LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNAN MIETINTÖ 27/2014 vp

LiVM 27/2014 vp - HE 273/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteeseen tehtyjen muutosten sekä yleissopimukseen liittyvän kiinteiden irtolastien aluskuljetuksia koskevan kansainvälisen säännöstön (IMSBC-säännöstö) pakottavan osan hyväksymisestä lukuun ottamatta säännöstön 1 liitettä ja laiksi niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja IMSBC-säännöstön soveltamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 2 päivänä joulukuuta 2014 lähettänyt liikenne- ja viestintävaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteeseen tehtyjen muutosten sekä yleissopimukseen liittyvän kiinteiden irtolastien aluskuljetuksia koskevan kansainvälisen säännöstön   (IMSBC-säännöstö)   pakottavan osan   hyväksymisestä   lukuun ottamatta säännöstön 1 liitettä ja laiksi niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja IMSBC-säännöstön soveltamisesta (HE 273/2014 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitussihteeri Veera Kojo, liikenne- ja viestintäministeriö

erityisasiantuntija Jyrki Vähätalo, Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut

 • Suomen Varustamot ry.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Kansainvälisen merenkulkujärjestön meriturvallisuuskomitean hyväksymät muutokset ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (SOLAS-yleissopimus) liitteeseen sekä yleissopimukseen liittyvän kiinteiden irtolastien aluskuljetuksia koskevan kansainvälisen säännöstön (IMSBC-säännöstö) pakottavan osan lukuun ottamatta säännöstön 1 liitettä sekä lain niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja IMSBC-säännöstön soveltamisesta. Koska säännöstö kuuluu jaetun toimivallan alaan, eduskunnan hyväksyntää haetaan vain siltä osin kuin säännöstö kuuluu Suomen toimivaltaan.

SOLAS-yleissopimuksen liitteeseen tehdyillä muutoksilla tehtiin pakottavaksi IMSBC-säännöstö, joka on SOLAS-yleissopimuksen pakollinen osa. Säännöstö sisältää määräyksiä kiinteiden irtolastien aluskuljetuksista. Säännöstö korvaa aiemman suositusluonteisen kiinteitä irtolasteja koskeneen säännöstön, ja sitä sovelletaan kaikkiin irtolastialuksilla kuljetettaviin kiinteisiin irtolasteihin viljaa lukuun ottamatta. Säännöstön tarkoituksena on taata kiinteiden irtolastien turvallinen ahtaus ja kuljetus. Säännöstön sisältämät määräykset koskevat lastin asianmukaista sijoittamista alukseen rakenteellisten vahinkojen ehkäisemiseksi, aluksen vakavuutta sekä mahdollisten kemiallisten reaktioiden estämistä.

SOLAS-yleissopimuksen liitteeseen tehtyjen muutosten ja IMSBC-säännöstön voimaansaattamista koskevaan lakiin esitetään sisällytettäviksi myös säännöstön soveltamista koskevia säännöksiä. Näillä aineellisilla säännöksillä ulotettaisiin muun muassa säännöstön soveltamisala myös aluksiin, jotka kuljettavat säännöstössä tarkoitettuja kiinteitä irtolasteja kotimaanliikenteessä, ja annettaisiin Liikenteen turvallisuusvirastolle mahdollisuus myöntää poikkeuksia säännöstön soveltamisesta eräisiin aluksiin.

SOLAS-yleissopimuksen liitteeseen tehdyt muutokset ja IMSBC-säännöstö ovat tulleet kansainvälisesti voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011 noudattaen niin sanottua hiljaista hyväksymismenettelyä. Suomi on ilmoittanut Kansainvälisen merenkulkujärjestön pääsihteerille toimitetulla nootilla, että yleissopimuksen liitteeseen tehdyt muutokset ja säännöstö voivat tulla Suomen osalta voimaan vasta nimenomaisen suostumuksen antamisen jälkeen, kun tarpeelliset kansalliset hyväksymis- ja voimaansaattamistoimet on suoritettu. Suomen osalta yleissopimuksen liitteen muutokset ja säännöstö tulevat voimaan, kun Suomi on ilmoittanut Kansainvälisen merenkulkujärjestön pääsihteerille nootin peruuttamisesta.

