LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNAN MIETINTÖ 30/2014 vp

LiVM 30/2014 vp - HE 313/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajokorttilain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 10 päivänä joulukuuta 2014 lähettänyt liikenne- ja viestintävaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laeiksi ajokorttilain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (HE 313/2014 vp).

Lakialoite

Valiokunta on käsitellyt esityksen yhteydessä seuraavan aloitteen:

 • LA 34/2014 vp Laki ajokorttilain 5 §:n muuttamisesta (Merja Kuusisto /sd. ym.), joka on lähetetty valiokuntaan 11.9.2014.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Eija Maunu, liikenne- ja viestintäministeriö

johtava asiantuntija Ari Herrala ja johtava asiantuntija Kimmo Pylväs, Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi

lupahallintopäällikkö Minna Gråsten, Poliisihallitus

puheenjohtaja Jarmo Jokilampi, Suomen Autokoululiitto

tutkimuspäällikkö Juha Valtonen, Liikenneturva

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Opetushallitus
 • Liikennevakuutuskeskus
 • A-katsastus Oy
 • Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry
 • Suomen Taksiliitto.

HALLITUKSEN ESITYS JA LAKIALOITE

Hallituksen esitys

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi ajokorttilakia, kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annettua lakia, taksinkuljettajien ammattipätevyydestä annettua lakia, kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annettua lakia, Liikenteen turvallisuusvirastosta annettua lakia, tieliikennelakia ja ajoneuvoliikennerekisteristä annettua lakia.

Esityksessä ehdotetaan, että Liikenteen turvallisuusvirasto myöntäisi ajokorttiluvat ja ajokortit sekä eräät kuljettajalta vaadittavat lisäluvat, joissa toimivalta on nykyisin poliisilla. Poliisi vastaisi kuljettajien ajoterveyden valvonnasta sekä ajokieltoon määräämisestä liikennerikosten tai ajokorttiedellytysten menettämisen takia. Poliisi päättäisi myös lupien peruuttamisesta.

Liikenteen turvallisuusvirasto voisi hankkia palveluja yksityisiltä tai julkisilta palveluntuottajilta. Palveluntuottaja muun muassa ottaisi vastaan hakemukset ja luovuttaisi haetut kortit ja luvat hakijalle silloin, kun niitä ei postitettaisi. Lakeihin lisättäisiin yhdenmukaiset säännökset palvelutehtävien hoitamisen vaatimuksista.

Lisäksi ajokorttilakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että Liikenteen turvallisuusvirasto antaisi jatkossa tarkemmat määräykset ajokorttien ja lupien terveysvaatimuksista.

Esitykseen sisältyy myös ehdotuksia ajo-oikeuteen liittyvien säännösten ja ajokorttimenettelyn kehittämiseksi ja sen tarkistamiseksi toimivaltaan ehdotettujen muutosten johdosta. Erillisen lyhytaikaisen ajokortin käytöstä luovuttaisiin. Raskaan kaluston kuljettajien ammatillisen koulutuksen järjestämistä helpotettaisiin.

Esityksessä ehdotetaan myös, että autokoulun opettajalta vaadittava liikenneopettajalupa myönnettäisiin liikenneopettajan erikoisammattitutkinnon kahden pakollisen tutkinnonosan suorittamisen perusteella. Liikenneopettajalupa antaisi kelpoisuuden B-luokan ja AM-luokan kevyen nelipyörän ajokorttia varten annettavaan opetukseen. Kelpoisuus muuhun opetukseen olisi osoitettava erikseen.

Esityksen mukaan ajokokeen vastaanottajan peruskoulutus antaisi kelpoisuuden B-luokan, AM-luokan kevyen nelipyörän sekä C1- ja C-luokan ajokokeiden vastaanottamiseen. Kelpoisuudet muihin luokkiin olisi hankittava erikseen. Ajokorttilakiin ja kuljettajantutkintotoiminnan järjestämistä koskevaan lakiin lisättäisiin säännökset muussa EU- tai ETA-valtiossa saavutetun liikenneopettajan ja ajokokeen vastaanottajan koulutuksen ja osaamisen tunnustamisesta.

