LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNAN MIETINTÖ 3/2013 vp

LiVM 3/2013 vp - HE 193/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 8 päivänä helmikuuta 2013 lähettänyt liikenne- ja viestintävaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta (HE 193/2012 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Jorma Hörkkö, liikenne- ja viestintäministeriö

johtava asiantuntija Ari Herrala, Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi

tulliylitarkastaja, lakimies Elise Luovula, Tullihallitus

apulaisjohtaja Marko Niemelä, Verohallinto

ylikonstaapeli Erkki Vikman, liikkuva poliisi

toimitusjohtaja Matti Peltola, Koneyrittäjien liitto

toimitusjohtaja Iiro Lehtonen, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • Liikennevirasto
 • Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
 • Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
 • Autoliikenteen työnantajaliitto
 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK
 • Logistiikkayritysten Liitto
 • Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
 • Suomen Huolintaliikkeiden Liitto.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annettua lakia ja harmaan talouden selvitysyksiköstä annettua lakia.

Esityksen tarkoituksena on estää harmaata taloutta. Keinoina ehdotetaan liikennelupapakon selkeyttämistä valvonnan parantamiseksi ja tasapuolisten kilpailun edellytysten luomiseksi. Lisäksi ehdotetaan liikennelupaehtojen kiristämistä eräiltä osin, kuljetuksen tilaajan vastuun lisäämistä lakia noudattavan kuljetusyrityksen valitsemiseksi ja liikennelupaviranomaisten tekemien tarkastusten lisäämistä.

Lupapakko ehdotetaan säännösten selkeyttämisen vuoksi laajennettavaksi liikennetraktorien lisäksi muihinkin traktoreihin. Lupaa ei kuitenkaan vaadittaisi lumen kuljettamiseen tieltä eikä maa- metsä-, eläin- tai kalatalouden harjoittamiseen liittyviin kuljetuksiin.

Muun kuin kuljetuselinkeinonharjoittajan lupavapautus ei enää koskisi kaikkea elinkeinotoimintaan tavanomaisesti liittyvää kuljetusta, kuten nykyisin, vaan määrättyjä erikseen mainittuja kuljetuksia. Liikennelupaa ei myöskään tarvittaisi muuhun työhön liittyvissä kuljetuksissa, kun työn tekijä tai yksi heistä on kuljettajana.

Maarakennusurakan yhteydessä tapahtuvat kuljetukset tulisivat periaatteessa liikennelupapakon piiriin, kuten muutkin kuljetukset, mutta jos kuljetus koskee urakan yhteydessä käsitellyn maa-aineksen kuljettamista, kuten nykyisin useimmiten on, urakan tekijä ei tarvitsisi liikennelupaa. Ammattimaisen kuljetuksen tilaajan vastuuta laajennettaisiin niin, että kuljetussopimusta ei saa tehdä, ennen kuin on selvitetty, että kuljetuksen suorittaja on rekisteröitynyt arvonlisäverovelvolliseksi, eikä ole tiedossa, ettei kuljetuksen suorittaja täytä laissa säädettyjä velvoitteitaan työnantajana, esimerkiksi työehtosopimuksen mukaisen palkan maksamista. Tämä vastaa tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta annetun lain mukaisia periaatteita. Kuljetuksen tilaajan vastuu koskisi yli 500 euron arvoisia kuljetussopimuksia. Selvitysvelvollisuus kohdistuu myös kabotaasikuljetuksiin.

Liikennelupaehtoja kiristettäisiin vastaavasti niin, että lupa voidaan peruuttaa, jos luvanhaltija on olennaisesti laiminlyönyt työehtosopimuksen mukaisen palkan maksamisen tai muiden lakiin perustuvien työsuhde-etuuksien suorittamisen. Verojen maksamattomuus on jo aiemmin otettu huomioon. Lisäksi ketjukonkurssien estämiseksi vaadittaisiin luvanhaltijalta ja myös kuljetusyrityksen osaomistajilta tai siltä, joka omistamatta yhtiötä sitä tosiasiallisesti johtaa, ettei heillä ole konkurssia edeltäneen vuoden ajalta. Rikkomusten ja laiminlyöntien suunnitelmallisuus otettaisiin erityisesti huomioon luvan peruuttamista harkittaessa.

Liikennelupaviranomaisten olisi vuosittain tarkastettava, että liikenneluvan saamisen ehdot ovat vielä voimassa. Verohallinnon harmaan talouden selvitysyksikölle annettaisiin oikeus oma-aloitteisesti ilmoittaa lupaviranomaisille luvan peruuttamiseen liittyviä tietoja.

