LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNAN MIETINTÖ 27/2006 vp

LiVM 27/2006 vp - HE 61/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys ajoneuvolain ja eräiden muiden ajoneuvojen rekisteröintiä koskevia säännöksiä sisältävien lakien sekä ajoneuvoverolain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 23 päivänä toukokuuta 2006 lähettänyt liikenne- ja viestintävaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen ajoneuvolain ja eräiden muiden ajoneuvojen rekisteröintiä koskevia säännöksiä sisältävien lakien sekä ajoneuvoverolain muuttamisesta (HE 61/2006 vp).

Lausunto

Eduskunnan päätöksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntavaliokunta on antanut asiasta lausunnon (VaVL 21/2006 vp), joka on otettu tämän mietinnön liitteeksi.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

vanhempi hallitussihteeri Heikki Kuitunen, valtiovarainministeriö

liikenneneuvos, johtava asiantuntija Kari Saari, liikenne- ja viestintäministeriö

lakimies Mikko Helminen ja lakimies Simo Karppinen, Ajoneuvohallintokeskus

yksikönjohtaja Janne Jumppanen, Liikennevakuutuskeskus

liiketoimintajohtaja Esko Mustonen, Stena Metalli Oy

toimitusjohtaja Pentti Rantala, Autoalan Keskusliitto

toimitusjohtaja Pasi Nieminen, Autoliitto ry

toimitusjohtaja Pekka Puputti, Autotuojat ry

varapuheenjohtaja Hannu Virta, Suomen Motoristit ry

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • Yksityisten Katsastustoimipaikkojen Liitto
 • Liikenneympäristöyhdistys.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan ajoneuvolakia, eräitä muita ajoneuvojen rekisteröintiä koskevia säännöksiä sisältäviä lakeja sekä ajoneuvoverolakia muutettavaksi. Ajoneuvolakia muutettaisiin siten, että ajoneuvon rekisteröintijärjestelmä uudistettaisiin ja samalla tehtäisiin lakiin eräitä muita vähäisempiä muutoksia.

Ajoneuvo olisi ensirekisteröitävä, kun sitä aletaan käyttää liikenteessä. Kun ajoneuvon käyttö liikenteessä päätetään lopullisesti, olisi tehtävä ajoneuvon lopullista poistoa koskeva ilmoitus rekisteriin. Tällaista lopullisesti rekisteristä poistettua ajoneuvoa ei enää voisi merkitä uudelleen rekisteriin ja ottaa käyttöön liikenteessä.

Ensirekisteröinnin ja ajoneuvon lopullisen rekisteristä poiston välisenä aikana ajoneuvo voitaisiin poistaa liikennekäytöstä ja ottaa uudestaan liikennekäyttöön tekemällä asiaa koskeva ilmoitus rekisteriin. Lisäksi ensirekisteröinnin yhteydessä rekisteriin ilmoitetuissa tiedoissa tapahtuneista muutoksista, kuten omistajan vaihdoksesta, olisi tehtävä muutosrekisteröintiä koskeva ilmoitus.

Ajoneuvolle olisi suoritettava rekisteröintikatsastus pääsääntöisesti vain silloin, kun ajoneuvo ensirekisteröidään. Muutoin ajoneuvon määräaikaiskatsastuksen tulisi olla voimassa tai ajoneuvo tulisi olla vapautettu tästä velvollisuudesta, jos ajoneuvoa käytetään liikenteessä.

Ajoneuvoverolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että verotuksessa otettaisiin huomioon rekisteröintilainsäädännön muutokset. Liikennekäytöstä poistaminen ja liikennekäyttöön ottaminen vaikuttaisivat verokauden alkamiseen ja päättymiseen samalla tavoin kuin tähän asti ajoneuvon poistaminen rekisteristä.