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016. Liikenneopettajalupaa ja ajokokeen vastaanottajaa sekä eräät ammattipätevyyttä koskevat säännökset on kuitenkin tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun lait on hyväksytty ja vahvistettu.

Lakialoite

Nykyinen ajokortin saamisen vähimmäisikäraja ajokorttiluokkien C, CE, D1 ja D1E osalta on 21 ikävuotta. Tämänhetkinen ajokortin saamisen vähimmäisikäraja edellä mainittuihin ajokorttiluokkiin toimii epätarkoituksenmukaisena esteenä nuorten työllisyyden edistämisessä sekä alalle hakeutumisessa. Usein alalle hakeutuva sukupolvi on ollut jo kiinteästi mukana kuljetusalan liiketoiminnassa, mikä on luonut hyvät edellytykset alalla toimimiseen.

Tällä uudistuksella on tarkoitus edistää nuorten työllisyyttä mahdollistamalla alalle sijoittuminen nykyistä aiemmin. Tällä hetkellä moni nuori valitsee 18 ja 21 ikävuoden välillä toisen ammatin toiveena varhaisempi työllistyminen. Uudistuksen myötä myös nykyiset kuljetusalan yrittäjät voivat jäädä varmemmin eläkkeelle, kun on tiedossa, että seuraava sukupolvi tulee jatkamaan tehtäviä.

Aloitteessa ehdotetaan muutettavaksi ajokorttilain 2 luvun 5 §:n 1 momentin 7 ja 8 kohta siten, että jatkossa ajokorttiluokkien C, CE, D1 ja D1E ajokortin saamisen vähimmäisikä on nykyisen 21 ikävuoden sijaan 19 vuotta.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettaviksi ajokorttilakia (386/2011) sekä useita muita ajo-kortin ja ajolupien saamiseen ja myöntämiseen liittyviä lakeja.

Viranomaisten tehtävien uudelleenjärjestely

Esityksessä ehdotetaan ajokortin hankkimiseen liittyvien menettelyjen selkeyttämiseksi ja keventämiseksi, että Liikenteen turvallisuusvirasto myöntäisi jatkossa ajokortit ja ajokorttiluvat sekä opetusluvat, moottoripyörän harjoitteluluvat, taksinkuljettajan ajoluvat ja kuljettajan ammattipätevyyskortit. Nykyisin nämä tehtävät kuuluvat poliisin toimivaltaan. Jo tällä hetkellä Liikenteen turvallisuusvirasto huolehtii ajokorttien hankinnasta, liikenteen tietojärjestelmistä ja kuljettajantutkintotoiminnasta. Esityksen mukaan poliisi taas vastaisi jatkossa ajoterveyden valvonnasta ja ajokieltoon määräämisestä sekä lupien peruuttamisesta liikennerikosten tai ajokorttiedellytysten menettämisen takia.

Esityksellä viranomaisten tehtävät pyritään määrittämään siten, että ne jakautuivat mahdollisimman pitkälle kummankin viranomaisen ydintehtävien mukaisesti, ja siten, että kuljettajantutkinnon suorittaminen ja ajokortin saamiseen liittyvä menettely voisi asiakkaan kannalta toimia mahdollisimman pitkälle yhden luukun periaatteella. Yhden luukun periaatetta noudattaen ajokortteihin liittyvä asiointi olisi mahdollista kuljettajantutkintojen suorittamiseen liittyvissä toimipisteissä, joita on nykyisin noin 100. Lisäksi esityksen myötä on tarkoitus ottaa hakemusten tekemisessä sähköiset palvelut käyttöön.

Valiokunta pitää erittäin hyvänä, että esityksessä on pyritty arvioimaan ajokorttien hankkimisprosessia kokonaisuutena myös asiakkaan näkökulmasta ja etsitty keinoja yksinkertaistaa ja helpottaa menettelyjä. Yhden luukun periaatteeseen pyrkiminen on lähtökohtaisesti kaikessa kansalaisten viranomaisasioinnissa kannatettavaa. Valiokunta pitää erittäin hyvänä, että viranomaisten tehtävien keskittäminen yhdelle hallinnonalalle luo parempia mahdollisuuksia myös tavoitella hallinnon toiminnan tehokkuutta ja kustannussäästöjä. Ehdotettu viranomaisten toimivallan muutos selkeyttää kokonaisuutta, ja se mahdollistaa jatkossa helpommin myös ajo-oikeusprosessin kehittämisen yhtenä selkeänä ja yhdelle hallinnonalalle kuuluvana kokonaisuutena.

