LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNAN MIETINTÖ 25/2009 vp

LiVM 25/2009 vp - HE 211/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys ilmailulaiksi sekä laiksi rajavartiolain 75 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 20 päivänä lokakuuta 2009 lähettänyt liikenne- ja viestintävaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen ilmailulaiksi sekä laiksi rajavartiolain 75 §:n muuttamisesta (HE 211/2009 vp).

Lausunto

Eduskunnan päätöksen mukaisesti perustuslakivaliokunta on antanut asiasta lausunnon (PeVL 32/2009 vp), joka on otettu tämän mietinnön liitteeksi.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Minna Kivimäki, liikenne- ja viestintäministeriö

lainsäädäntösihteeri Minna Laherto, oikeusministeriö

hallitusneuvos Timo Turkki, puolustusministeriö

ylitarkastaja Martti Ant-Wuorinen, sisäasiainministeriö

pääjohtaja Samuli Haapasalo, Finavia Ilmailulaitos

apulaisjohtaja Susanna Metsälampi, Ilmailuhallinto

suunnittelupäällikkö Sverker Skogberg, Finnair Oyj

toiminnanjohtaja Kai Mönkkönen, Suomen Ilmailuliitto

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi ilmailulaki. Samanniminen vanha laki kumottaisiin. Ilmailulain uudistustarve johtuu suurelta osin vireillä olevasta liikennehallinnon virastouudistuksesta, jonka mukaan Ilmailuhallinto lakkautettaisiin itsenäisenä virastona ja ilmailun viranomaistoiminnot siirrettäisiin perustettavaan uuteen Liikenteen turvallisuusvirastoon.

Ilmailuhallinnolle voimassa olevassa ilmailulaissa säädetyt toimivalta ja tehtävät siirrettäisiin uudessa laissa Liikenteen turvallisuusvirastolle. Lisäksi siirrettäisiin velvoite kuulla asianomaista lääninhallitusta lentopaikkojen käytön rajoituksista sekä alueellista ympäristökeskusta lentopaikan rakentamislupaa koskevasta hakemuksesta ja melua koskevista lentoliikenteen rajoituksista koskemaan valtion aluehallintouudistuksen mukaisesti asianomaista elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi myös eräitä muita voimassa olevan ilmailulain säännöksiä. Muutokset johtuvat ilmailulakia sovellettaessa havaituista korjaus- ja täydennystarpeista. Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi rajavartiolakiin sisältyvää viittausta ilmailulakiin.

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin.

Ilmailulain muutos liittyy ennen kaikkea liikennehallinnon virastouudistukseen. Tältä osin esitetyt muutokset ovat lähinnä teknisluonteisia ja valiokunta pitää niitä tarkoituksenmukaisina. Valiokunta kiinnittää kuitenkin huomiota siihen, että esitykseen sisältyy huomattavan paljon erilaisia korjaus- ja pykälämuutostarpeita, jotka jouduttiin tekemään valiokunnan mietinnössä.

Esitykseen sisältyy myös eräitä voimassaolevan ilmailulain soveltamisen yhteydessä esille tulleiden muutostarpeiden mukaisia sisällöllisiä muutoksia, kuten ilmailulta rajattuja alueita ja vaara-alueita koskevat säännökset, joiden perusteella aluelennonjohdon on rajoitettava ilmailua eräiden viranomaisten pyynnöstä tietyllä alueella enintään vuorokauden ajaksi, jos tämä on välttämätöntä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi. Uutta sääntelyä on myös valtion ilma-aluksia ja sotilasilma-aluksia varten tarjottavia lennonvarmistuspalveluja ja niiden hinnoittelua koskevat säännökset sekä hätäpaikannuslähetinrekisteriä ja ilma-aluksen kulkuun puuttumista tartuntataudin leviämisen estämiseksi koskevat uudet säännökset. Lisäksi esitys sisältää erilaisia voimassaolevia säännöksiä täsmentäviä ja yksinkertaistavia muutoksia. Saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitettyjä muutoksia asianmukaisina.

Asiantuntijakuulemisissa on tuotu esille, että olisi tärkeää, ettei ilmailulaki toisi lisää kustannuspaineita lentoliikenteen kannettavaksi. Lisäksi asiantuntijakuulemisissa on tuotu esille joitakin laajempiakin ilmailulakia koskevia muutostarpeita. Tältä osin valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että esityksessä ei ole kyse perinteisessä mielessä ilmailulain kokonaisuudistuksesta, vaikka virastouudistusta koskevien lukuisten pykälämuutosten tarve toteutetaankin käytännössä säätämällä kokonaan uusi laki. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan esityksen valmistelussa ei ole katsottu aikataulullisesti mahdolliseksi toteuttaa laajempia sisällöllisiä muutoksia ja näiden muutosten tarve arvioidaan myöhemmin erikseen.

