LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNAN MIETINTÖ 31/2014 vp

LiVM 31/2014 vp - HE 316/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle Kanadan sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen lentoliikennesopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 10 päivänä joulukuuta 2014 lähettänyt liikenne- ja viestintävaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle Kanadan sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen lentoliikennesopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta (HE 316/2014 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

ylitarkastaja Timo Koskinen, liikenne- ja viestintäministeriö

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut

 • Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi 17 päivänä joulukuuta 2009 tehdyn Kanadan sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen lentoliikennesopimuksen (jäljempänä sopimus) ja lain sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta. Sopimus on sekasopimus, jonka määräykset kuuluvat osittain unionin ja osittain jäsenvaltioiden toimivaltaan.

Sopimuksessa sovitaan, miten ja millä ehdoin osapuolet voivat nimetä lentoyhtiöitä käyttämään sopimuksella myönnettyjä liikenneoikeuksia.

Sopimus sisältää myös lentoturvallisuutta ja siviili-ilmailun turvaamista koskevia määräyksiä. Sopimuksessa sovitaan kansainvälistä lentoliikennettä koskevasta verovapaudesta.

Lisäksi sopimus sisältää ympäristönsuojelua, kilpailuympäristöä ja lentoasemien maksuja koskevia periaatteita sekä kuluttajansuojaa koskevia määräyksiä.

Sopimuksella perustetaan sekakomitea, joka tarkastelee sopimuksen täytäntöönpanoon ja tarvittaessa sopimuksen tulkintaan ja soveltamiseen liittyviä kysymyksiä.

Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti, kun sopimus tulee voimaan, kuukauden kuluttua viimeisimmän sellaisen nootin päiväyksestä, jolla osapuolet vahvistavat, että kaikki sopimuksen voimaantulon edellyttämät menettelyt on saatettu päätökseen. Lakiehdotuksen 2 §:n 2 momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää, että lakia sovelletaan ennen sopimuksen kansainvälistä voimaantuloa.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Kanadan ja Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen lentoliikennesopimuksen. Lisäksi esitykseen sisältyy tavanomainen sopimuksen voimaan saattamista koskeva lakiehdotus. Nyt käsiteltävä sopimus korvaa Suomen ja Kanadan välillä voimassa olevan lentoliikennesopimuksen (SopS 16/1992).

Sopimuksessa määritellään, millä edellytyksillä ja miten sopimuksen osapuolet voivat nimetä lentoyhtiöitä käyttämään sopimuksen mukaisia liikennöintioikeuksia. Sopimus sisältää myös kansainvälistä lentoliikennettä koskevaa verovapautta, lentoturvallisuutta, siviili-ilmailun turvaamista, kuluttajansuojaa ja ympäristösuojelua koskevia periaatteita ja määräyksiä. Sopimus poistaa asteittain nykyisessä kahdenvälisessä sopimuksessa olevat liikennöintioikeuksia ja reittejä koskevat rajoitukset sitä mukaa kuin sopimusosapuolet muuttavat nykyisiä kansallisessa lainsäädännössä olevia omistusoikeutta koskevia rajoituksia.

Valiokunta pitää erittäin hyvänä, että sopimuksella pyritään luomaan edellytyksiä lentoliikenteen kysynnän ja tarjonnan lisääntymiselle Kanadan ja unionin jäsenmaiden välillä. Sopimus mahdollistaa myös vapaamman liikennöinnin Suomen ja Kanadan välillä kuin tällä hetkellä voimassa oleva kahdenvälinen sopimus. Tällä hetkellä Suomesta on kesäkaudella suoria lentoja Kanadan Torontoon kolme edestakaista vuoroa viikossa.

Valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja puoltaa hallituksen esityksen hyväksymistä esityksessä ehdotetulla tavalla.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa,

että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen siltä osin kuin se kuuluu Suomen toimivaltaan ja

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2014

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Kalle Jokinen /kok
 • vpj. Osmo Kokko /ps
 • jäs. Thomas Blomqvist /r
 • Markku Eestilä /kok
 • Ari Jalonen /ps
 • Merja Kuusisto /sd
 • Suna Kymäläinen /sd
 • Raimo Piirainen /sd
 • Hanna Tainio /sd
 • Eila Tiainen /vas
 • Ari Torniainen /kesk
 • Reijo Tossavainen /ps
 • Mirja Vehkaperä /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Juha Perttula

​​​​