Ajokorttien ja muiden kuljettajilta vaadittavien lupien myöntämisprosessin toimivuudella on merkitystä kaikkien liikenteessä liikkuvien turvallisuuden kannalta. Käytännössä Liikenteen turvallisuusvirasto hankkisi yksityisiltä tai julkisilta palveluntuottajilta hakemusten vastaanottamiseen sekä korttien ja lupien luovuttamiseen liittyviä palveluita julkisen hallintotehtävän vaatimuksia noudattaen. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan jatkossa ajo-oikeusprosessi voitaisiin kokonaisuutena hoitaa huomattavasti nykyistä pienemmillä viranomaisresursseilla, koska palvelut hankittaisiin suurelta osin yksityisiltä palveluntuottajilta. Valiokunta pitää palvelujen riittävyyden ja myös alueellisen kattavuuden varmistamista lain toimeenpanossa erittäin tärkeänä. Valiokunta pitää myös tärkeänä, että Liikenteen turvallisuusviraston resurssien riittävyydestä huolehditaan viraston tehtävien lisääntyessä. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan esityksellä on myös poliisille henkilöstövaikutuksia ja vaikutuksia suoritemaksukertymään poliisin tehtävien vähentyessä. Huolimatta poliisin lupahallinnon henkilöstön vähentymisestä muun muassa toimitiloja koskevat kustannukset kuitenkin säilyvät ainakin toistaiseksi ennallaan, joten muutokset saattavat aiheuttaa paineita nostaa muiden poliisin myöntämien lupien hintoja. Valiokunta kannustaa etsimään näihin kysymyksiin lupien hintojen nostamisen sijasta tai lisäksi muunkinlaisia toimivia ratkaisuja.

Koulutusta ja kelpoisuuksia koskevat ehdotukset

Esityksessä ehdotetaan ajokorttilakiin sääntelyä, jonka mukaan ammatillista tutkintoa parhaillaan suorittavien pääsyä suorittamaan kuljettajantutkintoa helpotetaan poikkeamalla vähimmäisikävaatimuksesta. Edellytyksenä on, että suoritettava tutkinto tuottaa opiskelijalle kyseisen ammattipätevyyden. Esimerkiksi C-luokan vähimmäisiän lasku 21 vuodesta 18 vuoteen edellyttää, että tutkintoon sisältyy 280 tunnin perustason ammattipätevyyskoulutus. Valiokunta pitää hyvänä, että muutos mahdollistaa alalle hakeutuville enemmän joustoa ammatillisen tutkinnon ja kuljettajantutkinnon suorittamisessa ja mahdollistaa aikaisemman työskentelyn aloittamisen.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan tarkistettaviksi säännöksiä autokoulun opettajalta vaadittavasta liikenneopettajaluvan myöntämisestä ja siitä saatavasta opetusta koskevasta kelpoisuudesta. Jatkossa lupa myönnettäisiin liikenneopettajan erikoisammattitutkinnon kahden pakollisen tutkinnon osan suorittamisen perusteella, ja se antaisi suoraan kelpoisuuden B-luokan ja AM-luokan kevyen nelipyörän ajokorttia varten annettavaan opettamiseen. Aiemmin on vaadittu koko tutkinnon suorittamista. Valiokunta pitää hyvänä, että ehdotus helpottaisi työelämään siirtymistä. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan esitys ei heikennä opettajien osaamista eikä liikenneturvallisuutta.