Esitykseen sisältyvät lisäksi ehdotukset ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain, ajoneuvojen katsastusluvista annetun lain ja tieliikennelain muuttamisesta. Muutokset liittyvät pääasiassa ajoneuvon rekisteröintijärjestelmän uudistamiseen.

Lakiehdotukset ovat tarkoitetut tulemaan voimaan kevättalvella vuonna 2007.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin.

Esityksen tavoitteena on toteuttaa PALKO-hanke, jolla pyritään Ajoneuvohallintokeskuksen tehtävien hoitamiseen liittyvien prosessien kehittämiseen ja niitä tukevien tietojärjestelmien korvaamiseen uudella teknologialla toteutetulla tietojärjestelmällä. Valiokunta pitää hyvänä, että hallituksen esityksellä saadaan otettua käyttöön PALKO-järjestelmä, joka rakentuu uudemmalle teknologialle kuin nykyiset Ajoneuvohallintokeskuksen tietojärjestelmät. Kansalaisten kannalta tärkein muutos on, että ajoneuvoveron maksuvelvollisuuden voi saada keskeytettyä poistamalla ajoneuvo liikennekäytöstä. Valiokunta pitääkin hyvänä, että ajoneuvovero näin kohdistuu nykyistä paremmin niihin ajoneuvoihin, joita todella käytetään tai ainakin on tarkoitus käyttää liikenteessä. Muutos tukee näin myös omalta osaltaan mahdollista tulevaa siirtymistä käyttöön pohjautuvaan ja ympäristöystävällisempään verotukseen.

Sähköinen asiointi

Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että uuden järjestelmän mukaiset ilmoitukset tulee tehdä henkilökohtaisesti, eikä niissä ole järjestetty sähköistä viranomaisasiointia. Perusteluna on todettu, että uudessa ilmoituksessa katkaistaan ajoneuvoveron maksu ja auton käyttö väliaikaisen liikennekäytön poistoaikana on ankarasti sanktioitu ja tämän vuoksi ja auton haltijan oikeusturvan takia ilmoitus edellytetään uudessa järjestelmässä suoritettavaksi paikan päällä auton rekisteröintitodistuksella.

Paikan päällä ilmoittamisella pyritään varmistamaan se, ettei väärinkäytöksiä ilmoittamisissa tulisi. Järjestelmän aluksi ei vielä ole saatu kehitettyä Ajoneuvohallintokeskuksen järjestelmään menettelyä, jossa Internetin kautta tehtävissä yksittäisissä ilmoituksissa voitaisiin varmistaa se, että ilmoittaja olisi varmuudella auton omistaja tai haltija. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan tulevaisuudessa, kun sähköisen asioinnin oikeusturva pystytään takaamaan, tarkoituksena on kehittää Ajoneuvohallintokeskuksen järjestelmää siten, että yksittäiset henkilöt voisivat tehdä ilmoituksia myös Internetin kautta.

Valiokunta pitää hyvänä, että tarkoituksena on kehittää toimintaa jatkossa siten, että liikennekäytöstä poistoa ja liikennekäyttöön ottoa koskevat rekisteri-ilmoitukset voi tehdä myös sähköisesti kotikoneelta. Valiokunta pitää kuitenkin vakavana puutteena, että järjestelmän käyttöönoton yhteydessä sähköisiä palveluita ei pystytä tarjoamaan kansalaisille. Tämän vuoksi valiokunta esittää eduskunnalle hyväksyttäväksi lausuman siitä, että hallituksen tulee ryhtyä toimenpiteisiin PALKO-järjestelmän kehittämiseksi siten, että sähköinen viranomaisasiointi mahdollistetaan ensi tilassa (Valiokunnan lausumaehdotus).

