LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNAN MIETINTÖ 34/2006 vp

LiVM 34/2006 vp - HE 38/2006 vp

Tarkistettu versio 2.1

Hallituksen esitys taksiliikennelaiksi sekä laiksi luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 25 päivänä huhtikuuta 2006 lähettänyt liikenne- ja viestintävaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen taksiliikennelaiksi sekä laiksi luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta (HE 38/2006 vp).

Lausunto

Eduskunnan päätöksen mukaisesti perustuslakivaliokunta on antanut asiasta lausunnon (PeVL 31/2006 vp), joka on otettu tämän mietinnön liitteeksi.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

ylijohtaja Harri Cavén ja hallitusneuvos Mikael Nyberg, liikenne- ja viestintäministeriö

yksikönpäällikkö Ari Herrala, Ajoneuvohallintokeskus

johtaja Pentti Mäkinen, Keskuskauppakamari

asiamies, varatuomari Tiina Pasuri ja liikennevaliokunnan jäsen Heikki Kovanen, Helsingin seudun kauppakamari

liikenneinsinööri Silja Siltala, Suomen Kuntaliitto

toimitusjohtaja Lauri Säynäjoki, Suomen Taksiliitto

hallituksen puheenjohtaja Eero Keinänen, Helsingin Taksi-Data Oy

toimitusjohtaja Mauri Puolakanaho, Oulun Aluetaksi Oy

toimitusjohtaja Heikki Kääriäinen, Linja-autoliitto

palkkasihteeri Marko Varajärvi, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry

puheenjohtaja Kari Westerlund, Helsingin Taksiautoilijat ry

taksiyrittäjä Marja Haapamäki

taksiyrittäjä Unto Lehtonen

taksiyrittäjä Matti Pohjola

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi taksiliikennelaki. Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annettua lakia. Taksiliikennelain keskeisenä tavoitteena on laadukkaiden taksiliikennepalvelujen turvaaminen koko maassa.

Taksiliikennelaissa säädettäisiin henkilöautolla harjoittavien henkilökuljetusten luvanvaraisuudesta, taksiluvasta, sen saamisen edellytyksistä ja peruuttamisesta, taksipalvelujen laatuvaatimuksista, hintojen määräytymisestä, ajovelvollisuudesta, ajovuorojärjestyksestä sekä muista taksiliikenteen harjoittamiseen liittyvistä asioista.

Taksilupa olisi hankittava ammattimaiseen tai muutoin ansiotarkoituksessa tapahtuvaan henkilöiden kuljettamiseen. Koti- tai matkailupalveluihin liittyviä kuljetuksia saisi kuitenkin suorittaa ilman liikennelupaa. Valvonnan mahdollistamiseksi lupa vaadittaisiin myös yksittäiseen kuljetukseen, jota edeltää asiakkaiden odottelu julkisella paikalla.

Taksiluvan saamisen edellytyksiä muutettaisiin. Luvan hakijan ja haltijan hyvämaineisuudelle asetettaisiin entistä tiukemmat vaatimukset ja hakijaa koskevia muita vaatimuksia täsmennettäisiin. Lääninhallitukset seuraisivat taksin kysynnän ja tarjonnan muutoksia sekä asiakkailta tulevaa palautetta ja vahvistaisivat taksien kuntakohtaiset enimmäismäärät. Taksin saatavuuden parantamiseksi lääninhallituksella olisi oikeus omasta aloitteestaan yhtenäistää kahden tai useamman kunnan taksilupien asemapaikat. Taksiluvan peruuttamista koskevia säännöksiä täsmennettäisiin. Ennen luvan peruuttamista luvanhaltijalle voitaisiin antaa varoitus.

Lakiin otettaisiin taksipalvelujen laatua koskevat säännökset. Taksinkuljettaja olisi myös velvollinen pitämään salassa asiakkaan liike- ja ammattisalaisuudet sekä hänen yksityisyyteensä kuuluvat seikat.

Taksiliikenteen kuluttajahinnoista päätettäisiin asetuksella. Lakiin otettaisiin säännökset hintojen vahvistamismenettelystä, hintojen rakenteesta sekä hintojen perusteena olevasta kustannusindeksistä.

Taksiluvan haltijan ajovelvollisuutta täsmennettäisiin ja maaseudun taksit saisivat oikeuden sopia hiljaisen ajan päivystysvuoroista. Lääninhallitus vahvistaisi ajovuorojärjestyksen. Takseilla olisi velvollisuus noudattaa vahvistettua ajovuorojärjestystä, mutta myös vapaavuorolla olisi oikeus ajaa.

Valvontaan liittyvistä toimenpiteistä säädettäisiin entistä yksilöidymmin. Luvattoman taksiliikenteen harjoittamisesta tuomittavan rangaistuksen enimmäismäärä korotettaisiin kolmesta kuukaudesta kuuteen kuukauteen vankeutta.

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä helmikuuta 2007.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin.

Taksiliikenne esitetään pidettäväksi edelleen luvanvaraisena elinkeinona. Lääninhallitus vahvistaa vuosittain kuntakohtaisen taksikiintiön. Lähtökohtaisesti kiintiöt tulee vahvistaa sellaiselle tasolle, että lupien määrä ei rajoita taksien saatavuutta. Saatavuus tulee turvata myös vilkkaan kysynnän aikana. Enimmäismäärien vahvistamisessa keskeinen merkitys on niillä tiedoilla, joita lääninhallitus lain nojalla hankkii. Tiedot voidaan kerätä kunnittain tai laajemmalta alueelta, esimerkiksi työssäkäyntialueelta.

Taksipalveluiden laatu

Valiokunta toteaa, että ehdotetun taksiliikennelain keskeisenä tavoitteena on laadukkaiden taksiliikennepalveluiden turvaaminen koko maassa. Laissa ehdotetaan säädettäväksi keskeisimmistä laadun peruskriteereistä, joiden noudattamista voitaisiin tukea muun muassa laatujärjestelmiä käyttöönottamalla. Laatuvaatimukset koskisivat saatavuutta, liikenteeseen käytettyä autoa, kuljettajaa ja hänen käytöstään, ajotapaa, maksamista ja matkustajan turvallisuuteen ja avuntarpeeseen liittyviä seikkoja. Myös esteettömyyteen liittyvät näkökohdat otettaisiin huomioon.

Valiokunta toteaa, että taksikuljettajien ammattitaitovaatimuksista valmistui vuonna 2005 työryhmän mietintö (LVM:n julkaisusarjassa 2005:73), jonka mukaan tarkoituksena on kehittää taksinkuljettajien koulutusta ja ottaa käyttöön koe. Tarvittavaa lainsäädäntöä valmistellaan liikenne- ja viestintäministeriössä ja asiasta annetaan hallituksen esitys eduskunnalle.

