiselle.

Valiokunta ehdottaa hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen ja lakiehdotuksen hyväksymistä esityksessä ehdotetulla tavalla.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa,

että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen ja

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2012

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Kalle Jokinen /kok
 • vpj. Osmo Kokko /ps
 • jäs. Mikko Alatalo /kesk
 • Thomas Blomqvist /r
 • Ari Jalonen /ps
 • Jukka Kopra /kok
 • Merja Kuusisto /sd
 • Suna Kymäläinen /sd
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Raimo Piirainen /sd
 • Eila Tiainen /vas
 • Ari Torniainen /kesk
 • Reijo Tossavainen /ps

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Juha Perttula