LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNAN MIETINTÖ 25/2005 vp

LiVM 25/2005 vp - HE 138/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laeiksi Ilmailulaitoksesta, Ilmailuhallinnosta ja lentoliikenteen valvontamaksusta sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 27 päivänä syyskuuta 2005 lähettänyt liikenne- ja viestintävaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laeiksi Ilmailulaitoksesta, Ilmailuhallinnosta ja lentoliikenteen valvontamaksusta sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta (HE 138/2005 vp).

Lausunto

Eduskunnan päätöksen mukaisesti perustuslakivaliokunta on antanut asiasta lausunnon (PeVL 47/2005 vp), joka on otettu tämän mietinnön liitteeksi.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

kansliapäällikkö Juhani Korpela, apulaisosastopäällikkö Reino Lampinen, hallitusneuvos Rita Linna ja neuvotteleva virkamies Esko Pyykkönen, liikenne- ja viestintäministeriö

ylitarkastaja Johanna Rihto-Kekkonen, kauppa- ja teollisuusministeriö

lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren, oikeusministeriö

ylitarkastaja Juha-Mikko Hämäläinen, sisäasiainministeriö

budjettineuvos Esko Tainio, valtiovarainministeriö

johtaja Pentti Mäkinen, Keskuskauppakamari

kilpailuasiainneuvos Riitta Ryhänen, Kilpailuvirasto

pääjohtaja Samuli Haapasalo, ylijohtaja Kim Salonen ja lakimies Susanna Metsälampi, Ilmailulaitos

lento- ja sotilassääpalveluyksikön päällikkö Heikki Juntti, Ilmatieteen laitos

insinöörieversti Heikki Karppinen, Ilmavoimien esikunta

ylitarkastaja Lauri Vuorivirta, Tietosuojavaltuutetun toimisto

johtaja Tom Christides, Blue1

toimitusjohtaja Kari Ljungberg, Copterline Oy

reittiliikenteen johtaja Henrik Arle ja johtaja Kari Koli, Finnair Oyj

hallintojohtaja Simo Sukselainen, Finnish Commuter Airlines Oy

vastuullinen johtaja Kimmo Martikainen ja koulutuspäällikkö Hannu Kankkunen, Patria Pilot Training Oy

varapuheenjohtaja Ville Kajala ja hallituksen jäsen, lentopelastustoimiston koulutuspäällikkö Ismo Aaltonen, Suomen Ilmailuliitto

hallituksen jäsen Juhani Missonen, Suomen lentotoimenharjoittajien liitto

varapuheenjohtaja Samuli Suokas ja hallituksen jäsen Olli Paloniemi, Suomen Lennonjohtajien Yhdistys

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • puolustusministeriö
 • Salpauslento.

HALLITUKSEN ESITYS

Vuodelta 1990 oleva laki Ilmailulaitoksesta korvataan uudella lailla, jossa otetaan huomioon, että vuoden 2006 alusta Ilmailulaitokseen sovelletaan uutta valtion liikelaitoslakia eräin poikkeuksin. Oikeussääntöjen antaminen ja julkiset hallintotehtävät erotetaan liikelaitoksesta erilliseen virastoon. Tässä tarkoituksessa säädetään uusi laki ilmailuviranomaisesta, Ilmailuhallinnosta. Kolmantena lakina säädetään laki lentoliikenteen valvontamaksusta, jota kannetaan lentoasemien pitäjiltä lentoturvallisuuden, lentoyhtiöiden ja yleisilmailun valvonnan sekä ilmailun julkisten hallintotehtävien rahoittamiseksi. Lentoasemien ja lennonvarmistuksen valvonnasta peritään maksut valtion maksuperustelain mukaisesti. Ilmailulaitosta koskevan lain uudistamisen ja ilmailuviranomaisen perustamisen johdosta muutetaan samalla aluevalvontalakia ja meripelastuslakia. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2006, ja ne ovat ns. budjettilakeja.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin.