Valiokunta pitää näitä tavoitteita tärkeinä ja pitää myös hyvänä, että kuljettajakoulutusta suunnitellaan. Valiokunta toteaa, että koulutuksen kautta voidaan turvata tarjottavien palveluiden laatu.

Tilauskeskusten toiminta

Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että tätä nykyä asemapaikkaa kohden toimii tavallisesti yksi tilauskeskus. On kuitenkin tapauksia, joissa jotkut autot voivat hyödyntää useamman tilauskeskuksen palveluita. Valiokunta katsoo, että saman asemapaikan tilauskeskuksia ja -järjestelmiä ei tule rajata vain joidenkin autojen käytettäviksi vaan että kaikilla autoilla tulee olla oikeus hyödyntää asemapaikkansa tilauskeskusten palveluita tasapuolisesti ja syrjimättömästi. Tilauskeskuksilla ei tule olla oikeutta kieltäytyä ottamasta taksiautoa tarjoamiensa palveluiden piiriin. Niissä tapauksissa, kun autot hyödyntävät useamman tilauskeskuksen palveluita, on sovittava tilauskeskuksen kanssa sovellettavista tasapuolisista ja syrjimättömistä sopimusehdoista ja mahdollisista kustannusvastaavista korvauksista.

Pääkaupunkiseudun yhteisliikenne

Lääninhallitus voi yhtenäistää kahden tai useamman kunnan asemapaikat. Yhtenäistäminen voidaan tehdä rajoitettuna niin, että vain osa asemapaikoista yhdistetään tai että yhtenäistäminen on ajallisesti rajoitettu. Säännös mahdollistaa esimerkiksi koko pääkaupunkiseudun muuttamisen yhdeksi taksialueeksi. Lisäksi lääninhallitus voi velvoittaa tilausvälityskeskuksen välittämään tilauksia myös sellaisiin autoihin, jotka ovat tuoneet asiakkaan oman asemapaikka-alueensa ulkopuolelle eivätkä ole vielä ehtineet palata takaisin asemapaikalleen. Näin voidaan tehostaa taksien toimintaa ja samalla parantaa niiden saatavuutta.

Valiokunta onkin kiinnittänyt huomiota pääkaupunkiseudun taksiliikenteen järjestelyihin. Eräänä epäkohtana valiokunta pitää sitä, että taksit usein suoritetun ajon jälkeen joutuvat palaamaan asemapaikalle tyhjinä varsinkin lentokentältä, jonka jonotusjärjestelmä tätä nykyä suosii Vantaan takseja. Valiokunta ei pidä tätä järjestelyä taloudellisesti järkevänä. Tilausvälitys- ja liikenteenohjausjärjestelmiä tuleekin kehittää niin, että pääkaupunkiseudun taksikeskukset pystyvät välittämään tilauksia nykyistä tehokkaammin myös toisen pääkaupunkiseudun asemapaikan takseille. Autoilla tulee myös olla oikeus paluukyyteihin suoritetun ajon jälkeen.

Valiokunnan näkemyksen mukaan pääkaupunkiseudun yhteisliikennettä tulee tehostaa tavoitteena saada tarjonta vastaamaan nykyistä paremmin kysyntään vilkkaan kysynnän aikaan. Tämä edellyttää pääkaupunkiseudun taksilupien määrän tuntuvaa lisäämistä. Valiokunta katsoo, että lääninhallituksen tulee tarkastella pääkaupunkiseudun taksiliikennettä yhden työssäkäyntialueen liikenteenä ja pyrkiä lupien ja yhteistyön lisäämisellä ratkaisujen löytämiseen, jotka ovat koko alueen taksipalvelujen kuluttajien kannalta kannatettavia.

Seuranta

Valiokunta toteaa, että nyt ehdotettu taksilaki on kokonaisuudistus, vaikka se pääosin säilyttää voimassa olevan taksijärjestelmän. Kaikkia uudistuksen vaikutuksia ei ole helppo arvioida, ja tämän vuoksi on erityisen tärkeää, että lakiuudistuksen toteuttamista ja sen vaikutuksia seurataan tavanomaista laajemmin ja tarkemmin. Valiokunta pitää myös välttämättömänä, että liikenne- ja viestintäministeriö ryhtyy seurannan johdosta mahdollisesti tarvittaviin lainsäädäntötoimenpiteisiin tai tarvittaviin toimenpiteisiin ohjatakseen lääninhallituksia lain soveltamisessa.

Yksityiskohtaiset perustelut

1. lakiehdotus

2 §. Määritelmät.

Pykälän 3 kohdassa olevaa määritelmää taksiluvasta tulee muuttaa joukkoliikennettä täydentävän ostoliikenteen osalta niin, että se vastaa nykyistä luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain 6 a §:n 4 momentin sanamuotoa, joka on tarkoitus kumota hallituksen esityksellä. Hallituksen esityksessä oleva sanamuoto olisi saatettu tulkita aiempaa suppeammin. Valiokunta ehdottaa, että joukkoliikenteen sijaan mainittaisiin nimenomaan erikseen linja-auto-, raide-, vesi- tai lentoliikennettä täydentävä yleisesti käytettävissä oleva liikenne.

Pykälän 4 kohdan määritelmä on liikenne- ja viestintäministeriön kannan mukaan lyhennettävissä, koska ehdotettu 11 § muuttaa nykytilannetta niin, että näin seikkaperäistä sääntelyä ei enää tarvita. Tämän vuoksi valiokunta ehdottaa, että liikenteestä vastaavalla henkilöllä tarkoitettaisiin henkilöä, jonka oikeushenkilö on esittänyt vastaamaan liikenteestä ja lupaviranomainen hyväksynyt ja joka tosiasiallisesti ja jatkuvasti johtaa yrityksen liikenteenharjoittamista ja edustaa yritystä.

