LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNAN MIETINTÖ 26/2005 vp

LiVM 26/2005 vp - HE 139/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys ilmailulaiksi

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 27 päivänä syyskuuta 2005 lähettänyt liikenne- ja viestintävaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen ilmailulaiksi (HE 139/2005 vp).

Lausunto

Eduskunnan päätöksen mukaisesti perustuslakivaliokunta on antanut asiasta lausunnon (PeVL 48/2005 vp), joka on otettu tämän mietinnön liitteeksi.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

apulaisosastopäällikkö Reino Lampinen ja neuvotteleva virkamies Esko Pyykkönen, liikenne- ja viestintäministeriö

lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren, oikeusministeriö

ylitarkastaja Johanna Rihto-Kekkonen, kauppa- ja teollisuusministeriö

ylitarkastaja Juha-Mikko Hämäläinen, sisäasiainministeriö

budjettineuvos Esko Tainio, valtiovarainministeriö

johtaja Pentti Mäkinen, Keskuskauppakamari

kilpailuasiainneuvos Riitta Ryhänen, Kilpailuvirasto

pääjohtaja Samuli Haapasalo, ylijohtaja Kim Salonen ja lakimies Susanna Metsälampi, Ilmailulaitos

lento- ja sotilassääpalveluyksikön päällikkö Heikki Juntti, Ilmatieteen laitos

insinöörieversti Heikki Karppinen, Ilmavoimien esikunta

ylitarkastaja Lauri Vuorivirta, Tietosuojavaltuutetun toimisto

johtaja Tom Christides, Blue1

toimitusjohtaja Kari Ljungberg, Copterline Oy

reittiliikenteen johtaja Henrik Arle ja johtaja Kari Koli, Finnair Oyj

hallintojohtaja Simo Sukselainen, Finnish Commuter Airlines Oy

vastuullinen johtaja Kimmo Martikainen ja koulutuspäällikkö Hannu Kankkunen, Patria Pilot Training Oy

varapuheenjohtaja Ville Kajala ja hallituksen jäsen, lentopelastustoimiston koulutuspäällikkö Ismo Aaltonen, Suomen Ilmailuliitto

hallituksen jäsen Juhani Missonen, Suomen lentotoimenharjoittajien liitto

varapuheenjohtaja Samuli Suokas ja hallituksen jäsen Olli Paloniemi, Suomen Lennonjohtajien Yhdistys

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • puolustusministeriö
 • Salpauslento.

HALLITUKSEN ESITYS

Uusi ilmailulaki korvaa vuodelta 1995 olevan ilmailulain. Laissa säädetään muun muassa ilma-aluksia ja niiden henkilöstöä samoin kuin ilmailua palvelevaa maahenkilöstöä koskevien turvallisuussääntöjen perusteista, lentopaikoista ja maalaitteista, lennonvarmistuksesta, lentoasemien maahuolinnasta, siviili-ilmailun turvaamisesta sekä ilmailusta ansiotarkoituksessa. Ilmailuviranomaisella on edelleen laajat valtuudet ilmailun lupia ja hyväksyntöjä sekä valvontaa koskevien julkisten hallintotehtävien hoitamiseen samoin kuin valtuudet teknisten ja yksityiskohtaisten oikeussääntöjen antamiseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2006.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin.

Ilmailulain säännösten tarkistaminen vastaamaan perustuslain ja EU:n lainsäädännön asettamia vaatimuksia on perusteltua. Valiokunta toteaa, että koko toimialan lainsäädäntöä koskevan kattavan uudistamistyön toteuttaminen organisatoristen muutosten yhteydessä on vaativa tehtävä. Ehdotettu laki onkin siivili-ilmailua ja sotilasilmailua koskeva yleislaki.

