LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNAN MIETINTÖ 4/2009 vp

LiVM 4/2009 vp - HE 34/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen VII luvun vaarallisten aineiden kuljetusta kappaletavarana aluksessa koskevan säännöstön (IMDG-säännöstö) 1.3 luvun muutosten hyväksymisestä ja laiksi yleissopimuksen IMDG-säännöstön 1.3 luvun lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 1 päivänä huhtikuuta 2009 lähettänyt liikenne- ja viestintävaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen VII luvun vaarallisten aineiden kuljetusta kappaletavarana aluksessa koskevan säännöstön (IMDG-säännöstö) 1.3 luvun muutosten hyväksymisestä ja laiksi yleissopimuksen IMDG-säännöstön 1.3 luvun lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 34/2009 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

liikenneneuvos Seija Miettinen-Belleverque, liikenne- ja viestintäministeriö

merenkulunylitarkastaja Jyrki Vähätalo, Merenkulkulaitos

merikapteeni, asiantuntija Jukka Kantola, Suomen Varustamot ry

HALLITUKSEN ESITYS

Hallituksen esitys

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen VII luvun A osan 3 säännön vaarallisten aineiden kuljetusta kappaletavarana aluksessa koskevan säännöstön (IMDG-säännöstö) 1.3 lukuun vuonna 2008 tehdyt muutokset.

IMDG-säännöstöä on sovellettava vaarallisten aineiden kappaletavaran aluskuljetuksissa.

Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) meriturvallisuuskomitea on hyväksynyt IMDG-säännöstöön velvoittavaksi määräykseksi vaarallisten aineiden kuljetusta kappaletavarana aluksessa koskevan koulutuksen näissä kuljetuksissa toimiville henkilöille. Vaatimus koskee laivassa työskenteleviä ja kaikkia sellaisia maissa työskenteleviä henkilöitä, joiden tehtävät liittyvät vaarallisten aineiden kappaletavarakuljetuksiin aluksessa.

Sopimusvaltioiden on ilmoitettava kansainväliselle merenkulkujärjestölle 1 päivään heinäkuuta 2009 mennessä, jos ne eivät hyväksy hyväksyttyjä muutoksia.

Esitykseen sisältyy lakiehdotus IMDG-säännöstön 1.3 luvun lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan saattamisesta. Näin Suomen aiemmin hyväksymät 1.3 luvun nyt sitoviksi muuttuvat määräykset muuttuvat lain tasoisiksi.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan samaan aikaan kuin yleissopimuksen muutokset tulevat Suomen osalta voimaan.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta pitää tärkeänä, että sekä laivassa työskentelevät että kaikki sellaiset maissa työskentelevät henkilöt, joiden tehtävät liittyvät vaarallisten aineiden kappaletavarakuljetuksiin, saavat riittävän perehdyttämisen ja tehtäväkohtaisen koulutuksen kuljetettavien aineiden asettamista vaatimuksista. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan koulutusvaatimuksen saattaminen pakolliseksi parantaa meriturvallisuutta aluksilla, turvallisuutta satamissa ja yleisesti vaarallisten aineiden kuljetusketjussa sekä vähentää meriympäristölle vaarallisten aineiden alusliikenteestä aiheutuvaa vaaraa. Valiokunta puoltaa hallituksen esityksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa,

että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitettuun yleissopimuksen liitteeseen tehdyt muutokset ja

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2009

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Martti Korhonen /vas
 • vpj. Saara Karhu /sd
 • jäs. Mikko Alatalo /kesk
 • Marko Asell /sd
 • Leena Harkimo /kok
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Mats Nylund /r
 • Pentti Oinonen /ps
 • Reijo Paajanen /kok
 • Markku Pakkanen /kesk
 • Tero Rönni /sd
 • Pertti Salovaara /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Juha Perttula