Perustuslakivaliokunnan lausuntoon viitaten valiokunta ehdottaa pykälään uutta 6 kohtaa määritelmäksi esteettömyyttä koskevista vaatimuksista. Invatakseista on olemassa tekniset määritelmät, jotka sisältyvät ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen 13 §:ään. Kyseisen määritelmän mukaan invatakseissa on muun muassa pyörätuolia varten nostin. Matalalattiaisessa invataksissa voi kuitenkin olla nostimen sijasta rakenteeltaan leveyssuunnassa yhtenäinen kulkuluiska, jonka kaltevuus on enintään 8 %. Määritelmä käsittää myös pyörätuolin paikkaa koskevat tilavaatimukset ja kuljetukseen varatun tilan korkeusvaatimukset sekä kulkuaukon leveyttä koskevat vaatimukset. On huomattava, että pyörätuolin kiinnittämisestä ajoneuvoon ei ole tarkempia määräyksiä invataksimääritelmässä. Asiasta on kuitenkin vastikään ilmestynyt standardi (SFS 5912). Valiokunnan saaman selvityksen mukaan invatakseja koskevaa määräystä on tarpeen muuttaa, ja tämän vuoksi valiokunta ehdottaakin määritelmää, jossa viittauksen lisäksi todetaan, että esteettömyyttä koskevat vaatimukset käsittävät myös autoon nousun ja siitä poispääsyn sekä että itse matkustaminen on muutoin järjestetty pyörätuolissa matkustavan kannalta helpoksi ja turvalliseksi.

Perustuslakivaliokunnan lausuntoon viitaten valiokunta ehdottaa uutta 7 kohtaa, jossa on määritelmä maaseutumaisesta kunnasta. Maaseutumaista kuntaa koskeva määritelmä voi perustua tilastolliseen kuntaryhmitykseen, jonka mukaan kunnat jaetaan taajamaväestön osuuden ja suurimman taajaman väkiluvun perusteella kaupunkimaisiin, taajaan asuttuihin ja maaseutumaisiin kuntiin. Valiokunta ehdottaakin, että maaseutumaisella kunnalla tarkoitettaisiin kuntaa, jonka väestöstä alle 60 % asuu taajamassa ja suurimman taajaman väkiluku on alle 15 000. Tämän lisäksi sillä voitaisiin tarkoittaa myös kuntaa, jonka väestöstä vähintään 60 % mutta alle 90 % asuu taajamassa ja suurimman taajaman väkiluku on alle 4 000.

Valiokunta on tehnyt vastaavat muutokset pykälän muotoiluihin.

4 §. Luvanvaraiset kuljetukset.

  Pykälän 2 momentin 1 ja 2 kohtaa tulee muuttaa, koska käsite kuntakonserni ei ole vakiintunut ja jotta säännökset olisivat yhteneväisiä kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain (693/2006) kanssa. Valiokunta ehdottaa kohtia muutettaviksi siten, että ne koskisivat kunnan, kuntayhtymän tai yhteisön, jossa kunnalla on kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu määräysvalta, hallinnassa olevalla ajoneuvolla suoritettua kuljetusta. Valiokunta on tehnyt vastaavat muutokset pykälän muotoiluihin.

Tämän lisäksi valiokunta kiinnittää huomiota 2 momentin 3 kohtaan, jossa säädetään koti- ja matkailupalveluista. Hallituksen esityksen perusteluiden mukaan (s. 25) näiden palveluelinkeinojen yhteydessä harjoitettu henkilöiden kuljetus sallittaisiin ilman liikennelupaa, jos kuljetus on osa yrityksen tarjoamasta palvelukokonaisuudesta. Valiokunta pitää hyvänä perusteluiden rajausta, että kyse on yleensä palvelupaketista, johon liittyy vähäinen osa kuljetusta. Valiokunta korostaa, että näiden palvelupakettien myynnissä tulee soveltaa kokonaishinnoittelua. Valiokunta pitää tärkeänä, että kyse on kokonaispaketista, jonka hintaa ei muuta se, ostetaanko se kuljetusten kanssa tai ilman kuljetuksia. Yrittäjien, jotka tarjoavat muutoin järjestämiensä palvelupakettien lisänä erillisinä palveluina pakettiin liittyviä maksullisia kuljetuksia, tulee hankkia näiden kuljetuspalveluiden toteuttamiseksi taksilupa.

6 §. Taksiluvan myöntämisen edellytykset.

Ajoneuvohallintokeskus vastaa uuden maantieliikenteen liikenneyrittäjäkoulutusta koskevan lain (694/2006) mukaan liikenneyrittäjäkoulutuslupien myöntämisestä ja koulutuksen valvonnasta sekä muun muassa luvanvaraista henkilöliikennettä tiellä koskevan lain muutoksen (695/2006) mukaan liikenneyrittäjäkokeen järjestämisestä ja todistusten myöntämisestä myös henkilöliikenteessä. Valiokunta toteaa, että 6 §:n 1 momentin 3 kohdan sanamuodon mukaan taksilupa myönnetään hakijalle, joka on suorittanut yrittäjäkurssin. Koska tarkoitus on kuitenkin se, että luvan myöntämisen edellytyksenä on myös kokeen suorittaminen ja siitä todistuksen saaminen, pykälää on korjattava niin, että edellytetään myös kokeen hyväksytysti suorittamista. Valiokunta ehdottaakin, että 3 kohdassa säädetään, että taksilupa myönnetään hakijalle, jolle Ajoneuvohallintokeskus on myöntänyt todistuksen taksiliikenteen yrittäjäkokeen hyväksytystä suorittamisesta. Valiokunta on tehnyt vastaavan muutoksen pykälän muotoiluihin.

7 §. Hyvä maine.

Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan pykälän kohdissa 1—4 viranomaisella tulee olla harkintavaltaa sen suhteen, ovatko teot omiaan osoittamaan tekijässä sopimattomuutta taksiliikenteeseen. Sen vuoksi valiokunta ehdottaa 4 kohdan viimeistä lausetta siirrettäväksi koko pykälää koskevaksi. Valiokunta on tehnyt vastavaan muutoksen pykälän muotoiluihin.

8 §. Yrittäjäkurssi.

  Ajoneuvohallintokeskus vastaa kokeesta, mutta sillä tulee, samoin kuin on säädetty esimerkiksi tavaraliikenteen yrittäjäkoulutuksen osalta, olla oikeus käyttää kokeen laatimisessa ja kokeen järjestämisessä myös ulkopuolista asiantuntijaa. Valiokunta ehdottaa, että 2 momentissa säädetään siitä, että Ajoneuvohallintokeskus vastaa taksiliikenteen yrittäjien ammattitaitoa osoittavasta kurssin jälkeen suoritettavasta kokeesta. Edelleen momentissa säädetään oikeudesta käyttää ulkopuolista asiantuntijaa koetehtävien laadinnassa ja koetilaisuuden järjestämisessä. Valiokunta on tehnyt vastaavat muutokset momentin muotoiluun.

9 §. Kyky vastata taloudellisista velvoitteista.