Esityksen 45 §:n 5 momentin mukaan Liikenteen turvallisuusvirasto voi järjestää luvan myöntämiseen vaadittavan tiedollisen ja taidollisen kokeen englannin kielellä. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan tämä merkitsee poikkeusta kielilaista (423/2003) ja on merkityksellinen myös kielellisten oikeuksien näkökulmasta. Sääntelyn kannalta on kuitenkin otettava huomioon myös lentoliikenteen erityisluonne ja se, että englanti on vakiintunut alan ammattikieleksi. Lisäksi toimintaa harjoittaa suppea ammattiryhmä, ja yhteisen kaikkien käyttämän kielen käyttö on selkeä turvallisuustekijä. Ehdotus on siten poikkeuksellinen, mutta sille on olemassa ilmailulain kohdalla hyväksyttävät perusteet.

Perustuslakivaliokunta on esityksestä antamassaan lausunnossa (PeVL 32/2009 vp) kiinnittänyt huomiota 75 §:n ei-säännöllisen lentoliikenteen harjoittamisen kieltämistä, 155 §:n luvan muuttamista ja uudistamatta jättämistä koskevan sääntelyn ja eräitä määräyksenantovaltuutta koskevien säännösten muutostarpeisiin. Liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa näiden säännösten muuttamista perustuslakivaliokunnan lausunnossaan esittämällä tavalla.

Yksityiskohtaiset perustelut

2 §. Määritelmä.

Valiokunta ehdottaa pykälän otsikkoa muutettavaksi monikkomuotoon tavanomaisen käytännön mukaisesti. Lisäksi valiokunta ehdottaa, että pykälään lisätään uusi 16 kohta. Lisättävä kohta vastaa sisällöllisesti ehdotetun 81 §:n 1 kohdan lentopaikan määritelmää, jonka valiokunta ehdottaa poistettavaksi.

6 §. Eräitä muita ilma-aluksia ja laitteita koskevat poikkeukset.

Valiokunta ehdottaa pykälän momenttijaottelun korjaamista siten, että esityksessä virheellisesti yhteen kirjoitetut 2 ja 3 momentti erotetaan toisistaan erillisiksi 2 ja 3 momentiksi, jolloin ehdotettu 3 momentti siirtyy 4 momentiksi.

10 §. Ilma-aluksen kansallisuus.

  Ehdotetun säännöksen 1 momentin teksti on kirjoitettu kiinni pykälän otsikkoon. Valiokunta ehdottaa pykälää muutettavaksi siten, että kyseinen teksti irrotetaan pykälän otsikosta pykälän 1 momentiksi, jolloin ehdotettu 1 momentti siirtyy 2 momentiksi.

19 §. Ilma-aluksen merkitseminen.

  Pykälän 1 momentissa käytetään käsitettä rekisteritunnus ja 2 momentissa käsitettä rekisteröintitunnus. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan pykälän molemmissa momenteissa tulisi säätää rekisteritunnuksesta. Valiokunta ehdottaa 2 momentin muuttamista siten, että myös siinä säädetään rekisteritunnuksesta.

24 §. Lentokelpoisuuden hallintaorganisaatio.

Valiokunta ehdottaa pykälän 1 momentin sanamuotoa muutettavaksi lähinnä kieliasullisin perustein siten, että säännöksen mukaan tulee ottaa huomioon vastaavanlaisia hyväksyntöjä koskeva käytäntö muissa jäsenvaltioissa.

45 §. Luvan myöntämisen edellytykset ja luvan lajit.

Valiokunta ehdottaa, että pykälän 5 momentista poistetaan ylimääräinen on-sana.

48 §. Liikenteen turvallisuusviraston oikeus tietojen saantiin.

Valiokunta ehdottaa pykälän 1 momentissa olevan virheellisen rangaistussäännöstä koskevan viittauksen muuttamista viittaukseksi törkeää liikenneturvallisuuden vaarantamista koskevaan tunnusmerkistöön.

52 §. Rekisteröidyt.

Valiokunta ehdottaa pykälässä olevan virheellisen rangaistussäännöstä koskevan viittauksen muuttamista viittaukseksi liikenneturvallisuuden vaarantamista ilmailussa koskevaan tunnusmerkistöön.

53 §. Luparekisteriin talletettavat tiedot.

  Valiokunta ehdottaa, että pykälän 3 momentin 2 kohtaan lisätään muiden rikostunnusmerkistöjen rinnalle ilmaliikennejuopumus, jota koskevat tiedot saisi siten tallentaa luparekisteriin.

69 §. Lentotoimintaluvan myöntäminen.

  Valiokunta ehdottaa pykälän 3 momentin 5 kohdassa olevan väärää asetusta koskevan maininnan muuttamista lentoliikenneasetusta koskevaksi maininnaksi.

75 §. Ei-säännöllinen lentoliikenne Suomen ja kolmannen maan välillä.