Hallituksen esityksellä ei ole tarkoitus toteuttaa Ilmailulaitoksen asiakkaiden kannalta merkittäviä substanssimuutoksia nykytilanteeseen, vaan ehdotus perustuu voimassa olevaan ilmailulakiin. Muutokset voidaan jakaa karkeasti kolmeen ryhmään, jotka ovat viranomaistoimintojen ja liikelaitostoimintojen erottaminen, uuden perustuslain mukanaan tuomat muutostarpeet ja EU-jäsenyyden aiheuttamat seuraukset.

Ilmailun hallintoa ja lainsäädäntöä valmistellut työryhmä ehdotti tulevan ilmailuviraston toiminnan rahoitettavaksi kolmesta lähteestä: talousarvioon merkittävä 3,0 miljoonan euron määräraha viraston yleisiin hallinto-, valvonta- ja norminantotehtäviin sekä kansainväliseen yhteistyöhön, toinen 3,0 miljoonaa euroa asiakkailta perittävistä suoritemaksuista ja 5,8 miljoonaa euroa veroluonteisesta lentoliikenteen valvontamaksusta, joka perittäisiin lentoasemilta eli käytännössä Ilmailulaitokselta. Näin katettaisiin viraston toiminnalle välttämättömäksi katsottu 11,8 miljoonan euron rahoitus ja ilmailuala osallistuisi viranomaistoiminnan rahoittamiseen suunnilleen samassa suhteessa kuin nykyisinkin hoidettaessa viranomaistehtäviä Ilmailulaitoksen sisällä toimivissa yksiköissä. Ehdotus tarkoittaa asiakkailta perittävien alikatteellisten suoritemaksujen kaksinkertaistamista.

Liikenne- ja viestintäministeriö teki työryhmän ehdotuksen mukaisen esityksen vuoden 2006 talousarvioon. Ministeriö ehdotti bruttomenoiksi 11,8 miljoonaa euroa ja nettomenoiksi 8,8 miljoonaa euroa. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan tämän suuruista rahoitusta ei kuitenkaan sisälly valtion talousarvioehdotukseen. Siinä bruttomenoiksi on esitetty 10,6 miljoonaa euroa ja nettomenoiksi 5,8 miljoonaa euroa. Nettomenoihin ei siten sisälly ministeriön ehdottamaa 3,0 miljoonan euron määrärahaa. Tämän seurauksena Ilmailuhallinnon tulee periä asiakkaiden suoritemaksuina ehdotetun 3,0 miljoonan euron sijasta 4,8 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa muilta kuin Ilmailulaitokselta perittävien suoritemaksujen nelinkertaistamista. Yhdessä lentoliikenteen valvontamaksun kanssa viraston toiminnan rahoittamiseen olisi käytettävissä 1,2 miljoonaa euroa vähemmän kuin arvioitu tarve 11,8 miljoonaa euroa.

Valiokunnan tietoon on saatettu, että liikenne- ja viestintäministeriö on talousarvion täydennyksen yhteydessä ehdottanut vastaavan korjauksen tekemistä talousarvioon sekä verokertymän että vastaavasti Ilmailuhallinnon toimintamenomomentin lisäyksenä. Lentoliikenteen volyymikehitys vaihtelee vuosittain tai jopa kuukausittain merkittävästi mm. polttoaineen hintakehityksen ja eri alueilla esiintyvien levottomuuksien, kulkutautien tms. syiden johdosta.