Ehdotettu laki merkitsee huomattavaa säädösteknistä muutosta sotilasilmailun osalta nykytilaan verrattuna. Voimassa olevaa ilmailulakia sovelletaan sotilasilmailuun ainoastaan lentosääntöjä koskevien säännösten ja eräiden erikseen mainittujen säännösten osalta. Muutoin sotilasilmailusta säädetään sotilasilmailuasetuksella (387/1996). Ehdotettua lakia sovelletaan myös sotilasilmailussa eräin poikkeuksin. Näin kaikki keskeiset sotilasilmailua ja myös sotilasilmailuviranomaisen toimivaltaa koskevat säännökset ovat lain tasoisia.

Yksityiskohtaiset perustelut

4 §. Sotilasilmailu.

  Perustuslakivaliokunnan lausuntoon viitaten valiokunta ehdottaa myöhemmin 152 §:n poistamista ja tämän johdosta 151 §:n 3 momentin siirtämistä 152 §:ksi. Tämän johdosta 4 §:n 1 momentin 11 kohdassa mainittujen pykälien 144—151 pitää olla 144—152 §. Valiokunta on tehnyt vastaavan muutoksen kohtaan.

8 §. Ilmailulta rajoitetut ja vaara-alueet.

Perustuslakivaliokunnan lausuntoon viitaten valiokunta poistaa 1 momentin 3 kohdan.

Perustuslakivaliokunnan lausuntoon viitaten valiokunta ehdottaa ilmailuhallinnon valtuutta rajattavaksi koskemaan ehdotettujen yleisen järjestyksen ja turvallisuuden lisäksi nimenomaisesti lentoturvallisuutta. Valtuutta rajataan tämän lisäksi esimerkeillä, jotka osoittavat, että kyse on sotaharjoituksen kokeilu- tai tutkimustarkoituksiin käytettävän miehittämättömän ilma-aluksen käytöstä tai lentoturvallisuudelle vaaraa aiheuttavasta toiminnasta. Valtuutta voitaisiin vielä käyttää merkittävän valtiollisen tai yleisötapahtuman turvaamiseksi. Koska tällöin on kysymys vähäisestä tai teknisluonteisesta sääntelystä, valiokunta katsoo, että ei ole välttämätöntä antaa norminantovaltaa tässä tapauksessa valtioneuvostolle. Valiokunta on tehnyt vastaavat muutokset pykälän muotoiluihin.

12 §. Ilmailurekisteriin talletettavat tiedot.

  Perustuslakivaliokunnan lausuntoon viitaten valiokunta ehdottaa myöhemmin 164 §:n 2 momenttia poistettavaksi. Tämän vuoksi 12 §:n 1 momentin 10 kohdassa oleva viittaus 164 §:n 2 momenttiin ehdotetaan poistettavaksi, minkä johdosta valiokunta tekee teknisen muutoksen myös 9 kohtaan. Valiokunta on tehnyt vastaavat muutokset momentin muotoiluun.

17 §. Ilma-aluksen poistaminen ilma-alusrekisteristä.

Valiokunta ehdottaa 164 §:n 2 momentin poistamisen johdosta poistettavaksi 3 momentin viimeisen virkkeen, jossa on viittaus kyseiseen poistettuun momenttiin. Valiokunta on tehnyt vastaavan muutoksen momentin muotoiluun.

18 §. Tietojen säilyttäminen.

Valiokunta ehdottaa poistettavaksi ristiriidan 17 ja 18 §:n muotoilujen välillä siten, että rekisteristä poistetut tiedot säilytetään arkistossa. Valiokunta on tehnyt vastaavan muutoksen pykälän muotoiluun.

65 §. Järjestys ja pakkokeinot.

Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan kiinnittänyt huomiota 2 momentissa olevaan oikeuteen ryhtyä estäviin toimenpiteisiin tavaran suojelemiseksi. Suomi on hyväksynyt ns. Tokion sopimuksen (SopS 22/1971), jonka 6 artiklassa todetaan, että ilma-aluksen päälliköllä on oikeus vaatia apua muulta miehistön jäseneltä tai hän voi oikeuttaa tämän antamaan apua ja hän voi pyytää tai oikeuttaa, mutta ei vaatia, matkustajan antamaan apua sellaisen henkilön pidättämiseksi, jonka pidättämiseen päälliköllä on oikeus. Edelleen jokaisella miehistön jäsenellä tai matkustajalla on myös oikeus ryhtyä kohtuullisiksi katsottaviin ehkäisytoimenpiteisiin ilman tällaista valtuutusta, jos hänellä on riittävä syy uskoa, että sellainen toimenpide on välittömästi välttämätön ilma-aluksen tai siinä olevien henkilöiden tai omaisuuden turvallisuuden suojelemiseksi. Tokion sopimuksen määräysten vuoksi momentin viittaus tavaraan tulee muuttaa omaisuudeksi. Viittausta omaisuuteen ei kuitenkaan voida poistaa, koska Suomi on siihen kansainvälisesti sitoutunut. Valiokunta on tehnyt vastaavan muutoksen momentin muotoiluun.

102 §. Vastuu turvatoimista.

Liikenne- ja viestintäministeriö on kiinnittänyt huomiota siihen, että pykälän 1 momenttiin tulee lisätä säännös siitä, että lentoliikenteen harjoittaja ja valvottu edustaja vastaavat järjestämistään rahdin tai muun ilma-aluksessa kuljetettavan tavaran turvatarkastuksista. Säännös tästä sisältyy nyt säädettävällä lailla kumottavaan lakiin turvatarkastuksista lentoliikenteessä. Säännöksen jääminen pois edellyttäisi nykyjärjestelmän muuttamista siten, että vastuu siirtyisi lentoasemalle. Ei kuitenkaan ole tarkoitus siirtää vastuuta lentoliikenteen harjoittajalta ja tämän valvotulta edustajalta, minkä vuoksi valiokunta ehdottaa säännöksen ottamista 1 momenttiin. Valiokunta on tehnyt vastaavan muutoksen 1 momentin muotoiluun.

119 §. Ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelu.

  Perustuslakivaliokunnan lausuntoon viitaten valiokunta ehdottaa perussäännöstä kustannusten korvaamisen perusteista otettavaksi lakiin. Ehdotettavalla säännöksellä täsmennetään kustannusten korvaamisen perusteita siten, että korvauksen tulee vastata palvelun tuottamisen omakustannusarvoa. Ehdotettavan säännöksen mukaan korvauksesta säädetään tarvittaessa tarkemmin liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella. Valiokunta on tehnyt vastaavat muutokset momentin muotoiluun.

151 §. Organisaatiolle myönnetyn luvan muuttaminen, rajoittaminen ja peruuttaminen.

  Perustuslakivaliokunnan lausuntoon viitaten valiokunta ehdottaa 152 §:n poistamista. Lainsäädäntöteknisistä syistä valiokunta ehdottaa 151 §:n 3 momenttia siirrettäväksi 152 §:ksi. Valiokunta on tehnyt vastaavan muutoksen pykälän muotoiluun.

152 §. Lentotoimiluvan, tilauslentoluvan ja liikennöintiluvan raukeaminen.

  Perustuslakivaliokunnan lausuntoon viitaten valiokunta ehdottaa hallituksen esityksessä olevan 152 §:n poistamista. Valiokunta ehdottaa lainsäädäntöteknisistä syistä, että hallituksen esityksen 151 §:n 3 momentti otetaan itsenäiseksi 152 §:ksi, jolloin pykälän otsikoksi tulee "Lentotoimiluvan, tilauslentoluvan ja liikennöintiluvan raukeaminen". Valiokunta on tehnyt vastaavat muutokset pykälän muotoiluun.

163 §. Tehtävien siirto harrasteilmailun järjestölle.