Perustuslakivaliokunnan esityksestä antaman lausunnon mukaan pykälän 6 momentin kieltämistoimivalta on muotoiltu hyvin väljäksi etenkin, kun otetaan huomioon, että kieltämisen perusteena on yleisen edun asemasta toiselle elinkeinonharjoittajalle aiheutuva taloudellinen haitta. Lausunnon mukaan säännöstä on syytä täydentää esityksen perusteluja vastaavasti siten, että kieltämisen edellytykseksi asetetaan se, että lentoliikenteen harjoittaja kiertää säännöllisen lentoliikenteen harjoittamiselle asetettuja rajoituksia ei-säännöllisen lentoliikenteen avulla. Liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa pykälän 6 momenttia muutettavaksi perustuslakivaliokunnan lausunnossaan esittämällä tavalla.

81 §. Määritelmät.

Valiokunta ehdottaa, että 81 §:n 1 kohta, johon sisältyy lentopaikan määritelmä, poistetaan. Lakiin sisältyy vain yksi lentopaikan määritelmä, joten se on johdonmukaista sisällyttää lain 2 §:ssä oleviin määritelmiin. Samalla valiokunta ehdottaa, että 1 momentin jäljelle jäävien kohtien numerointia tarkistetaan 1 kohdan poistamisen edellyttämällä tavalla.

84 §. Lähtö- ja saapumisaikojen jakaminen lentoasemilla.

Valiokunta ehdottaa pykälän momenttijaottelun korjaamista siten, että esityksessä virheellisesti yhteen kirjoitetut 1 ja 2 momentti erotetaan toisistaan erillisiksi 1 ja 2 momentiksi, jolloin ehdotettu 2 momentti siirtyy 3 momentiksi.

96 §. Maahuolintapalvelujen tarjoaminen.

  Valiokunta ehdottaa saamansa selvityksen perusteella, että ehdotetun 3 momentin lentoaseman pitäjää koskeva maininta muutetaan lentopaikan pitäjää koskevaksi maininnaksi. Perustuslakivaliokunnan esityksestä antaman lausunnon mukaan pykälässä käytetty käsite turvallisuuden hallinta on varsin väljä. Lausunnon mukaan säännöstä on syytä täydentää esimerkiksi esityksen perusteluja vastaavilla maininnoilla. Liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa pykälän 5 momenttia täsmennettäväksi siten, että turvallisuuden hallinnan sijasta määräykset voivat koskea maahuolinnan toimintakokonaisuuksien hallintaa ja vastuiden määrittelyä siten, että maahuolintatoiminnot eivät aiheuta vaaraa lentoliikenteelle.

97 §. Lentopaikan keskitettyjen infrastruktuurien käyttäminen.

Valiokunta ehdottaa saamansa selvityksen perusteella, että pykälän lentoaseman pitäjää koskeva maininta muutetaan lentopaikan pitäjää koskevaksi maininnaksi.

99 §. Luvun soveltamisala ja yleiset säännökset.

Ehdotetun 2 momentin sanamuoto asianmukainen viranomainen poikkeaa turva-asetuksessa ja sen nojalla annetuissa asetuksissa käytetystä sanamuodosta toimivaltainen viranomainen. Valiokunta ehdottaa säännöksen sanamuotoa muutettavaksi asetusten sanamuotoa vastaavaksi. Ehdotetun 4 momentin turva-asetusta koskeva viittaus on virheellinen. Valiokunta ehdottaa viittauksen muuttamista kohdistumaan asianmukaisesti turva-asetuksen 4 artiklan 4 kohtaan.

101 §. Lentoasemien ja lentoliikenteen harjoittajien turvaohjelmat ja niiden täytäntöönpano.

Ehdotetun 1 momentin turva-asetusta koskeva viittaus on virheellinen. Valiokunta ehdottaa kyseisen viittauksen muuttamista kohdistumaan asianmukaisesti turva-asetuksen 10 artiklaan.

105 §. Kulkuoikeus ja Liikenteen turvallisuusviraston oikeus saada tietoja viranomaisista.

Valiokunta ehdottaa pykälän otsikkoa korjattavaksi pykälän sisältöä vastaavaan muotoon. Lisäksi valiokunta ehdottaa pykälän momenttijakoa muutettavaksi siten, että virheellisesti yhteen kirjoitetut pykälän 2 ja 3 momentti erotetaan erilliseksi 2 ja 3 momentiksi, jolloin ehdotettu 3 momentti siirtyy 4 momentiksi.

107 §. Lentoliikenteen turvaamiseen liittyviin hyväksyntöihin puuttuminen.

Valiokunta ehdottaa pykälän otsikkoa muutettavaksi luvun ja pykälän sisältöä vastaavaan muotoon.

109 §. Siviili-ilmailun turvaamiseen liittyvät koulutusohjelmat.

