LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNAN MIETINTÖ 4/2006 vp

LiVM 4/2006 vp - HE 207/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta   on   29   päivänä   marraskuuta   2005 lähettänyt   liikenne-   ja   viestintävaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen tieliikennelain muuttamisesta (HE 207/2005 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

ylitarkastaja Janne Mänttäri, liikenne- ja viestintäministeriö

toimitusjohtaja Heikki Kääriäinen, Linja-autoliitto

viestintäpäällikkö Juha Norppa-Rahkola, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

viestintäjohtaja Nina Nizovsky, Suomen Taksiliitto

toimitusjohtaja Matti Järvinen, Liikenneturva

HALLITUKSEN ESITYS

Tieliikennelain turvavyön ja lasten turvalaitteen käyttöä koskevia säännöksiä muutetaan. Turvavyön käyttövelvollisuus laajennetaan koskemaan kaikkia ajoneuvoja. Uusina autoluokkina käyttövelvollisuuden   piiriin   tulevat   isot linja-autot ja kaikki kuorma-autot. Muutos koskee ainoastaan ajoneuvoihin asennettujen turvalaitteiden käyttöä, eikä se laajenna turvalaitteiden asentamisvelvollisuutta. Lasten kuljettamista koskevia määräyksiä muutetaan siten, että lapsia kuljetettaessa vaaditaan lähtökohtaisesti lapsen painon perusteella määräytyvä turvalaite. Jollei asianmukaista turvalaitetta ole käytettävissä, lapsen on henkilö-, paketti- ja kuorma-autossa matkustettava muulla kuin etuistuimella. Alle 3-vuotiaita lapsia ei takseja koskevaa poikkeusta lukuun ottamatta saa lainkaan kuljettaa henkilö-, paketti- tai kuorma-autossa, johon ei voida kiinnittää lasten turvalaitetta. Linja-autossa lapsen on iästä riippumatta käytettävä istuinpaikalleen asennettua turvavyötä tai lasten turvalaitetta. Tieliikennelain muutoksilla pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi turvavöiden ja lasten turvalaitteiden pakollisesta käytöstä ajoneuvoissa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.5.2006.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 24 päivänä helmikuuta 2006

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Markku Laukkanen /kesk
 • jäs. Leena Harkimo /kok
 • Saara Karhu /sd
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Reino Ojala /sd
 • Reijo Paajanen /kok
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Eero Reijonen /kesk
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Arto Seppälä /sd
 • Timo Seppälä /kok
 • Harry Wallin /sd
 • Lasse Virén /kok
 • Raimo Vistbacka /ps
 • vjäs. Lyly Rajala /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Mika Boedeker

​​​​