LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNAN MIETINTÖ 26/2009 vp

LiVM 26/2009 vp - HE 250/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä ja laiksi laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta sekä laeiksi eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 17 päivänä marraskuuta 2009 lähettänyt liikenne- ja viestintävaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä ja laiksi laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta sekä laeiksi eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta (HE 250/2009 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Minna Kivimäki ja hallitusneuvos Anna Sotaniemi, liikenne- ja viestintäministeriö

yli-insinööri Harri Halme, sosiaali- ja terveysministeriö

toimistopäällikkö Tapio Gardemaister, toimistopäällikkö Pertti Haatainen ja toimistopäällikkö Ove Hagerlund, Merenkulkulaitos

merentutkimuksen yksikön päällikkö Kimmo Kahma, Ilmatieteen laitos

johtaja Veijo Hiukka, Varustamoliikelaitos

johtava tutkija Martti Heikkilä, Onnettomuustutkintakeskus

järjestösihteeri Reima Angerman, Suomen Konepäällystöliitto

toimitsija Ilpo Minkkinen, Suomen Merimies-Unioni ry

merikapteeni, asiantuntija Jukka Kantola, Suomen Varustamot ry

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • oikeusministeriö
 • Työterveyslaitos
 • Suomen Merimies-Unioni ry
 • Suomen Veneilyliitto
 • Venealan Keskusliitto Finnboat.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä sekä laki laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta. Lisäksi muutettaisiin merilakia, alusturvallisuuden valvonnasta annettua lakia ja laivaväen luetteloinnista annettua lakia sekä kumottaisiin ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 2 §, aluksen lastiviivojen määräämisestä ja merkitsemisestä suoritettavasta maksusta annettu laki sekä kansainväliseen merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevaan vuoden 1978 yleissopimukseen tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja niiden soveltamisesta annetun lain 2 §.

Ehdotetuilla laeilla saatettaisiin aluksen merikelpoisuutta ja turvallista käyttöä sekä laivanisännän turvallisuusjohtamisjärjestelmää koskevat säännökset perustuslaissa edellytetyllä tavalla lain tasolle. Nykyisin nämä säännökset ovat pääosin merilaissa ja sen nojalla annetuissa valtioneuvoston asetuksissa. Lisäksi Merenkulkulaitos on antanut asiaa koskevia määräyksiä.

Ehdotetussa laissa aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä säädettäisiin ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvan aluksen turvallisuusvaatimuksista, matkustaja-alusten turvallisuussäännöistä ja -määräyksistä annetun neuvoston direktiivin soveltamisalaan kuuluvan kotimaan matkoilla liikennöivän matkustaja-aluksen turvallisuusvaatimuksista, kalastusaluksen, erikoisaluksen, ro-ro-aluksen ja muun aluksen turvallisuusvaatimuksista, aluksen lastiviivasta, aluksen katsastuksesta, aluksenmittauksesta, aluksen käytöstä sekä helikopteritoiminnasta aluksella.

Laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annettavassa laissa säädettäisiin aluksen miehityksestä ja laivaväen pätevyydestä sekä vahdinpidosta aluksella. Lisäksi lailla annettaisiin kansainvälisen turvallisuusjohtamissäännöstön täytäntöönpanoa koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen täytäntöönpanoa koskevat säännökset. Lakeihin sisällytettäisiin valtuutukset asetusten ja määräysten antamiseen. Lisäksi lakeihin sisällytettäisiin seuraamuksia ja oikeusturvaa koskevat säännökset.

Laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annettavaan lakiin sisältyisi myös Kansainvälisen merityökonferenssin vuonna 2006 hyväksymän merityötä koskevan yleissopimuksen eräitä lain alaan kuuluvia määräyksiä.

Merilakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että siitä kumotaan perustuslain ja ehdotettujen uusien lakien kanssa ristiriidassa olevat tai päällekkäiset säännökset. Alusturvallisuuden valvonnasta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi, jotta viittaukset muuhun lainsäädäntöön vastaisivat uusien lakien nimikkeitä. Laivaväen luetteloinnista annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi, jotta pätevyydet kirjataan merimiesluetteloon ja jotta viittaukset muuhun lainsäädäntöön vastaisivat uusien lakien nimikkeitä. Lisäksi mainittuja lakeja ehdotetaan muutettaviksi siten, että virastojen nimet muutetaan liikennehallinnon virastouudistuksen mukaisiksi. Ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetusta laista sekä kansainväliseen merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevaan vuoden 1978 yleissopimukseen tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja niiden soveltamisesta annetusta laista kumottaisiin päällekkäiset säännökset. Samasta syystä kumottaisiin aluksen lastiviivojen määräämisestä ja merkitsemisestä suoritettavasta maksusta annettu laki.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiesitysten hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin.