Valiokunta ehdottaa pykälän 2 momentissa olevan virheellisen turva-asetusta koskevan viittauksen korjaamista.

117 §. Valtion ilma-aluksia ja sotilasilma-aluksia varten tarjottavat lennonvarmistuspalvelut ja niiden hinnoittelu.

Valiokunta ehdottaa, että 1 momentissa mainittu lennonvarmistuspalvelujen tarjoajaa koskeva maininta muutetaan ilmaliikennepalvelujen tarjoajaa koskevaksi maininnaksi, koska viitatussa 116 §:ssä säädetään nimenomaan ilmaliikennepalvelujen tarjoajasta eikä lennonvarmistuspalvelujen tarjoajasta.

15 luku. Vahingonvastuu ja vakuutukset.

Luvun otsikossa on kirjoitusvirhe. Valiokunta ehdottaa luvun otsikkoa muutettavaksi muotoon Vahingonkorvausvastuu ja vakuutukset.

152 §. Toimenpiteet organisaatiolle myönnettyyn lupaan puuttumiseksi.

Valiokunta ehdottaa, että pykälän 6 kohdan virheellinen tilausliikenteen harjoittajaa koskeva maininta muutetaan ei-säännöllistä lentoliikenteen harjoittajaa koskevaksi maininnaksi.

155 §. Luvan muuttaminen tai uudistamatta jättäminen maksun laiminlyönnin johdosta.

  Perustuslakivaliokunnan esityksestä antaman lausunnon mukaan elinkeinovapauden rajoittamisen suhteellisuusvaatimuksen näkökulmasta on asianmukaisempaa sitoa 155 §:ssä viranomaisen toimivalta jättää hyväksymättä luvan muuttamista tai uudistamista koskeva hakemus maksujen suorittamatta jättämisen lisäksi siihen, että maksuvelvollisuuden laiminlyöntiä voidaan pitää vakavana ja olennaisena. Liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa pykälää muutettavaksi perustuslakivaliokunnan lausunnossaan esittämällä tavalla.

165 §. Lentoesteet.

Säännöksessä mainitulla lentoasemalla tarkoitetaan 9 luvussa määriteltyä lentoasemaa. Valiokunta ehdottaa selkeyden vuoksi, että pykälän 2 momentin 2 ja 3 kohdassa viitataan 81 §:ssä tarkoitettuun lentoasemaan. Asiantuntijakuulemisissa on tuotu esille, että pykälästä on jäänyt vahingossa pois siihen kuuluva 5 momentti. Valiokunta ehdottaa saamansa selvityksen perusteella, että pykälään lisätään uusi 5 momentti, jolloin ehdotettu 5 momentti siirtyy 6 momentiksi.

181 §. Huumaavan aineen käyttäminen ilmailussa.

Ehdotetussa pykälässä käytetään epäjohdonmukaisesti sanamuotoja muuta huumaavaa ainetta kuin alkoholia ja toisaalta alkoholia tai huumaavaa ainetta. Saamansa selvityksen perusteella valiokunta ehdottaa, että pykälän sanamuoto korjataan yhtenäiseksi siten, että siinä mainitaan alkoholi tai muu huumaava aine.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa,

että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja

että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna (Valiokunnan muutosehdotukset).

Valiokunnan muutosehdotukset

1.

Ilmailulaki

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

(Kuten HE)

2 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:

(1—14 kohta kuten HE)

15) kolmannella maalla muuta kuin jäsenvaltiota;

16) lentopaikalla määrättyä maa- tai vesialuetta tai rakennelman päällä olevaa aluetta, joka on kokonaan tai osittain järjestetty ilma-alusten saapumista, lähtemistä ja maassa tai vedessä liikkumista varten. (Uusi)

3—5 §

(Kuten HE)

6 §

Eräitä muita ilma-aluksia ja laitteita koskevat poikkeukset

(1 mom. kuten HE)

Jäljempänä 2, 3, 5, 6 ja 9 luvussa olevia säännöksiä ei sovelleta seuraaviin ilma-aluksiin ja laitteisiin; ja jos lentoturvallisuuden kannalta ei ole estettä, Liikenteen turvallisuusvirasto voi myöntää niille vähäisiä poikkeuksia 7 ja 8 luvun säännöksistä:

(1—3 kohta kuten HE)

4) muu ilma-alus, jonka rakenteellinen massa polttoaine mukaan luettuna on enintään 70 kilogrammaa. (Poist.)

Kokeilu- tai tutkimustarkoituksiin käytettävä miehittämätön ilma-alus saa poiketa lentosäännöistä muulta ilmailulta kielletyllä tai tarkoitusta varten tilapäisesti erotetulla alueella, jos poikkeava menettely on suunniteltu ja toteutetaan siten, ettei lentoturvallisuutta vaaranneta. Ilma-aluksen käyttäjän on saatava poikkeavaan menettelyyn lupa Liikenteen turvallisuusvirastolta. (Uusi)

(4 mom. kuten HE:n 3 mom.)