Valiokunta kantaa vakavaa huolta siitä, että suoritemaksujen yhtäkkinen kohtuuton nelinkertaistaminen saattaa johtaa lisäksi siihen, että heikoimmin kannattavat ilmailualan yritykset, joiden liikevaihdosta erilaisten lupien ja tarkastusten maksut ovat olennainen osa, joutuvat kokonaan lopettamaan toimintansa. Tämän lisäksi on otettava huomioon Suomen ilmailuviranomaisen rooli EU-jäsenmaan ilmailuviranomaisena, jonka tulee voida sopeuttaa palveluista perimänsä maksut yleiseurooppalaiseen hintatasoon, jotta voidaan välttää Suomessa toimivien lentoyhtiöiden siirtyminen suomalaisen lentoturvallisuusvalvonnan ulottumattomiin. Lentokoneiden ulosliputtaminen halvemman maksutason jäsenmaihin korkeiden viranomaismaksujen johdosta on jo käynnissä esimerkiksi Englannissa. Tämän vuoksi valiokunta ehdottaa hyväksyttäväksi lausuman, jonka mukaan valtioneuvoston tulee tarvittaessa lisätalousarviossa huolehtia siitä, että liikenne- ja viestintäministeriön ehdottama 3,0 miljoonan euron määrärahaa sisällytetään valtion tulo- ja menoarviossa ilmailuhallinnon nettomenoihin (Valiokunnan lausumaehdotus).

Yksityiskohtaiset perustelut

1. lakiehdotus

3 §. Liiketaloudellisesti hoidettavat tehtävät.

Lennonvarmistuksesta on tarkoitus säätää erillisessä hallituksen esityksessä tämän lain yhteydessä annettavan Ilmailulain 12 luvussa. Ilmailulain 12 luvussa säädetään muun muassa ilmaliikennepalvelujen tarjoajan nimeämisestä. Perustuslakivaliokunnan lausuntoon viitaten valiokunta ehdottaakin pykälään uuttaa 2 momenttia, jossa viitataan Ilmailulain 12 lukuun. Valiokunta on tehnyt vastaavat muutokset pykälän muotoiluun.

8 §. Henkilöstö ja johto.

Valiokunta toteaa, että 9 §:ssä on tarkoitus antaa tarkempia säännöksiä muun muassa Ilmailulaitoksen varatoimitusjohtajasta. Tästä ei laissa ole perussäännöksiä, minkä vuoksi 8 §:ään ehdotetaan otettavaksi perussäännös siitä, että Ilmailulaitoksessa voi olla varatoimitusjohtaja. Tämän vuoksi valiokunta ehdottaa myös 8 §:n otsikon muuttamista. Valiokunta on tehnyt vastaavat muutokset pykälän muotoiluun.

9 §. Tarkemmat säännökset.

Liikenne- ja viestintäministeriö on kiinnittänyt valiokunnan huomiota siihen, että ei ole tarkoitus antaa asetuksella säännöksiä johtajista. Tämän vuoksi valiokunta ehdottaa pykälän 4 kohdassa olevan maininnan johtajista poistettavaksi asetuksenantovaltuudesta.

2. lakiehdotus

5 §. Ammattitaidon ylläpitäminen.

Perustuslakivaliokunnan lausuntoon viitaten valiokunta ehdottaa 2 momenttia täsmennettäväksi siten, että hallintolain esteellisyyttä koskeva viittaus koskee vain hallintolain 28 §:n 1 momentin 4 kohtaa. Valiokunta on tehnyt vastaavan muutoksen momentin muotoiluun.

6 §. Maksut.

Perustuslakivaliokunnan lausuntoon viitaten valiokunta ehdottaa 1 momenttiin otettavaksi perussäännöksen siitä, että ilmailuhallinnon suoritteiden maksuihin sovelletaan valtion maksuperustelakia (150/1992). Tämän vuoksi valiokunta ehdottaa hallituksen esityksen 2 momenttia siirrettäväksi 1 momentiksi, ja momenttia samalla täsmennettäväksi maksuperustelain 6 §:n 3 momentin perusteilla, joilla omakustannusarvon mukaan määräytyvistä maksuista voidaan poiketa alaspäin. Valiokunta ehdottaa poistettavaksi mahdollisuuden poiketa ylöspäin.

Valiokunta ehdottaa asetuksenantovaltuutta siirrettäväksi 2 momenttiin siten, että liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella voidaan maksuista säätää tarkemmin.

