LIIKENNEVALIOKUNNAN MIETINTÖ 3/2001 vp

LiVM 3/2001 vp - HE 35/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys Euroopan tietoliikennesatelliittijärjestöä (EUTELSAT) koskevan yleissopimuksen ja siihen liittyvän toimintasopimuksen muutosten hyväksymisestä

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 24 päivänä huhtikuuta 2001 lähettänyt liikennevaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen Euroopan tietoliikennesatelliittijärjestöä (EUTELSAT) koskevan yleissopimuksen ja siihen liittyvän toimintasopimuksen muutosten hyväksymisestä (HE 35/2001 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

viestintäneuvos Antti Kohtala ja neuvotteleva virkamies Mikael Nyberg, liikenne- ja viestintäministeriö

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet ulkoasiainministeriö, valtiovarainministeriö, Telehallintokeskus ja Sonera Oyj.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Euroopan tietoliikennesatelliittijärjestöstä, jäljempänä EUTELSAT, Pariisissa 15 päivänä heinäkuuta 1982 tehdyn yleissopimuksen ja siihen liittyvän toimintasopimuksen muutokset, jotka hyväksyttiin EUTELSATin 26. yleiskokouksessa 18—20 päivänä toukokuuta 1999.

Muutosten tarkoituksena on siirtää EUTELSATin satelliittijärjestelmän laitteet ja käyttö hallitustenväliseltä järjestöltä yksityiselle yhtiölle Eutelsat S.A:lle. Satelliittipalvelujen tarjonnan lisääntynyt kilpailu Euroopassa edellyttää muutoksia, jotta järjestelmä voisi säilyttää elinkelpoisuutensa markkinoilla ja varmistaa tietoliikennesatelliittijärjestelmien avaruusosien käyttämisen EUTELSATin perusperiaatteiden mukaisesti.

EUTELSAT valvoisi jatkossakin, että perustettavan yhtiön toiminnassa noudatetaan muun muassa syrjimättömyyden ja oikeudenmukaisen kilpailun periaatteita.

Yleissopimuksen muutosten on tarkoitus tulla voimaan 60 päivän kuluttua siitä, kun tallettaja on saanut hyväksymisilmoituksen kahdelta kolmannekselta niistä valtioista, jotka olivat sopimuspuolia yleiskokouksen hyväksyessä muutokset.

Lain voimaantulosta säädettäisiin erikseen tasavallan presidentin asetuksella.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikennevaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että eduskunta hyväksyisi Cardiffissa 18.—20. päivänä toukokuuta 1999 tehdyn Euroopan tietoliikennesatelliittijärjestöä (EUTELSAT) koskevan yleissopimuksen ja siihen liittyvän toimintasopimuksen määräysten muutokset ja

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 17 päivänä toukokuuta 2001

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Erkki Pulliainen /vihr
 • vpj. Annika Lapintie /vas
 • jäs. Erkki Kanerva /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Marjukka Karttunen-Raiskio /kok (osittain)
 • Eero Lämsä /kesk
 • Raimo Mähönen /sd
 • Tero Mölsä /kesk
 • Ismo Seivästö /skl
 • Timo Seppälä /kok
 • Lasse Virén /kok
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Matti Vähänäkki /sd
 • Harry Wallin /sd

Valiokunnan sihteereinä ovat toimineet

valiokuntaneuvos Vesa Makkonen

valiokuntaneuvos Pekka Nurminen