Perustuslakivaliokunnan lausuntoon viitaten valiokunta ehdottaa uutta 2 momenttia, johon otetaan valtakunnalliselle harrasteilmailujärjestölle asetettavat vaatimukset. Momentissa valtuutettaisiin myös ilmailuhallinto valvomaan tällaista järjestöä. Tämän ansiosta hallituksen esityksen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, ja perustuslakivaliokunnan lausuntoon viitaten valiokunta lisää informatiivisen viittauksen henkilötietolakiin. Samalla valiokunta ehdottaa korjattavaksi virheellisen viittauksen lentokelpoisuuden hallintaorganisaatioon viittaukseksi harrasteilmailun järjestöön.

Valiokunta on tehnyt vastaavat muutokset pykälän muotoiluihin.

164 §. Yhteisvastuullisuus lentopaikan ja ilmailua varten annetun palvelun käytössä.

Perustuslakivaliokunnan lausuntoon viitaten valiokunta ehdottaa 2 momenttia poistettavaksi. Tällöin pykälän otsikkoa ehdotetaan muutettavaksi. Valiokunta on tehnyt vastaavan muutoksen pykälän muotoiluihin.

172 §. Huumaavan aineen käyttäminen ilmailussa.

Pykälä sellaisena kuin se on hallituksen esityksessä kriminalisoi sotilasilmailun osalta myös sairaana tai väsyneenä lentämisen tai lennon valmisteluun välittömästi liittyvien toimenpiteiden hoitamisen. Oikeusministeriön kannan mukaan väsymyksen kriminalisointi lentämisessä vaikuttaa ongelmalliselta sekä legaliteettiperiaatteen että käytännön näyttövaikeuksien kannalta. Puolustusministeriön mukaan ei ole tarpeen kriminalisoida sotilasilmailun osalta myös sairaana tai väsyneenä lentämistä tai lennon valmisteluun välittömästi liittyvien toimenpiteiden hoitamista. Sotilaspuolella käytössä on nimittäin myös rikoslain 45 luvun sotilasrikoksia koskevat säännökset (559/2000): 1 § palvelusrikos, 2 § törkeä palvelusrikos, 3 § lievä palvelusrikos ja 4 § tuottamuksellinen palvelusrikos. Näiden tunnusmerkistöön kuuluu, että sotilas rikkoo tai jättää täyttämättä palvelukseen kuuluvan velvollisuuden taikka palvelusta tai sotilaallista järjestystä koskevan ohjesäännöllä tai muulla tavoin annetun määräyksen. Tarpeen vaatiessa väsyneenä lentämisestä voitaisiin seuraamus määrätä siten rikoslain asianomaisen säännöksen mukaan.

Valiokunta toteaa tämän lisäksi, että huumaantuneena lentäminen ja väsyneenä lentäminen ovat moitittavuudeltaan eri luokan tekoja. Tämän vuoksi valiokunta ehdottaakin teon tunnusmerkistöön lisättäväksi rajauksen siitä, että rangaistavaksi jää sotilasviranomaisten alkoholin tai huumavan aineen käyttöön liittyvien määräysten rikkominen.

Valiokunta on tehnyt vastaavan muutoksen pykälän muotoiluun.

179 §. Siirtymäsäännökset.

  Valiokunnan huomiota on kiinnitetty siihen, että toiminnanharjoittajilla ei voida katsoa olevan edellytyksiä lain voimaantuloon mennessä hakea ja saada lupia, joita nykyisin ei vaadita. Valiokunta pitää kohtuullisena varata toiminnan harjoittajille siirtymäaikaa uuteen järjestelmään siirryttäessä. Tämän vuoksi valiokunta ehdottaa pykälään lisättäväksi uuden 2 momentin, jossa luvanvaraiseksi säädetyn toiminnan harjoittajille annetaan siirtymäaikaa 30 päivään kesäkuuta 2006 ilman lupaa, jos toiminta ei tämän lain voimaantullessa voimassa olleen ilmailulain mukaan edellytä lupaa.

Valiokunta katsoo, että on kuitenkin perusteltua edellyttää, että toiminnan harjoittamiselle haetaan viranomaisen lupa. Tällä tavoin viranomainen saa tietoonsa siirtymäaikaa hyödyntävät toiminnanharjoittajat ja pystyy suunnittelemaan oman toimintansa siten, että tarvittavat tarkemmat määräykset saadaan voimaan ja uudet lupahakemukset käsiteltyä ennen siirtymäajan päättymistä.