Valiokunta katsoo, että henkilön kyky vastata taloudellisista velvoitteistaan ei vastaa sitä mitä taksiluvan haltijalta tai liikenteestä vastaavalta henkilöltä tulee vaatia, jos hänellä on erääntyneitä verovelkoja tai jos hänellä on saatavia ulosotossa 10 000 euroa. Valiokunta ehdottaakin pykälää muutettavaksi siten, että henkilön ei katsota kykenevän asianmukaisesti vastaamaan taloudellisista velvoitteistaan, jos hänellä on maksukykyynsä nähden vähäistä suurempia erääntyneitä verovelkoja tai saatavia ulosotossa. Valiokunta on tehnyt vastaavat muutokset pykälän muotoiluihin.

10 §. Taksiluvan myöntäminen ja muuttaminen.

Taksiluvan myöntämistä ja muuttamista koskevan ehdotetun 10 §:n 1 momentin mukaan luvassa vahvistetaan myös mahdolliset kaluston esteettömyyttä koskevat vaatimukset. Nykyisen lain sanamuodon mukaan taksilupaan voidaan tarvittaessa sisällyttää kalustoa koskevia ehtoja.

Koska valiokunnan tietoon on tullut, että ehdotus saattaisi huonontaa nykyistä tilannetta erityisesti vammaiskuljetusten osalta niin, että nykyisten taksilupien sisältämistä kalustorajoituksista katsottaisiin voitavan helpommin luopua lain voimaan tullessa, kun lain sanamuoto ei yhtä voimakkaasti toisi esiin esteettömyyttä kalustoehtona, valiokunta haluaa tässä yhteydessä muuttaa 10 §:n 1 momenttia estääkseen vaikeavammaisten kuljetusten mahdollisen huonontumisen. Valiokunta ehdottaakin, että taksilupaan voidaan tarvittaessa sisällyttää kaluston esteettömyyttä koskevia ehtoja.

Valiokunta katsoo, että taksiluvat tulee ensisijaisesti myöntää uusille hakijoille, mutta valiokunnan näkemyksen mukaan taksilupia tulee kuitenkin voida myöntää myös hakijoille, joilla on taksilupa tai taksilupia. Valiokunta ei pidä hyvänä järjestelmää, jossa taksilupia myönnettäisiin joka toinen vuosi kuljettajakokemusta omaaville ja joka toinen vuosi taksiluvan tai taksilupien haltijoille. Valiokunnan näkemyksen mukaan taksilupia tulee myöntää enemmän kuljettajakokemusta omaaville. Tämän vuoksi valiokunta ehdottaa järjestelmää, jossa joka vuosi myönnetään kaksi kolmasosa luvista kuljettajakokemusta omaaville hakijoille ja yksi kolmasosa taksiluvan tai taksilupien haltijoille.

Kuljettajakokemusta omaavien hakijoiden kesken etujärjestys määräytyy taksinkuljettajana hankitun työkokemuksen perusteella, ja taksiluvan tai taksilupien haltijoiden kesken etusijalla ovat ne, joilla on vähiten lupia.

Tapauksiin, joissa ei ole tarpeeksi hakijoita jommasta kummasta ryhmästä, valiokunta ehdottaa myös määräyksiä, joiden mukaan luvat myönnetään toissijaisesti toisen ryhmän hakijoille.

Valiokunta on tehnyt vastaavat muutokset pykälän muotoiluihin.

11 §. Taksiluvan luovuttamiskielto.

Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan pykälän sanamuotoa on hyvä selkeyttää niin, että lupien myynnin tai muu vastikkeellisen luovutuksen kielto, kuten vaihto, käy selvemmin ilmi. Yhtiön myymistä ei sinänsä voi kieltää, ja koska vain vastikkeellinen luovutus on kiellettyä, on esimerkiksi sukupolvenvaihdokseen perustuva yhtiön omistuksen muutokseen liittyvä luvan siirto edelleen sallittua. Tällöinkin luvansaajan on, vastaavasti kuten voimassa olevassa laissa, täytettävä ehdotetussa 6 §:ssä mainitut luvan saantia koskevat edellytykset.

Valiokunta ehdottaakin, että 2 momentin sanamuotoa muutetaan niin, että siitä selkeästi ilmenee, että lupia ei saa myydä tai muuten vastikkeellisesti luovuttaa ja että yhtiön uusi omistaja on luvanhakijana samassa asemassa muiden luvanhakijoiden kanssa niin, ettei säännöksen voi tulkita suosivan yhtiötä. Pykälän 1 momentti säilyy entisellään sen viitatessa lähinnä luvan luovuttamiseen muissa käytännön tilanteissa, kuten luvan käyttämiseen liikenteen harjoittamiseksi toisen henkilön omistamassa autossa.

Valiokunta on tehnyt vastaavat muutokset momentin muotoiluihin.

12 §. Velvollisuus harjoittaa taksiliikennettä ja sopimus päivystysvelvollisuudesta.

  Perustuslakivaliokunnan lausuntoon viitaten valiokunta ehdottaa 1 momenttia täydennettäväksi säännöksellä, joka mahdollistaa kolmen kuukauden enimmäisajan jatkamisen siinä tapauksessa, että luvan haltija on edelleen sairas eikä hän esimerkiksi sairauteensa liittyvästä tai muusta perustellusta syystä ole kyennyt saamaan tilalleen palkattua kuljettajaa.

Liikenne- ja viestintäministeriö on tämän lisäksi esittänyt, että liikenteen keskeyttämistä koskevaa lainkohtaa tulee tarkentaa sanamuodon osalta korvaamalla sana "eikä" sanoilla "ja jos".

Valiokunta on tehnyt vastaavat muutokset momentin muotoiluun.

Valiokunta kiinnittää tämän lisäksi huomiota pykälän 2 momenttiin, jossa säädetään tilanteista, joissa luvanhaltija on oikeutettu kieltäytymään ajosta. Hallituksen esityksen perusteluissa ei ole määritelty, mitä tarkoitetaan muulla ajotehtävällä. Tämän vuoksi valiokunta toteaa, että tässä säännöksessä muulla ajolla tarkoitetaan ensisijaisesti sitä, että hänellä jo on asiakas kyydissä. Sillä voidaan myös tarkoittaa sitä, että hänellä on määrätyksi kellonajaksi sovittu tai tilattu ajo, eikä hän ehdi suorittaa ajoa, josta hän kieltäytyy, ennen sovittua tai tilattua ajoa. Valiokunta korostaa, että ns. isännän vastuun kautta luvanhaltija vastaa myös siitä, että kuljettajana toimiva henkilö noudattaa lain määräyksiä.

13 §. Ajovuorojärjestys.

