LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNAN MIETINTÖ 3/2009 vp

LiVM 3/2009 vp - HE 223/2008 vp

Tarkistettu versio 2.1

Hallituksen esitys laeiksi viestintämarkkinalain sekä radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 25 päivänä helmikuuta 2009 lähettänyt liikenne- ja viestintävaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laeiksi viestintämarkkinalain sekä radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain muuttamisesta (HE 223/2008 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

neuvotteleva virkamies Maaret Suomi, liikenne- ja viestintäministeriö

neuvotteleva lakimies Pertti Suortti ja lakimies Saara Punkka, Viestintävirasto

lakimies Paula Hannula, Kuluttajavirasto

tietoyhteiskunta-asian päällikkö Heikki Lunnas, Suomen Kuntaliitto

lakimies Anna Tsakirakis, DNA Oy

lakimies Pauliina Luukkonen, Digita Oy

yhteiskuntasuhdejohtaja Jyri Järvihaavisto, Elisa Oyj

kehitysjohtaja Tapio Haapanen, TeliaSonera Oyj

lakimies Mikko Hoikka, Viestinnän Keskusliitto

varautumispäällikkö Kari Wirman, FiCom

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut

 • Finnet-liitto ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi viestintämarkkinalakia sekä radiotaajuuksista ja telelaitteista annettua lakia.

Yleispalveluvelvoitteen sisältöä ehdotetaan muutettavaksi siten, että kaikille tarjottavan kohtuuhintaisen internetyhteyden nopeus voidaan ensi vaiheessa nostaa yhteen megabittiin sekunnissa liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että yleispalveluyritykselle asetettavat velvoitteet voitaisiin jatkossa tehokkaasti asettaa myös verkkoyritykselle.

Esityksen mukaan liikenne- ja viestintäministeriö myöntäisi verkkotoimiluvan teleyritykselle, jos teleyritys harjoittaa teletoimintaa radioluvan nojalla ja radioluvan käyttötarkoitus muutetaan verkkotoimilupaa edellyttäväksi. Toimilupaa ei julistettaisi haettavaksi. Muutoin toimiluvan myöntämiseen sovellettaisiin samoja säännöksiä kuin valtioneuvoston myöntämässä toimiluvassa.

Viestintävirasto myöntäisi verkkotoimiluvat lyhytaikaiseen ja pienimuotoiseen toimintaan. Pienimuotoinen digitaalinen televisiotoiminta ei olisi toimiluvanvaraista.

Vain radiotaajuuksien käyttöä koskevat yhteiskunnallisesti merkittävät muutokset käsiteltäisiin valtioneuvoston yleisistunnossa, ja muut muutokset vahvistettaisiin liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella.

Lisäksi esitykseen sisältyy pienempiä muutosehdotuksia, jotka liittyvät alan tekniseen kehitykseen sekä lain soveltamiskäytännöstä kerättyihin kokemuksiin. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2009.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina seuraavin huomautuksin.

Tarkoitus.

Esityksen keskeisenä tavoitteena on parantaa nopeiden tietoliikenneyhteyksien saatavuutta edistämällä valokaapelien ja langattomien verkkojen rakentamista sekä kehittää tietoyhteiskunnan palveluinfrastruktuuria. Valtioneuvosto hyväksyi joulukuun 2008 alussa periaatepäätöksen kansallisen laajakaistaohjelman toteuttamisesta. Toimintasuunnitelman ensimmäisessä vaiheessa vuoden 2010 loppuun mennessä taataan kaikkiin vakinaisiin asuntoihin sekä yritysten ja julkishallinnon toimipaikkoihin vähintään yhden megabitin laajakaistayhteys. Toisen vaiheen tavoitetasoksi on asetettu se, että vähintään 100 megabitin laajakaistayhteys on viimeistään vuoden 2015 lopussa kysynnän mukaan lähes kaikkien ulottuvilla koko maassa. Tavoitteena on varmistaa viestintäinfrastruktuurin kehitys siten, että kansalaisilla ja yrityksillä on asuin- ja sijaintipaikastaan riippumatta mahdollisuus tietoyhteiskunnan palvelujen käyttöön niiden tarjonnan mahdollistamalla ja omien tarpeidensa vaatimalla tavalla. Valiokunta painottaa, että laajakaistaohjelman toimeenpanon jatkamisella ja strategian tavoitteiden saavuttamisella on olennainen merkitys Suomen lähivuosien tietoyhteiskuntakehityksen kannalta.

