LIIKENNEVALIOKUNNAN MIETINTÖ 5/2001 vp

LiVM 5/2001 vp - HE 52/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi viestintähallinnosta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 2 päivänä toukokuuta 2001 lähettänyt liikennevaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi viestintähallinnosta (HE 52/2001 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

ylitarkastaja Asta Virtaniemi, liikenne- ja viestintäministeriö

lainsäädäntöneuvos Anna-Riitta Wallin, oikeusministeriö

tekninen johtaja Pentti Lindfors, kehitysjohtaja Eero Reijonen ja neuvotteleva lakimies Pertti Suortti, Telehallintokeskus

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut

 • Telehallintokeskuksen henkilöstö ry.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan telehallinnosta annettu laki korvattavaksi uudella viestintähallinnosta annetulla lailla. Uudella lailla muutettaisiin Telehallintokeskuksen nimi sekä tehtäisiin eräitä lakiteknisiä korjauksia. Tarkoituksena on muuttaa myös telehallinnosta annettu valtioneuvoston asetus. Ehdotuksen mukaan Telehallintokeskuksen nimi muutettaisiin Viestintävirastoksi.

Viestintävirasto hoitaisi viestinnän hallintotehtäviä liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla. Viraston tarkoituksena olisi tietoyhteiskuntakehityksen edistäminen toimialallaan.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä syyskuuta 2001.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikennevaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 2001

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Erkki Pulliainen /vihr
 • vpj. Annika Lapintie /vas
 • jäs. Klaus Bremer /r
 • Jyri Häkämies /kok
 • Erkki Kanerva /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Marjukka Karttunen-Raiskio /kok
 • Eero Lämsä /kesk
 • Raimo Mähönen /sd
 • Tero Mölsä /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Timo Seppälä /kok
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Harry Wallin /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Pekka Nurminen