Liikenne- ja viestintäministeriö on kiinnittänyt valiokunnan huomiota siihen, että ajovuorojärjestystä koskevaa säännöstä 2 momentissa pitää täsmentää niin, että sanamuoto ei aiheuta tulkintaongelmia. Sanan "autoilija" voi tulkita tarkoittavan muutakin kuin taksiluvan haltijaa. Tämän vuoksi valiokunta ehdottaa sanaa "autoilija" korvattavaksi käsitteellä "taksiluvan haltija". Valiokunta on tehnyt vastaavan muutoksen momentin muotoiluun.

14 §. Yhteisliikenne.

  Yhteisliikennettä koskevaa pykälää tulee liikenne- ja viestintäministeriön mielestä korjata niin, että asemapaikkojen yhdistämisestä voi tehdä aloitteen vain useampi luvan haltija yhdessä. Koska sanan "autoilija" voi tulkita tarkoittavan muutakin kuin taksiluvan haltijaa, valiokunta ehdottaa sanaa "autoilija" korvattavaksi käsitteellä "taksiluvan haltija". Lisäksi valiokunta ehdottaa poistettavaksi liikenne- ja viestintäministeriön mukaan epähuomiossa pykälään jääneen tekstin "muutoin rajoitettuna". Valiokunta on tehnyt vastaavat muutokset pykälän muotoiluihin.

18 §. Tavarakuljetus.

Valiokunta täydentää pykälää valmisteluvaiheen jälkeen voimaan tulleen kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain säädösnumerolla 693/2006.

19 §. Taksilupien enimmäismäärä.

  Perustuslakivaliokunnan lausuntoon viitaten valiokunta ehdottaa, että lakiehdotuksen pykälän 3 momentti poistetaan, joten muutoksenhakuun kiintiöpäätöksestä sovelletaan lakiehdotuksen yleistä muutoksenhakua koskevaa 27 §:ää, jossa viitataan hallintolainkäyttölakiin (586/1996).

22 §. Taksiluvan peruuttaminen.

  Perustuslakivaliokunnan lausuntoon viitaten valiokunta ehdottaa 5 momenttia muutettavaksi siten, että lääninhallituksen on 1 ja 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa taksiluvan peruuttamisen sijasta annettava luvanhaltijalle varoitus, jos luvan peruuttaminen olisi kohtuutonta ja ilmenneet puutteet, rikkomukset tai laiminlyönnit voidaan korjata tai ne ovat vähäisiä. Valiokunta on tehnyt vastaavat muutokset momentin muotoiluihin.

27 §. Muutoksenhaku.

Pykälän alku "Jollei tässä laissa toisin säädetä" voidaan liikenne- ja viestintäministeriön mukaan poistaa, koska 19 §:n 3 momentti ehdotetaan poistettavaksi eikä muuta muutoksenhakua koskevaa poikkeusta sisälly lakiehdotukseen. Valiokunta on tehnyt vastaavan muutoksen pykälän muotoiluun.

28 §. Rangaistussäännökset.

  Rangaistussäännöksessä rikoksen ja rikkomuksen nimikettä ei ole kursivoitu, minkä vuoksi valiokunta on lisännyt kursivoinnit.

30 §. Voimaantulo.

  Sairausvakuutuslain (1224/2004) 4 luvun 8 §:n 2 momentin mukaan taksien ja sairaankuljetusajoneuvojen käytön korvausperusteena käytetään luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain (343/1991) 11 §:ssä tarkoitettua taksitaksaa ja sairaankuljetustaksaa. Taksitaksaa koskee liikenne- ja viestintäministeriön asetus taksitaksasta (481/2006) ja ministeriön asetus taksien reittitaksasta (499/2006). Molemmat asetukset on annettu 16.6.2006. Reittitaksaa koskevan asetuksen 7 §:n mukaan taksa on voimassa 2 päivään elokuuta 2007. Tämä johtuu siitä, että kouluvuosi päättyy 2.6.2007 ja reittitaksaa sovelletaan koulukuljetuksiin.

Mikäli uusi taksiliikennelaki tulisi voimaan liikenne- ja viestintäministeriön aikaisemmin ehdottamana ajankohtana 1.5.2007, taksiliikennelain 31 §:n siirtymäsäännöstä olisi vielä muutettava. Valiokunta pitää kuitenkin tarkoituksenmukaisempana, että laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2007, minkä vuoksi valiokunta ehdottaa lisättäväksi tämän päivämäärän voimaantulosäännökseen. Valiokunta on tehnyt vastaavan muutoksen pykälän muotoiluun.

31 §. Siirtymäsäännökset.

  Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan tutkinut 1 momentissa olevaa siirtymäjärjestelyä niin sanottujen vanhojen yhtiöiden osalta eli sellaisten oikeushenkilöiden osalta, joille taksilupa on ensimmäisen kerran myönnetty ennen 1 päivää maaliskuuta 1991. Hallituksen esityksen mukaan näihin oikeushenkilöihin sovelletaan viiden vuoden siirtymäaikaa 11 §:n 2 momentin vastikkeellista luovuttamista koskevien säännösten osalta ja 22 §:n 4 momentin luvan peruuttamista koskevien säännösten osalta.

Perustuslakivaliokunnan mukaan ehdotettua sääntelyä puoltaa taksiyhtiöiden saattaminen samanarvoiseen asemaan taksilupien luovuttamisen suhteen. Viiden vuoden siirtymäajan tarkoituksena on lausunnon mukaan pehmentää muutoksen vaikutuksia vanhoille yhtiöille. Perustuslakivaliokunta totesi lausunnossaan, että ehdotettu siirtymäjärjestely täyttää oikeasuhtaisuudelle tällaisen sääntelyn yhteydessä asetettavat vaatimukset eikä sääntely muodostu ongelmalliseksi perustuslain kannalta.

Valiokunta pitää kuitenkin aiheellisena pehmentää muutoksen vaikutuksia vanhoille yhtiölle hallituksen esityksessä esitetystä ja ehdottaa sen vuoksi 10 vuoden siirtymäaikaa ehdotetusta voimaantuloajankohdasta.

Valiokunta on muuttanut taksilupien myöntämistä koskevaa 10 §:n 3 momenttia ja muuttaa myös sen johdosta 3 momentin siirtymäsäännöstä taksilupien myöntämisestä. Valiokunta ehdottaa siirtymäaikaa pidennettäväksi kolmesta vuodesta viiteen vuoteen.

Valiokunta on tehnyt vastaavat muutokset momentin muotoiluun.

2. lakiehdotus

Johtolause.

Hallituksen esityksen antamisen jälkeen on astunut voimaan laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta (695/2006), jolla 9 b §:ää on muutettu. Tämän vuoksi valiokunta on vastaavasti muuttanut johtolausetta.

