LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNAN MIETINTÖ 24/2006 vp

LiVM 24/2006 vp - HE 226/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 25 päivänä lokakuuta 2006 lähettänyt liikenne- ja viestintävaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (HE 226/2006 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

merenkulkuneuvos Aila Salminen, liikenne- ja viestintäministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annettua lakia muutetaan siten, että kun matkustaja-alusten tuki nyt on mitoitettu laskennallisesti siten, että se vastaa 97 prosenttia yleisesti verovelvollisen merenkulkijan kauppa-alusluetteloon merkityltä alukselta saamasta merityötulosta toimitetusta ennakonpidätyksestä ja tällä määrällä kompensoidaan työnantajan maksamia sosiaaliturva- ja vakuutusmaksuja, järjestelmää muutetaan niin, että tukena myönnetään 1.1.2007 ja 31.12.2009 väliseltä ajalta määrä, joka vastaa maksettuja työnantajan sosiaaliturva- ja vakuutusmaksuja. Muutettua järjestelmää on tarkoitus soveltaa 1.1.2007 tai sen jälkeen aiheutuneista kustannuksista maksettavaan tukeen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana Euroopan yhteisön komission hyväksyttyä muutoksen.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä seuraavin huomautuksin.

Eduskunta on käsitellessään hallituksen esitystä HE 72/2004 vp laiksi ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain muuttamisesta hyväksynyt kaksi lausumaa. Näistä toisessa eduskunta edellyttää hallituksen ryhtyvän pikaisiin toimenpiteisiin, jotta pääasiassa ulkomaanliikenteessä toimivat varustamot saisivat ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain asettamat ehdot täyttävään toimintaan tasavertaisesti tukea valtiolta. Toisessa edellytetään hallituksen selvittävän, miten pitkällä aikavälillä voidaan turvata ja tukea merenkulkua Ahvenanmaalla ja muuallakin Suomessa tasapuolisesti ja kilpailutilannetta vääristämättä.

Valiokunta on käsitellessään hallituksen esitystä HE 122/2006 vp vuoden 2007 talousarvioksi ottanut kantaa merenkulun toimintaedellytyksiin. Valiokunta totesi lausunnossaan, että seuraavaan hallitusohjelmaan on ehdottomasti saatava kirjattua keskeiset Suomen kauppamerenkulkua ja meriklusteria edistävät toimenpiteet, jotta Suomen kauppalaivasto, suomalaisten merenkulkijoiden työllisyys ja osaaminen, meriklusterin lujittaminen sekä Suomen huoltovarmuus saadaan turvattua myös jatkossa. Suomen tuleekin ryhtyä toimenpiteisiin, jotta merenkulun toimintaedellytykset Suomessa vastaavat muissa EU:n jäsenvaltioissa olevia edellytyksiä ja etenkin lähinaapurimme Ruotsin edellytyksiä. Valiokunta piti tämän lisäksi välttämättömänä, että hallitus pikaisesti ryhtyy toimenpiteisiin tonnistoveron uudistamiseksi, alushankintavarausjärjestelmän voimaan saattamiseksi nykyisessä verojärjestelmässä, investointitukien ja/tai valtiontakausten käyttöön ottamiseksi sekä kauppa-alusluettelolain kokonaisuudistuksen toteuttamiseksi.

Valiokunta kiinnittää tässäkin yhteydessä huomiota merenkulun toimintaedellytyksiin ja edellä mainittujen toimenpiteiden tarpeellisuuteen merenkulun toimintaedellytysten turvaamiseksi.

Yksityiskohtaiset perustelut

Voimaantulosäännös.

  Voimaantulosäännöksen 2 momentissa viitataan ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain soveltamisesta annettuun liikenneministeriön päätökseen (71/1992). Perustuslakivaliokunnan käytännön mukaan laissa ei ole säädösten hierarkkisten suhteiden takia asianmukaista mainita asetuksentasoisia säädöksiä [PeVL 39/2002 vp, PeVL 39/2004 vp, PeVL 13/2005 vp] . Tämän vuoksi valiokunta ehdottaa momenttia muutettavaksi siten, että siinä viitataan ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain (1707/1991) nojalla annettuihin säännöksiin. Valiokunta on tehnyt vastaavan muutoksen momentin muotoiluihin.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi voimaantulosäännös muutettuna (Valiokunnan muutosehdotus).

Valiokunnan muutosehdotus

Voimaantulosäännös

(1 mom. kuten HE)

Lain 4 §:n 2 momenttia sovelletaan kuitenkin 1 päivänä tammikuuta 2007 tai sen jälkeen aiheutuneista kustannuksista maksettavaan tukeen ja muutoin siten kuin ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain (1707/1991) nojalla säädetään.

(3 mom. kuten HE)

_______________

Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 2006

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Markku Laukkanen /kesk
 • jäs. Leena Harkimo /kok
 • Saara Karhu /sd
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Risto Kuisma /sd
 • Reino Ojala /sd
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Eero Reijonen /kesk
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Arto Seppälä /sd
 • Harry Wallin /sd
 • Lasse Virén /kok
 • Raimo Vistbacka /ps
 • vjäs. Reijo Paajanen /kok
 • Lyly Rajala /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Mika Boedeker