LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNAN MIETINTÖ 22/2009 vp

LiVM 22/2009 vp - HE 210/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi matkustaja-aluksen henkilöluetteloista

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 20 päivänä lokakuuta 2009 lähettänyt liikenne- ja viestintävaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi matkustaja-aluksen henkilöluetteloista (HE 210/2009 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Minna Kivimäki ja hallitusneuvos Anna Sotaniemi, liikenne- ja viestintäministeriö

toimistopäällikkö Tapio Gardemaister ja lakimies Tapani Kajamaa, Merenkulkulaitos

erityisasiantuntija Niklas Rönnberg, Suomen Varustamot ry

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • liikenne- ja viestintäministeriö
 • oikeusministeriö
 • Suomen Merimies-Unioni ry.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki matkustaja-aluksen henkilöluetteloista.

Esityksellä saatettaisiin matkustaja-aluksen henkilöluetteloita koskevat säännökset perustuslaissa edellytetyllä tavalla lain tasolle. Samalla pantaisiin lain tasolla täytäntöön Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden satamiin tai satamista liikennöivillä matkustaja-aluksilla olevien rekisteröintiä koskeva direktiivi. Direktiivi on pantu aikaisemmin täytäntöön matkustaja-aluksen henkilöluetteloista annetulla valtioneuvoston asetuksella, joka ehdotetaan kumottavaksi.

Lakiehdotuksessa on otettu huomioon henkilötietolaissa   henkilörekisterilainsäädän-nölle asetetut vaatimukset. Lakiehdotus sisältää säännökset matkustaja-aluksella olevien luetteloinnista sekä henkilöluetteloon kirjattavista tiedoista ja niiden ilmoittamisesta yhtiön henkilöluettelointijärjestelmään. Laissa säädettäisiin yhtiön henkilöluettelointijärjestelmän perustamisesta ja sille asetettavista toimintavaatimuksista. Laissa olisi myös säännökset henkilöluetteloihin merkittyjen tietojen käyttötarkoituksesta, tietojen luovuttamisesta laissa nimetyille viranomaisille ja henkilötietojen säilyttämisajasta. Lisäksi lakiin sisällytettäisiin seuraamuksia ja oikeusturvaa koskevat säännökset.

Matkustaja-aluksen henkilöluetteloihin sisältyvien henkilötietojen käsittelyssä sovellettaisiin täydentävästi henkilötietolakia, jos ehdotetussa laissa ei toisin säädetä.

Yhtiöiden nykyisille henkilöluettelointijärjestelmille olisi haettava ehdotetun lain mukainen hyväksyntä vuoden kuluessa lain voimaantulosta.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin.

Esityksellä turvataan nykyisiä asetustason säännöksiä täsmällisemmin yksityiselämän suojaa perusoikeutena ja yksilön oikeuksia henkilötietojen luetteloinnissa. Lisäksi esityksellä selkeytetään yhtiöiden vastuuta ja velvoitteita matkustaja-aluksella olevien henkilöiden henkilötietojen käsittelyssä. Esityksellä ei ole merkittäviä taloudellisia vaikutuksia, koska henkilöluettelointijärjestelmät ovat olleet käytössä nykyisen matkustaja-aluksen henkilöluetteloasetuksen (824/2000) perusteella jo useita vuosia.

Yksityiskohtaiset perustelut

3 §. Määritelmät.

Asiantuntijakuulemisen perusteella valiokunta esittää pykälän 9 kohtaan sisältyvän yhtiön nimeämän henkilöluettelon pitäjän määritelmää täsmennettäväksi siten, että määritelmästä tulee selvemmin esille luettelon pitäjän vastuu tallettaa tiedot henkilöluettelointijärjestelmään.

14 §. Tietojen luovuttaminen.

Asiantuntijakuulemisessa on pidetty tärkeänä pykälän sanamuotojen täsmentämistä siten, että siinä tarkoitetut tiedot voidaan luovuttaa myös henkilöluettelointijärjestelmästä, jota tarkoitetaan lakiehdotuksen 12 §:ssä. Hallituksen esityksessä on henkilöluetteloilla pääsääntöisesti tarkoitettu yksittäiselle matkalle osallistuvia matkustajia koskevien tietojen kokonaisuutta, joka on tallennettu sähköiseen henkilöluettelointijärjestelmään. Tietyissä, esim. 5 §:n perusteluissa mainituissa tilanteissa, tiedot voidaan kuitenkin tallentaa "yhtiön muuhun maissa olevaan vastaavaan järjestelmään". Tällainen järjestelmä voi olla myös manuaalinen luettelo. Saatujen selvitysten mukaan kyse ei ole rinnakkaisista järjestelmistä vaan samoista sähköisessä henkilöluettelointijärjestelmässä olevista tiedoista.

Valiokunta esittää pykälän 1 momenttiin lisättäväksi viittauksen myös henkilöluettelointijärjestelmään, jotta henkilötiedot voidaan toimittaa pelastusviranomaisille myös siinä tilanteessa, jossa tietoja ei esim. ole ehditty tallentaa sähköiseen henkilöluettelointijärjestelmään.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 3 ja 14 § muutettuina seuraavasti:

3 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:

(1—8 kohta kuten HE)

9) yhtiön nimeämällä henkilöluettelon pitäjällä vastuullista maissa olevaa henkilöä, jonka yhtiö on nimennyt täyttämään ISM-säännöstön velvoitteet, tai maissa olevaa henkilöä, jonka yhtiö on nimennyt vastaamaan yhtiön matkustaja-aluksella olevia henkilöitä koskevien tietojen tallentamisesta henkilöluettelointijärjestelmään sekä henkilöluettelointijärjestelmässä olevien tietojen säilyttämisestä ja (poist.) lähettämisestä tiedoksi hätätilanteessa tai onnettomuuden jälkeen;

(10—13 kohta kuten HE)

14 §

Tietojen luovuttaminen

Yhtiö ja yhtiön nimeämä henkilöluettelon pitäjä saa luovuttaa henkilöluetteloihin ja henkilöluettelointijärjestelmään tallennetut tiedot etsintä- tai pelastustoimintaa sekä onnettomuuden jälkiselvittelyjä varten ainoastaan rajavartiolaitokselle, Liikenteen turvallisuusvirastolle, Hätäkeskuslaitokselle, poliisille, tullilaitokselle, Onnettomuustutkintakeskukselle sekä pelastuslaissa tarkoitetuille pelastusviranomaisille ja pelastuslaitokselle.

(2 ja 3 mom. kuten HE)

_______________

Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2009

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Martti Korhonen /vas
 • vpj. Saara Karhu /sd
 • jäs. Mikko Alatalo /kesk
 • Marko Asell /sd
 • Leena Harkimo /kok
 • Kalle Jokinen /kok
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Mats Nylund /r
 • Pentti Oinonen /ps
 • Markku Pakkanen /kesk
 • Lyly Rajala /kok
 • Tero Rönni /sd
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Ilkka Viljanen /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Kaj Laine