Voimaantulosäännös.

Valiokunta ehdottaa, että taksiliikennelaki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2007, ja lakien on tarkoitus tulla voimaan samanaikaisesti. Tämän vuoksi valiokunta on täydentänyt myös tämän lain voimaantulosäännöstä siten, että laki tulee voimaan 1. päivänä elokuuta 2007.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muutettuina (Valiokunnan muutosehdotukset.

Valiokunnan muutosehdotukset

1.

Taksiliikennelaki

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

(Kuten HE)

2 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:

(1 ja 2 kohta kuten HE)

3) taksiluvalla hakemuksesta myönnettävää liikennelupaa, joka oikeuttaa luvanhaltijan harjoittamaan tilausliikennettä ja ostoliikennettä sekä linja-auto-, raide-, vesi- tai lentoliikennettä täydentävää, yleisesti käytettävissä olevaa liikennettä yhdellä henkilöautolla tai yhdellä esteettömyyttä koskevat vaatimukset täyttävällä henkilöautolla koko maassa Ahvenanmaata lukuun ottamatta;

4) liikenteestä vastaavalla henkilöllä henkilöä, jonka oikeushenkilö on esittänyt vastaamaan liikenteestä ja lupaviranomainen hyväksynyt ja joka tosiasiallisesti ja jatkuvasti johtaa yrityksen liikenteenharjoittamista ja edustaa yritystä;

5) asemapaikalla paikkaa tai kuntaa, josta liikennettä harjoitetaan tai aiotaan harjoittaa ja jonne liikenteessä käytetty auto viedään ajon tai toimeksiannon päätyttyä;

6) kaluston esteettömyyttä koskevilla vaatimuksilla sitä, että kalusto täyttää pyörätuolissa matkan aikana istuvan matkustajan vaatimukset siten kuin ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen (1256/1992) 13 §:ssä on säädetty invataksista tai että autoon nousu ja siitä poispääsy sekä itse matkustaminen on muutoin järjestetty pyörätuolissa matkustavan kannalta helpoksi ja turvalliseksi; (Uusi)

7) maaseutumaisella kunnalla kuntaa, jonka väestöstä alle 60 prosenttia asuu taajamassa ja suurimman taajaman väkiluku on alle 15 000, sekä kuntaa, jonka väestöstä vähintään 60 prosenttia, mutta alle 90 prosenttia, asuu taajamassa ja suurimman taajaman väkiluku on alle 4 000. (Uusi)

3 §

(Kuten HE)

2 luku

Taksilupa

4 §

Luvanvaraiset kuljetukset

(1 mom. kuten HE)

Ilman taksilupaa saa:

1) kunnan järjestämiin sosiaali- ja terveyspalveluihin kuuluvana kuljettaa henkilöitä kunnan, kuntayhtymän tai yhteisön, jossa kunnalla on kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu määräysvalta, hallinnassa olevalla henkilöautolla kuljetuspalvelujen saajilta perittäväksi säädettyä asiakasmaksua vastaan;

2) konsernin tai siihen verrattavan yhtymän, kunnan, kuntayhtymän tai yhteisön, jossa kunnalla on kirjanpitolain 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu määräysvalta, hallinnassa olevalla henkilöautolla kuljettaa henkilöitä, jos kuljetukset ovat yhteisön sisäisiä;

(3 ja 4 kohta kuten HE)

5 §

(Kuten HE)

6 §

Taksiluvan myöntämisen edellytykset

Jollei 19 §:stä muuta johdu, taksilupa myönnetään hakijalle:

(1 ja 2 kohta kuten HE)

3) jolle Ajoneuvohallintokeskus on myöntänyt todistuksen taksiliikenteen yrittäjäkokeen hyväksytystä suorittamisesta;

(4—6 kohta kuten HE)

(2—4 mom. kuten HE)

7 §

Hyvä maine

Taksiluvan hakija tai liikenteestä vastaava henkilö ei täytä 6 §:n 1 momentissa säädettyä hyvämaineisuuden vaatimusta, jos hänet on

(1 ja 2 kohta kuten HE)

3) viimeksi kuluneen kolmen vuoden aikana tuomittu sakkorangaistukseen asiakkaaseen kohdistuneesta rikoksesta taikka rattijuopumuksesta tai törkeästä rattijuopumuksesta liikennelupaa edellyttävässä henkilöliikenteessä tai 28 §:n 1 momentin mukaan rangaistavasta luvattoman taksiliikenteen harjoittamisesta, tai

4) vähintään kolmesti viimeksi kuluneen kahden vuoden aikana tuomittu sakkorangaistukseen työ- tai palkkasuhdetta, kirjanpitoa, veroja, velkasuhdetta, ajo- ja lepoaikojen noudattamista, liikenteen harjoittamista tai liikenne- tai ajoneuvoturvallisuutta taikka muiden ammatinharjoittamista koskevien säännösten ja määräysten rikkomisesta (poist.)

ja teot osoittavat hänen olevan ilmeisen sopimaton harjoittamaan taksiliikennettä (Uusi).

8 §

Yrittäjäkurssi

(1 mom. kuten HE)

Ajoneuvohallintokeskus vastaa taksiliikenteen yrittäjien ammattitaitoa osoittavasta, kurssin jälkeen suoritettavasta kokeesta. Ajoneuvohallintokeskus voi käyttää koetehtävien laadinnassa ja koetilaisuuden järjestämisessä apunaan ulkopuolista asiantuntijaa.

(3 mom. kuten HE)

9 §

Kyky vastata taloudellisista velvoitteista

Hakijan tai liikenteestä vastaavan henkilön ei katsota kykenevän 6 §:n 1 momentin 5 kohdassa säädetyllä tavalla asianmukaisesti vastaamaan taloudellisista velvoitteistaan, jos hän on konkurssissa taikka jos hänellä on maksukykyynsä nähden vähäistä suurempia erääntyneitä verovelkoja tai saatavia ulosotossa (poist.).

10 §

Taksiluvan myöntäminen ja muuttaminen

Taksilupa on voimassa toistaiseksi. Luvassa on vahvistettava liikenteen asemapaikka sekä ajankohta, jolloin liikenne on viimeistään aloitettava. Taksilupaan voidaan tarvittaessa sisällyttää kaluston esteettömyyttä koskevia ehtoja.

