LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNAN MIETINTÖ 5/2006 vp

LiVM 5/2006 vp - HE 10/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laeiksi tieliikennelain muuttamisesta ja Tiehallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 8 päivänä maaliskuuta 2005 lähettänyt liikenne- ja viestintävaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laeiksi tieliikennelain muuttamisesta ja Tiehallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE 10/2005 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

vanhempi hallitussihteeri Anna-Liisa Tarvainen, liikenne- ja viestintäministeriö

liikenneinsinööri Silja Siltala, Suomen Kuntaliitto

apulaisjohtaja Pauli Velhonoja, Tiehallinto

liikennesuunnittelupäällikkö Olli-Pekka Poutanen, Helsingin kaupunki

tutkija Matti Heinonen, Liikenneturva

työvaliokunnan puheenjohtaja Rauno Pajunen, Suomi pyöräilee -yhteistyöelin

Lisäksi Autoliitto ry on antanut kirjallisen lausunnon.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan tieliikennelakia ja Tiehallinnosta annettua lakia muutettaviksi.

Tieliikennelakiin lisättäisiin kävelykadun liikennesäännöt. Kävelykatu olisi jalankulku- ja polkupyöräliikenteelle tarkoitettu tie, joka osoitettaisiin kävelykaduksi uudella liikennemerkillä. Kävelykadulla jalankulkija saisi kulkea kadun kaikilla osilla, polkupyöräilijän olisi sovitettava ajonsa jalankulun mukaan ja moottoriajoneuvoliikenne rajattaisiin kadun varrella olevalle kiinteistölle ajoon. Kävelykadulla moottorikäyttöisen ajoneuvon pysäyttäminen ja pysäköinti olisi kiellettyä, ja kävelykadulta tielle tulevan ajoneuvon kuljettajan olisi väistettävä muuta liikennettä.

Esityksessä ehdotetaan tieliikennelakiin lisättäväksi myös säännökset, joita olisi noudatettava liikennemerkillä osoitetussa tunnelissa. Säännökset koskisivat ajoneuvon peruuttamista, kääntämistä, pysäyttämistä ja pysäköintiä sekä ajovalojen käyttöä tunnelissa. Tunnelissa ajamisen säännöt liittyvät osaksi tieverkon tunneleitten turvallisuutta koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin täytäntöönpanoon. Samalla saatettaisiin Suomen lainsäädäntö vastaamaan tieliikennettä koskevan yleissopimuksen tunnelimääräyksiä.

Tiehallinto nimettäisiin tunneleitten turvallisuudesta vastaavaksi hallintoviranomaiseksi, ja näin pantaisiin täytäntöön Euroopan laajuisen tieverkon tunnelien turvallisuutta koskevan direktiivin vaatimus.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan keväällä 2006.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2006

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Markku Laukkanen /kesk
 • vpj. Matti Kangas /vas
 • jäs. Mikko Alatalo /kesk
 • Saara Karhu /sd
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Risto Kuisma /sd
 • Reijo Paajanen /kok
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Timo Seppälä /kok
 • Harry Wallin /sd
 • Lasse Virén /kok
 • Raimo Vistbacka /ps
 • vjäs. Lyly Rajala /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Mika  Boedeker

​​​​