Uuden momentin johdosta hallituksen esityksen 2—4 momentit siirtyvät 3—5 momenteiksi.

Valiokunta on tehnyt vastaavat muutokset pykälän muotoiluihin.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muutettuna (Valiokunnan muutosehdotukset).

Valiokunnan muutosehdotukset

Ilmailulaki

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1—3 §

(Kuten HE)

4 §

Sotilasilmailu

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää sotilasilmailua koskevia poikkeuksia tämän lain säännöksistä sotilasilmailun turvallisuuden varmistamiseksi, maanpuolustuksen järjestämiseksi ja puolustusvoimille säädettyjen tehtävien hoitamiseksi. Poikkeukset eivät saa vaarantaa siviili-ilmailun turvallisuutta eikä niitä sovelleta kaupallisessa lentotoiminnassa. Poikkeuksia voidaan säätää:

(1—10 kohta kuten HE)

11) 144—152 §:ssä olevista säännöksistä, jotka koskevat lupia ja hyväksyntöjä koskevia hallinnollisia seuraamuksia;

(12 kohta kuten HE)

(2—5 mom. kuten HE)

5—7 §

(Kuten HE)

8 §

Ilmailulta rajoitetut ja vaara-alueet

Valtioneuvoston asetuksella voidaan rajoittaa ilmailua tai kieltää se:

(1 kohta kuten HE)

2) valtakunnan raja-alueilla sijaitsevilla vyöhykkeillä (tunnistusvyöhykkeillä) valtakunnan rajojen suojaamiseksi ja rajavalvonnan edistämiseksi.

(3 kohta poist.)

(2 ja 3 mom. kuten HE)

Ilmailuhallinto voi lentoturvallisuuden tai yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi välttämättömästä syystä, kuten sotaharjoituksen tai 6 §:n 3 momentissa tai 160 §:ssä tarkoitetun toiminnan aiheuttaessa vaaraa ilmaliikenteelle, tai merkittävän valtiollisen tai yleisötapahtuman turvaamiseksi rajoittaa tai kieltää ilmailun tietyllä alueella enintään kahden viikon ajaksi. Oikeudesta puuttua ilma-aluksen kulkuun välitöntä puuttumista edellyttävissä tapauksissa säädetään 166 §:ssä.

2 luku

Ilma-aluksen rekisteröinti, kansallisuus ja merkitseminen

9—11 §

(Kuten HE)

12 §

Ilma-alusrekisteriin talletettavat tiedot

Ilma-alusrekisteriin talletetaan:

(1—8 kohta kuten HE)

9) ilma-alukseen vahvistetut kiinnitykset ja niiden uudistamiset, kuolettamiset ja etuoikeusjärjestyksen muutokset.

(10 kohta poist.)

(2 ja 3 mom. kuten HE)

13—16 §

(Kuten HE)

17 §

Ilma-aluksen poistaminen ilma-alusrekisteristä

(1 ja 2 mom. kuten HE)

Jos ilma-alus on kiinnitetty taikka merkitty ulosmitatuksi tai turvaamistoimenpiteen alaiseksi, vaaditaan rekisteristä poistamiseen lisäksi kiinnityksen haltijan taikka ulosmittauksen tai turvaamistoimenpiteen hakijan kirjallinen suostumus. (Poist.)

18 §

Tietojen säilyttäminen

Rekisteriin merkityt tiedot säilytetään pysyvästi. Rekisteristä poistetut tiedot säilytetään pysyvästi rekisterin yhteydessä pidettävässä arkistossa.