Suomalaisen kuljetusyrityksen käyttämä toisessa EU-valtiossa rekisteröity ajoneuvo pitäisi ehdotuksen mukaan rekisteröidä Suomeen viimeistään viikon kuluttua maahantulosta, jotta sitä voidaan käyttää Suomen sisäisessä liikenteessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2013 huhtikuun alusta, liikennelupapakon laajentaminen kaikkiin traktoreihin ja urakoiden ja muun liiketoiminnan yhteydessä tehtäviin kuljetuksiin kuitenkin vuoden 2014 heinäkuun alusta.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin.

Liikenne- ja viestintävaliokunta korostaa hallituksen esityksen tärkeyttä toteutettaessa hallitusohjelmaan kirjattua harmaan talouden torjunnan kärkihanketta. Päätavoitteena on saada kuljetusalalla oleva piilotalous verotuksen piiriin. Ehdotukset muun muassa selkiyttävät rajaa ilman lupaa sallitun ja luvan edellyttämän kaupallisen liikenteen välillä helpottaen säännösten noudattamista ja sen valvontaa. Valiokunta korostaa, että harmaan talouden estäminen merkitsee myös yritysten välisen kilpailun edellytysten tasaamista. Asiantuntijakuulemisen perusteella valiokunta ehdottaa eräitä muutoksia 1. lakiehdotukseen.

Yksityiskohtaiset perustelut

1. lakiehdotus

Johtolause.

Liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa teknisluonteisen virheen korjaamista.

2 §. Määritelmät.

Valiokunta ehdottaa sanojen "omistus tai muu" lisäämistä teknisluonteisena korjauksena pykälän 17 kohtaan.

5 a §. Kuljetuksen tilaajan selvitysvelvollisuus.

Valiokunta ehdottaa 1 momentin selkeyttämistä muuttamalla momentin ensimmäinen virke luettelomuotoon. Momentin kaksi viimeistä virkettä ehdotetaan uudeksi 2 momentiksi ja siihen ehdotetaan teknisluontoinen muutos. Ehdotuksen seurauksena hallituksen esityksen 2 ja 3 momentit siirtyvät momenteiksi 3 ja 4.

Lakiehdotuksen mukaan tilaajan on selvitettävä, että kuljetuksen suorittaja on merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Kaikki toimijat eivät kuitenkaan aina ole arvonlisäverovelvollisia suorittamastaan kuljetuksesta, joten valiokunta ehdottaa pykälän 1 momenttiin lisäyksen, joka asettaa tilaajalle selvitysvelvollisuuden kuljetuksen suorittajan arvonlisäverovelvollisuudesta.

Valiokunta ehdottaa pykälän uuteen 4 momenttiin täsmennyksen, jonka mukaan siinä mainitut raja-arvot eivät sisällä arvonlisäveroa. Saamansa asiantuntijaselvityksen perusteella valiokunta ehdottaa momenttiin myös lain 7 §:ssä tarkoitetuille, alihankintasopimuksiin perustuville kuljetuksille sopimuksen vastiketta koskevan raja-arvon, jonka alittuessa kuljetuksen tilaaja ei ole selvitysvelvollinen. Valiokunta ehdottaa raja-arvoksi 7 500 euroa arvonlisäverottomana. Tyypillistä tässä tarkoitetuille sopimuksille on se, ettei niihin sisältyville kuljetuksille ole sovittu erillistä hintaa. Muutosehdotuksella rajataan tilaajan selvitysvelvollisuus vastaavaksi kuin laissa tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/2006).

Valiokunta ehdottaa myös lisättäväksi uuden 5 momentin, jolla selvennetään, että tulli- ja poliisiviranomaiset valvovat tämän pykälän mukaista tilaajan vastuun noudattamista.

6 a §. Tilapäinen liikenne.

Hallituksen esityksessä kuorman purkamiseen rinnastetaan lastatun perävaunun kytkeminen pois vetoautosta kuormaa purkamatta. Käytännössä perävaunu jätetään varastoalueelle muiden purettavaksi ja näin kierretään kabotaasiliikenteessä sallittujen kolmen kuljetuksen rajaa. Valiokunta pitää muutosta kannatettavana mutta ehdottaa lisättäväksi täsmennyksen niitä tilanteita varten, joissa poiskytkemisessä on kyse vain perävaunun siirrosta pysäköinti- tai varastoalueella.