7 ja 8 §

(Kuten HE)

2 luku

Ilma-aluksen rekisteröinti, kansallisuus ja merkitseminen

9 §

(Kuten HE)

10 §

Ilma-aluksen kansallisuus (Poist.)

Ilma-aluksella on sen valtion kansallisuus, jossa se on rekisteröity. (Uusi)

(2 mom. kuten HE:n 1 mom.)

11—18 §

(Kuten HE)

19 §

Ilma-aluksen merkitseminen

(1 mom. kuten HE)

Liikenteen turvallisuusvirasto antaa tekniset määräykset kansallisuus- ja rekisteritunnuksesta ja niiden merkitsemisestä.

20 §

(Kuten HE)

3 luku

Ilma-aluksen lentokelpoisuus ja päästörajoitukset

21—23 §

(Kuten HE)

24 §

Lentokelpoisuuden hallintaorganisaatio

Liikenteen turvallisuusviraston on hakemuksesta hyväksyttävä lentokelpoisuuden hallintaorganisaatioksi luonnollinen tai oikeushenkilö, jolla on ilma-aluksen lentokelpoisuuden ylläpitämiseksi ja valvomiseksi tarpeellinen ammattitaitoinen henkilöstö, tarpeelliset työvälineet sekä työtilat, työmenetelmät, laatujärjestelmä ja ohjeet. Hyväksyntä annetaan määräajaksi tai toistaiseksi ottaen huomioon vastaavanlaisia hyväksyntöjä koskeva käytäntö muissa jäsenvaltioissa. Liikenteen turvallisuusvirasto valvoo lentokelpoisuuden hallintaorganisaatioiden toimintaa.

(2 ja 3 mom. kuten HE)

25—33 §

(Kuten HE)

4 luku

Ilma-alusten asematasotarkastukset

34—42 §

(Kuten HE)

5 luku

Lupakirjat ja kelpoisuusvaatimukset

43 ja 44 §

(Kuten HE)

45 §

Luvan myöntämisen edellytykset ja luvan lajit

(1—4 mom. kuten HE)

Siitä poiketen, mitä kielilaissa (423/2003) (poist.) säädetään viranomaisessa käytettävistä kielistä, Liikenteen turvallisuusvirasto voi järjestää luvan myöntämiseen vaadittavan tiedollisen ja taidollisen kokeen englannin kielellä.

46 ja 47 §

(Kuten HE)

48 §

Liikenteen turvallisuusviraston oikeus tietojen saantiin

Liikenteen turvallisuusvirastolla on luvan myöntämisen, uusimisen ja peruuttamisen edellytysten arvioimiseksi oikeus salassapitosäännösten estämättä saada rikosrekisteristä, sakkorekisteristä, oikeushallinnon tietojärjestelmistä syyteharkinnassa olevista rikosasioista sekä esitutkintaviranomaisilta luvan hakijasta tai haltijasta tieto liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ilmailussa, huumaavan aineen käyttämisestä ilmailussa tai lentoturvallisuuteen vaikuttavassa tehtävässä maaorganisaatiossa, moottorikäyttöistä ajoneuvoa kuljetettaessa todetusta törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja rattijuopumuksesta sekä niitä koskevasta käynnissä olevasta esitutkinnasta, syyteharkinnasta tai oikeudenkäynnistä samoin kuin mainituista teoista tuomituista rangaistuksista ja muista seuraamuksista.

(2—5 mom. kuten HE)

49 §

(Kuten HE)

6 luku

Lupakirjarekisteri

50 ja 51 §

(Kuten HE)

52 §

Rekisteröidyt

Lupakirjarekisteriin saa tallettaa tietoja henkilöistä, jotka ovat hakeneet Liikenteen turvallisuusvirastolta lupakirjaa, kelpoisuustodistusta, kelpuutusta tai hyväksyntää tai joilla on tällainen lupa. Lupakirjarekisteriin saa tallettaa tietoja myös henkilöstä, joka on syyllistynyt liikenneturvallisuuden vaarantamiseen ilmailussa, huumaavan aineen käyttämiseen ilmailussa tai lentoturvallisuuteen vaikuttavassa tehtävässä maaorganisaatiossa tai ilmailurikkomukseen. Lisäksi tietoja saa tallettaa henkilöstä, johon liittyen on käynnissä edellä mainittuja tekoja koskeva esitutkinta, syyteharkinta tai oikeudenkäynti.