Vastaavasti esityksessä ehdotetaan säännöksiä liikenneopettajan erikoisammattitutkinnon osana suoritettavan ajokokeen vastaanottajan peruskoulutuksen kautta saatavasta kelpoisuudesta. Edellä mainittu peruskoulutus antaisi kelpoisuuden B-luokan, AM-luokan kevyen nelipyörän sekä C1- ja C-luokan ajokokeiden vastaanottamiseen. Nykytilaan verrattuna peruskoulutus antaisi siten jatkossa kelpoisuuden myös raskaan kaluston ajokokeiden vastaanottamiseen. Esityksen mukaan ennen ajokokeiden vastaanottajaksi ryhtymistä tulee liikenneopettajalupa kuitenkin olla voimassa vähintään yhden vuoden ajan. Valiokunta pitää ehdotettua yhtä vuotta varsin lyhyenä aikana vastuullisen ajokokeiden suorittajan tehtävän hoitamiseksi. Ajokokeiden vastaanottajien riittävän ammattitaidon varmistamiseksi valiokunta ehdottaa, että vastaanottajalla tulee olla ollut liikenneopettajalupa voimassa vähintään kaksi vuotta. Lisäksi esityksessä ehdotetaan säädettäväksi muussa EU- tai ETA-valtiossa suoritetun liikenneopettajan ja ajokokeen vastaanottajan koulutuksen tunnustamisesta. Pelkkä koulutuksen tunnustaminen ei kuitenkaan antaisi ammatin harjoittamisoikeutta.

Erillisestä lyhytaikaisesta ajokortista ehdotetaan esityksessä luovuttavaksi kokonaan, mikä vaikuttaisi taksinkuljettajan ajoluvan saamiseen siten, että taksinkuljettajan ajoluvan voisi käytännössä saada jo aikaisintaan kolmen kuukauden kuluttua ajokortin saamisesta. Nykyään vähimmäisaika ajoluvan saamiselle on yksi vuosi. Asiantuntijakuulemisessa on osin kritisoitu ehdotetun aikarajan lyhyyttä ja katsottu, että näin lyhyt ajokokemus ei riitä ammattikuljettajalle. Valiokunta yhtyy tähän näkemykseen ja ehdottaa, että taksinkuljettajan ajoluvan edellytyksenä olisi, että hakijalla on ollut ajo-oikeus vähintään yhden vuoden ajan.

Terveysvaatimukset

Esityksen mukaan Liikenteen turvallisuusvirasto antaisi tarkemmat määräykset jatkossa ajokorttien ja lupien terveysvaatimuksista ja vahvistaisi lääkärinlausuntolomakkeiden kaavan. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan viraston liikennelääketieteen yksikössä on osaamista tämän tehtävän hoitamiseen. Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että ajokorttilain 12 §:n 1 momentin 2 kohta kumottaisiin, mikä tarkoittaisi sitä, että alkoholin ja muiden huumaavien aineiden väärinkäyttöä ei arvioitaisi erillisenä menettelynä vaan yleisten terveysvaatimusten arvioinnin yhteydessä. Kyseinen asia arvioitaisiin siis jatkossa osana lääkäreiden terveystarkastuksia. Esityksen mukaan tämä ei heikentäisi liikenneturvallisuutta.

Valiokunta korostaa, että alkoholi ja muut päihteet sekä niitä koskeva riippuvuus ovat liikenteessä merkittävä ongelma, ja valiokunta pitää erittäin tärkeänä, että tämän ongelman ratkaisemiseksi etsitään mahdollisimman tehokkaita keinoja ja menettelyjä myös ajokorttien terveysvaatimusten arviointia kehittämällä. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan poliisi on pyytänyt vuosittain noin 500 tapauksessa ylimääräistä lisäarviota tehdystä puoltavasta lääkärinarviosta huolimatta. Valiokunta korostaa, että alkoholin tai muun huumaavan aineen jatkuva väärinkäyttö ja siitä mahdollisesti johtuva henkilön vaarallisuus liikenteelle tulee ongelman yleisyydestä johtuen olla seikka, johon kiinnitetään korostuneesti huomiota terveystarkastusten ja lääkärin ilmoitusvelvollisuuden yhteydessä sekä lääkärien ohjeistuksella ja kouluttamisella.