SOLAS-yleissopimuksen liitteeseen tehtyjen muutosten ja IMSBC-säännöstön pakottavan osan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamista ja IMSBC-säännöstön soveltamista koskeva laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samaan aikaan, kun SOLAS-yleissopimuksen liitteen muutokset ja IMSBC-säännöstö tulevat Suomen osalta voimaan.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) niin sanotun SOLAS-yleissopimuksen (SopS 11/1981) liitteeseen tehdyt muutokset siltä osin kuin ne kuuluvat Suomen toimivaltaan. Yleissopimuksen liitteen muutoksilla tehtiin pakottavaksi IMSBC (International Maritime Solid Bulk Cargoes Code) -säännöstö, joka sisältää määräyksiä kiinteiden irtolastien aluskuljetuksista.

IMSBC-säännöstöä sovelletaan kaikkiin irtolastialuksilla kuljetettaviin kiinteisiin irtolasteihin viljaa lukuun ottamatta. Säännöstö koskee lastin asianmukaista sijoittamista alukseen rakenteellisten vahinkojen ehkäisemiseksi, aluksen vakavuutta sekä mahdollisten kemiallisten reaktioiden ehkäisemistä. Säännöstössä määrätään, miten lasteja tulee käsitellä niiden lastauksen, kuljetuksen ja purkamisen aikana. Säännöstöllä pyritään edistämään kiinteiden irtolastien ahtauksen ja kuljetuksen turvallisuutta ja minimoimaan kuljetusten riskit.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan hyväksyttäväksi voimaansaattamislaki, jolla säännöstön soveltamisala ulotettaisiin samalla myös kotimaanliikenteeseen, kotimaan kiinteiden irtolastien kuljetusten turvallisuuden varmistamiseksi. Liikenteen turvallisuusvirasto voisi kuitenkin myöntää poikkeuksia säännöstön soveltamisesta kotimaanliikenteen aluksiin. Poikkeus olisi mahdollista yksittäistapauksessa myöntää esimerkiksi silloin, jos säännöstön soveltaminen aiheuttaisi kohtuutonta hankaluutta tai kustannuksia vähäiseen ympäristölle aiheutuvaan vahingon vaaraan nähden tai bruttovetoisuudeltaan alle 500 tonnin aluksiin, jos säännöstön soveltaminen olisi tarpeetonta tai kohtuutonta. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan säännöstöstä ei aiheudu kohtuutonta haittaa tai taakkaa esimerkiksi kotimaan bioraaka-ainekuljetuksille.

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan säännöstö on jo kansainvälisesti voimassa, joten sillä ei ole merkittäviä merenkulkuelinkeinoon tai kuljetuskustannuksiin kohdistuvia taloudellisia vaikutuksia. Valiokunta pitää hyvänä, että säännöstöllä on positiivisia vaikutuksia merenkulun turvallisuuteen, ja se edistää onnettomuusriskien vähenemisen myötä myös merenkulun ympäristönsuojelua. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan Liikenteen turvallisuusvirastolle esityksen myötä tulevat uudet tehtävät (0,3 htv) kyetään hoitamaan nykyisin henkilöresurssein toimintoja priorisoimalla ja tehostamalla.

Valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja puoltaa hallituksen esityksen hyväksymistä esityksessä ehdotetulla tavalla.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa,

että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetut yleissopimuksen liitteeseen tehdyt muutokset,

että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun yleissopimukseen liittyvän kansainvälisen säännöstön pakottavan osan, lukuun ottamatta säännöstön 1 liitettä, siltä osin kuin säännöstö kuuluu Suomen toimivaltaan ja

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2014

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Kalle Jokinen /kok
 • vpj. Osmo Kokko /ps
 • jäs. Mikko Alatalo /kesk
 • Thomas Blomqvist /r
 • Markku Eestilä /kok
 • Ari Jalonen /ps
 • Jukka Kopra /kok
 • Suna Kymäläinen /sd
 • Raimo Piirainen /sd
 • Janne Sankelo /kok
 • Hanna Tainio /sd
 • Eila Tiainen /vas
 • Ari Torniainen /kesk
 • Reijo Tossavainen /ps
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Mirja Vehkaperä /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Juha Perttula

​​​​