LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNAN MIETINTÖ 4/2013 vp

LiVM 4/2013 vp - HE 205/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi merilain sekä alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain 14 g §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 7 päivänä helmikuuta 2013 lähettänyt liikenne- ja viestintävaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laeiksi merilain sekä alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain 14 g §:n muuttamisesta (HE 205/2012 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

neuvotteleva virkamies Mari Kallinen, liikenne- ja viestintäministeriö

neuvotteleva virkamies Eija Lumme, ympäristöministeriö

osastonjohtaja Heidi Niemimuukko, Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • Finanssialan Keskusliitto
 • Rannikko- ja Sisävesiliikenteen Työnantajaliitto RASILA ry
 • Suomen Satamaliitto
 • Suomen Varustamot ry.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi merilakia ja alusturvallisuuden valvonnasta annettua lakia alusten omistajien vakuutuksesta merioikeudellisia vaateita varten koskevan direktiivin täytäntöönpanemiseksi.

Merilakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että laivanisännällä olisi aluksen merioikeudellisia vaateita koskeva vakuuttamisvelvollisuus. Vakuuttamisvelvollisuus koskisi Suomen lipun alla purjehtivia aluksia, joiden bruttovetoisuus on vähintään 300. Sääntelyn piiriin tulisi myös ulkomaiset vähintään 300 bruttovetoisuuden alukset, jotka käyvät suomalaisessa satamassa. Alus velvoitettaisiin todistamaan kyseisen vakuutuksen olemassaolo vakuutuksenantajan antamalla todistuksella, joka olisi pidettävä aluksella. Lisäksi säädettäisiin säännösten rikkomisesta aiheutuvista seuraamuksista.

Merilakiin tehtäisiin myös merten matkustajaliikenteen harjoittajan vastuusta onnettomuustapauksissa koskevasta asetuksesta ja merimatkustajien oikeuksia koskevasta asetuksesta johtuvat Liikenteen turvallisuusviraston toimivaltaa koskevat muutokset.

Alusturvallisuuden valvonnasta annettua lakia muutettaisiin siten, että vakuutustodistus lisättäisiin niiden aluksella pidettävien todistusten joukkoon, jotka alusturvallisuuden valvontaviranomaiset tarkastavat. Alusturvallisuuden valvontaviranomainen voisi antaa alukselle karkotusmääräyksen, jos vakuutustodistus ei olisi aluksella. Lisäksi voitaisiin evätä Suomen satamaan tulo sellaisilta aluksilta, joille olisi jonkin jäsenvaltion toimesta annettu karkotusmääräys.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina. Vakuutusdirektiivi on tullut voimaan 29.5.2009. Jäsenvaltioiden olisi tullut saattaa direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan ennen 1.1.2012 ja ilmoittaa siitä komissiolle viipymättä. Jäsenvaltioita edellytetään viittaamaan antamissaan säädöksissä tai julkaistaessa niitä lisäämään viittaus tähän direktiiviin. Komissio on katsonut Suomen lyöneen toistaiseksi laimin vakuutusdirektiivin täytäntöönpanon ja antanut Suomelle 30 päivänä tammikuuta 2012 virallisen huomautuksen ja 25 päivänä kesäkuuta 2012 perustellun lausunnon direktiivin täytäntöönpanon puutteellisuuksista. Komission mukaan Suomi ei ole antanut vakuutusdirektiivin 9 artiklan edellyttämiä lakeja, asetuksia tai hallinnollisia määräyksiä. Vastaamisaika perusteltuun lausuntoon on päättynyt 25.8.2012, ja Suomi on antanut siihen vastauksen. Direktiivin täytäntöönpanemiseksi annettavien säädösten voimaantulo on erittäin kiireellinen. Tämän vuoksi lait esitetään tuleviksi voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ne on hyväksytty ja vahvistettu.

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan hallituksen esityksellä vahvistetaan vahingonkärsijän oikeutta ja mahdollisuutta saada korvaus kärsimistään vahingoista. Pakollinen vakuutus edistää merenkulkutalouden toimijoiden toiminnan vastuullisuutta. Asiantuntijoiden mukaan vakuutusvelvoite ei aiheuttaisi varustamoiden osalta juurikaan muutosta nykytilaan. Käytännössä kansainvälistä liikennettä harjoittavilla varustamoilla on jo vahinkovakuutus, joka yleensä kattaa aluksen toiminnassa aiheutetut vahingot. Vakuuttamisvelvollisuuden ulottaminen koskemaan kotimaan liikennettä voi kuitenkin tuoda lisäkustannuksia varustamoille, joilla tällaista vakuutusjärjestelyä ei vielä ole. Vakuutusyhtiöille esityksellä ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia. Vakuutuksen tarkastusvelvollisuus ja vakuutustodistuksen myöntäminen aiheuttavat Liikenteen turvallisuusvirastolle lisätyötä, mutta työ pystytään saadun selvityksen mukaan hoitamaan olemassa olevien henkilöresurssien puitteissa.

Liikenne- ja viestintävaliokunta pitää hyvänä, että vahingonkärsijöiden asemaa parannetaan säätämällä entistä kattavammin alusten vastuuvakuuksien pakollisuudesta ja että soveltamisala kattaa maantieteellisesti merialueen ja sisävedet.

Asiantuntijakuulemisessa on kiinnitetty huomiota satamien asemaan tilanteessa, jossa viranomainen on määrännyt aluksen suojapaikkaan ja alus aiheuttaa esimerkiksi ympäristövahinkojen torjunnan tai lastin kiireellisen purkamisen vuoksi merkittäviä taloudellisia kustannuksia satamalle. Kustannusvastuun jako on valiokunnan saaman selvityksen mukaan osin epäselvä, ja valiokunta pitää tärkeänä, että mainitunlaisten tilanteiden varalta selvitetään eri osapuolten periaatteelliset vastuut ja velvoitteet.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2013

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Kalle Jokinen /kok
 • vpj. Osmo Kokko /ps
 • jäs. Mikko Alatalo /kesk
 • Thomas Blomqvist /r
 • Markku Eestilä /kok
 • Ari Jalonen /ps
 • Jukka Kopra /kok
 • Merja Kuusisto /sd
 • Suna Kymäläinen /sd
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Janne Sankelo /kok
 • Eila Tiainen /vas
 • Reijo Tossavainen /ps
 • Mirja Vehkaperä /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Kaj Laine