(2 mom. kuten HE)

Jos 6 §:n mukaiset taksiluvan saamisen edellytykset täyttäviä hakijoita on enemmän kuin lupia voidaan myöntää, kaksi kolmasosaa luvista myönnetään niin, että niiden etusija määräytyy hakijan tai liikenteestä vastaavan henkilön (poist.) taksinkuljettajana hankkiman työkokemuksen perusteella. Jos tällaisia hakijoita on vähemmän kuin lupia voidaan myöntää, myönnetään loput luvat hakijoille, joilla on taksilupa tai taksilupia. Yksi kolmasosa luvista myönnetään ensisijaisesti hakijoille, joilla on taksilupa tai taksilupia. Jos tällaisia hakijoita on enemmän kuin lupia voidaan myöntää, luvat myönnetään niille, joilla on hakijoista vähiten lupia. Jos hakijoita, joilla on taksilupa tai taksilupia, on vähemmän kuin lupia voidaan myöntää, myönnetään loput luvat (poist.) taksinkuljettajina toimineille.

11 §

Taksiluvan luovuttamiskielto

(1 mom. kuten HE)

Taksilupaa ei saa myydä tai muuten vastikkeellisesti luovuttaa. Jos taksilupa on myönnetty oikeushenkilölle ja yritys, jonka nimissä taksilupa on, myydään tai muutoin vastikkeellisesti luovutetaan, ostajan tai luovutuksensaajan on, saadakseen jatkaa liikennettä, kuuden kuukauden kuluessa luovutuksesta haettava uutta taksilupaa. Lupahakemus ratkaistaan soveltaen tämän lain 6—10 §:ää.

(3 mom. kuten HE)

3 luku

Taksiliikenteen harjoittaminen

12 §

Velvollisuus harjoittaa taksiliikennettä ja sopimus päivystysvelvollisuudesta

Taksiluvan haltija on velvollinen harjoittamaan liikennettä taksiluvan mukaisesti. Luvan haltija saa lääninhallituksen suostumuksella keskeyttää liikenteen harjoittamisen enintään kolmen kuukauden ajaksi, jos hänen sairautensa estää häntä toimimasta taksinkuljettajana ja jos muita kuljettajia ei ole saatavilla. Lääninhallitus voi perustellusta syystä luvan haltijan pyynnöstä jatkaa liikenteen keskeyttämistä kolmea kuukautta pidemmäksi ajaksi, jos luvan haltija on edelleen sairas eikä hän sairauteensa liittyvästä tai muusta syystä ole kyennyt toimimaan taksinkuljettajana tai kyennyt saamaan tilalleen palkattua kuljettajaa.

(2 ja 3 mom. kuten HE)

13 §

Ajovuorojärjestys

(1 mom. kuten HE)

Lääninhallitus päättää ajovuorojärjestyksestä taksiluvan haltijoiden aloitteesta. Ehdotuksen ajovuorojärjestykseksi voi tehdä myös taksiluvan haltijoita edustava yhteisö. Ajovuorojärjestystä suunniteltaessa ja siitä päätettäessä luvan haltijoita on kohdeltava tasapuolisesti ja niin, ettei heidän oikeuttaan liikenteen harjoittamiseen rajoiteta.

(3 mom. kuten HE)

14 §

Yhteisliikenne

Taksin saatavuuden parantamiseksi lääninhallitus voi omasta aloitteestaan tai taksiluvan haltijoiden taikka taksiluvan haltijoita edustavan yhteisön aloitteesta yhtenäistää kahden tai useamman kunnan taksilupien asemapaikat niin, että kaikkien taksilupien asemapaikat ovat joko kokonaan tai osittain (poist.) samat. Lääninhallitus voi myös päättää, että tilausvälityskeskuksen on välitettävä tilauksia myös taksille, joka on ajon saatuaan poistunut omalta asemapaikaltaan eikä ole vielä ehtinyt palata sinne takaisin.

15—17 §

(Kuten HE)

18 §

Tavarankuljetus

Sen lisäksi, mikä on sallittua kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain (693/2006) mukaan, taksiluvan nojalla harjoitettavassa tilausliikenteessä saa kuljettaa alle 100 kilon tavaralähetyksiä.

4 luku

Taksilupien enimmäismäärät ja seuranta

19 §

Taksilupien enimmäismäärä

(1 ja 2 mom. kuten HE)

(3 mom. poist.)

20 §

(Kuten HE)

5 luku

Valvonta ja taksiluvan peruuttaminen

21 §

(Kuten HE)

22 §

Taksiluvan peruuttaminen

(1—4 mom. kuten HE)

Lääninhallituksen on 1 ja 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa taksiluvan peruuttamisen sijasta annettava luvanhaltijalle varoitus, jos luvan peruuttaminen olisi kohtuutonta ja ilmenneet puutteet, rikkomukset tai laiminlyönnit voidaan korjata tai ne ovat vähäisiä.

(6 mom. kuten HE)

6 luku

Erinäiset säännökset

23—26 §

(Kuten HE)

27 §

Muutoksenhaku

(Poist.) Tämän lain nojalla tehtyyn päätökseen saa hakea muutosta valittamalla siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin määrää.

28 §

Rangaistussäännökset

Joka harjoittaa ammattimaista henkilöliikennettä ilman tässä laissa edellytettyä taksilupaa, on tuomittava luvattoman taksiliikenteen harjoittamisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Joka luovuttaa taksiluvan toisen käyttöön tai laiminlyö taksiluvan mukanapitämis- tai esittämisvelvollisuuden, on tuomittava liikenneluparikkomuksesta sakkoon.

29 §

(Kuten HE)

7 luku

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

30 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2007.

31 §

Siirtymäsäännökset

Jos taksilupa on ensimmäisen kerran myönnetty oikeushenkilölle ennen 1 päivää maaliskuuta 1991, sovelletaan luvan myyntiin ja muuhun vastikkeelliseen luovuttamiseen 11 §:n 2 momenttia ja luvan peruuttamiseen 22 §:n 4 momenttia kuitenkin vasta 1 päivästä elokuuta 2017.

(2 mom. kuten HE)

Vuosina 2007—2011 taksiluvat myönnetään ensisijaisesti niille hakijoille, joilla on työkokemusta (poist.) taksinkuljettajana.

(4 mom. kuten HE)

_______________

2.

