LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNAN MIETINTÖ 29/2014 vp

LiVM 29/2014 vp - HE 270/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi merilain 15 luvun muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 2 päivänä joulukuuta 2014 lähettänyt liikenne- ja viestintävaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi merilain 15 luvun muuttamisesta (HE 270/2014 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

erityisasiantuntija Tero Jokilehto, liikenne- ja viestintäministeriö

lakimies Maija Mansikkaniemi, Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • valtakunnallinen vammaisneuvosto VANE
 • Suomen Varustamot ry.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi merilakia. Lakiin lisättäisiin säännös Liikenteen turvallisuusviraston toimivaltuuksista hallintopakon käyttämiseen, jota se voisi käyttää valvoessaan   meri-   ja   sisävesiliikenteen matkustajien oikeuksia koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen noudattamista. Asetuksessa säädetään matkustajan vähimmäissuojasta.

Merilakiin lisättäisiin säännökset Liikenteen turvallisuusviraston käytettävissä olevista kiellosta, määräyksestä toiminnan muuttamiseksi tai korjaamiseksi sekä niiden tehosteeksi asetettavasta uhkasakosta ja niitä koskevasta muutoksenhausta.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan keväällä 2015.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Esityksessä ehdotetaan merilakiin muutoksia, joilla lisättäisiin Liikenteen turvallisuusviraston toimivaltuuksia hallintopakon käyttämiseen. Esityksen mukaan merilain 15 lukuun lisättäisiin Euroopan komission tekemästä huomautuksesta johtuen säännökset Liikenteen turvallisuusviraston toimivaltuuksista merimatkustajien oikeuksien vähimmäistasoa koskevan EU-tason sääntelyn (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1177/2010 matkustajien oikeuksista meri- ja sisävesiliikenteessä sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta) noudattamisen valvomiseksi. Tässä suoraan kansallisesti sovellettavassa sääntelyssä on kyse muun muassa liikematkustajien, vammaisten sekä liikuntarajoitteisten henkilöiden vähimmäisoikeuksista, liikenteenharjoittajan velvollisuuksista sekä matkustajalle maksettavista vakiokorvauksista matkan viivästys- ja peruuntumistilanteissa.

Liikenteen turvallisuusvirasto voisi esityksen mukaan asettaa kiellon, määrätä toiminnan muuttamisesta tai korjaamisesta ja tarvittaessa asettaa kiellon tai määräyksen tehosteeksi uhkasakon, jos edellä mainitun asetuksen säännöksiä on rikottu. Kielto tai määräys olisi voimassa, kunnes puutteet on korjattu, ja ne voisivat koskea liikenteenharjoittajaa, terminaalinpitäjää, matkanjärjestäjää, matkatoimistoa tai lipunmyyjää. Lisäksi säädettäisiin hallintopakkoa koskevasta muutoksenhausta.

Valiokunta katsoo, että Liikenteen turvallisuusviraston käyttöön esitetyt hallintopakkoa koskevat toimivaltuudet tukevat kuluttajien ja matkustajien oikeussuojan toteutumista. Valiokunta pitää hyvänä ja tärkeänä, että uudistus on omiaan parantamaan myös vammaisten matkustajien oikeuksia ja edistämään vammaisten henkilöiden yhdenvertaista oikeutta matkustamiseen.

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa esityksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Kalle Jokinen /kok
 • vpj. Osmo Kokko /ps
 • jäs. Mikko Alatalo /kesk
 • Thomas Blomqvist /r
 • Markku Eestilä /kok
 • Ari Jalonen /ps
 • Merja Kuusisto /sd
 • Raimo Piirainen /sd
 • Janne Sankelo /kok
 • Hanna Tainio /sd
 • Eila Tiainen /vas
 • Ari Torniainen /kesk
 • Reijo Tossavainen /ps
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Mirja Vehkaperä /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Juha Perttula

​​​​