Valiokunta on tehnyt vastaavat muutokset pykälän muotoiluihin.

7 §. Tarkemmat säännökset ja määräykset.

  Perustuslakivaliokunnan lausuntoon viitaten valiokunta ehdottaa 1 momenttiin lisättäväksi viittaukset virkamieslain lisäksi lain 3 §:ään ja Ilmailulakiin korkeimpien johtajien kelpoisuusvaatimuksista, virkojen täyttämisestä ja ilmailuhallinnon tehtävistä. Tarkempia säännöksiä näistä seikoista samoin kuin ilmailuhallinnon hallinnosta valiokunta ehdottaa annettavaksi valtioneuvoston asetuksella. Tämän lisäksi asioiden valvontaa muissa viranomaisissa ja toimituksissa koskevalla asetuksenantovaltuudella on tarkoitus säätää siitä, miten ilmailuhallinnossa järjestetään julkisen edun valvonta ilmailuhallinnon toimivaltaan kuuluvissa asiaryhmissä. Valiokunta on tehnyt vastaavat muutokset pykälän muotoiluihin.

3. lakiehdotus

6 §. Maksun määrääminen.

Valiokunta on tehnyt kielellisen korjauksen 6 §:n muotoiluihin.

7 §. Maksun suorittaminen.

Valiokunta on tehnyt kielelliset tarkastukset pykälän 1 ja 3 momentteihin.

8 §. Maksaminen maksu- tai eräpäivän jälkeen.

Valiokunta ehdottaa pykälää yhdenmukaistettavaksi veronkantolain (609/2005) 10 §:ssä olevan vastaavan säännöksen kanssa. Tämän vuoksi valiokunta ehdottaa pykälään uutta 2 momenttia, jossa säädetään maksun viivästysseuraamusten maksamisesta. Valiokunta on tehnyt vastaavat muutokset pykälän muotoiluihin.

10 (13) §. Maksun jälkikanto.

  Valiokunta ehdottaa pykälien järjestystä muutettavaksi lain logiikan parantamiseksi siten, että 13 § siirretään 10 §:ksi.

11 (10) §. Maksupaikat.

Maksupaikkoja koskeva 10 §:n 1 momentti ehdotetaan korvattavaksi lakiviittauksella veronkantolain asianomaisiin pykäliin ja samalla siirrettäväksi 11 §:ksi. Tällöin ehdotetaan 10 §:n 2 ja 3 momentti poistettaviksi. Valiokunta on tehnyt vastaavat muutokset pykälän muotoiluihin.

12 (11)—13 (12) §.

Lain logiikan parantamiseksi pykälät ehdotetaan poistettavaksi 2 luvusta ja siirrettäväksi lain 3 lukuun.

3 luku. Oikaisu ja muutoksenhaku.

Sen johdosta, että 12 ja 13 § ehdotetaan siirrettäväksi 3 lukuun, otsikko ehdotetaan muutettavaksi muotoon Oikaisu ja muutoksenhaku.

12 §. Oikaisu maksuvelvollisen hyväksi.

Oikaisua maksuvelvollisen hyväksi koskeva 11 § siirretään lain logiikan vuoksi 3 lukuun 12 §:ksi.

13 §. Oikaisu maksunsaajan hyväksi.

  Oikaisua maksunsaajan hyväksi koskeva 12 § siirretään lain logiikan vuoksi 3 lukuun 13 §:ksi.

14 §. Oikaisuvaatimus.

Valiokunta ehdottaa lakiin lisättäväksi välittömään verotuksenoikaisumenettelyyn tavanomaisesti liittyvän oikaisuvaatimuksen tekemistä koskevan säännöksen uudeksi 14 §:ksi, jossa täsmennetään oikaisuvaatimuksen tekemisen määräaikaa sekä sitä, keneltä oikaisua haetaan. Valiokunta on tehnyt vastaavat muutokset pykälän muotoiluihin.