19 ja 20 §

(Kuten HE)

3 luku

Ilma-aluksen lentokelpoisuus ja päästörajoitukset

21—33 §

(Kuten HE)

4 luku

Ilma-alusten asematasotarkastukset

34—42 §

(Kuten HE)

5 luku

Lupakirjat ja kelpoisuusvaatimukset

43—49 §

(Kuten HE)

6 luku

Lupakirjarekisteri

50—57 §

(Kuten HE)

7 luku

Yleiset lentotoimintaa koskevat vaatimukset

58—64 §

(Kuten HE)

65 §

Järjestys ja pakkokeinot

(1 mom. kuten HE)

Miehistön jäsenellä ja matkustajalla on oikeus ryhtyä 1 momentissa tarkoitettuihin estäviin toimenpiteisiin ilman päällikön kehotusta, kun on ilmeistä, että toimenpide on välttämätön ilma-aluksen taikka siinä olevien henkilöiden tai omaisuuden suojelemiseksi. Toimenpiteistä on mahdollisimman pian ilmoitettava päällikölle.

(3 ja 4 mom. kuten HE)

66 §

(Kuten HE)

8 luku

Kaupallinen ilmakuljetus ja lupa ilmailutoimintaan eräissä tapauksissa

67—79 §

(Kuten HE)

9 luku

Lentopaikat ja maalaitteet

80—93 §

(Kuten HE)

10 luku

Maahuolinta

94—97 §

(Kuten HE)

11 luku

Siviili-ilmailun turvaaminen

98—101 §

(Kuten HE)

102 §

Vastuu turvatoimista

Turva-asetuksen, sen nojalla annettujen komission asetusten sekä tämän luvun mukaan lentoasemalla edellytettävistä siviili-ilmailun turvaamiseen tähtäävistä toimenpiteistä ja järjestelyistä vastaa lentoaseman pitäjä, jollei vastuuta näistä toimenpiteistä ja järjestelyistä ole säädetty viranomaiselle, lentoliikenteen harjoittajalle tai muulle toiminnanharjoittajalle. Lentoliikenteen harjoittaja ja valvottu edustaja vastaavat järjestämistään rahdin tai muun ilma-aluksessa kuljetettavan tavaran turvatarkastuksista.

(2 mom. kuten HE)

103—109 §

(Kuten HE)

12 luku

Lennonvarmistus

110—118 §

(Kuten HE)

119 §

Ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelu

(1 ja 2 mom. kuten HE)

Jos ilmaliikennepalvelujen tarjoajia on useampia, liikenne- ja viestintäministeriö määrää etsintä- ja pelastuspalvelujen järjestämisestä. Tässä momentissa tarkoitetussa tilanteessa tehtävästä maksetaan etsintä- ja pelastuspalvelun tuottamisen omakustannusarvoa vastaava korvaus. Korvauksesta säädetään tarvittaessa tarkemmin liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella.

(4 mom. kuten HE)

120—122 §

(Kuten HE)

13 luku

Ilmailuonnettomuudet, vaaratilanteet ja poikkeamat

123—131 §

(Kuten HE)

14 luku

Meluun liittyvät toimintarajoitukset lentoasemilla

132—138 §

(Kuten HE)

15 luku

Vahingonvastuu ja vakuutukset

139—142 §

(Kuten HE)

16 luku

Lupia ja hyväksyntöjä koskevat hallinnolliset seuraamukset

143—150 §

(Kuten HE)

151 §

Organisaatiolle myönnetyn luvan muuttaminen, rajoittaminen ja peruuttaminen

(1 ja 2 mom. kuten HE)

(3 mom. poist.)

152 §

Lentotoimiluvan, tilauslentoluvan ja liikennöintiluvan raukeaminen

Lentotoimintalupa, tilauslentolupa tai liikennöintilupa raukeaa, jos:

1) luvan haltija ei ole ryhtynyt käyttämään liikenneoikeuksia saamansa liikennöintiluvan ehtojen mukaisesti;

2) luvan haltija lopettaa tai keskeyttää lentotoimintansa eikä osoita Ilmailuhallinnon asettamassa vähintään kuuden kuukauden mittaisessa määräajassa, että hän edelleen täyttää luvan saamisen toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset tai että liikenteen keskeyttäminen johtuu sellaisista poikkeuksellisista seikoista, joihin liikennöintiluvan haltija ei ole voinut vaikuttaa; tai

3) luvan saamiseksi säädettyjä edellytyksiä ei enää ole olemassa eikä luvan haltija tee oikaisua Ilmailuhallinnon asettamassa vähintään kuukauden mittaisessa määräajassa.