7 §. Ilman lupaa sallittu kaupallinen liikenne.

Valiokunta ehdottaa pykälän 1 momentin 4, 5 ja 13 kohtaan tarkennuksia. Momentin 4 kohdassa käytetty sana "metsäkoneita" ehdotetaan muutettavaksi sanoiksi "metsässä käytettäviä työkoneita". Ajoneuvolainsäädäntö ei tunne metsäkonekäsitettä, ja tässä kohdassa tarkoitetaan metsätyökoneita laajasti ottaen, myös metsänparannus, istutus- ja kannonnostokoneita.

Momentin 5 kohdassa ehdotetaan maa-, metsä-, eläin- ja kalatalouden traktorikuljetusten rinnalle lisättäväksi myös riistatalouden kuljetukset. Esimerkiksi metsästyssaaliin tai liikenneonnettomuudessa vahingoittuneen eläimen traktorikuljetukseen ei vaadittaisi liikennelupaa.

Momentin 13 kohdassa ehdotetaan, että liikenneturvallisuutta vaarantavien rikkoutuneiden autojen siirtoon ei tarvittaisi liikennelupaa. Hallituksen esityksessä säännöstä on perusteltu liikenneturvallisuudella. Lisäksi on viitattu korjaamojen vakiintuneeseen tapaan kuljettaa rikkoutuneet ajoneuvot korjattavaksi ilman liikennelupaa korjaamon tavanomaiseen toimintaan liittyen.

Valiokunta toteaa, että ehdotetun pykälän 1 momentin 3 kohta kattaa valiokunnan arvion mukaan myös rikkoutuneiden autojen siirron korjaamoihin osana autojen korjaamista ajokuntoon, joten ehdotettua momentin 13 kohtaa ei voi perustella tällä toiminnalla. Kokonaisuutena arvioiden ehdotus vapauttaa liian laajasti hinauskuljetuksia liikennelupavelvoitteesta.

Valiokunta ehdottaa säännöksen rajaamista siten, että liikennelupaa ei vaadittaisi liikenneturvallisuutta vaarantavien rikkoutuneiden ajoneuvojen siirrossa tieltä lähimpään turvalliseen paikkaan. Tarkennuksella pyritään varmistamaan, että liikenneturvallisuutta vaarantavat rikkoutuneet ajoneuvot saadaan kaikissa tapauksissa siirrettyä nopeasti pois ajoradalta.

8 §. Liikenneluvan myöntämisen edellytykset.

Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain (1207/2010) 2 §:n 3 kohdassa harmaa talous on määritelty organisaation sellaiseksi toiminnaksi, josta aiheutuvia lakisääteisiä velvoitteita laiminlyödään verojen, lakisääteisten eläke-, tapaturma- tai työttömyysvakuutusmaksujen taikka tullin perimien maksujen suorittamisen välttämiseksi tai perusteettoman palautuksen saamiseksi.

Nyt käsiteltävänä olevan pykälän 1 momentin voimassa oleva 4 kohta on edellä mainitun lain harmaan talouden määrittelyyn verrattuna suppea. Sen perusteella ei saada esimerkiksi tietoa siitä, miten hakijayritys on hoitanut toimintaansa liittyvät lakisääteiset rekisteröitymis-, vakuuttamis- ja ilmoittamisvelvollisuutensa. Hallituksen esityksessä ei ehdoteta muutoksia tältä osin. Valiokunta ehdottaa pykälän 1 momentin 4 kohtaan lisättäväksi maininnat lakisääteisistä eläke-, tapaturma- ja työttömyysvakuutusmaksuista sekä tullin perimistä maksuista.

Valiokunta pitää myös tärkeänä, että 1 momentissa lueteltujen kriteerien täyttymisen vaikutusta liikenneluvan myöntämiselle harkitaan kokonaisvaltaisesti. Tämä tarkoittaa, että momentin mukaisen kriteerin täyttymisen ei sinänsä tulisi olla vielä luvan myöntämisen esteenä, ellei se osoittaisi hakijaa ilmeisen sopimattomaksi luvanhaltijaksi. Lupaharkintaan voisi vaikuttaa esimerkiksi se, että maksamatta olevasta verovelasta on olemassa voimassa oleva maksusuunnitelma Verohallinnon kanssa, tai se, että hoitamatta oleva lakisääteisiin velvoitteisiin liittyvä velvollisuuden laiminlyönti on korjattavissa taikka niin pieni, ettei sillä ole luvan myöntämisen kannalta merkitystä. Konkurssin ei sellaisenaan tulisi myöskään olla uuden liikenneluvan myöntämisen esteenä, ellei siihen liittyisi sellaisia piirteitä, kuten esimerkiksi perusteettomia omaisuudensiirtoja tai muita laiminlyöntejä, jotka osoittavat luvanhaltijalle sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa. Valiokunta ehdottaa, että momenttiin lisätään edellä sanotun kokonaisharkinnan mahdollistava uusi 7 kohta.