15 (14) §. Muutoksenhaku hallinto-oikeuteen.

Valiokunta ehdottaa, että muutoksenhakusäännös kirjoitetaan siten, että Helsingin hallinto-oikeuteen tehtävää muutoksenhakua edeltävä oikaisuvaatimusmenettely on pakollinen. Tämä vastaa korkeimman hallinto-oikeuden valtioneuvostolle vuonna 2003 tekemää ehdotusta.

Valiokunta ehdottaa pykälän 2 momentin poistamista, jolloin 3 momentti siirtyy 2 momentiksi. Tässä momentissa on viittaussäännös hallintolainkäyttölakiin, jonka 22 §:ssä säädetään määräajoista. Valiokunta toteaa, että tällöin minimiaika tosin lyhenee kaikissa tapauksissa 30 päivään, joka on yleisen linjan mukainen valitusaika.

Liikenne- ja viestintäministeriö on katsonut, ettei perustuslakivaliokunnan huomiota valtion muutoksenhakuoikeuden kanavoimiseksi valtion asiamiesjärjestelmän tai ministeriön kautta voida ratkaista tässä yhteydessä. Kysymys on muutoksenhakuun veroasioissa liittyvästä perinteisestä järjestelystä, jonka uudistaminen tulee ratkaista yleisenä kysymyksenä muutoksenhakua verotusasioissa koskevan lainsäädännön yhteydessä.

Valiokunta on tehnyt vastaavat muutokset pykälän muotoiluihin.

Uuden 14 §:n johdosta hallituksen esityksen 14 § siirtyy 15 §:ksi ja valiokunta ehdottaa aiempaa hallituksen esityksessä olevaa 15 §:ää poistettavaksi tarpeettomana sen vuoksi, että valitusta edeltävä oikaisumenettely on tehty pakolliseksi.

16 §. Maksun suorittaminen muutoksenhaun aikana.

Pykälän mukaan maksu on valituksesta huolimatta suoritettava säädetyssä ajassa. Pykälän loppuun valiokunta ehdottaa sisällytettäväksi hallintotuomioistuimelle oikeuden päättää maksun täytäntöönpanosta toisin.

Valiokunta on tehnyt vastaavan muutoksen pykälän muotoiluun.

17 §. Muutoksenhaku korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Valiokunta ehdottaa pykälän 2 momentista poistettavaksi säännöksen asiakirjojen toimittamisesta Helsingin hallinto-oikeudelle. Asiakirjojen toimittaminen suoraan korkeimmalle hallinto-oikeudelle yksinkertaistaa menettelyä ja helpottaa Helsingin hallinto-oikeuden asiakirjojen hallintaa. Valiokunta on tehnyt vastaavan muutoksen 2 momentin muotoiluihin.

20 §. Tietojenantovelvollisuus.

  Perustuslakivaliokunnan lausuntoon viitaten valiokunta ehdottaa tietojenantovelvollisuutta rajoitettavaksi koskemaan vain välttämättömiä tietoja.

21 §. Maksun kantaminen ennen muutoslain voimaantuloa.

  Viitaten perustuslakivaliokunnan lausuntoon valiokunta ehdottaa, että 21 §:n säännös maksun kantamisesta ennen muutoslain voimaantuloa poistetaan.

21 (22) §. Voimaantulo ja siirtymäsäännökset.

21 §:n poistamisen vuoksi 22 § siirtyy pykäläksi 21.

4. lakiehdotus

24 a §. Ilmailulaitoksen aluevalvontatehtävät.

Perustuslakivaliokunnan lausuntoon viitaten valiokunta ehdottaa ilmailulaitoksen aluevalvontatehtäviä rajoitettavaksi aluevalvontaviranomaisia avustavien tehtävien hoitamiseen. Tämän lisäksi valiokunta ehdottaa, että suljetaan pois mahdollisuus antaa Ilmailulaitokselle sopimuksella julkisen vallan käyttöä sisältävä tehtävä.