Valiokunta pitää esitystä tärkeänä Suomen merenkulun turvallisuuden kannalta. Valiokunta pitää myös hyvänä, että nykyinen alusten teknistä turvallisuutta koskeva varsin hajanainen sääntely pyritään kokoamaan yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.

Asiantuntijakuulemisissa on tuotu esille, että lakiesitys perustuu osin toisenlaisia olosuhteita koskeviin direktiiveihin, jotka eivät välttämättä kaikilta osin sovellu hyvin Suomea ympäröivän meren erityisominaisuuksiin. Suomea ympäröi saaristo, jollainen on koko maapallolla ainoastaan Ruotsin rannikolla sekä pienellä alueella Pohjois-Amerikassa. Suomi on myös ainoa valtio, jonka koko rannikko on talvella jäässä, pohjoisessa lähes puoli vuotta kalenterivuodesta. Lisäksi Suomen merialueilla ei ole juurikaan vuorovettä. Valiokunta pitää tärkeänä, että Suomen erityisolosuhteet otetaan huomioon myös lain soveltamisessa merenkulun toimintaedellytysten ja merenkulun turvallisuuden varmistamiseksi.

Asiantuntijakuulemisissa on tuotu esille mm. huoli kotimaanliikenteen matkustaja-alusten mahdollisuuksista täyttää vaadittava tekninen vaatimustaso. Lisäksi on tuotu esille erillisen ns. E-alueen määrittelyn tarve saaristoalueita varten. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan näyttää selvältä, etteivät useimmat yhteysalusliikenteen alukset voi täyttää kiristyviä turvallisuusvaatimuksia, ellei niille myönnetä direktiivin mahdollistamia vapautuksia. Ensimmäisen lakiehdotuksen 18 § sisältää säännökset niin sanotun non-SOLAS-direktiivin soveltamisalaan kuuluvan kotimaan matkoilla liikennöivän matkustaja-aluksen vapauttamisesta tietyistä direktiivin turvallisuusvaatimuksista Liikenteen turvallisuusviraston päätöksellä. Valiokunta pitää tärkeänä, että tätä mahdollisuutta käytetään asianmukaisesti suomalaisten matkustaja-alusten ja saaristoalueiden kohdalla.

Yksityiskohtaiset perustelut

1. Laki alusten teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä

91 §. Alusturvallisuusrikkomus.

Valiokunta ehdottaa saamansa selvityksen perusteella, että pykälän rangaistussäännöstä muutetaan siten, että säännöstä sovelletaan, jollei teosta ole muualla nimenomaan laissa säädetty ankarampaa rangaistusta.

2. Laki laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta

11 §. Miehityksen muuttaminen.

Erään asiantuntijakuulemisen yhteydessä tuotiin esille, että laivaväkeä ja aluksen turvallisuusjohtamista koskevan lakiehdotuksen 11 § merkitsisi huononnusta nykyiseen asetuksen aluksen miehityksestä, laivaväen pätevyydestä ja vahdinpidosta (1256/1997) sääntelyyn verrattuna. Esitetyn kannan mukaan työmarkkinajärjestöillä tulisi olla oikeus hakea muutosta aluksen miehitykseen samoissa tilanteissa kuin nykyisinkin. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan esityksen lähtökohtana voimassa oleviin asetuksiin sisältyvien säännösten suhteen on ollut, että sääntelyn sisältöä ei pääsääntöisesti ole ollut tarkoitus muuttaa.

Voimassa olevan asetuksen mukaan laivanisännän tulee välittömästi ilmoittaa Merenkulkulaitokselle, kun vahvistetun miehityksen perusteet muuttuvat. Merenkulkulaitos vahvistaa tarvittaessa aluksen uuden miehityksen. Lakiehdotuksen 11 § eroaa voimassa olevan asetuksen 12 §:stä siinä, että lakiehdotuksen 11 §:n mukaan Liikenteen turvallisuusvirasto antaa tarvittaessa uuden miehitystodistuksen, kun taas asetuksen 12 §:n mukaan Merenkulkulaitos vahvistaa tarvittaessa aluksen uuden miehityksen. Valiokunta ehdottaa, että 11 §:n 2 momenttia muutetaan siten, että Liikenteen turvallisuusvirasto tarvittaessa vahvistaa, ehdotetun antamisen sijasta, uuden miehityksen ja antaa uuden miehitystodistuksen. Muutoksen tarkoituksena on mm. selventää työmarkkinajärjestöjen asemaa uutta miehitystä vahvistettaessa. Tällöin työsuojeluviranomaisten ja asianomaisten valtakunnallisten työmarkkinajärjestöjen kuuleminen kuuluisi tavanomaiseen aluksen miehityksen muuttamispäätöksen valmisteluun. Lakiesitykseen sisältyy myös kohtia, jotka valiokunnan saaman selvityksen mukaan aiheuttavat muutoksia voimassa oleviin asetuksiin, mm. asetukseen aluksen miehityksestä, laivaväen pätevyydestä ja vahdinpidosta. Asiantuntijakuulemisissa on korostettu asetusten uudistamistarvetta ja sitä, että olisi tärkeää, että valmisteluun pääsisivät vaikuttamaan kaikki merenkulkualan keskeiset toimijat.