Alueellinen tasa-arvo ja tietoyhteiskuntakehitys.

Asiantuntijakuulemisissa osa lausunnonantajista on tuonut esille, että laajakaistapalvelujen tarjonta tulisi järjestää markkinalähtöisesti ja että markkinoiden toiminta takaisi riittävästi viestintäpalveluiden tarjonnan myös harvaan asutuille alueille. Viimeaikainen kehitys huomioon ottaen näyttää kuitenkin siltä, että käytännössä näin ei ole tapahtunut. Vaikka tilaajien enemmistön käytössä on jo nyt ehdotetun yhteysnopeuden tasoinen internetyhteys, sitä ei kuitenkaan ole saatavilla tasapuolisesti kaikkialla Suomessa. Valiokunta pitää esitystä alueellisen tasa-arvoisuuden ja tietoyhteiskunnan kehityksen kannalta tärkeänä. Tietoyhteiskuntakehityksen myötä erilaisia yhteiskunnan palveluja tarjotaan yhä enenevässä määrin viestintäverkkojen kautta. Tällä voi olla erityisesti harvaan asuttujen alueiden kannalta positiivisia vaikutuksia palvelujen tullessa entistä monipuolisemmin ja helpommin saataville. Valiokunta pitää tärkeänä, että myös harvaan asuttujen alueiden kuluttajien, yritysten, oppilaitosten ym. laajakaistapalveluiden ja niiden kautta tarjottavien palvelujen saatavuudesta huolehditaan esityksessä ehdotetulla tavalla. Hallituksen esityksen taloudellisia vaikutuksia koskevassa osuudessa on tuotu esille, että 1 megatavun yhteysnopeus ei aiheuttaisi korvausvelvoitetta valtiolle. Valiokunta pitää kuitenkin hyvänä, että ehdotuksessa on huomioitu mahdollisten kohtuuttomien kustannusten korvaaminen tulevaisuudessa, ja pitää voimassa olevaa korvaussääntelyä asianmukaisena ja riittävänä.

Turvamekanismit.

Myös viestintäverkot ja niiden kautta tarjottavat palvelut ovat kuitenkin haavoittuvia. Verkon toiminnan häiriöt, tietoturvaongelmat tai mahdollinen tahallinen vaikuttaminen palvelujen käytettävyyteen saattavat haitata verkon kautta käytettävien sähköisten palvelujen saatavuutta. Tästä syystä sähköisiä palveluita toteutettaessa tulisi ottaa huomioon, että erityisesti kansalaisten terveyden ja turvallisuuden kannalta keskeiset palvelut ja niiden saatavuus eivät saisi jatkossakaan olla täysin riippuvaisia viestintäverkkojen toiminnasta. Valiokunta painottaa, että sähköisten palveluiden tarjonnan lisäksi tulisi ottaa huomioon myös varajärjestelmien ja riittävien turvamekanismien tarpeellisuus palvelujen toteuttamisessa ja tarjonnassa.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2009

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Martti Korhonen /vas
 • vpj. Saara Karhu /sd
 • jäs. Mikko Alatalo /kesk
 • Marko Asell /sd
 • Leena Harkimo /kok
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Mats Nylund /r
 • Pentti Oinonen /ps
 • Reijo Paajanen /kok
 • Markku Pakkanen /kesk
 • Lyly Rajala /kok
 • Johanna Sumuvuori /vihr
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • vjäs. Sari Palm /kd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

eduskuntasihteeri Juha Perttula