5. lakiehdotus

4 §. Muut meripelastusviranomaiset.

  Valiokunta on tehnyt kielellisen korjauksen pykälän 1 momenttiin.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset 1—5 hyväksytään muutettuina (Valiokunnan muutosehdotukset), ja

että hyväksytään yksi lausuma (Valiokunnan lausumaehdotus).

Valiokunnan muutosehdotukset

1.

Laki

Ilmailulaitoksesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 ja 2 §

(Kuten HE)

3 §

Liiketaloudellisesti hoidettavat tehtävät

(1 mom. kuten HE)

Lennonvarmistuksesta säädetään ilmailulain ( /2005)12 luvussa. (Uusi)

4—7 §

(Kuten HE)

8 §

Henkilöstö ja johto

(1 mom. kuten HE)

Ilmailulaitoksen toimitusjohtajasta säädetään liikelaitoslain 11 §:ssä. Ilmailulaitoksessa voi olla varatoimitusjohtaja. (Uusi)

9 §

Tarkemmat säännökset

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä

(1—3 kohta kuten HE)

4) Ilmailulaitoksen varatoimitusjohtajasta (poist.).

10 §

(Kuten HE)

_______________

2.

Laki

Ilmailuhallinnosta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1—4 §

(Kuten HE)

5 §

Ammattitaidon ylläpitäminen

(1 mom. kuten HE)

Mitä hallintolain (434/2003) 28 §:n 1 momentin 4 kohdassa säädetään edellä 1 momentissa tarkoitetun henkilön esteellisyydestä mainitussa momentissa tarkoitettua toiminnanharjoittajaa koskevaa asiaa käsiteltäessä Ilmailuhallinnossa, ei sovelleta lennonvarmistuksen valvontaan eikä sitä koskevaan päätöksentekoon.

6 §

Maksut

Ilmailuhallinnon suoritteiden maksuihin sovelletaan valtion maksuperustelakia (150/1992). Ilmailuhallinnon suoritteesta perittävä maksu voidaan määrätä perittäväksi yleisesti suoritteen omakustannusarvoa alempana tai määrätä jätettäväksi kokonaan perimättä, jos siihen on valtion maksuperustelain 6 §:n 3 momentissa tarkoitettu syy. Tällaisena syynä otetaan huomioon erityisesti:

1) vastaavanlaisista suoritteista perittävien maksujen rakenne ja taso Euroopan unionin jäsenvaltioissa ja unionin toimielimissä;

2) ilmailun edellytysten turvaaminen ja ilmailun turvallisuuden edistäminen; tai

3) kilpailun edistäminen lentoliikenteessä. (Uusi)

Ilmailuhallinnon suoritteiden maksuista säädetään tarkemmin liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella.

(HE:n 2 mom. poist.)

7 §

Tarkemmat säännökset ja määräykset

Ilmailuhallinnon ylijohtajan ja välittömästi hänen alaistensa johtajien kelpoisuusvaatimuksista, virkojen täyttämisestä ja ylijohtajan sijaisen määräämisestä on voimassa, mitä virkamieslaissa (750/1994) säädetään. Ilmailuhallinnon tehtävistä säädetään 3 §:ssä ja ilmailulaissa ( / ). Näistä seikoista samoin kuin Ilmailuhallinnon hallinnosta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. Valtioneuvoston asetuksella säädetään myös puhevallan käyttämisestä muissa viranomaisissa ja toimituksissa.

(2 mom. kuten HE)

8 ja 9 §

(Kuten HE)

_______________

3.

Laki

lentoliikenteen valvontamaksusta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1—3 §

(Kuten HE)

2 luku

Maksun määrääminen ja kanto

4 ja 5 §

(Kuten HE)

6 §

Maksun määrääminen

Ilmailuhallinto määrää viivytyksettä maksun ilmoituksen ja saamansa muun selvityksen perusteella (poist.).

