LIIKENNEVALIOKUNNAN MIETINTÖ 4/2001 vp

LiVM 4/2001 vp - HE 72/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys kansainvälistä tietoliikennetekokuujärjestöä koskevan (INTELSAT) sopimuksen ja siihen liittyvän toimintasopimuksen muutosten hyväksymisestä sekä laiksi mainittujen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 15 päivänä toukokuuta 2001 lähettänyt liikennevaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen kansainvälistä tietoliikennetekokuujärjestöä koskevan (INTELSAT) sopimuksen ja siihen liittyvän toimintasopimuksen muutosten hyväksymisestä (HE 72/2001 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

viestintäneuvos Antti Kohtala ja neuvotteleva virkamies Mikael Nyberg, liikenne- ja viestintäministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi kansainvälisen tietoliikennetekokuujärjestön, jäljempänä INTELSAT, sopimuksen ja siihen liittyvän toimintasopimuksen muutokset, jotka hyväksyttiin INTELSATin 25. sopimuspuolten kokouksessa Washingtonissa 13—17 päivänä marraskuuta 2000.

Tarkoituksena on, että INTELSATia koskevaa sopimusta muutetaan ja perustetaan INTELSATin tilalle Kansainvälinen tietoliikennesatelliittijärjestö, jäljempänä ITSO. Tarkoituksena on, että INTELSATin satelliittijärjestelmän laitteet ja käyttö siirrettäisiin hallitustenväliseltä järjestöltä perustettavaan yhtiöön (Intelsat Ltd), joka aloittaisi toimintansa 18 päivänä heinäkuuta 2001. Yhtiön toimintaa valvoisi jatkossa ITSO sopimuksessa mainittujen periaatteiden mukaisesti. Sopimukseen liittyvä toimintasopimus lakkaisi uuden sopimuksen tultua voimaan.

Tietoliikennesatelliittipalvelujen tarjonnan lisääntynyt kilpailu edellyttää toimintatapaan muutoksia, jotta järjestelmä voisi säilyttää elinkelpoisuutensa markkinoilla ja varmistaa tietoliikennesatelliittijärjestelmien käyttäminen ITSOn perusperiaatteiden mukaisesti.

Sopimuksen on tarkoitus tulla voimaan 60 päivän kuluttua siitä, kun tallettaja on saanut hyväksymisilmoituksen kahdelta kolmannekselta niistä valtioista, jotka olivat sopimuspuolia sopimuspuolten kokouksen hyväksyessä sopimuksen.

Lain voimaantulosta säädettäisiin tasavallan presidentin asetuksella.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikennevaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että eduskunta hyväksyisi Washingtonissa 13.—17. päivänä marraskuuta 2000 tehdyn Kansainvälisen tietoliikennetekokuujärjestöä (INTELSAT) koskevan sopimuksen ja siihen liittyvän toimintasopimuksen muutokset ja

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 17 päivänä toukokuuta 2001

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Erkki Pulliainen /vihr
 • vpj. Annika Lapintie /vas
 • jäs. Erkki Kanerva /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Eero Lämsä /kesk
 • Raimo Mähönen /sd
 • Tero Mölsä /kesk
 • Ismo Seivästö /skl
 • Timo Seppälä /kok
 • Lasse Virén /kok
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Matti Vähänäkki /sd
 • Harry Wallin /sd

Valiokunnan sihteereinä ovat toimineet

valiokuntaneuvos Vesa Makkonen

valiokuntaneuvos Pekka Nurminen