53 §

Lupakirjarekisteriin talletettavat tiedot

(1 ja 2 mom. kuten HE)

Lupaa koskevaa päätöksentekoa ja valvontaa varten rekisteriin saa lisäksi tallettaa seuraavat arkaluonteiset tiedot:

(1 kohta kuten HE)

2) liikenneturvallisuuden vaarantamista ilmailussa, ilmaliikennejuopumusta, huumaavan aineen käyttämistä ilmailussa tai lentoturvallisuuteen vaikuttavassa tehtävässä maaorganisaatiossa taikka ilmailurikkomusta taikka törkeää liikenneturvallisuuden vaarantamista sekä niitä koskevaa esitutkintaa, syyteharkintaa tai oikeudenkäyntiä koskevat tiedot samoin kuin rikoksista ja rikkomuksista tuomittuja rangaistuksia ja muita seuraamuksia koskevat tiedot.

(4 mom. kuten HE)

54—57 §

(Kuten HE)

7 luku

Yleiset lentotoimintaa koskevat vaatimukset

58—66 §

(Kuten HE)

8 luku

Kaupallinen ilmakuljetus ja lupa ilmailutoimintaan eräissä tapauksissa

67 ja 68 §

(Kuten HE)

69 §

Lentotoimintaluvan myöntäminen

(1 ja 2 mom. kuten HE)

Liikenteen turvallisuusvirasto antaa lentotoiminnan turvallisen harjoittamisen edellyttämät JAA:n normeihin pohjautuvat tarkemmat määräykset lentotoimintaluvan saamisen edellytyksistä. Määräykset voivat koskea:

(1—4 kohta kuten HE)

5) taloudellisia toimintaedellytyksiä siltä osin kuin näistä ei säädetä lentoliikenneasetuksessa.

70—74 §

(Kuten HE)

75 §

Ei-säännöllinen lentoliikenne Suomen ja kolmannen maan välillä

(1—5 mom. kuten HE)

Liikenteen turvallisuusvirasto voi kuitenkin 73 §:ssä tarkoitetun liikennöintiluvan haltijan vaatimuksesta kieltää sellaisen edellä 5 momentissa tarkoitetun ei-säännöllisen lentoliikenteen harjoittamisen jos siitä aiheutuu liikennöintiluvassa tarkoitetulle toiminnalle suurempaa kuin vähäiseksi katsottavaa taloudellista haittaa ja lentoliikenteen harjoittaja kiertää säännöllisen lentoliikenteen harjoittamiselle asetettuja rajoituksia ei-säännöllisen lentoliikenteen avulla.

76—80 §

(Kuten HE)

9 luku

Lentopaikat ja maalaitteet

81 §

Määritelmät

Tässä luvussa tarkoitetaan:

1 kohta (poist.)

(1—7 kohta kuten HE:n 2—8 kohta)

(2 mom. kuten HE)

82 ja 83 §

(Kuten HE)

84 §

Lähtö- ja saapumisaikojen jakaminen lentoasemilla

Lähtö- ja saapumisaikojen jakamisesta lentoasemilla säädetään slot-asetuksessa. (Poist.)

Liikenteen turvallisuusvirasto vastaa slot-asetuksessa jäsenvaltiolle säädetyistä tehtävistä, jollei 3 momentissa toisin säädetä. Liikenteen turvallisuusvirasto nimeää slot-asetuksen 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun aikatauluneuvojan tai koordinaattorin. (Uusi)

(3 mom. kuten HE:n 2 mom.)

85—94 §

(Kuten HE)

10 luku

Maahuolinta

95 §

(Kuten HE)

96 §

Maahuolintapalvelujen tarjoaminen

(1 ja 2 mom. kuten HE)

Lentopaikan pitäjän on maahuolintaa koskevissa asioissa kuultava käyttäjien komiteaa ja maahuolintapalvelujen tarjoajia siten kuin maahuolintadirektiivin 13 artiklassa säädetään.

(4 mom. kuten HE)

Liikenteen turvallisuusvirasto voi antaa turvallisuuden ja sujuvuuden edellyttämät tarkemmat määräykset maahuolinnasta. Määräykset voivat koskea maahuolinnan järjestämistä, maahuolinnan toimintakokonaisuuksien hallintaa ja vastuiden määrittelyä siten, että maahuolintatoiminnot eivät aiheuta vaaraa lentoliikenteelle.

97 §

Lentopaikan keskitettyjen infrastruktuurien käyttäminen

Liikenteen turvallisuusvirasto voi lentopaikan pitäjän hakemuksesta päättää, että maahuolintapalvelujen tarjoajien ja omahuolintaan oikeutettujen on käytettävä maahuolinnan järjestämiseen lentopaikan keskitettyjä infrastruktuureja. Tällöin sovelletaan, mitä maahuolintadirektiivin 8 artiklassa säädetään.

98 §

(Kuten HE)

11 luku

Siviili-ilmailun turvaaminen

99 §

Luvun soveltamisala ja yleiset säännökset

(1 mom. kuten HE)

Liikenteen turvallisuusvirasto on turva-asetuksessa ja sen nojalla annetuissa komission asetuksissa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen, joka huolehtii Suomessa turva-asetuksessa tarkoitetuista jäsenvaltion tehtävistä ja myöntää turva-asetuksessa tarkoitetun luvan ja hyväksynnän.