Edellä sanotun vuoksi valiokunta ehdottaa teknisluonteisia muutoksia myös 5 ja 6 kohtaan.

21 b §. Valvonta.

Toimivaltaiset elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja Ahvenanmaan valtionvirasto valvovat tämän lain noudattamista. Pykälään ehdotetun uuden 2 momentin mukaan ELY-keskuksen on tarkastettava ainakin kerran kalenterivuodessa, että luvanhaltijat täyttävät edelleen 8 §:ssä säädetyt luvan myöntämisen edellytykset. Momentin loppuosa ei vastaa teknisluonteisen virheen seurauksena esityksen tarkoitusta. Lakiehdotuksen rinnakkaisteksti sisältää oikean sanamuodon, jonka mukaan "organisaatiohenkilöistä selvitys on tehtävä vain kun siihen on erityinen syy".

Saamansa selvityksen perusteella ja ottaen huomioon valvontaviranomaisten rajalliset henkilöstövoimavarat valiokunta pitää tarkoituksenmukaisena valvontavelvollisuuden väljentämistä siten, että kaikkia myönnetyn luvan edellytyksiä ei tarvitse joka vuosi tarkastaa uudelleen. Ehdotus mahdollistaa tarkoituksenmukaisuusharkinnan valvonnan suuntaamisessa ja toteuttamisessa. Valiokunta ehdottaa myös edellä sanotun teknisluonteisen virheen korjaamista.

33 §. Oikeus rekisteritietojen ja muiden valvontatietojen saantiin.

Hallituksen esityksessä on tietojensaantioikeus kytketty Harmaan talouden selvitysyksikön lakiin perustuvaan oikeuteen antaa pyydettäessä velvoitteidenhoitoselvitys. Saadun selvityksen mukaan velvoitteidenhoitoselvitys ei luo sitä pyytävälle viranomaiselle uutta tiedonsaantioikeutta. Tämän vuoksi tulisi liikenneluvan myöntämiseksi, valvonnan suorittamiseksi ja luvan peruuttamisen edellytysten selvittämiseksi tarvittavien välttämättömien tietojen saannista säätää tässä laissa. Valiokunta ehdottaa pykälän 1 momentin muuttamista siten, että valvontaviranomaisilla on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada viranomaiselta ja muulta julkista tehtävää hoitavalta välttämättömät tiedot.

Pykälän 2 momenttiin valiokunta ehdottaa täsmennyksenä, että 1 momentissa mainituilla viranomaisilla on oikeus saada eri rekistereistä 1 momentissa mainittuja tietoja vastaavat välttämättömät tiedot. Valiokunta ehdottaa 2 momenttiin myös teknisluonteisen muutoksen tekemistä.

Pykälän 3 momenttiin valiokunta ehdottaa lisäyksenä, että pykälän 1 ja 2 momentissa tarkoitetut tiedot saadaan pyytää myös organisaatiosta, jossa hakijan organisaatiohenkilö on organisaatiohenkilöasemassa. Muutos on valiokunnan saaman selvityksen mukaan tarpeen riittävän laajan tiedon saamiseksi estettäessä mm. ketjukonkursseja.

Valiokunta ehdottaa myös lisättäväksi uuden 4 momentin, joka mahdollistaa pykälässä tarkoitettujen tietojen hakemisen teknisen käyttöyhteyden avulla ilman sen suostumusta, jonka etujen suojaamiseksi salassapitovelvollisuus on säädetty. Lisäys on tarpeen, jotta harmaan talouden selvitysyksikkö voi luovuttaa tietoja myös velvoitteidenhoitoselvityksen kaltaisella sähköisellä menettelyllä.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa,

että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja

että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna (Valiokunnan muutosehdotukset).

Valiokunnan muutosehdotukset

1.