39 §. Merenkulkurikkomus.

Valiokunta ehdottaa, että pykälän 2 ja 10 kohtaa muutetaan lakiteknisesti ja kieliasullisesti virheettömään muotoon siten, että pykälän 2 kohtaan lisätään puuttuva sana on ja pykälän 10 kohdan rangaistussäännöstä muutetaan siten, että säännöstä sovelletaan, jollei teosta ole muualla nimenomaan laissa säädetty ankarampaa rangaistusta.

3. Laki merilain muuttamisesta

8 §. Kirjallinen ilmoitus.

Valiokunta ehdottaa, että 18 luvun 8 §:n 3 momentissa korjataan ministeriön nimi asianmukaiseen muotoon liikenneministeriöstä liikenne- ja viestintäministeriöksi.

4. Laki alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Neljännen lakiesityksen säännökset ovat päällekkäisiä samanaikaisesti eduskunnan käsittelyssä olevan eräiden liikennehallinnon virastouudistukseen liittyvien lakien muuttamisesta sekä laiksi meriliikennetietojen keräämisestä ja meriliikenteen tilastojen laatimisesta annetun hallituksen esityksen (HE 208/2009 vp) kanssa. Valiokunta ehdottaa, että 4. lakiehdotus hylätään.

5. Laki laivaväen luetteloinnista annetun lain muuttamisesta

Viidennen lakiehdotuksen säännökset ovat osittain päällekkäisiä samanaikaisesti eduskunnan käsittelyssä olevan eräiden liikennehallinnon virastouudistukseen liittyvien lakien muuttamisesta sekä laiksi meriliikennetietojen keräämisestä ja meriliikenteen tilastojen laatimisesta annetun hallituksen esityksen (HE 208/2009 vp) kanssa. Valiokunta ehdottaa, että 5. lakiehdotuksesta poistetaan kaikki muu paitsi ehdotettu 6 §:n 3 momentti, jonka mukaan Liikenteen turvallisuusvirasto merkitsee merimiesluetteloon annetut pätevyyskirjat ja kelpoisuustodistukset. Valiokunta ehdottaa myös lakiehdotuksen johtolausetta korjattavaksi muutosten edellyttämällä tavalla.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa,

että 6., 7. ja 8. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina,

että 1., 2., 3. ja 5. lakiehdotus hyväksytään muutettuina (Valiokunnan muutosehdotukset), ja

että 4. lakiehdotus hylätään.

Valiokunnan muutosehdotukset

1.

Laki

aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1—5 §

(Kuten HE)

2 luku

SOLAS-yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvan aluksen turvallisuusvaatimukset

6—13 §

(Kuten HE)

3 luku

Non-SOLAS-direktiivin soveltamisalaan kuuluvan kotimaan matkoilla liikennöivän matkustaja-aluksen turvallisuusvaatimukset

14—20 §

(Kuten HE)

4 luku

Kalastusaluksen, erikoisaluksen ja muun aluksen turvallisuusvaatimukset sekä ro-ro-aluksen keulaporttia koskeva erityisvaatimus

21—24 §

(Kuten HE)

5 luku

Aluksen lastiviiva

25—34 §

(Kuten HE)

6 luku

Aluksen katsastus

35—62 §

(Kuten HE)

7 luku

Aluksenmittaus

63—74 §

(Kuten HE)

8 luku

Aluksen käyttö

75—78 §

(Kuten HE)

9 luku

Helikopteritoiminta aluksella

79 ja 80 §

(Kuten HE)

10 luku

Erinäiset säännökset

81—86 §

(Kuten HE)

11 luku

Rangaistukset

87—90 §

(Kuten HE)

91 §

Alusturvallisuusrikkomus

Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta

(1—30 kohta kuten HE)

on tuomittava, jollei teosta ole muualla laissa säädetty ankarampaa rangaistusta, alusturvallisuusrikkomuksesta sakkoon.

92 §

(Kuten HE)

12 luku

Muutoksenhaku ja täytäntöönpano

93—95 §

(Kuten HE)

13 luku

Voimaantulo

96 ja 97 §

(Kuten HE)

_______________

2.