7 §

Maksun suorittaminen

Kalenterivuoden (poist.) maksu on maksettava neljässä yhtä suuressa erässä viimeistään kunkin maksukauden toisen kalenterikuukauden 15 päivänä.

(2 mom. kuten HE)

Jos maksuvelvollinen ei ole maksanut maksua määräaikana tai on maksanut sitä vähemmän kuin maksupäätöksessä on määrätty, Ilmailuhallinnon on pantava viipymättä suorittamatta jäänyt maksu maksuvelvollisen maksettavaksi.

8 §

Maksaminen maksu- tai eräpäivän jälkeen

Maksupäivän tai eräpäivän jälkeen makse-tulle maksulle lasketaan viivästysseuraamukset siten kuin veronlisäyksestä ja viivekorosta annetussa laissa (1556/1995) säädetään.

Jos maksuunpannun maksun viivästysseuraamuksia ei ole suoritettu maksun maksamisen yhteydessä, viivästysseuraamusten johdosta maksamatta jäänyt osa maksusta ja sille lasketut viivästysseuraamukset kannetaan erikseen. Jos oma-aloitteisesti maksettavan maksun viivästysseuraamuksia ei ole suoritettu maksun maksamisen yhteydessä, kannetaan viivästysseuraamukset erikseen. (Uusi)

9 §

(Kuten HE)

10 (13) §

(Kuten HE:n 13 §)

11 (10) §

Maksupaikat

Maksupaikoista, maksamisesta aiheutuvista kuluista, rahalaitoksen vastaanottamien maksujen suorittamisesta Ilmailuhallinnolle sekä rahalaitokselle suoritettavaan tiedonsiirtokorvaukseen ja rahalaitoksen maksujen siirtämisen laiminlyönnin johdosta suoritettavaan viivästyskorkoon sovelletaan, mitä veronkantolain (609/2005) 7, 12 ja 14 §:ssä säädetään.

(2 ja 3 mom. poist.)

12 (11) ja 13 (12) §

(Poist.)

3 luku

Oikaisu ja muutoksenhaku

12 § (Uusi)

Oikaisu maksuvelvollisen hyväksi

Jos maksuvelvolliselle on virheen johdosta määrätty liikaa maksua tai palautettu liian vähän, maksupäätös on oikaistava, jollei asiaa ole valitukseen annetulla päätöksellä ratkaistu. Oikaisu maksuvelvollisen hyväksi voidaan tehdä kolmen vuoden kuluessa maksun määräämistä seuraavan kalenterivuoden alusta.

13 § (Uusi)

Oikaisu maksunsaajan hyväksi

Jos maksuvelvolliselle on laskuvirheen tai siihen verrattavan erehdyksen vuoksi taikka sen johdosta, ettei asiaa ole joltakin osalta tutkittu, jäänyt määräämättä säädetty maksu tai osa siitä maksuvelvollisen sitä aiheuttamatta, maksupäätös on oikaistava, jollei asiaa ole valitukseen annetulla päätöksellä ratkaistu. Oikaisu maksunsaajan hyväksi voidaan tehdä vuoden kuluessa sitä seuraavan kalenterivuoden alusta, jolloin maksu määrättiin tai olisi pitänyt määrätä.

14 § (Uusi)

Oikaisuvaatimus

Maksua koskevaan päätökseen haetaan oikaisua Ilmailuhallinnolta. Oikaisuvaatimus on esitettävä maksun määräämistä koskevassa asiassa kolmen vuoden kuluessa maksun määräämistä seuraavan kalenterivuoden alusta, kuitenkin viimeistään 60 päivän kuluttua päätöksen tiedoksisaannista.

15 §

(Poist.)

15 (14) §

Muutoksenhaku hallinto-oikeuteen

Ilmailuhallinnon oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen haetaan muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen. Valtion puolesta valitusoikeus Ilmailuhallinnon päätökseen on Ilmailuhallinnon hallintoasioista vastaavalla johtajalla. (Poist.)