Laki

kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain (693/2006) 7 §:n 3 momentti,

muutetaan 2 §:n 5, 11 ja 16 kohta, 5 a §, 6 §:n 6 momentti, 6 a §:n 1 momentti, 7 §:n 1 momentin 3—7 ja 12 kohta sekä 2 momentti, 8 §:n 1 momentti, 9 §:n 2 momentin 2—4 kohta, 9 a §:n 2 momentti, väliaikaisesti 11 §:n 2 momentin 1 kohta, 11 §:n 2 momentin 2 kohta ja 3 momentti, 20 §:n 1 momentti ja 2 momentin 3 kohta, 22 §, 25 §:n 3 momentti, 29 §:n 1 momentti, 32 §:n 3 momentti ja 33 §,

sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 16 kohta, 5 a §, 6 a §:n 1 momentti, 8 §:n 1 momentti, 9 §:n 2 momentin 2—4 kohta, 9 a §:n 2 momentti, 11 §:n 3 momentti, 20 §:n 1 momentti ja 2 momentin 3 kohta, 25 §:n 3 momentti, 29 §:n 1 momentti, 32 §:n 3 momentti ja 33 § laissa 1283/2011, 7 §:n 2 momentti laissa 1231/2006, 11 §:n 2 momentti osaksi laeissa 1231/2006 ja 1311/2009 ja 22 § osaksi laissa 1311/2009, sekä

lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1231/2006 ja 1283/2011, uusi 17 kohta, 7 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi laissa 1283/2011, uusi 13 ja 14 kohta, 21 b §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1283/2011, uusi 2 momentti, (poist.) seuraavasti:

2 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(5, 11 ja 16 kohta kuten HE)

17) omalla tavaralla tavaraa, jonka omistus tai muu hallinta on kuljetuksen suorittajalla muulloinkin kuin kuljetuksen ja siihen välittömästi liittyvän toiminnan aikana.

5 a §

Kuljetuksen tilaajan selvitysvelvollisuus

Kuljetuksen tilaajan tai tämän edustajan on ennen kuljetuksesta sopimista selvitettävä:

1) julkisesta liikenneluparekisteristä, että kuljetuksen suorittajalla on liikennelupa; tai

2) että kuljetuksen suorittajalla on oikeus suorittaa kuljetus kabotaasina tai ilman liikennelupaa; ja

3) että kuljetuksen suorittaja on merkitty arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, jos se on siihen velvollinen kyseisestä myynnistä.

Sopimusta ei saa tehdä, jos 1 momentissa mainitut edellytykset eivät täyty. Sopimusta ei saa myöskään tehdä, jos kuljetuksen tilaaja tietää tai hänen pitäisi tietää, ettei sopimuksen toinen osapuoli aio täyttää lakisääteisiä velvoitteitaan työnantajana.

(3 mom. kuten HE:n 2 mom.)

Tilaajan tai tämän edustajan ei myöskään tarvitse tehdä 1 momentissa mainittuja selvityksiä, jos sovittu kuljetushinta ilman arvonlisäveroa on vähemmän kuin 500 euroa kolmen kuukauden aikana tehdyissä kuljetussopimuksissa tai jos 7 §:n mukaisten kuljetusten alihankintasopimuksen vastikkeen arvo ilman arvonlisäveroa on alle 7 500 euroa. (Uusi)

Tämän lain 5 a §:n noudattamista valvovat poliisi ja tulli. (Uusi)

6 §

(Kuten HE)

6 a §

Tilapäinen liikenne

EU:n tavaraliikennelupa-asetuksen 8 artiklassa tarkoitetut kolme Suomen sisäistä kuljetusta määräytyvät siten, että ensimmäinen kuljetus alkaa Suomeen päättyneen kansainvälisen kuljetuksen kuorman purkamisen jälkeen tehdystä ajoneuvon ensimmäisestä lastauksesta. Ensimmäinen kuljetus päättyy, kun kuormaa puretaan ensimmäisen kerran, toinen kuljetus päättyy, kun kuormaa puretaan toisen kerran ja kolmas kuljetus päättyy, kun kuormaa puretaan kolmannen kerran. Kuorman purkamiseksi katsotaan myös lastatun perävaunun kytkeminen pois vetoautosta siinä olevaa kuormaa purkamatta, paitsi jos kysymyksessä on vain perävaunun siirto pysäköinti- tai varastoalueella.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7 §

Ilman lupaa sallittu kaupallinen liikenne

Lupaa ei tarvita suoritettaessa:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(3 kohta kuten HE)

4) koneurakointiin, rakentamiseen tai laitteen asentamiseen taikka muun vastaavan työn yhteydessä työhön tarvittavien materiaalien, koneiden tai laitteiden kuljetusta, kun ajoneuvon kuljettaja on yksi työn tekijöistä eikä siirrettäessä metsässä käytettäviä työkoneita metsäurakointipaikoissa ja niiden välillä, kun siirron tekee urakointiin osallistuva;