(3 mom. kuten HE)

Liikenteen turvallisuusvirasto voi turva-asetuksen 4 artiklan 4 kohdassa ja 6 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa antaa määräyksiä turva-asetuksen ja sen nojalla annettujen komission asetusten säännöksistä poikkeavista tai niitä täydentävistä toimenpiteistä, jos se on perusteltua ottaen huomioon arvioidut uhkat, yleinen turvallisuustilanne tai turva-asetuksessa ja sen nojalla annetuissa komission asetuksissa tarkoitettujen toimien paikalliseen soveltamiseen liittyvät erityiset ongelmat. Toimenpiteillä ei kuitenkaan saa poiketa siitä, mitä 102 §:n 2 momentissa säädetään. Liikenteen turvallisuusviraston on ilmoitettava toimenpiteistä komissiolle.

(5 mom. kuten HE)

100 §

(Kuten HE)

101 §

Lentoasemien ja lentoliikenteen harjoittajien turvaohjelmat ja niiden täytäntöönpano

Lentoaseman pitäjän ja Suomesta käsin palveluja tarjoavan lentoliikenteen harjoittajan on laadittava turva-asetuksen 10 artiklassa tarkoitetun kansallisen siviili-ilmailun turvaohjelman vaatimuksia vastaava turvaohjelma, pantava se täytäntöön ja ylläpidettävä sitä. Turvaohjelmalle ja sen muutokselle on haettava Liikenteen turvallisuusviraston hyväksyntä. Milloin lentoaseman turvaohjelmalla tai sen muutoksella on vaikutusta poliisin, tullilaitoksen tai rajavartiolaitoksen kyseisellä lentoasemalla toimivan yksikön toimintaan, Liikenteen turvallisuusviraston on hankittava lausunto sisäasiainministeriöltä ja tullihallitukselta.

(2 ja 3 mom. kuten HE)

102—104 §

(Kuten HE)

105 §

Kulkuoikeus ja Liikenteen turvallisuusviraston oikeus saada tietoja viranomaisilta

(1 mom. kuten HE)

Liikenteen turvallisuusvirasto voi lykätä kulkuoikeuden myöntämistä koskevan asian käsittelyä, jos hakijan osalta on vireillä 1 momentin 1 tai 2 kohdassa tarkoitetun rikoksen esitutkinta, syyteharkinta tai tuomioistuinkäsittely. (Poist.)

Liikenteen turvallisuusvirastolla on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada esitutkinta- ja syyttäjäviranomaiselta sekä tuomioistuimelta kulkuoikeuden myöntämistä, uusimista tai peruuttamista koskevan asian käsittelyä varten esitutkintaa, syyteharkintaa tai tuomioistuinkäsittelyä koskevat tarpeelliset tiedot. (Uusi)

(4 mom. kuten HE:n 3 mom.)

106 §

(Kuten HE)

107 §

Siviili-ilmailun turvaamiseen liittyviin hyväksyntöihin puuttuminen

(Kuten HE)

108 §

(Kuten HE)

109 §

Siviili-ilmailun turvaamiseen liittyvät koulutusohjelmat

(1 mom. kuten HE)

Koulutusohjelman hyväksynnän edellytyksenä on, että koulutus täyttää turva-asetuksessa ja sen nojalla annetuissa komission asetuksissa säädetyt vaatimukset.

(3 ja 4 mom. kuten HE)

110 §

(Kuten HE)

12 luku

Lennonvarmistus

111—116 §

(Kuten HE)

117 §

Valtion ilma-aluksia ja sotilasilma-aluksia varten tarjottavat lennonvarmistuspalvelut ja niiden hinnoittelu

Lain 116 §:ssä tarkoitettu ilmaliikennepalvelujen tarjoaja on velvollinen tarjoamaan yleisten palveluehtojen mukaisesti tasapuolisin ja syrjimättömin perustein lennonvarmistuspalveluja ilmatilan lohkoissa valtion ilma-aluksia ja sotilasilma-aluksia varten, jos kyseisiä lennonvarmistuspalveluita tarjoaa ainoastaan yksi palveluntarjoaja.