Laki

luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä 15 päivänä helmikuuta 1991 annetun lain (343/1991) 6 a §:n 4 momentti, 13 §:n 2 ja 3 momentti, 16 §, 17 §:n 2 momentti ja 29 §:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 662/1994, sekä

muutetaan 1 §:n 1 momentti, 5 ja 6 §, 6 a §:n 1 ja 5 momentti, 8 §:n 4 momentti, 9 b §, 10 §:n 3 momentti, 11 §, 20 §:n 3 momentti, 27 §:n 1 momentti ja 28 §, sellaisina kuin niistä ovat 6 a §:n 1 ja 5 momentti, 8 §:n 4 momentti, (poist.), 10 §:n 3 momentti sekä 11 ja 28 § mainitussa laissa 662/1994, 20 §:n 3 momentti laissa 91/1997, 5 ja 6 § laissa 1092/2002, 9 b § mainitussa laissa 662/1994 ja laissa 695/2006, seuraavasti:

1, 5—6 a, 8, 9 b, 10, 11, 20, 27 ja 28 §

(Kuten HE)

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2007.

_______________

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2006

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Markku Laukkanen /kesk
 • vpj. Matti Kangas /vas
 • jäs. Mikko Alatalo /kesk
 • Leena Harkimo /kok
 • Saara Karhu /sd
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Risto Kuisma /sd
 • Reino Ojala /sd
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Eero Reijonen /kesk
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Arto Seppälä /sd
 • Timo Seppälä /kok
 • Harry Wallin /sd
 • Lasse Virén /kok
 • Raimo Vistbacka /ps

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Mika Boedeker

VASTALAUSE

Perustelut

10 §:n 3 momentti.

  Ehdotin taksiliikennelakiehdotuksen 10 §:n 3 momentin muotoilemista niin, että jos 6 §:n mukaiset taksiluvan saamisen edellytykset täyttäviä hakijoita on enemmän kuin lupia voidaan myöntää, etusija määräytyy hakijan tai liikenteestä vastaavan henkilön taksinkuljettajana hankkiman työkokemuksen perusteella. Jos tällaisia hakijoita on vähemmän kuin lupia voidaan myöntää, myönnetään loput luvat hakijoille, joilla on jo taksilupa tai taksilupia. Jos tällöin taksiluvan jo saaneita hakijoita on enemmän kuin lupia voidaan myöntää, luvat myönnetään niille, joilla on hakijoista vähiten lupia.

Ehdotukseni merkitsee sitä, että etusijan saisivat kaikissa tapauksissa taksinkuljettajina toimineet työkokemuksen perusteella ja jos tällaisia lupien hakijoita on vähemmän kuin lupia myönnetään, loput luvat myönnetään taksiluvan jo saaneille ilman, että säännöksessä taksilupien saamista kiintiöitäisiin erikseen taksiluvan jo saaneille (taksinomistajakuljettajille ja taksiyrityksille). Ehdotukseni mukaan siinä tilanteessa, että hakijoina olisi ainoastaan taksiluvan jo saaneita, heidän keskinäinen etusijansa ratkaistaisiin niin, että luvat myönnetään niille, joilla on vähiten lupia.

Taksinkuljettajina toimineiden, alan työkokemuksen omaavien hakijoiden asettaminen etusijalle taksilupien myöntämisessä on tarkoituksenmukaista, koska tällä tavoin alan liiallista keskittymistä harvojen toimijoiden käsiin voidaan ehkäistä. Kuljettajien mahdollisuus taksilupien saamiseen on myönteinen kannustava tekijä myös nykyisin alalla toimivien taksiyritysten henkilöstön saatavuudelle.

Hallituksen esityksen mukaisessa ehdotuksessa taksiluvan jo saaneilla (taksinomistajilla) olisi etusija lupiin joka toinen vuosi ja valiokunta ehdottaa tämän sijalle järjestelmää, jossa taksiluvan saajat kiintiöidään. Valiokunnan ehdotuksen mukaan taksiluvan jo saaneet haltijat (taksinomistajat) saisivat kaikissa tapauksissa luvista yhden kolmasosan ja kuljettajakokemuksen omaavat kaksi kolmasosaa.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että jos 6 §:n mukaiset taksiluvan saamisen edellytykset täyttäviä hakijoita on enemmän kuin lupia voidaan myöntää, etusija määräytyy hakijan tai liikenteestä vastaavan henkilön päätoimisena taksikuljettajana hankkiman työkokemuksen perusteella.

Sen lisäksi hallituksen esityksen 3 momentissa ehdotetaan, että joka toinen vuosi luvat kuitenkin myönnetään ensisijaisesti hakijoille, joilla on taksilupa tai taksilupia. Jos tällaisia hakijoita on enemmän kuin lupia voidaan myöntää, hakijoiden keskinäinen järjestys ratkaistaan arpomalla. Jos hakijoita, joilla on taksilupa tai taksilupia, on vähemmän kuin lupia voidaan myöntää, myönnetään loput luvat päätoimisina taksinkuljettajina toimineille.

Valiokunta muutti 10 §:n 3 momenttia hallituksen esityksestä siten, että jos 6 §:n mukaiset taksiluvan saamisen edellytykset täyttäviä hakijoita on enemmän kuin lupia voidaan myöntää, kaksi kolmasosaa luvista myönnetään niin, että niiden etusija määräytyy hakijan tai liikenteestä vastaavan henkilön taksinkuljettajana hankkiman työkokemuksen perusteella. Jos tällaisia hakijoita on vähemmän kuin lupia voidaan myöntää, myönnetään loput luvat hakijoille, joilla on taksilupa tai taksilupia. Yksi kolmasosa luvista myönnetään ensisijaisesti hakijoille, joilla on taksilupa tai taksilupia. Jos tällaisia hakijoita on enemmän kuin lupia voidaan myöntää, luvat myönnetään niille, joilla on hakijoista vähiten lupia. Jos hakijoita, joilla on taksilupa tai taksilupia, on vähemmän kuin lupia voidaan myöntää, myönnetään loput luvat taksinkuljettajina toimineille.

Ehdotus

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että valiokunnan mietintöön sisältyvät lakiehdotukset hyväksytään muutoin sellaisenaan paitsi 1. lakiehdotuksen 10 § seuraavasti:

10 §

Taksiluvan myöntäminen ja muuttaminen

(1 ja 2 mom. kuten LiVM)

Jos 6 §:n mukaiset taksiluvan saamisen edellytykset täyttäviä hakijoita on enemmän kuin lupia voidaan myöntää, (poist.) etusija määräytyy hakijan tai liikenteestä vastaavan henkilön taksinkuljettajana hankkiman työkokemuksen perusteella. Jos tällaisia hakijoita on vähemmän kuin lupia voidaan myöntää, myönnetään loput luvat hakijoille, joilla on jo taksilupa tai taksilupia. (Poist.) Jos tällöin taksiluvan jo saaneita hakijoita on enemmän kuin lupia voidaan myöntää, luvat myönnetään niille, joilla on hakijoista vähiten lupia. (Poist.)

_______________

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2006

 • Matti Kangas /vas