Ajoneuvon lopullinen rekisteristä poisto ja romuttaminen

Valtiovarainvaliokunta kiinnittää lausunnossaan valiokunnan kuulemien asiantuntijoiden tavoin huomiota ajoneuvojen romuttamiseen liittyviin epäkohtiin. Esityksen mukaan ajoneuvolle tehdään lopullista poistoa koskeva merkintä rekisteriin vain, jos ajoneuvosta on annettu jätelain (1072/1993) 18 l §:ssä tarkoitettu romuttamistodistus tai muussa ETA-valtiossa kuin Suomessa annettu vastaava todistus taikka ajoneuvo on muulla tavalla todistettavasti tuhoutunut.

Asiantuntijakuulemisessa on esitetty, että tällä hetkellä romuttamistodistusten perusteella virallinen vastaanottoverkosto romuttaa noin 10 % romuautoista. Valtio ja kunnat sekä vakuutusyhtiöt mukaan lukien määrä nousee noin 20 %:iin. Loput 80 % romuajoneuvoista romutetaan näiden tietojen mukaan ns. harmaiden toimijoiden toimesta, jotka poistavat auton rekisteristä nykyisen ajoneuvolainsäädännön mukaisesti toimittamalla myös kilvet katsastuspaikalle. Asiantuntijakuulemisessa onkin esitetty järjestelmää, jossa tehtäisiin vain ns. liikenteestä poisto, ellei ajoneuvoa romuteta luovuttamalla se valtuutettuun vastaanottopisteeseen, ja pieni osa vuotuisesta ajoneuvoverosta jäisi voimaan vuosittain maksettavaksi liikenteestä poiston yhteydessä. Valtiovarainministeriö on kuitenkin suhtautunut kielteisesti ajoneuvoverotuksen käyttöön romutuksen edistäjänä ja katsonut, että sinänsä tulee huolehtia asianmukaisesta romutuksesta, mutta verotusta ei tule käyttää tämän tukena.

Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan esityksessä on jo otettu huomioon romuajoneuvoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/53/EY, jäljempänä romuajoneuvodirektiivi, toteuttaminen. Romuajoneuvodirektiivin piiriin kuluvia ajoneuvoja (henkilö- ja pakettiautot) ei esityksen mukaan ole mahdollista poistaa lopullisesti ajoneuvorekisteristä ilman romuttamistodistusta lukuun ottamatta eräitä erityisiä poikkeustapauksia, kuten esimerkiksi muulla kuin romuttamistoimenpiteellä kokonaan todistettavasti tuhoutuneet ajoneuvot, joita ei käytännössä enää ole fyysisesti olemassa. Lisäksi liikennekäytöstä poistossaolon aikanakin edellytetään ajoneuvoista tehtäväksi ajoneuvorekisteriin ilmoitukset ajoneuvon omistajan ja haltijan vaihdoista. Näin varmistetaan se, että liikennekäytöstä poissa olevista henkilö- ja pakettiautoista säilyy vastuussa olevan henkilön tai yrityksen tieto auton lopulliseen romuttamistodistuksella rekisteristä poistamiseen asti.

Asianmukaisen romuttamisen järjestelmä tuottajavastuun piirissä on ollut käytössä vasta lyhyehkön ajan, ja siitä saadut kokemukset eivät vielä ole riittäviä. Valiokunta katsookin, että kokemusten karttuessa on paremmat mahdollisuudet kehittää järjestelmää siten, että siinä mahdollisesti olevat epäkohdat voidaan korjata.

Tiedottaminen

Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että nyt ehdotettavalla lailla tehdään huomattava muutos ajoneuvojen rekisterijärjestelmään. Nämä muutokset vaikuttavat rekisteröintejä koskeviin toimintatapoihin, ja sen vuoksi on tärkeää, että kansalaisille tiedotetaan uudesta järjestelmästä ja sen mukanaan tuomista uusista toimintatavoista. Valiokunta pitääkin välttämättömänä, että liikenne- ja viestintäministeriö huolehtii kansalaistiedotuksen järjestämisestä.