153 §

(Kuten HE)

17 luku

Erinäiset säännökset

154—162 §

(Kuten HE)

163 §

Tehtävien siirto harrasteilmailun järjestölle

(1 mom. kuten HE)

Ilmailuhallinnon on hakemuksesta hyväksyttävä 1 momentissa tarkoitetuksi harrasteilmailun järjestöksi oikeushenkilö, joka toimii valtakunnan koko alueella ja jolla on 1 momentissa tarkoitettuja tehtäviä varten käytettävissään tarpeellinen ammattitaitoinen henkilöstö, tarpeelliset työvälineet sekä työtilat, työmenetelmät ja ohjeet. Hyväksyntä annetaan määräajaksi tai toistaiseksi. Ilmailuhallinto valvoo tässä tarkoitetun harrasteilmailun järjestön toimintaa (Uusi).

Menettelystä harrasteilmailun järjestön hoitaessa julkista hallintotehtävää säädetään hallintolaissa, sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa, kielilaissa, viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetussa laissa, henkilötietolaissa ja arkistolaissa. Valtakunnallisen harrasteilmailun järjestön harrasteilmailun valvontaa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Päätökseen saa vaatia oikaisua Ilmailuhallinnolta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Ilmailuhallinnon oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen saadaan hakea muutosta valittamalla siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään.

164 §

Yhteisvastuullisuus lentopaikan ja ilmailua varten annetun palvelun käytössä (poist.)

(1 mom. kuten HE)

(2 mom. poist.)

165—169 §

(Kuten HE)

18 luku

Rangaistukset

170 ja 171 §

(Kuten HE)

172 §

Huumaavan aineen käyttäminen ilmailussa

Jos ilma-aluksessa tehtävää suorittava tai maaorganisaatiossa lentoturvallisuuteen vaikuttavassa tehtävässä oleva suorittaa tehtäväänsä, vaikka hänen verensä alkoholipitoisuus on alkoholin nauttimisesta kohonnut, tai on käyttänyt muuta huumaavaa ainetta kuin alkoholia niin, että sitä on hänen elimistössään havaittava määrä, taikka jos tässä tarkoitettu henkilö rikkoo sotilasilmailuviranomaisen 167 §:n 4 momentin nojalla antamia alkoholin tai huumaavan aineen käyttöön liittyviä vaatimuksia, hänet on tuomittava, jollei teosta ole muualla laissa säädetty ankarampaa rangaistusta, huumaavan aineen käyttämisestä ilmailussa sakkoon.

173—175 §

(Kuten HE)

19 luku

Muutoksenhaku

176 §

(Kuten HE)

20 luku

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

177 ja 178 §

(Kuten HE)

179 §

Siirtymäsäännökset

(1 mom. kuten HE)

Ilmailuhallinto voi päättää, että luvanvaraiseksi säädetyn toiminnan harjoittaja saa jatkaa toimintaansa 30 päivään kesäkuuta 2006 ilman lupaa, jos toiminta ei tämän lain voimaan tullessa voimassa olleen ilmailulain mukaan edellytä lupaa.

(3—5 mom. kuten HE:n 2—4 mom.)

_______________

Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 2005

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Markku Laukkanen /kesk
 • vpj. Matti Kangas /vas
 • jäs. Leena Harkimo /kok
 • Saara Karhu /sd
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Risto Kuisma /sd
 • Reijo Paajanen /kok
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Eero Reijonen /kesk
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Arto Seppälä /sd
 • Timo Seppälä /kok
 • Harry Wallin /sd
 • Lasse Virén /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Mika Boedeker