Eräitä muita kysymyksiä

Kuten edellä jo on todettu, esityksessä ehdotetaan luopumista erillisestä lyhytaikaisesta ajokortista. B-luokan ajokortti myönnettäisiin heti aluksi 15 vuodeksi nykyisen kahden vuoden sijaan. Uusi kuljettaja olisi kuitenkin nykyiseen tapaan tiukemman rikkomusarvioinnin piirissä kahden vuoden ajan ajo-oikeuden saamisesta. Myöntämisen ehdoksi asetettaisiin harjoitteluvaiheen ja syventävän vaiheen koulutuksen suorittaminen määräajassa, ja tästä muistutettaisiin uusia kuljettajia 1,5 vuoden kuluttua, jollei jatkovaiheita ole siihen mennessä suoritettu. Valiokunta toteaa, että ehdotetun menettelyn käytännön toimivuutta on syytä seurata jatkossa. Valiokunta pitää erittäin hyvänä, että lyhytaikaisesta ajokortista luopuminen toisi ajokorttien hakijoille valiokunnan saaman selvityksen mukaan noin 1 miljoonan euron säästöt, kun heidän ei tarvitsisi jatkossa hankkia uutta pidempiaikaista korttia kahden vuoden jälkeen.

Valiokunta pitää hyvänä, että esityksellä pyritään siihen, että ajokortin hakemis- tai uusimisvaiheessa voitaisiin käyttää rekisterissä jo olevaa sähköistä valokuvaa tai nimikirjoitusta. Tämä helpottaisi myös sähköistä hakumenettelyä. Rekisterissä olevien nimikirjoitusten ja kuvien hyödyntäminen ajokorteissa toisi valiokunnan saaman selvityksen mukaan vuositasolla ajokortin hakijoille yhteensä noin kahden miljoonan euron säästöt, kun asiakkaiden ei tarvitsisi kaikissa tapauksissa hankkia esimerkiksi uutta kuvaa erikseen. Lisäksi korttien postittamisen lisääminen vähentää kansalaisten henkilökohtaista asiointitarvetta.

Esityksessä ehdotetaan viranomaisten toimivaltamuutosten seurauksena myös tieliikennelakiin (267/1981) muutoksia, jotka koskevat vammaisen pysäköintilupaa. Luvan myöntämisedellytykset säilyisivät ennallaan, mutta valiokunnan saaman selvityksen mukaan tieliikennelain kokonaisuudistuksen yhteydessä tullaan arvioimaan lupaan ja sen myöntämiseen liittyviä kysymyksiä tarkemmin.

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa esityksen hyväksymistä muutettuna.

Yksityiskohtaiset perustelut

1. Lakiehdotus

Voimaantulosäännös.

Valiokunta ehdottaa saamansa selvityksen perusteella, että mahdollisimman pian lain hyväksymisen ja vahvistamisen jälkeen voimaan tulevien 2 momentin pykälälistaan lisätään 1. lakiehdotuksen 78 §:n 2 momentin 2 kohta ja 5 momentti, joka koskee autokoulun opetustoiminnasta vastaavaa johtajaa.

3. Lakiehdotus

4 §. Ajoluvan myöntämisen edellytykset.

Esityksen mukaan taksinkuljettajan ajoluvan myöntämisen edellytyksenä on muun muassa, että hakijalla on ollut B-luokan ajokortti vähintään kolmen kuukauden ajan. Valiokunta pitää kolmen kuukauden aikaa liian lyhyenä taksinkuljettamisessa tarvittavan ajokokemuksen ja osaamisen hankkimiseksi. Näin ollen valiokunta ehdottaa, että hakijalla tulee olla ollut B-luokan ajo-oikeus vähintään yhden vuoden ajan taksinkuljettajan ajoluvan saamiseksi.

Säännöksessä otettaisiin huomioon muissa EU- tai ETA-valtioissa myönnetyt ajokortit, jotka tulee hyväksyä ajolupaa haettaessa. Ajo-oikeus ja ajokortti voidaan joissakin jäsenvaltioissa myöntää alle 18-vuotiaalle, ja poikkeusluvalla näin voidaan menetellä myös Suomessa. Tasapuolisuuden vuoksi näissäkin tapauksissa yhden vuoden ajokokemusaika luettaisiin ajo-oikeuden saamisen ajankohdasta.