Laki

laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1—3 §

(Kuten HE)

2 luku

Aluksen miehitys, laivaväen pätevyys ja vahdinpito

4—10 §

(Kuten HE)

11 §

Miehityksen muuttaminen

(1 mom. kuten HE)

Liikenteen turvallisuusvirasto vahvistaa alukselle tarvittaessa uuden miehityksen 6 §:n mukaisesti ja antaa (poist.) uuden miehitystodistuksen.

12—26 §

(Kuten HE)

3 luku

ISM-asetuksen täytäntöönpanoa koskevat säännökset

27—31 §

(Kuten HE)

4 luku

Erinäiset säännökset

32—34 §

(Kuten HE)

5 luku

Rangaistukset

35—38 §

(Kuten HE)

39 §

Merenkulkurikkomus

Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta

(1 kohta kuten HE)

2) laiminlyö 9 §:n 1 ja 2 momentissa säädetyn velvollisuuden huolehtia siitä, että aluksella on asianmukainen miehitystodistus ja että alus on miehitetty voimassa olevan miehitystodistuksen mukaisesti ja vallitsevat olosuhteet huomioon ottaen turvallisesti,

(3—9 kohta kuten HE)

10) rikkoo ISM-asetuksen 5 artiklassa säädettyä velvollisuutta noudattaa ISM-säännöstön osan A säännöksiä, jotka koskevat aluksen turvallisuusjohtamisjärjestelmää, turvallisuus- ja ympäristönsuojeluohjelmaa, yhtiön vastuuta, nimetyn henkilön vastuuta, aluksen päällikön vastuuta, hätävalmiutta, ilmoittamisvelvollisuutta, kunnossapitoa, asiakirjoja, tarkastuksia tai todistuskirjoja,

on tuomittava, jollei teosta ole muualla laissa säädetty ankarampaa rangaistusta, merenkulkurikkomuksesta sakkoon.

40 §

(Kuten HE)

6 luku

Muutoksenhaku ja täytäntöönpano

41—43 §

(Kuten HE)

7 luku

Voimaantulo

44 ja 45 §

(Kuten HE)

_______________

3.

Laki

merilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 15 päivänä heinäkuuta 1994 annetun merilain (674/1994) 1 luvun 8, 8 a - 8 c §, 6 luvun 1 §:n 2 momentti sekä 20 luvun 9 §,

sellaisina kuin niistä ovat, 1 luvun 8 § laeissa 369/1995 ja 924/1998, 1 luvun 8 a ja 8 b § mainitussa laissa 369/1995, 1 luvun 8 c § laissa 1359/2002 sekä 20 luvun 9 § mainitussa laissa 369/1995 ja laissa 462/1996,

muutetaan 6 luvun 1 §:n otsikko, 10 a luvun 8 ja 10 § sekä 18 luvun 6—8 §, 11, 12 ja 14 §, sellaisina kuin niistä ovat 10 a luvun 8 ja 10 § laissa 686/2008, seuraavasti:

6 luku

Aluksen päällikkö

1 §

Päällikön kansalaisuus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10 a luku

Vastuu aluksen polttoaineen aiheuttamasta pilaantumisvahingosta

8 ja 10 §

(Kuten HE)

18 luku

Päiväkirjat, meriselitys ja katsastus

6 ja 7 §

(Kuten HE)

8 §

Kirjallinen ilmoitus

(1 ja 2 mom. kuten HE)

Ilmoituksen, joka on laadittava täyttämällä liikenne- ja viestintäministeriön vahvistaman kaavan mukainen lomake, tulee sisältää seikkaperäinen selostus tapahtumasta ja siitä, mikä voi olla apuna arvosteltaessa sen syitä, sekä täydellinen jäljennös tapahtumasta laivapäiväkirjaan ja konepäiväkirjaan tehdyistä merkinnöistä.

(4 ja 5 mom. kuten HE)

11, 12 ja 14 §

(Kuten HE)

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

5.

Laki

laivaväen luetteloinnista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

(poist.)

lisätään laivaväen luetteloinnista 22 päivänä joulukuuta 2006 annetun lain (1360/2006) 6 §:ään uusi 3 momentti, seuraavasti:

5 §

(Poist.)

6 §

Merimiesluetteloon tallennettavat tiedot

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Liikenteen turvallisuusvirasto merkitsee merimiesluetteloon annetut pätevyyskirjat ja kelpoisuustodistukset.

7, 8, 10 ja 11 §

(Poist.)

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2009

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Martti Korhonen /vas
 • vpj. Saara Karhu /sd
 • jäs. Marko Asell /sd
 • Leena Harkimo /kok
 • Kalle Jokinen /kok
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Mats Nylund /r
 • Pentti Oinonen /ps
 • Markku Pakkanen /kesk
 • Lyly Rajala /kok
 • Tero Rönni /sd
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • vjäs. Sari Palm /kd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Juha Perttula

​​​​