5) maa-, metsä-, eläin-, riista- tai kalatalouden kuljetusta traktorilla;

(6, 7 ja 12 kohta kuten HE)

13) liikenneturvallisuutta vaarantavien rikkoutuneiden ajoneuvojen siirto tieltä lähimpään turvalliseen paikkaan;

(14 kohta kuten HE)

(2 mom. kuten HE)

8 §

Liikenneluvan myöntämisen edellytykset

Liikennelupa myönnetään hakijalle:

(1—3 kohta kuten HE)

4) jolla ei ole veroihin, lakisääteisiin eläke-, tapaturma- tai työttömyysvakuutusmaksuihin taikka tullin perimiin maksuihin liittyvien velvollisuuksien laiminlyöntejä eikä muita, ulosotossa olevia velkoja, jotka ovat hakijan maksukykyyn nähden vähäistä suurempia, eikä velkoja, jotka on palautettu ulosotosta varattomuustodistuksin;

5) jota ei ole määrätty liiketoimintakieltoon eikä väliaikaiseen liiketoimintakieltoon; (poist.)

6) joka ei ole tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta olennaisesti laiminlyönyt työsopimuslain (55/2001), työehtosopimuslain (436/1946), työaikalain (605/1996) tai vuosilomalain (162/2005) mukaisten työsuhde-etuuksien suorittamista taikka tapaturmavakuutuslain (608/1948) mukaista työtekijän pakollista vakuutusvelvollisuutta; ja

7) jos edellä mainittu tai siihen välittömästi verrattavissa oleva aikaisempi toiminta ei osoita hakijaa ilmeisen sopimattomaksi harjoittamaan tässä laissa tarkoitettua luvanvaraista toimintaa. (Uusi)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9, 9 a, 11 ja 20 §

(Kuten HE)

21 b §

Valvonta

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Toimivaltaisten elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ja Ahvenanmaan valtionviraston on vähintään kerran kalenterivuodessa selvitettävä jonkin 8 §:ssä säädetyn liikenneluvan myöntämisen edellytyksen osalta, täyttävätkö luvanhaltijat edelleen tämän edellytyksen, organisaatiohenkilöistä selvitys on tehtävä vain kun siihen on erityinen syy.

22, 25, 29 ja 32 §

(Kuten HE)

33 §

Oikeus rekisteritietojen ja muiden valvontatietojen saantiin

Toimivaltaisella elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella ja Ahvenanmaan valtionvirastolla on oikeus salassapitosäännösten estämättä saada viranomaiselta ja muulta julkista tehtävää hoitavalta välttämättömät tiedot liikenneluvan myöntämiseksi, valvonnan suorittamiseksi sekä luvan peruuttamisen edellytysten selvittämiseksi.

Lisäksi 1 momentissa mainituilla viranomaisilla on oikeus saada 1 momentissa mainittuja tietoja vastaavat välttämättömät tiedot rikosrekisteristä, sakkorekisteristä, ajoneuvoliikennerekisteristä, ulosottorekisteristä, liiketoimintakieltorekisteristä ja verotuksen tietojärjestelmästä (poist.) sekä välttämättömät tiedot mainituista rekistereistä seuraavien asioiden käsittelemistä varten:

(1—3 kohta kuten HE)

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetut tiedot saadaan pyytää:

(1—4 kohta kuten HE)

5) Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 2 §:ssä tarkoitetusta organisaatiohenkilöstä tai organisaatiosta, jossa hakijan organisaatiohenkilö on organisaatiohenkilöasemassa.

Edellä tässä pykälässä tarkoitettuja tietoja saa hakea teknisen käyttöyhteyden avulla ilman sen suostumusta, jonka etujen suojaamiseksi salassapitovelvollisuus on säädetty. (Uusi)

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2013

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Kalle Jokinen /kok
 • vpj. Osmo Kokko /ps
 • jäs. Mikko Alatalo /kesk
 • Thomas Blomqvist /r
 • Markku Eestilä /kok
 • Ari Jalonen /ps
 • Jukka Kopra /kok
 • Merja Kuusisto /sd
 • Suna Kymäläinen /sd
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Janne Sankelo /kok
 • Eila Tiainen /vas
 • Reijo Tossavainen /ps
 • Mirja Vehkaperä /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Kaj Laine