Esitystä vastaavalla tavalla yhden vuoden vähimmäisajokokemuksen lisäksi säännöksessä edellytettäisiin myös, että hakija on suorittanut kuljettajakoulutuksen harjoitteluvaiheen ja syventävän vaiheen. Koska vaatimus jatkovaiheiden suorittamisesta kuitenkin on osa ajokorttilaissa tarkoitettua Suomen kuljettajaopetusta, se ei voisi koskea muussa EU- tai ETA-valtiossa saatua ajo-oikeutta. Tästä syystä valiokunta ehdottaa säännöstä vielä täsmennettäväksi siten, että jatkovaiheiden tulee olla suoritettuina, jos ne sisältyvät pakollisina kuljettajaopetukseen.

4. Lakiehdotus

7 c §. Ajokokeiden vastaanottajan ammattitaito.

Ajokokeiden vastaanottajan riittävän ammattitaidon varmistamiseksi valiokunta ehdottaa, että vastaanottajalla tulee olla ollut liikenneopettajalupa voimassa vähintään kaksi vuotta. Hallituksen esityksessä tämän vähimmäisajan on ehdotettu olevan yksi vuosi.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa,

että 2. ja 5.—7. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina,

että 1., 3. ja 4. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisina paitsi 1. lakiehdotuksen voimaantulosäännös, 3. lakiehdotuksen 4 § ja 4. lakiehdotuksen 7 c § muutettuina (Valiokunnan muutosehdotukset) ja

että lakialoite hylätään.

Valiokunnan muutosehdotukset
1. lakiehdotus

_______________

(1 mom. kuten HE)

Tämän lain 5 §:n 2 momentti, 38 §:n 3 momentti, 54 §:n 1 ja 2 momentti, 59 §:n 2 momentin johdantokappale ja 1 kohta, 70 §:n 1 momentin 4 kohta, 78 §:n 2 momentin 2 kohta ja 5 momentti, 84 §, 85 §:n 1 momentti, 88 §, 89 §:n 1—3 momentti, 91 ja 91 a § sekä 106 §:n 5 momentti tulevat kuitenkin voimaan   päivänä   kuuta 20  .

(3—6 mom. kuten HE)

_______________

3. lakiehdotus
4 §

Ajoluvan myöntämisen edellytykset

Taksinkuljettajan ajoluvan myöntämisen edellytyksenä on, että hakijalla on Suomessa tai muussa Euroopan unionin jäsenvaltiossa (EU-valtio) tai Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa (ETA-valtio) saatu auton kuljettamiseen oikeuttava B-luokan ajo-oikeus , joka on ollut hakijalla vähintään yhden vuoden ajan ja, että:

1) hakija on saanut harjoitteluvaiheen ja syventävän vaiheen opetuksen mikäli näiden vaiheiden suorittaminen sisältyy pakollisena kuljettajaopetukseen;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

4. lakiehdotus
7 c §

Ajokokeiden vastaanottajan ammattitaito

(1 mom. kuten HE)

B-, C1- ja C-luokan sekä AM-luokan kevyiden nelipyörien ajokokeiden vastaanottajan vähimmäisvaatimuksena on, että:

(1 ja 2 kohta kuten HE)

3) hänellä on liikenneopettajalupa, joka on ollut voimassa vähintään kaksi vuotta;

(4 kohta kuten HE)

(3—7 mom. kuten HE)

_______________

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2014

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Kalle Jokinen /kok
 • vpj. Osmo Kokko /ps
 • jäs. Thomas Blomqvist /r
 • Markku Eestilä /kok
 • Ari Jalonen /ps
 • Jukka Kopra /kok (osittain)
 • Merja Kuusisto /sd
 • Suna Kymäläinen /sd
 • Raimo Piirainen /sd
 • Janne Sankelo /kok (osittain)
 • Hanna Tainio /sd
 • Eila Tiainen /vas
 • Ari Torniainen /kesk
 • Reijo Tossavainen /ps
 • Mirja Vehkaperä /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Juha Perttula

​​​​