LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNAN MIETINTÖ 29/2006 vp

LiVM 29/2006 vp - HE 268/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 4 päivänä joulukuuta 2006 lähettänyt liikenne- ja viestintävaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain muuttamisesta (HE 268/2006 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

hallitusneuvos Jorma Hörkkö, liikenne- ja viestintäministeriö

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • Ajoneuvohallintokeskus
 • Tullihallitus
 • Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annettua lakia muutettavaksi siten, että Tullin ja Ajoneuvohallintokeskuksen välinen toimivallanjako kuljetuslupien myöntämisessä selkeytettäisiin. Muutosehdotuksen mukaan tulli myöntäisi kahdenkeskisen kuljetusluvan sekä läpikulkuluvan ja Ajoneuvohallintokeskus kolmannen maan luvan sekä CEMT-luvan. Samalla ehdotetaan poistettavaksi tarpeettomana erillinen maininta Itävaltaa koskevista läpikulkuluvista sekä korjattavaksi lain ruotsinkielisen version kuljetuslupien määritelmissä oleva kirjoitusvirhe. Lakia ehdotetaan muutettavaksi myös siten, että viittaus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annettuun lakiin siirretään säännöskohdan sisällä tarkoituksenmukaisempaan paikkaan.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin.

Yksityiskohtaiset perustelut

7 §. Ilman lupaa sallittu kaupallinen liikenne.

Voimassa olevan lain mukaan pykälän 1 momentin 4 kohdan mukaan työurakoissa kuljetuskustannusten osuus saa olla enintään 30 prosenttia urakasta tai työkokonaisuudesta ja 2 momentin mukaan työurakoissa kuljetuskustannusten osuus saa olla enintään 30 prosenttia koko elinkeinotoiminnan suoranaisista kustannuksista tilikaudelta. Valiokunnan huomiota on kiinnitetty siihen, että momenttien erilaiset tarkastelujaksot johtavat ristiriitaan. Mahdollisen ristiriidan poistamiseksi valiokunta ehdottaa 2 momentin viittauksesta poistettavaksi viittauksen 1 momentin 4 kohtaan. Valiokunta on tehnyt vastaavan muutoksen momentin muotoiluun.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muutettuna (Valiokunnan muutosehdotukset).

Valiokunnan muutosehdotukset

Laki

kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä 21 päivänä heinäkuuta 2006 annetun lain (693/2006) 2 §:n 1 momentin 8 kohdan ruotsinkielinen sanamuoto ja 10 kohta, 3 §:n 2 momentti, 7 §:n 2 momentti ja 11 §:n 2 momentin 2 kohta seuraavasti:

2 ja 3 §

(Kuten HE)

7 § (Uusi)

Ilman lupaa sallittu kaupallinen liikenne

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Edellä 1 momentin 3, 5 ja 6 kohdassa tarkoitettujen kuljetusten kustannusten osuus saa olla enintään 30 prosenttia koko elinkeinotoiminnan suoranaisista kustannuksista tilikaudella, ja se lasketaan vertaamalla kuljetustoiminnasta aiheutuneita suoranaisia kustannuksia harjoitettavan koko elinkeinotoiminnan suoranaisiin kustannuksiin tilikaudella.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11 §

(Kuten HE)

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2006

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Markku Laukkanen /kesk
 • vpj. Matti Kangas /vas
 • jäs. Mikko Alatalo /kesk
 • Saara Karhu /sd
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Reino Ojala /sd
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Eero Reijonen /kesk
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Arto Seppälä /sd
 • Timo Seppälä /kok
 • Harry Wallin /sd
 • Lasse Virén /kok
 • Raimo Vistbacka /ps
 • vjäs. Reijo Paajanen /kok
 • Lyly Rajala /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Mika Boedeker