LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNAN MIETINTÖ 31/2005 vp

LiVM 31/2005 vp - HE 81/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta ja viestintämarkkinalain 70 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 14 päivänä kesäkuuta 2005 lähettänyt liikenne- ja viestintävaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta ja viestintämarkkinalain 70 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 81/2005 vp).

Lausunto

Eduskunnan päätöksen mukaisesti perustuslakivaliokunta on antanut asiasta lausunnon (PeVL 45/2005 vp), joka on otettu tämän mietinnön liitteeksi.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

neuvotteleva virkamies Laura Vilkkonen, liikenne- ja viestintäministeriö

kehitysjohtaja Eero Reijonen ja lakimies Henriikka Piekkala, Viestintävirasto

lakimies Riitta Kokko-Herrala, Kuluttajavirasto

viestintäjohtaja Velipekka Nummikoski, Elisa Oyj

myyntipäällikkö Mauri Pietikäinen ja myyntipäällikkö Jaakko Salminen, Nokia Oyj

lakimies Mikko Sundström, Saunalahti Group Oyj

branch office manager Jan Fröberg, Sony Ericsson Mobile Communications Oy

toimitusjohtaja Juho Lipsanen ja johtaja Janne Vainio, TeliaSonera Oyj

lakijohtaja Jukka Rahikkala, Finnet-liitto ry

puheenjohtaja Mauri Pietikäinen ja toimitusjohtaja Lea Herttua, Elektroniikan Tukkukauppiaat

HALLITUKSEN ESITYS

Niin sanottua kytkykauppaa koskevaa säännöstä muutetaan. Kytkykauppakielto koskee edelleen sellaisia matkapuhelimia ja liittymiä, joita voidaan käyttää vain GSM-matkaviestinverkossa, mutta ei enää uudempaa teknologiaa hyödyntävien matkapuhelinten kauppaa. Lakiin otetaan säännös, jonka mukaan kuluttajaa ei saa sitoa kahta vuotta pidempään määräaikaiseen liittymäsopimukseen, sekä eräitä muita kuluttajan suojaamiseksi tarpeellisia säännöksiä. Säännös on voimassa kolme vuotta. Samassa yhteydessä viestintämarkkinalakiin tehdään eräitä muita lain soveltamiskäytännössä tarpeelliseksi havaittuja muutoksia.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin.

Asiantuntijakuulemisessa hallituksen esitystä on sekä kannatettu että vastustettu. Liikenne- ja viestintäministeriön arvion mukaan kytkykaupalla on erityisesti pitkällä aikavälillä enemmän myönteisiä kuin kielteisiä vaikutuksia käyttäjien kannalta. Yleisellä tasolla kytkykaupan sallimisen voidaan ministeriön mukaan arvioida tukevan tietoyhteiskunnan perusrakenteita, edistävän yleistä tietoyhteiskuntakehitystä sekä parantavan Suomen kilpailukykyä viestintämarkkinoilla. Muutoksen tarkoituksena on lähentää päätelaitteiden ja niihin liittyvien palveluiden markkinoita, mikä edesauttaa markkinoiden kasvua, kannustaa luovaan tuotekehitykseen ja uusien palveluiden kehittämiseen sekä vahvistaa uuteen teknologiaan perustuvaa yritystoimintaa.

Valiokunnan huomiota on kiinnitetty kytkykauppaliittymien markkinointia koskevaan säännökseen. Valiokunta pitää ehdotettua sääntelyä kuluttajan kannalta välttämättömänä hintavertailun mahdollistamiseksi. Valiokunta katsoo, että teleyrityksen tulee aina markkinoinnissaan ilmoittaa myymänsä palvelun hinta myös ilman kytkykaupassa tarjottavaa matkapuhelinta. Vaikkakaan teleyritys ei tarjoaisi saman hintaista liittymää ilman matkapuhelinta, sen on kyettävä arvioimaan kytkykaupassa tarjottavan päätelaitteen hankkimiskustannukset ja niiden merkitys tarjottavan kokonaispaketin hinnoittelussa. Valiokunta korostaa, että ei ole kohtuullista jättää tätä arviointia kuluttajan tehtäväksi, koska teleyrityksellä on arvioinnin suorittamiseen parhaimmat mahdollisuudet.

Valiokunta pitää hyvänä ehdotettua sopimusaikaa, joka on korkeintaan 2 vuotta. Pidempää aikaa ei voi pitää kuluttajan kannalta kohtuullisena, ja kalleimpien laitteiden osalta lyhyempi enimmäisaika saattaisi johtaa kuluttajien osalta korkeisiin kuukausikustannuksiin, jolloin kytkykauppamahdollisuus ei enää olisi houkutteleva vaihtoehto. Tällöin myös esityksen myönteiset vaikutukset jäisivät toteutumatta. Valiokunta kiinnittää kuitenkin huomiota siihen, että sopimuksen voimassaoloaikana kuluttaja ei voi vaihtaa operaattoria.

Yksityiskohtaiset perustelut

Johtolause.