(2—5 mom. kuten HE)

118—125 §

(Kuten HE)

13 luku

Ilmailuonnettomuudet, vaaratilanteet ja poikkeamat

126—134 §

(Kuten HE)

14 luku

Meluun liittyvät toimintarajoitukset lentoasemilla

135—141 §

(Kuten HE)

15 luku

Vahingonkorvausvastuu ja vakuutukset

142—145 §

(Kuten HE)

16 luku

Lupia ja hyväksyntöjä koskevat hallinnolliset seuraamukset

146—151 §

(Kuten HE)

152 §

Toimenpiteet organisaatiolle myönnettyyn lupaan puuttumiseksi

Liikenteen turvallisuusvirasto voi tarvittaessa ryhtyä 153—155 §:ssä tarkoitettuihin toimiin, kun kyseessä on:

(1—5 kohta kuten HE)

6) säännöllisen lentoliikenteen tai ei-säännöllisen lentoliikenteen harjoittaja Suomen ja kolmannen maan välillä;

(7—13 kohta kuten HE)

153 ja 154 §

(Kuten HE)

155 §

Luvan muuttamatta tai uudistamatta jättäminen maksun laiminlyönnin johdosta

Viranomainen ei saa ilman erityistä syytä hyväksyä myöntämänsä luvan muuttamista tai uudistamista koskevaa hakemusta, jos luvasta säädettyä erääntynyttä maksua ei kehotuksesta huolimatta ole kohtuullisessa määräajassa maksettu ja maksuvelvollisuuden laiminlyönti on vakava ja olennainen.

156 ja 157 §

(Kuten HE)

17 luku

Erinäiset säännökset

158—164 §

(Kuten HE)

165 §

Lentoesteet

(1 mom. kuten HE)

Edellä 1 momentissa tarkoitettua sekaannusta, häiriötä tai vaaraa mahdollisesti aiheuttavan laitteen, rakennuksen, rakennelman tai merkin asettamiseen tarvitaan lentoestelupa, jos este:

(1 kohta kuten HE)

2) ulottuu yli 30 metriä maanpinnasta ja sijaitsee 1 kohdassa tarkoitetun alueen ulkopuolella mutta kuitenkin enintään 45 kilometrin etäisyydellä 81 §:ssä tarkoitetun lentoaseman mittapisteestä;

3) ulottuu yli 30 metriä maanpinnasta ja sijaitsee 1 kohdassa tarkoitetun alueen ulkopuolella, mutta kuitenkin enintään 10 kilometrin etäisyydellä varalaskupaikan tai muun lentopaikan kuin 81 §:ssä tarkoitetun lentoaseman mittapisteestä;

(4 kohta kuten HE)

(3 ja 4 mom. kuten HE)

Lupaa 2 momentissa tarkoitetun laitteen, rakennuksen, rakennelman tai merkin asettamiseen haetaan Liikenteen turvallisuusvirastolta. Hakemukseen tulee liittää asianomaisen ilmaliikennepalvelujen tarjoajan antama lausunto. Jollei lentoturvallisuus vaarannu, Liikenteen turvallisuusvirasto voi antaa luvan 2 momentissa tarkoitetun laitteen, rakennuksen, rakennelman tai merkin asettamiseen. Lupa on myönnettävä, jos luvan epääminen aiheuttaisi maanomistajalle tai siihen kohdistuvan erityisen oikeuden haltijalle kohtuutonta haittaa verrattuna esteestä aiheutuvaan haittaan lentoliikenteen sujuvuudelle. Lentoesteet on merkittävä Liikenteen turvallisuusviraston antamien määräysten mukaisesti. (Uusi)

(6 mom. kuten HE:n 5 mom.)

166—178 §

(Kuten HE)

18 luku

Rangaistukset

179 ja 180 §

(Kuten HE)

181 §

Huumaavan aineen käyttäminen ilmailussa

Jos ilma-aluksessa tehtävää suorittava tai maaorganisaatiossa lentoturvallisuuteen vaikuttavassa tehtävässä oleva suorittaa tehtäväänsä, vaikka hänen verensä alkoholipitoisuus on alkoholin nauttimisesta kohonnut tai on käyttänyt alkoholia tai muuta huumaavaa ainetta niin, että sitä on hänen elimistössään havaittava määrä, taikka jos tässä tarkoitettu henkilö rikkoo sotilasilmailuviranomaisen 175 §:n 4 momentin nojalla antamia alkoholin tai muun huumaavan aineen käyttöön liittyviä vaatimuksia, hänet on tuomittava, jollei teosta ole muualla laissa säädetty ankarampaa rangaistusta, huumaavan aineen käyttämisestä ilmailussa sakkoon.

182—184 §

(Kuten HE)

19 luku

Muutoksenhaku

185 §

(Kuten HE)

20 luku

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

186—188 §

(Kuten HE)

_______________

Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2009

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Martti Korhonen /vas
 • vpj. Saara Karhu /sd
 • jäs. Mikko Alatalo /kesk
 • Marko Asell /sd
 • Leena Harkimo /kok
 • Kalle Jokinen /kok
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Mats Nylund /r
 • Pentti Oinonen /ps
 • Markku Pakkanen /kesk
 • Lyly Rajala /kok
 • Tero Rönni /sd
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Janne Seurujärvi /kesk
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Anne-Mari Virolainen /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Juha Perttula

​​​​