LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNAN MIETINTÖ 21/2014 vp

LiVM 21/2014 vp - HE 221/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle kansainvälisestä maantieliikenteestä Valko-Venäjän kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 6 päivänä marraskuuta 2014 lähettänyt liikenne- ja viestintävaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle kansainvälisestä maantieliikenteestä Valko-Venäjän kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 221/2014 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Jorma Hörkkö, liikenne- ja viestintäministeriö

johtava asiantuntija Nelly Rontti, Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • Tulli
 • Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Suomen ja Valko-Venäjän välillä tehdyn tieliikennesopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen. Nykyinen sopimus on tullut voimaan 24 päivänä kesäkuuta 2004 ja se on saatettu voimaan lailla ja asetuksella. Uusi sopimus mainitun tieliikennesopimuksen muuttamiseksi allekirjoitettiin Helsingissä 17 päivänä toukokuuta 2013.

Sopimuksen tärkein muutos koskee vastavuoroista tieverosta vapauttamista. Lisäksi sovittiin kuljetuslupajärjestelmän laajentamisesta yli 6 tonnin kokonaispainoisten ajoneuvojen sijasta yli 3,5 tonnin kokonaispainoisiin ajoneuvoihin.

Esitykseen sisältyy ehdotus laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Sopimuksen voimaansaattamista koskeva laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samaan aikaan kun sopimus tulee voimaan.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Suomen- ja Valko-Venäjän välillä tehdyn tieliikennesopimuksen (SopS 60 ja 61/2009) muuttamisesta 17 päivänä toukokuuta 2013 tehdyn sopimuksen ja sopimusta koskevan tavanomaisen voimaansaattamislain.

Sopimuksessa on sovittu mm. tien käyttöön liittyvistä veroista vapauttamisesta vastavuoroisesti molempien sopimusosapuolena olevien maiden ajoneuvoille, millä on merkitystä erityisesti maiden välisten kuljetusten kannalta. Kyseinen vapautus vastaa valiokunnan saaman selvityksen mukaan sisällöllisesti sopimusta esimerkiksi Suomen ja Venäjän välillä. Vapautus ei edellytä tässä vaiheessa lakimuutoksia, koska se sisältyy jo nykyiseen ajoneuvoverolain (1317/2011) 43 §:ään. Esityksen mukaan vapautus ei koske mahdollisia tiemaksuja, tienkäyttömaksuja, arvonlisäveroja eikä tullimaksuja.

Kuljetusluvista säädetään kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain (693/2006) 7 luvussa. Sopimuksen myötä kuljetuslupaa ei jatkossa tarvittaisi enintään 3,5 tonnin kokonaispainoisiin ajoneuvoihin. Nykyisin lupavapaus koskee enintään kuuden tonnin ajoneuvoja.

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan Suomen ja Valko-Venäjän välinen kauppa ja tavarankuljetus on tällä hetkellä vähäistä. Suomen vienti Valko-Venäjälle ja tuonti sieltä on viime vuosina ollut noin 0,1 prosenttia Suomen kokonaistuonnista ja -viennistä. Esityksessä sopimusten vaikutusten on siten arvioitu olevan Suomen kannalta vähäisiä.

Valiokunta kiinnittää esityksen ulkopuolelta huomiota siihen, että asiantuntijakuulemisessa on tuotu esille kuljetuselinkeinon tasapuolisten sääntöjen tarve erityisesti Euroopan unionin alueella. Toimintaedellytysten ja noudatettavien sääntöjen tulee olla yhtenäisiä eri maista tulevien kuljetusyritysten välillä. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan markkinoilla on ollut merkkejä siitä, että joidenkin EU-maiden toimijat saattavat saada kilpailuetua kotimaansa lainsäädännöstä ja mm. kustannustasosta johtuen. Kuljetusmarkkinoilla ei siten kyseisen lausunnon mukaan välttämättä kilpailla kaikilta osin yhtenäisten pelisääntöjen mukaisesti, millä voi olla jatkossa haitallisia vaikutuksia myös alan työllistävyyteen Suomessa. Valiokunta pitää tärkeänä, että tähän kehitykseen pyritään kiinnittämään jatkossa huomiota.

Valiokunta katsoo saamansa selvityksen perusteella, että sopimus helpottaa jossain määrin sopimusosapuolena olevien maiden välistä tavarankuljetusta ja kuljetuslupien valvontaa. Valiokunta pitää näin ollen esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja puoltaa hallituksen esityksen hyväksymistä esityksessä ehdotetulla tavalla.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa,

että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen ja

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 12 päivänä marraskuuta 2014

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Kalle Jokinen /kok
 • vpj. Osmo Kokko /ps
 • jäs. Mikko Alatalo /kesk
 • Markku Eestilä /kok
 • Ari Jalonen /ps
 • Jukka Kopra /kok
 • Suna Kymäläinen /sd
 • Hanna Tainio /sd
 • Eila Tiainen /vas
 • Ari Torniainen /kesk
 • Reijo Tossavainen /ps
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Mirja Vehkaperä /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Juha Perttula

​​​​