  Perustuslakivaliokunnan lausuntoon viitaten valiokunta ehdottaa 38 §:ää muutettavaksi, minkä vuoksi johtolausetta ehdotetaan muutettavaksi. Valiokunta on tehnyt vastaavan muutoksen johtolauseen muotoiluun.

15 d §. Maksuvelvollisuuden määräytyminen eräissä poikkeustilanteissa.

  Perustuslakivaliokunnan lausuntoon viitaten valiokunta ehdottaa 5 kohdan sanamuotoa täydennettäväksi sääntelyn täsmällisyyttä korostavalla lisäyksellä.

Valiokunta ehdottaa perustuslakivaliokunnan lausuntoon viitaten säännöstä täydennettäväksi uudella 2 momentilla, jossa säädetään viranomaisen velvollisuudesta kehottaa teleyritystä liikevaihdon arvioinnin uhalla antamaan viestintämarkkinamaksun määrämistä varten tarvittavat tiedot yrityksen liikevaihdosta viranomaisen asettamassa määräajassa.

Valiokunta on tehnyt vastaavat muutokset pykälän muotoiluihin.

38 §. Asetettua velvollisuutta koskevat rajoitukset.

Perustuslakivaliokunnan lausuntoon viitaten valiokunta ehdottaa 38 §:ää tarkennettavaksi siten, että säännöksessä viitataan teleyrityksen ohella myös ehdotuksen 26 §:n 3 momentissa tarkoitettuun muuhun yritykseen kuin teleyritykseen. Valiokunta on tehnyt vastaavan muutoksen pykälän muotoiluun.

Voimaantulosäännös.

  Asiantuntijakuulemisessa sekä voimaantulon lykkäämistä että sen aikaistamista on esitetty valiokunnalle. Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan lakiehdotus on jo nyt vaikuttanut matkapuhelinten myyntiin siten, että päätelaitekauppa on hidastunut, koska yritykset ja käyttäjät odottavat lain voimaantuloa. Koska pitkä siirtymäaika vaikuttaa markkinoihin tällä tavoin kielteisesti, valiokunta katsoo, että lain tulisi astua voimaan 1.4.2006.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muutettuna (Valiokunnan muutosehdotukset).

Valiokunnan muutosehdotukset

Laki

viestintämarkkinalain muuttamisesta ja viestintämarkkinalain 70 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003) 42 §,

muutetaan 14 §:n 2 momentti, 16 §:n 2 momentti, 24 §:n 2 momentti, 26 §, 38 §, 50 §:n 2 momentti ja väliaikaisesti 70 §, 82 §, 118 §:n 4 momentti sekä 127 §:n 1 ja 3 momentti,

lisätään 15 a §:ään uusi 3 ja 4 momentti, 15 b §:ään uusi 2 ja 3 momentti siten, että nykyinen 2 momentti siirtyy 4 momentiksi, 91 §:ään uusi 5 momentti sekä lakiin uusi 15 d ja 138 a § seuraavasti:

14, 15 a ja 15 b §

(Kuten HE)

15 d §

Maksuvelvollisuuden määräytyminen eräissä poikkeustilanteissa

Viestintävirasto voi arvioida maksun perusteena olevan liikevaihdon, jos siitä ei puuttuvan tilinpäätöksen tai muun siihen verrattavan erittäin painavan syyn vuoksi voida saada riittävän luotettavaa selvitystä. Arvioinnissa on otettava huomioon:

(1—4 kohta kuten HE)

5) muut näihin rinnastettavat, teleyrityksen liikevaihtoon vaikuttavat seikat.

Viestintäviraston on ennen 1 momentissa tarkoitettuun toimenpiteeseen ryhtymistä kehotettava teleyritystä liikevaihdon arvioinnin uhalla antamaan viestintämarkkinamaksun määräämistä varten tarvittavat tiedot Viestintäviraston asettamassa kohtuullisessa määräajassa (Uusi).

16, 24 ja 26 §

(Kuten HE)

38 § (Uusi)

Asetettua velvollisuutta koskevat rajoitukset

Edellä 23—30 ja 36 §:n nojalla asetetusta velvollisuudesta huolimatta velvollisuutta ei ole, jos käyttöoikeuden kohde on teleyrityksen tai 26 §:n 3 momentissa tarkoitetun yrityksen omassa käytössä tai se on tarpeen näiden yritysten omaa kohtuullista tulevaa tarvetta varten.

50, 70, 82, 91, 118, 127 ja 138 a §

(Kuten HE)

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä   huhtikuuta 2006.

(2 ja 3 mom. kuten HE)

_______________

Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2005

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Markku Laukkanen /kesk
 • vpj. Matti Kangas /vas
 • jäs. Mikko Alatalo /kesk
 • Leena Harkimo /kok
 • Saara Karhu /sd
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Risto Kuisma /sd
 • Reijo Paajanen /kok (osittain)
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Eero Reijonen /kesk
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Arto Seppälä /sd
 • Timo Seppälä /kok
 • Harry Wallin /sd
 • Lasse Virén /kok
 • Raimo Vistbacka /ps

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Mika Boedeker