LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNAN MIETINTÖ 4/2007 vp

LiVM 4/2007 vp - HE 36/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys kansainvälistä hydrografista järjestöä koskevan yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan mukaan lukien siihen sisältyvän kansainvälistä merikartoitusjärjestöä koskevan yleissopimuksen konsolidoidun toisinnon hyväksymisestä ja laiksi niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 18 päivänä kesäkuuta 2007 lähettänyt liikenne- ja viestintävaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen kansainvälistä hydrografista järjestöä koskevan yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan mukaan lukien siihen sisältyvän kansainvälistä merikartoitusjärjestöä koskevan yleissopimuksen konsolidoidun toisinnon hyväksymisestä ja laiksi niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 36/2007 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

lainsäädäntösihteeri Maria Guseff, ulkoasiainministeriö

lainsäädäntösihteeri Veera Pedersen, oikeusministeriö

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut

 • Suomen Varustamoyhdistys.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Monacossa huhtikuussa 2005 tehdyn kansainvälistä hydrografista järjestöä koskevan yleissopimuksen muutospöytäkirjan mukaan lukien siihen sisältyvän konsolidoidun yleissopimuksen. Samalla muutettaisiin järjestön suomenkielinen nimi kansainväliseksi merikartoitusjärjestöksi. Muutospöytäkirjassa esiintyy yleissopimuksen nimessä vuoden 1967 yleissopimuksessa käytetty nimi kansainvälinen hydrografinen järjestö. Yleissopimuksen konsolidoidussa toisinnossa yleissopimuksen nimessä käytetään suomeksi muutettua nimeä kansainvälinen merikartoitusjärjestö.

Kansainvälinen merikartoitusjärjestö on vuonna 1921 perustettu valtioiden välinen neuvoa-antava ja tekninen järjestö. Sen tavoitteena on edistää merenkulun turvallisuutta ja merellisen ympäristön suojelua.

Huhtikuussa 2002 kansainvälisessä merikartoituskonferenssissa päätettiin aloittaa järjestön yleissopimuksen uudistustyö. Muutospöytäkirja mukaan lukien siihen sisältyvä yleissopimuksen konsolidoitu toisinto hyväksyttiin huhtikuussa 2005. Yleissopimusta on muutettu vain välttämättömiltä osiltaan. Uudistamisen tavoitteena on muuttaa järjestö uudenaikaisemmaksi ja tehokkaammaksi sekä uudistaa sen hallintoa ja päätöksentekomenettelyä.

Esitykseen sisältyy lakiehdotus kansainvälistä hydrografista järjestöä koskevan yleissopimuksen muutospöytäkirjan mukaan lukien siihen sisältyvän kansainvälistä merikartoitusjärjestöä koskevan yleissopimuksen konsolidoidun toisinnon lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan tasavallan presidentin asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti, kun muutospöytäkirja tulee kansainvälisesti voimaan. Muutospöytäkirja tulee kansainvälisesti voimaan kolme kuukautta sen jälkeen, kun kaksi kolmasosaa sopimuspuolista on ilmoittanut tallettajalle hyväksyneensä sen.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa,

että eduskunta hyväksyy Monacossa 14 päivänä huhtikuuta 2005 kansainvälistä hydrografista järjestöä koskevan 3 päivänä toukokuuta 1967 tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan mukaan lukien siihen sisältyvän kansainvälistä merikartoitusjärjestöä koskevan yleissopimuksen konsolidoidun toisinnon ja

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 14 päivänä syyskuuta 2007

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Martti Korhonen /vas
 • vpj. Saara Karhu /sd
 • jäs. Marko Asell /sd
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Leena Harkimo /kok
 • Mats Nylund /r
 • Reijo Paajanen /kok
 • Markku Pakkanen /kesk
 • Lyly Rajala /kok
 • Tero Rönni /sd
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Janne Seurujärvi /kesk
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • Raimo Vistbacka /ps

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Mika Boedeker