(HE:n 2 mom. poist.)

(2 mom. kuten HE:n 3 mom.)

16 §

Maksun suorittaminen muutoksenhaun aikana

Maksu on valituksesta huolimatta suoritettava säädetyssä ajassa, jollei hallinto-oikeus päätä toisin.

17 §

Muutoksenhaku korkeimpaan hallinto-oikeuteen

(1 mom. kuten HE)

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa korkeimmalle hallinto-oikeudelle (poist.). Valtion puolesta valitusoikeus on Ilmailuhallinnon hallintoasioista vastaavalla johtajalla.

18 §

(Kuten HE)

4 luku

Erinäiset säännökset

19 §

(Kuten HE)

20 §

Tietojenantovelvollisuus

Maksuvelvollisen on pyydettäessä esitettävä Ilmailuhallinnolle tai tämän määräämälle asiantuntevalle ja esteettömälle henkilölle tarkastusta varten kirjanpitoaineistonsa ja muut maksujen määräämistä ja valvontaa varten välttämättömät tiedot pyydetyssä muodossa.

5 luku

Voimaantulo

21 §

(Poist.)

21 (22) §

(Kuten HE)

_______________

4.

Laki

aluevalvontalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 18 päivänä elokuuta 2000 annetun aluevalvontalain (755/2000) 23 §:n 2 momentti ja

lisätään lakiin uusi 24 a § seuraavasti:

23 §

(Kuten HE)

24 a §

Ilmailulaitoksen aluevalvontatehtävät

Ilmailulaitos avustaa aluevalvontaviranomaisia hoitamalla tässä laissa tarkoitettuja aluevalvontatehtäviä omalla toimialallaan sen mukaan kuin siitä erikseen sovitaan Ilmailulaitoksen ja puolustusministeriön välisessä sopimuksessa. Sopimuksella ei voida antaa Ilmailulaitoksen hoidettavaksi merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältävää tehtävää.

(2 mom. kuten HE)

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

5.

Laki

meripelastuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 30 päivänä marraskuuta 2001 annetun meripelastuslain (1145/2001) 4 §:n 2 momentin 2 kohta,

muutetaan 4 §:n 1 momentti ja 14 §:n 1 momentti ja 2 momentin 3 kohta sekä

lisätään 4 §:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, seuraavasti:

4 §

Muut meripelastusviranomaiset

Hätäkeskuslaitos, Ilmatieteen laitos, kuntien palokunnat, Merenkulkulaitos, Merentutkimuslaitos, poliisi, puolustusvoimat, sosiaali- ja terveysviranomaiset, tullilaitos ja ympäristöviranomaiset (muu meripelastusviranomainen) ovat rajavartiolaitoksen ohella velvollisia osallistumaan meripelastustoimen tehtäviin, jos se on niiden toimialaan kuuluvien tehtävien kannalta perusteltua taikka jos se vaaratilanteen vakavuus tai erityisluonne huomioon ottaen on tarpeen (poist.) eikä meripelastustoimen tehtävän suorittaminen merkittävällä tavalla vaaranna kyseisen viranomaisen muun tärkeän lakisääteisen tehtävän suorittamista.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(3 mom. kuten HE)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14 §

(Kuten HE)

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

Valiokunnan lausumaehdotus

Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto tarvittaessa lisätalousarviossa huolehtii siitä, että liikenne- ja viestintäministeriön ehdottama 3,0 miljoonan euron määräraha sisällytetään ilmailuhallinnon nettomenoihin.

Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 2005

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Markku Laukkanen /kesk
 • vpj. Matti Kangas /vas
 • jäs. Leena Harkimo /kok
 • Saara Karhu /sd
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Risto Kuisma /sd
 • Reijo Paajanen /kok
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Eero Reijonen /kesk
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Arto Seppälä /sd
 • Timo Seppälä /kok
 • Harry Wallin /sd
 • Lasse Virén /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Mika Boedeker