Muuta

Valtiovarainvaliokunta on lausunnossaan pitänyt esitystä lähtökohtaisesti perusteltuna ja kannattanut sen perusratkaisuja. Ongelmallisena valtiovarainvaliokunta on kuitenkin lainsäätäjän näkökulmasta pitänyt sitä, että esitystä joudutaan käsittelemään käytännössä pitkälti teknisen suunnittelun asettamissa rajoissa. Mahdollisiin tarpeellisiksikaan osoittautuviin muutoksiin ei juuri ole mahdollisuutta tässä yhteydessä ilman, että PALKO-hankeen eteneminen viivästyy. Liikenne- ja viestintävaliokunta yhtyy valtiovarainvaliokunnan näkemykseen asiassa.

Yksityiskohtaiset perustelut

1. lakiehdotus

Johtolause.

Lakia ajoneuvolaista on muutettu lailla 362/2006. Tällöin 3 §:ään on lisätty uusi 24 kohta, minkä johdosta nyt ehdotetut 24—26 kohdat muuttuvat 25—27 kohdiksi. Valiokunta on tehnyt vastaavat muutokset johtolauseeseen.

3 §. Määritelmät.

  Ajoneuvolain muuttamisesta annetun lain vuoksi pykälää on muutettava johtolauseessa selostetulla tavalla siten, että uusi 24 kohta vastaa voimassa olevaa lakia. Valiokunta on tehnyt vastaavat muutokset pykälän muotoiluihin.

64 §. Ajoneuvon rekisteritietojen ilmoittaminen.

Hallituksen esityksellä otetaan käyttöön liikennekäytöstä poisto. Tämän uuden toimintamallin tarkoituksena on Suomessa ensirekisteröidyn ajoneuvon liikennekäytöstä poistamista koskevan tiedon merkitseminen rekisteriin. Tämän rekisterimerkinnän seurauksena ajoneuvosta ei kanneta ajoneuvoveroa.

Rekisteritietojen mukaan 31.10.2006 Suomessa oli 171 300 moottoripyörää. Valiokunnan huomiota on kiinnitetty siihen, että koska moottoripyöristä (L-luokka) ei kanneta ajoneuvoveroa, ei tilapäiselle liikennekäytöstä poistamiselle kuitenkaan ole moottoripyöräilyn harrastajien näkökulmasta samanlaista tarvetta kuin henkilöautoille. Moottoripyörien seisottaminen on tarpeen vain liikennevakuutuksen osalta, jotta vältytään talvisesongin vakuutusmaksuilta. Seisontailmoituksen tekemisellä vakuutuksenottaja nimittäin vapautuu vakuutusmaksun maksamisesta seisonta-ajalta. Nykyään seisontailmoitus annetaan vakuutusyhtiölle ja sen voi antaa esimerkiksi puhelinsoitolla. Seisonta-ajasta voidaan sopia toistaiseksi tai määräajaksi, eikä seisonta-aikaa koskevasta ilmoituksesta laskuteta erikseen. Nykyisin moottoripyörien ilmoittaminen liikennevakuutuksen osalta seisontaan ei nimittäin edellytä moottoripyörän poistamista ajoneuvorekisteristä, vaan liikennevakuutuksen seisontailmoitus tehdään vakuutusyhtiöön ja moottoripyörä jää edelleen ajoneuvorekisteriin, vaikka se liikennevakuutuksen osalta on seisontatilassa. Asiantuntijakuulemisen mukaan järjestelmä on koettu hyvin toimivaksi.

Nyt ehdotettu liikennekäytöstä poisto ilmoitetaan Ajoneuvohallintokeskukselle. Ilmoitus on tehtävä henkilökohtaisesti, ja siitä on suoritettava 10 euroa 50 senttiä. Moottoripyöräilijöiden järjestöt ovatkin kiinnittäneet valiokunnan huomiota siihen, että ehdotetusta järjestelmästä ei moottoripyörän omistajille ole hyötyä vaan ainoastaan haittaa henkilökohtaisesta asioinnista aiheutuneen vaivan ja lisääntyneiden kulujen myötä.

Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että hallituksen esityksen säännökset on kuitenkin kirjoitettu niin, että ne eivät vaadi vakuutusyhtiöitä käyttämään moottoripyörän vakuutusten seisontailmoituksiin Ajoneuvohallintokeskukselle tehtävää liikennekäytöstä poistoa. Vakuutusyhtiöt ovat kuitenkin jo ilmoittaneet, että ne aikovat tätä vaatia, minkä vuoksi valiokunta ehdottaa pykälään uutta 2 momenttia. Uudella momentilla varmistetaan se, että vakuutusyhtiöt eivät voi edellyttää vakuuttamansa moottoripyörän tavanomaisten seisonta-aikojen ehdoksi sitä, että moottoripyörä olisi ilmoitettu myös Ajoneuvohallintokeskuksen järjestelmään liikennekäytöstä poistoon seisonta-ajaksi.

Uudessa 2 momentissa on tarkoitus säätää, että liikennekäytöstä poistoa koskevaa ilmoitusta ei voi tehdä L-luokkaan kuuluvasta ajoneuvosta. Poikkeuksellisissa tilanteissa ilmoituksen tekeminen on kuitenkin mahdollista. Tällaisia ovat ajoneuvon vaurioituminen tai se, että se anastetaan, viedään ulkomaille tai siirretään kunnan omistukseen ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä annetun lain (151/1975) nojalla. Ilmoituksen voi myös tehdä, jos ajoneuvon käyttö on estynyt.

Uuden momentin johdosta pykälän 2—4 momentit siirtyvät 3—5 momenteiksi.

Valiokunta on tehnyt vastaavat muutokset pykälän muotoiluihin.

2. lakiehdotus

Johtolause.

  Lakia ajoneuvoliikennerekisteristä on muutettu lailla 697/2006. Tällöin 5 §:n 1 momentin 10 kohtaa on muutettu, eikä sitä enää ole tarpeen muuttaa tässä laissa. Momenttiin on jo lisätty uusi 11 kohta, minkä johdosta nyt ehdotettavasta uudesta 11 kohdasta tulee 12 kohta ja 11 kohtaa on muutettava. Tämän vuoksi myös voimaantulosäännöstä on muutettava. Valiokunta on tehnyt vastaavat muutokset johtolauseeseen.

5 §. Luonnollisista henkilöistä talletettavat muut tiedot.

Ajoneuvorekisterilain muuttamisesta annetun lain vuoksi momenttia on muutettava johtolauseessa selostetulla tavalla siten, että uusi 11 kohta vastaa voimassa olevaa lakia. Valiokunta on tehnyt vastaavat muutokset momentin muotoiluihin.

Voimaantulosäännös.

5 §:n 1 momentin 10 kohta on poistettu nyt säädettävästä laista. Se tulee voimaan voimassa olevan lain mukaan 1 päivänä tammikuuta 2008. Tämän vuoksi valiokunta poistaa viittauksen kyseiseen kohtaan voimaantulosäännöksestä.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa,

että 3.—5. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina,

että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuina (Valiokunnan muutosehdotukset) ja

että hyväksytään yksi lausuma (Valiokunnan lausumaehdotus).

Valiokunnan muutosehdotus

1.

Laki

ajoneuvolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 11 päivänä joulukuuta 2002 annetun ajoneuvolain (1090/2002) 1 §:n 2 momentti, 3, 8, 20 ja 60 §, 62 §:n 1 momentti, 8 luvun otsikko, 64—66 §, 67 §:n otsikko ja 1 momentti, 68 ja 70 §, 72 §:n 1 momentti, 84 §, 85 §:n 1 momentti sekä 86 ja 96 §,

sellaisina kuin niistä ovat 3 § osaksi laeissa 1328/2004, 61/2006 ja 362/2006, 64 ja 66 § osaksi (poist.) mainitussa laissa 61/2006 sekä 65 § ja 67 §:n otsikko ja 1 momentti mainitussa laissa 1328/2004, sekä

lisätään lakiin uusi 64 a, 65 a, 65 b, 66 a—66 f ja 69 a § seuraavasti:

1 §

(Kuten HE)

3 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:

(1—23 kohta kuten HE)

24) vaatimustenmukaisuuden varmentamisella CE-merkinnällä menettelyä, jossa valmistaja varmentaa CE-merkinnällä ajoneuvon, järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yksikön, jonka vaatimustenmukaisuuden varmentamiseen sovelletaan teknistä yhdenmukaistamista koskevien direktiivien vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjen eri vaiheissa käytettäväksi tarkoitetuista moduuleista ja CE-merkinnän kiinnittämistä koskevista säännöistä ja käytöstä annettua neuvoston päätöstä 93/465/ETY tai tätä vastaavia erillisiä direktiivejä täyttävän sitä koskevan teknisen yhdenmukaistetun standardin tai erillisen direktiivin vaatimukset; (Uusi)

(25—27 kohta kuten HE:n 24—26 kohta)

8, 20, 60 ja 62 §

(Kuten HE)

8 luku

Ajoneuvon rekisteröinti ja ennakkoilmoitus

64 §

Ajoneuvon rekisteritietojen ilmoittaminen

(1 mom. kuten HE)

Liikennekäytöstä poistoa koskevaa ilmoitusta ei voi tehdä L-luokkaan kuuluvasta ajoneuvosta. Ilmoitus voidaan kuitenkin tehdä, jos ajoneuvo on vaurioitunut, anastettu, viety ulkomaille tai siirtynyt kunnan omistukseen ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä annetun lain (151/1975) nojalla taikka ajoneuvon käyttö liikenteessä tai muualla on muusta erityisestä syystä kuin vakuutukseen liittyvästä syystä estynyt. (Uusi)

(3—5 mom. kuten HE:n 2—4 mom.)

64 a—70, 72, 84—86 ja 96 §

(Kuten HE)

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

2.

Laki

ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan ajoneuvoliikennerekisteristä 13 päivänä kesäkuuta 2003 annetun lain (541/2003) 3 §:n 1 momentin 1 kohta, 5 §:n 1 momentin 11 kohta, 12 §:n 1 momentin 2 kohta ja 14 §:n 1 momentin 1 kohta, sellaisina kuin niistä ovat 5 §:n 1 momentin 11 kohta laissa 697/2006 ja 14 §:n 1 momentin 1 kohta laissa 60/2006, sekä

lisätään 5 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi (poist.) mainitussa laissa 697/2006, uusi 12 kohta seuraavasti:

3 §

(Kuten HE)

5 §

Luonnollisista henkilöistä talletettavat muut tiedot

Luonnollisista henkilöistä saa perustietojen lisäksi tallettaa rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10) (poist.)

11) lupaa edellyttävää kuljetustoimintaa varten suoritettavasta kokeesta ja lupaa varten myönnettävästä todistuksesta; (Uusi)

(12 kohta kuten HE:n 11 kohta)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12 ja 14§

(Kuten HE)

_______________

Tämä laki tulee voimaan    päivänä       kuuta 20 . (Poist.)

_______________

Valiokunnan lausumaehdotus

Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin PALKO-järjestelmän kehittämiseksi siten, että sähköinen viranomaisasiointi mahdollistetaan ensi tilassa.

Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2006

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Markku Laukkanen /kesk
 • vpj. Matti Kangas /vas
 • jäs. Leena Harkimo /kok
 • Saara Karhu /sd
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Risto Kuisma /sd
 • Reino Ojala /sd
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Arto Seppälä /sd
 • Timo Seppälä /kok
 • Harry Wallin /sd (osittain)
 • Lasse Virén /kok
 • Raimo Vistbacka /ps
 • vjäs. Lyly Rajala /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Mika Boedeker

​​​​